منابع پایان نامه ارشد با موضوع فضای سایبر، فضای مجازی، ارتکاب جرم، هرزه نگاری

دانلود پایان نامه ارشد

بود.
ب: فضای سایبر دنیایی برای اطلاعات
فضای سایبر با توجه به محتوای آن فضای اطلاعات نامیده میشود. در واقع آنچه که در این فضا از حیث نرمافزاری مشاهده میشود چیزی جز داده و اطلاعات نیست. از اینرو سایبر دنیایی از اطلاعات گوناگون است که یا ذخیره شدهاند و یا در حال گردش هستند. در تعریفی بر همین مبنا آمده است فضای سایبر ناظر به کلیهی منابع اطلاعاتی قابل دسترس در شبکههای رایانهای است.236
نامیدن فضای سایبر به عنوان منبع اطلاعات هرچند این مزیت را دارد که بر رکن اساسی این فضا یعنی محتوای آن که شامل داده و اطلاعات است مبتنی میگردد اما در این صورت تنها به ویژگی ایستایی بودن فضای سایبر تاکید کرده ایم و از پویایی و قابلیتهای فراوان آن چشم پوشیده ایم. زیرا این معیار را اصل قرار دادن به معنی آن است که این فضا بیشتر در ذخیره سازی و نگهداری اطلاعات کاربرد دارد در حالیکه این قابلیت را یک سامانه رایانهای نیز به تنهایی دارد.
ما در این جا سعی کردیم ضمن رعایت اصل اختصار در تبیین مفهوم فضای مجازی، ذهن خواننده را برای ورود به مطالب بعدی آماده کنیم. در بند بعد نیز به مسائل پیش روی پیشگیری در فضای سایبر اشاره میکنیم.
ج: پیشگیری در فضای سایبر مشکلات و موانع
ارتکاب جرم در فضای سایبر به مراتب بیشتر از فضای حقیقی است. در یک تحقیق تجربی در دانشگاه لستر انگلیس مشخص شد که 30 درصد کاربران که با قصد انجام کارهای قانونی وارد فضای مجازی میشوند بعد از مواجهه با آماجهای غیرقانونی مرتکب جرم می گردند. اگر آن دسته از افراد که به قصد ارتکاب بزه وارد فضای سایبر و اینترنت میشوند را هم به این آمار اضافه کنیم نتیجه وحشتناک خواهد بود. جرمشناسان در بیان این تفاوت فاحش عللی را ذکر میکنند که عمدتاً مبتنی بر گمنامیو نیز رهاپنداری یا ولنگاری237 است.238
امروزه استفاده از اینترنت به عنوان اصلیترین قسمت از فضای مجازی با توجه به خصوصیات منحصر به فرد کاملاً تحریکآمیز، افراد را به سوی ارتکاب جرم سوق میدهد.
ارتکاب جرم در فضای خلوت و بینام و نشان که از خصوصیات بارز فضای مجازی است مانعی جدی برای پیشگیری محسوب میشود. لازمهی پیشگیری کردن شناخت مشکل و پیشبینی کردن آن است اما ارتکاب جرم در خلوت و بدون نظارت و کنترل پیشگیری را به شدت با مشکل مواجهه میکند. شخص مجرم بدون مشاهدهی کسی یا حتی بهتر از آن، بدون آنکه کسی مزاحم او باشد براساس میل و رغبتش رفتار میکند. این ویژگی یعنی ارتکاب جرم در حریم امن و ناشناس ماندن باعث شده افراد در عرصهی مجازی چهره دیگری از خود نشان بدهند. چه بسا افراد به ظاهر محترم در فضای حقیقی تمایلات مجرمانه خود را در فضای مجازی بروز دهند.
روانشناسان اجتماعی در خصوص خشونت و ارتکاب جرم و تجاوز بیان میکنند که مردم مایل هستند که رفتار جرمزا را زمانی مرتکب شوند که مخفی بماند یا خطر تلافی کردن آن پایین باشد و چه محیطی بهتر از فضای سایبر که دقیقاً چنین ویژگیهایی دارد.
مجرمان برای ارتکاب جرم در اینترنت از القاب و شناسههای به سرقت رفته و آدرسهای تقلبی استفاده میکنند و به حدی از گمنامی و پنهان کاری میرسند که شناسایی هویت واقعی آنها بسیار مشکل است و این امر پیشگیری را هرچه سختتر میسازد.
مشکل دیگر ایجاد دنیایی وسیع با شرایط و مقتضیات مخصوص به خود است. پدیدآورندگان سایبر از همان ابتدا معتقد بودند که این فضای مجازی است و آن را در برابر فضای حقیقی قرار میدادند. این امر باعث شده کاربران با تلقی مجازی بودن فضای سایبر سعی در به حقیقت پیوستن رویاهای خود کنند در حالیکه یکی از قابلیتهای این فضا مجازی سازی است و نباید آن را با مجازی بودن اشتباه گرفت.239
مشکل دیگری که فراروی پیشگیری در فضای سایبر است، ماهیت بین المللی بودن فضای سایبر است. به عبارتی فضای سایبر محدود به زمان و محدود خاصی نیست و این امر قابلیت پیشبینی در آن را بسیار محدود کرده است.
روشن است که با وجود مشکلات فوق کودکانی که در فضای مجازی سیر میکنند، به دلیل برخورداری از آسیب پذیری بیشتر در معرض خطرات جدی تری می باشند. کودک بدون اطلاع از آن چه که با آن مواجه است در معرض انواع تهاجمات و سوء استفاده های گوناگون قرار دارد. اصولا اهمیت این نکته نیز ما را بر آن داشت تا مبحثی را به این موضوع اختصاص دهیم.
در دو گفتار بعد به دو نوع بزه دیدگی شایع بین کودکان در فضای مجازی اشاره میکنیم و سعی داریم نقش سازمانهای مردم نهاد را در این زمینه بررسی کرده و نکاتی در این راستا بیان نماییم.

گفتار دوم: پورنوگرافی(هرزه نگاری)
در مباحث پیش تحت عنوان سوء استفاده جنسی از کودکان و نو جوانان، مطالبی را بیان کردیم و بهره برداری جنسی از کودکان و آسیب های فراوان آن را مورد موشکافی قرار دادیم. در این گفتار به نوعی دیگر از این سوء استفاده ها که در فضای مجازی بیشتر شایع می باشند اشاره میکنیم.
پورنوگرافی به عنوان یکی ازمهمترین و فراگیرترین جرم علیه کودکان بیانگر نقض شدید حقوق قضایی کودک است. ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد :”دول متعاهد حمایت از کودک باید در برابر همه شکل های استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان متعهد شوند.” بدین منظور دول متعاهد به ویژه، تدابیر ملی دو جانبه و چند جانبه مقتضی را برای پیشگیری از وضع موارد زیر اتخاذ خواهند کرد:
تحریک یا اجبار کودک به مبادرت به هرگونه فعالیت جنسی غیر قانونی، استفاده استثمار گونه از کودک در مطالب و نقاشی های پورنو گرافی.
همانطور که ملاحظه می شود هرزه نگاری کودکان امری بسیار مهم و معضلی بسیار جدی است. این گفتار ضمن توضیح پورنوگرافی و تعریف آن و مشخص کردن انواع آن به نقش اینترنت در توسعه پورنوگرافی می پردازد.
بند اول: تعریف و پیشینه پورنوگرافی
الف: تعریف پورنوگرافی:
در زمینه تعریف پورنوگرافی با توجه به مطالبی که در ادامه ذکر خواهد شد تعریف واحدی وجود ندارد و این به دلیل وجود مشکلات و معضلات پیش روی جرم انگاری پورنوگرافی می باشد.
فرهنگ آکسفورد در تعریف پورنوگرافی می گوید: مواد و موضوعات شامل توصیفات صریح یا نمایش ارگانهای جنسی یا فعالیت به منظور تحریک مشابه، غیر از احساسات زیباشناختی یا عواطف.
در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک پورنوگرافی هر نمایش، به هر طریق و وسیله از یک کودک تحریک و تشویق شده در فعالیت های جنسی صریح واقعی یا شبیه سازی شده و یا هر گونه نمایش قسمت های جنسی یک کودک برای هدف های بدوً جنسی تعریف شده است.
کنوانسیون جرایم سایبر پورنوگرافی کودک را شامل مواد و موضوعاتی می داند که تصویر و تجسمی به صورت دیداری از یک کودک تحریک و تشویق شده به اعمال جنسی ارائه می کند.
با توجه به تعاریف ارائه شده به نظر می رسد همه تعاریف زمینه مشترک و کانونی مشابه را پوشش می دهند که همان تصاویر دیداری کودکان واقعی است که به اعمال جنسی، نمایش و نمودار ساختن ارگان های جنسی تشویق یا تحریک شده اند. اما مشکل زمانی آغاز می شود که به سیستم های قضایی مختلف نگاه شود، در حالی که برخی سیستم ها در بر گیرنده هر گونه نمایش بصری یا موضوعات صوتی می شود برخی تعاریف از سیستم های دیگر، شامل نقاشی ها، طراحی ها و حتی شامل برخی متون نیز می شود، حتی کارتونها یا تصاویر شکل داده شده نیز در برخی سیستم های قضایی مشمول تعریف پورنوگرافی هستند.240
در جمع مطالب فوق می توان گفت: پورنو گرافی کودک می تواند شامل یک یا چند کودک تشویق و یا تحریک به اعمال جنسی به طور انفرادی یا با یک یا چند بزرگسال باشد، یا می تواند شامل یک یا چند کودک در حال اعمال جنسی یا به همراه بزرگسالان درگیر این اعمال باشد. این اعمال می تواند طیف وسیعی از عکس ها که به صورت جنسی درآمده یک کودک تنها یا تعدادی کودک یا تصاویر جنسی شده ارگان های جنسی آنها تا تصویرهای حاوی حیوان صنعتی و یا تجاوز به عنف به واژن، سکس زبانی، جماع با حیوانات یا سایر اشکال پست و حقیر و گاهی شامل کودکان و خردسالان با سن بسیار کم باشد. عمل جنسی و اصل سوء استفاده زمانی که به تصویر کشیده می شود به واسطه پورنوگرافی کودک با حجم بالاتر و وسیعتری جلوه می کند در این صورت این عمل ماهیت جرم اصلی را تشدید می کند. پورنوگرافی کودک در واقع یک شکل سوء استفاده از کودکان بی دفاع است که در سطح جامعه به اشکال مختلف به نمایش نیز در می آید241.
در اصلی ترین تقسیم بندی که از پورنوگرافی انجام شده است پورنوگرافی کودکان بر 2 نوع است:
1- پورنوگرافی بصری که عمومی تر و مورد وفاق تر می باشد و به معنای ترسیم و نمایش بصری کودک تشویق یا تحریک شده به فعالیت صریح جنسی، واقعی یا شبیه سازی شده یا نمایش وقیحانه و زشت و ناروای اندام های جنسی است.
2- پورنوگرافی سمعی که در پذیرش آن به عنوان نوعی از پورنوگرافی در سیستم های قضایی مختلف اختلاف نظر وجود دارد و به معنای استفاده از هر واسط صوتی از صدای کودک واقعی یا شبیه سازی شده به قصد انگیزش جنسی کاربران است242.
امروزه پیشرفت فناوری و استفاده روز افزون از کامپیوتر و نرم افزار های کامپیوتری نوع دیگری از پورنوگرافی را ایجاد کرده و به سرعت رو به گسترش نهاده که به نام “پورنوگرافی کاذب”243 مشهور است.
نرم افزار های کامپیوتری دستکاری تصاویر و ایجاد پورنوگرافی خیالی و کاذب یا ترسیمی را بسیار آسان کرده به حدی که در واقع نمی توان انتظار داشت که افراد دو تصویری را که یکی واقعی و دیگری خیالی است به آسانی از یکدیگر تشخیص دهند. در حالی که هر دو شامل اعمال جنسی کاملا مشابه هستند و هر دو به نظر نسخه اصلی می رسند. هیچ تفاوت ظاهری در آنچه ساخته فکر و خیال و نرم افزارهای کامپیوتری است با آنچه واقعی است به لحاظ ماهیت و روش نمایش و ارائه وجود ندارد. هر دو نمایانگر جلوه های پلید انسان و سوء استفاده از کودکان بی دفاع است. حتی استفاده از متخصصان برای بیان تفاوت های علمی بین تصاویر واقعی و کاذب در سیستم های قضایی با تردید های حقوقی و قانونی مواجه شده است. فراتر اینکه فرد چگونه باید خلاف چیزی را ثابت کند، غالباً اثبات این امر که فردی که در تصویر مورد سوء استفاده است واقعی است یا خیالی بسیار مشکل است.244
ب: پیشینه پورنوگرافی(هرزه نگاری)
هنرهای شهوانی شاید قدمتی به ازای خود هنر داشته باشند. موضوعات جنسی در کارهای هنری در تمام زمان ها و فرهنگ ها وجود داشته است. اولین نقاشی های شهوانی، مجسمه ها و نوشته ها توسط اولین نقاش ها و مجسمه سازان در اوایل تاریخ بشریت رخ داده و در امتداد زمان رشد و توسعه یافته است. گام بعد پیدایش هنر عکاسی است که در سال 1832 برداشته شد. در چهل سال بعد در سال 1872 سی قطعه عکس و پنج هزار اعلامیه توسط پلیس در دو خانه در لندن توقیف شد. در این زمان هرزه نگاری آغاز شده بود و اولین شاگردانش نیز پیدا شده بودند. هنگامی که ادیسون تصاویر متحرک را اختراع کرد به هرزه نگاری به ویژه در آمریکای جنوبی نگاه تازه ای شد، در واقع خود ادیسون تصاویر متحرک شهوانی را در سال های 1886 به نام بوسه چاپ و رسوایی عمومی ایجاد کرد.245
فعالیت جنسی علیه کودکان یقیناً حادثه ای جدید نیست. فاحشه گری و سوء استفاده جنسی از عهد باستان اتفاق می افتاده است از آنجا که مجرمان جنسی از قرون وسطی با دختران آمیزش داشته اند حتی قبل از اینکه به سن قانونی مبنی بر اعلام رضایت به این امر برسند، اگرچه آن زمان سن رضایت جنسی نسبت به امروز پایین تر بوده است. همچنین این سخن درست است که بگوییم پورنوگرافی کودک به شکل های مصنوعی در طول تاریخ وجود داشته از زمان یونان قدیم تا ملکه ویکتوریا در انگلیس246.
در سال 1970 که برای اولین بار تصاویر پورنوگرافی از یک جامعه واقعی دریافت شد مشکلات بسیار جدی در تهدید علیه کودکان مطرح شد. دنباله این موج با گسترش تکنولوژی عکاسی پیوند خورد و امروزه پورنوگرافی کودک در حد وسیع وجود دارد. کامپیوتر و اینترنت بدون شک در افزایش و رواج پورنوگرافی کودک در طول 20 سال اخیر نقش بسزایی داشته

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فضای سایبر، فضای مجازی، بزه دیدگی، سازمان های مردم نهاد Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، فضای مجازی، هرزه نگاری، فضای سایبر