منابع پایان نامه ارشد با موضوع فعال نمودن، آموزش بورس، ناخودآگاه

دانلود پایان نامه ارشد

شبيه‌سازي نيز بر اساس اصول ساخت‌گرايي بنا نهاده شده، مشکلات بر اساس بحث و گفتگو بوده و تا اينکه شرکت‌کننده بتواند با شرکت در اين برنامه به مراحل مختلف يادگيري دسترسي پيدا کند. از آنجايي که محيط‌هاي يادگيري جديد از جمله محيط‌هاي شبيه‌سازي شده بر اساس ديدگاه ساختن‌گرايي استوار بوده است.
سازنده‌گرايي بيشتر بر ايجاد و طراحي محيط‌هاي يادگيري تاكيد دارد. محيط‌هايي كه دانش‌آموز محور، مشارکتي، مبتني بر تکاليف اصيل و ارزشيابي زمينه‌اي باشد، از منظر اين ديدگاه انسان‌ها فضاي ذهني غني از تجربيات، دانش، علائق، داستان‌ها و ايده‌هايي درباره پديده‌ها دارند و هراندازه يک مفهوم تازه در فضاي ذهني متناسب‌تر باشد، بهتر و بيشتر فهميده مي‌شود؛ و بر اساس اين ديدگاه دانش کسب نمي‌شود بلکه با ساختن
مدلهاي ذهني از پديده‌هاي فيزيکي به دست مي‌آيد.
بر اساس اين نظريه، دانش توسط فرد ساخته مي‌شود و توليد دانش، فرآيندي مستمراست که تجربه انفرادي افراد از جهان را سازمان مي‌بخشد. ساختن‌گرايان، يادگيري را با خلق معنا از تجربه معادل مي‌دانند، ذهن را مانند صافي‌اي که روندادهاي جهان را از خود عبور مي‌دهد تا به واقعيتي منحصر به فرد دست يابد، تلقي مي‌کند؛ و اين عبور دادن صرفاً از طريق تجارب مستقيم شخصي انجام مي‌شود. لذا به‌کارگيري فناوري‌هاي نوين مانند استفاده از رسانه‌هاي مولتي مديا و کاملاً شبيه‌سازي شده آموزشي مي‌تواند در پيشرفت تحصيلي و درسي و يادگيري موثر و پايدار دروس با بهره‌گيري از تمام حواس کمک موثر و شاياني نمايد.

2-21-3. شبيه‌سازي آموزشي و خلاقيت
در فرهنگ روانشناسي “سيلامي50” چنين آمده است: “خلاقيت همان تمايل و ذوق به ايجاد گري است که در همه افراد و در همه سنين به طور بالقوه وجود دارد؛ و با محيط اجتماعي – فرهنگي پيوستگي مستقيم و نزديکي دارد و شرايط مناسبي لازم است تا اين تمايل طبيعي به خود شکوفايي تحقق يابد (بودو، ترجمه خان‌زاده، 1358).
مطالعه علمي خلاقيت با کارهاي گيلفورد51، در دهه 1950 آغاز شد او اعتقاد داشت که “خلاقيت يعني استعداد تفکر واگرا، عرضه هدف‌ها و راه‌حل‌هاي جديد و منحصر به فرد، امکان تفکر جديد و اصيل و انحراف از عقايد متعارف موجود (اسکوييلر و همکاران، 1372).
دانشمندان معتقدند كه خلاقيت داراي سطوح مختلفي است و انسان‌ها بنا بر توان و قدرت خلاقه‌اي كه از آن بهره ميبرند ميتوانند در هر كدام از سطوح خلاقيت قرار گيرند و در اين صورت تنها قادرند كه محصولاتي در حيطه همان سطح توليد نمايند. هر مكتب فلسفي از ديدگاه خاص خود به عنصر خلاقيت نگاه مي‌کند، بدون شك طيفي از عقايد و ديدگاه‌ها درباره خلاقيت ايجاد مي‌شود كه اساس تفاوت آن‌ها در ايده‌هاي خاص است كه هر كدام از اين مكاتب به آن پايبند هستند. از ديدگاه رفتارگرايان، ارتباط بين دو ايده منجر به تفكر مي‌گردد و وقتي ايده‌اي در ذهن باشد، ايده مشابه آن نيز به دنبال آن خواهد آمد (تركمن،1381) پس خلاقيت عبارت است از هرچه فعال نمودن تداعي‌ها و ارتباطات و تداعي بيشتر به خلاقيت بيشتري منجر مي‌شود.
شناختگرايان اعتقاد دارند كه نحوه دريافت، سازمان‌دهي، انبار كردن و به كار گرفتن اطلاعات مسير و كيفيت انديشيدن فرد را معين مي‌کند يعني موارد فوق است كه تعيين مي‌کند شخص به محصول خلاقيت دست يافته است يا خير (زيني وند، 1383).
از ديدگاه روانكاوي خلاقيت و بيماري رواني از يک منبع نشأت مي‌گيرند. با اين تفاوت كه فرد خلاق برنا خودآگاه کنترل معقول دارد، اما بيمار رواني در كنترل رفتار ناخودآگاه خويش دچار افراط و تفريط شديدي است (جديدي، 1381).
از ديدگاه مکتب عصب‌شناسي، رابطه مغز و امواج مغزي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از آنجا كه در مغز نيمكره چپ با اطلاعات شفاهي سروکار دارد و تفكر انتقادي را تنظيم مي‌کند و مسئول رموز خواندن، زبان و رياضي به شيوه منطقي، تحليلي و متوالي است و نيمكره راست با اطلاعات تصويري و شنوايي سروکار دارد و مسائل و عقايد قديمي را به شيوه‌اي جديد دوباره سازمان‌دهي مي‌کند. به اعتقاد محققان افراد خلاق هر دو فرآيند فكري را با يكديگر تركيب مي‌کنند، زيرا در خلاقيت به هر دو جنبه فكري نياز است (رضايي، به نقل از فخاري زاده،1383).
انسان گرايان اعتقاد دارند كه خلاقيت عنصري است كه در تمام انسان‌ها وجود دارد. انسان گرايان اعتقاد دارند كه خلاقيت نه تنها دستاوردها، بلكه فعاليت‌ها، فرآيندها و نگرش‌ها راهم دربر مي‌گيرد.
بر اين اساس کليه افراد و با توجه به تعاريف و نظريه‌هاي مکاتب فلسفي داراي عنصر خلاقيت بوده و بايد زمينه لازم براي بروز آن فراهم شود. اصولاً” استعداد خلاق در محيط‌هاي مطلوب، شكوفا و متبلور مي‌شود بنابراين يكي از الزامات و روش‌هاي مهم براي تبلور خلاقيت، ايجاد فضاي محرك، مستعد و به طور كلي خلاق است. در سازمان‌هاي آموزشي علاوه آب‌نمک كه چنين فضايي بايد براي معلمان و مديران مهيا باشد، معلمان نيز بايد زمينه لازم و فضاي مطلوب را براي دانش‌آموزان فراهم سازند.
روش‌هاي آموزشي و يادگيري و ياددهي با رشد خلاقيت فراگيران ارتباط مستقيم دارد. مدرس، مي‌تواند با ايجاد موقعيت‌هاي پويا و برانگيزنده در يادگيري فراگيران را ياري کند تا با توجه به علايق و توانايي‌هاي خويش دست به تجربه و يادگيري بزند( ميرکمالي، خورشيدي، 1387).
بدين ترتيب، براي ظهور خلاقيت لازم است تا معلمان ما از روش‌هاي تدريس نوين که خود يکي از راه‌هاي پرورش خلاقيت است، استفاده نمايند. امروزه، در حوزه تعليم و تربيت و آموزش فراگيران بحث روش‌هاي تدريس يكي از چالش‌هاي معلمان محسوب مي‌شود و به كارگيري روش تدريس متناسب با هر ماده درسي از اهميت زياد برخوردار است. معلم با استفاده از همه اين امكانات با ارائه يك روش تدريس مناسب و مطلوب مي‌تواند ميزان كارآيي همه عوامل اثرگذار را دو چندان كند، لذا نوع تدريس معلم در يادگيري نقش اساسي دارد. معلمان موفق تنها ارائه‌دهندگان دانش نيستند بلكه، آنان شاگردان خود را به اجراي تكاليف سالم شناختي و اجتماعي وادار مي‌کنند و نحوه استفاده مؤثر را به آنان ياد مي‌دهند (گل گوند،1386).
استفاده از شبيه‌سازي آموزشي مي‌تواند به عنوان يكي از روش‌هاي جديد که داراي محيط‌هاي محرک و مستعد و جذاب مي‌باشد در بروز خلاقيت در مراکز آموزشي مورد توجه قرار گيرد.
ظهور فناوري‌هاي جديد در عرصه آموزش، محيط‌هاي يادگيري جديدي به وجود آمده است ويکي از اين روش‌هاي آموزشي مؤثر در اين محيط‌ها شبيه‌سازي است. با کاربرد رايانه در فراگيري، زمينه بهره‌گيري از روش حل مسئله گسترده مي‌شود، طوري که با شبيه‌سازي به وسيله رايانه مي‌توان فراگير را در صحنه‌هاي شبيه واقعيت ديد که طي فرآيندي خودجوش، فرد به خلاقيت و اکتشاف براي رفع نيازهاي پيش‌آمده خويش در جهت کسب اطلاعاتي دست مي زند (افضل نيا، 1387). مي‌توان با طراحي و به کار بردن يک محيط شبيه‌سازي شده ضمن متنوع و جالب کردن محيط يادگيري، فراگيران آسان‌تر، بدون خطر و هزينه زياد و ريسکپذيري به تجارب يادگيري دست يابند و با پيچيدگي‌هاي زندگي واقعي آشنا شوند.
زماني که از کامپيوتر براي ارائه مواد برنامه آموزشي استفاده مي‌شود به آن آموزش بر اساس کامپيوتر يا آموزش به کمک کامپيوتر مي‌گويند. يادگيرندگان مي‌توانند به کمک آموزش‌هايي که کامپيوتر به آن‌ها مي‌دهد با سرعت شخصي خود مهارت‌ها و کاربردهاي ويژه‌اي را بياموزند. اين يادگيري که به صورت انفرادي صورت مي‌پذيرد مستلزم پاسخ‌دهي آشکار و درگيري فعال با مواد يادگيري است. آموزش بر اساس کامپيوتر بسيار انعطاف‌پذير است و به کمک آن مي‌توان هدف‌هاي سطوح مختلف را آموزش داد. (سيف، 1389).
کروکشانک، جنکينس، و متکالف (2006) در اين باره مي‌گويند: “بعضي برنامه‌هاي شبيه‌سازي شده آموزشي به کمک کامپيوتر مفاهيم تازه را آموزش مي‌دهند و برنامه‌هاي ديگر يادگيرندگان را در تأليف خلاق و حل مسئله درگير مي‌سازند. براي مثال، بعضي نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز کامپيوتري کودکان را تشويق مي‌کنند که از خود داستان بسازند”.
هرگنهان و اُلسون (2005، به نقل از سيف، 1389) نيز گفته‌اند اگر چه آموزش بر اساس کامپيوتر براي ارائه انواع مختلف برنامه‌هاي خطي و شاخه‌اي در مقياسي وسيع به ‌کار رفته است، اما از کامپيوتر براي مقاصد ديگري نيز مي‌توان استفاده کرد. بنا به گفته آنان، برنامه‌هاي شبيه‌سازي شده‌اي براي کامپيوتر نوشته شده‌اند که مطالعه انواع مختلف نظام‌هاي سياسي و اجتماعي را ممکن مي‌سازند، آزمايش‌هاي گوناگون روان‌شناختي را به نمايش مي‌گذارند، آزمايش‌هاي شيميايي مختلف را بدون نياز به دست‌کاري مواد يا وسايل انجام مي‌دهند، و به مهندسان حل مسئله مي‌آموزند.

2-22. پيشينه تحقيق
2-22-1. پيشينه در داخل کشور
در پژوهشي که توسط صانعي (1385) تحت عنوان شبيه‌سازي الگوي حرکتي شنا کرال سينه انجام گرفته است، تعداد 50 نفر از دانشجويان دانشگاه امام حسين (ع) را انتخاب و آموزش شبيه‌سازي بر روي آنان انجام گرديده است. با توجه به يافته‌هاي تحقيق، نتيجه‌گيري شده است که الگوي حرکتي مهارت شناي کرال سينه در آب را، در خشکي، بر روي وسيله‌اي به نام خرک (شبيه‌ساز) جهت انتقال مثبت يادگيري و تقويت اين مهارت مي‌توان انجام داد.
در پژوهشي که توسط زهرا صفي ياري (1386) تحت عنوان بررسي تأثير استفاده از نرمافزار شبيه‌ساز “دنياي تاتي” (رياضي) در پيشرفت تحصيلي کودکان کمتوان ذهني کلاس اول مجتمع آموزشي دخترانه شهيد صياد شيرازي شهر تهران که روي 55 نفر از دانش‌آموزان پايه اول، سه کلاس گروه آزمايش و سه کلاس گروه گواه به روش نيمه تجربي انجام گرفته است. با توجه به يافته‌هاي تحقيق، نتيجه‌گيري شده است که نمرات رياضيات پس آزمون هر سه گروه آزمايشي (که از نرم‌افزار شبيه‌ساز رياضي “دنياي تاتي” استفاده کرده بودند) از دانشآموزان گروه گواه که از نرمافزار استفاده نکرده بودند بيشتر بوده است.
در پژوهشي که توسط عرفانيان و طلعت خديو زاده (1387)، در مورد تأثير دو روش آموزش مبتني بر شبيه‌سازي و مهارت و سنتي بر ميزان مهارت دانشجويان مامايي در انجام معاينات زنان انجام گرفته شده است، يافتههاي حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که آموزش‌هاي ارائه شده و به دو گروه منجر به افزايش معني‌داراي در يادگيري بهتر و يادآوري سريع‌تر دانشجويان شده است.
در پژوهشي که توسط عارف هاشمي (1389) تحت عنوان بررسي تأثير محيط چندرسانه‌اي و شبيه‌سازي شده آموزش بورس و مبادله‌ي ارزهاي خارجي (فارکس) بر يادگيري 184 نفر از دانشجويان رشته‌هاي اقتصاد، حسابداري و بازرگاني دانشگاه ايلام انجام گرفته است، يافته‌هاي حاصل از اين پژوهش حاکي از اين است که آموزش‌هاي ارائه شده با اين روش در مقايسه با روش سنتي (سخنراني استاد، کتاب و ارائه پاورپوينت) بر يادگيري مؤثرتر مي‌باشد و جذابيت آن نيز بيشتر مي‌باشد.
در تحقيقي ديگر که توسط اعظم قراباغيان (1389) مبتني بر تأثير استفاده از محيط‌هاي شبيه‌سازي شده بر انگيزش دروني و يادگيري دانشجويان دانشگاه بوعلي همدان در کلاس درس زمين‌شناسي زيرسطحي انجام گرفته است، نتايج حاصله نشان مي‌دهد که بين يادگيري و انگيزش دروني دانشجوياني که با اين روش آموزش ديده‌اند، با دانشجوياني که با روش معمول (سخنراني) آموزش ديده‌اند، تفاوت معني‌داري مبني بر تأثير مثبت اين روش وجود دارد.
در تحقيقي که توسط خديجه خطيري (1389) تحت عنوان تأثير نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز آموزشي بر يادگيري و يادسپاري دانشجويان و مقايسه آن با روش سنتي در بين 200 نفر از دانشجويان کارشناسي رشته فني دانشگاه‌هاي ساري با استفاده از روش شبه تجربي و به کمک پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. نتايج حاصله نشان مي‌دهد که بين يادگيري و يادسپاري در آموزش با نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز و روش سنتي تفاوت معناداري وجود دارد.
در پژوهش ديگري که توسط فرشيده ضمامني (1390) تحت عنوان “تأثير استفاده ازنرم‌افزارهاي چندرسانه‌اي در درس جامعه‌شناسي بر پيشرفت تحصيلي وخلاقيت دانش‌آموزان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حوزه آموزش، نفت و گاز Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش مهارت، گروه کنترل