منابع پایان نامه ارشد با موضوع فضای سایبر، فضای مجازی، بزه دیدگی، سازمان های مردم نهاد

دانلود پایان نامه ارشد

قلدری است 225یکی از برنامه های این نوع از پیشگیری، برنامه ی مداخله یا میانجی گری در قلدری «Bulling intervention program» است. این، یک برنامه ی ادراکی – رفتاری است که برای دانش آموزانی که با دیگران قلدری می کنند طراحی شده است. اساس این برنامه از دو قسمت تشکیل شده.
نخست: این واقعیت در نظر گرفته می شود که دریافت های شناختی – اجتماعی از دانش آموزان درگیر در قلدری به عنوان یک رفتار تهاجمی تلقی می شود. دوم: تحقیقات نشان داده است که مداخله و برخورد سختگیرانه با متخلف و بزه کاران جوان و نوجوان برای رفتارهای تهاجمی آنان مفید نیست، بلکه در حقیقت مخرب و به مراتب زیان بارتر نیز هست. بدین معنا که اجرای سیاست تسامح صفر226 هیچ تأثیری در توقف رفتارهای خشونت آمیز این گروه ها و هم چنین دانش آموزان متخلف ندارد227.
4؛ نقش سازمان های مردم نهاد
ما در بالا نوعی از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را بررسی کردیم که خاص بوده و می تواند با نوعی رفتار ضد اجتماعی از سوی آنها همراه باشد. در واقع این نوع بزه دیدگی ناشی از رفتار ضد اجتماعی قبلی است که ما از آن به عنوان قلدری نام بردیم. اما سؤال این جاست سازمان های مردم نهاد در این زمینه چه نقشی می توانند ایفا کنند؟ اصولا قلدری همان طور که دیدیم بیشتر در مدارس دیده می شود و عوامل آموزشی و خانوادگی در آن تأثیر گذار هستند. گفتیم که کودکانی که از مدرسه فرار کرده یا ترک تحصیل کرده اند، بیشتر این نوع اعمال را انجام می دهند. زمانی کودک از مدرسه فرار می کند یا از ادامه تحصیل انصراف می دهد که معمولا محیط آموزشی حاکم در مدارس مناسب نباشند. گفتیم که سازمان های مردم نهاد در زمینه آموزش کودکان و نو جوانان فعالیت های چشم گیری داشته اند. تا جایی که خود به احداث مراکزی برای آموزش و پرورش کودکان و نو جوانان، دست زده اند و به کودکان باز مانده از تحصیل یا کودکان بی بضاعت خدمات گوناگون آموزشی ارائه می دهند. همچنین به چند انجمن از جمله انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان و خانه کودک شوش اشاره کردیم. پدیده قلدری چیزی نیست که به زمان یا مکان محدود باشد. مسلما در مراکز این سازمان ها نیز این گونه اعمال خشونت آمیز و بزه دیدگی های ناشی از آن قابل رویت می باشند. بنا بر این، این پدیده باید مورد توجه این نهاد ها قرار گیرد. آنها می توانند ابتدا با بهره گیری از بخش های مشاوره خود در کاهش رفتار تهاجمی و خشونت آمیز کودکان فعالیت نمایند به خصوص که معمولا در میان این کودکان و نو جوانان به دلایل مختلف از جمله فقر، برخورد نا مناسب والدین، تماس با افراد نابهنجار و مشکلات روحی فراوان چنین اعمال ضد اجتماعی و بد رفتاری ها و در نتیجه آسیب های ناشی از آنها به وفور به چشم می خورد. این نهاد های مردمی باید با نظارتی دقیق سعی کنند در محیط های آموزشی خود کودکان و نو جوانان از رفتار های خشونت آمیز پرهیز نمایند. حتی آنها باید با تعامل مؤثر با سایر مدارس دولتی و غیر دولتی، ضمن تذکر نکاتی در باره این نوع رفتار ها و آسیب ها، در جهت کاهش این گونه اعمال با آنها هم کاری داشته باشند.
نکته بعدی دادن مشاوره های مناسب به خانواده ها و آگاهی آنها از خطرات پیش رو در این زمینه می باشد. عمدتا کودکان و نو جوانان قلدر در خانواده هایی زندگی کرده اند که به عنوان مثال پدر خانواده فردی زور گو و بی تفاوت به دیگر اعضای خانواده بوده است. کودک نیز با الگو برداری از پدر، رفتاری مشابه او را مرتکب می شود با این تفاوت که بعدا خود بزه دیده رفتار خود قرار می گیرد و آسیبی دو چندان می بیند. در این زمینه فعالیت های مهارت های زندگی که در سازمان های مردم نهاد برای آمادگی طفل به منظور داشتن زندگی بهتر در آینده آموزش داده می شود، مؤثر هستند. این فعالیت ها باعث می شوند که طفل با روح همکاری و محبت به دیگران آشنا شده و از رفتار های خشونت آمیز احتمالی او جلو گیری گردد.
مبحث پنجم؛ بزه دیدگی اطفال در فضای مجازی228)فضای سایبر)
امروزه ارتکاب جرم محصور در فضای حقیقی نیست. دنیایی وسیع و بیپایان در عصر تکنولوژی پیش روی مجرمان قرار گرفته است که به نام فضای مجازی بسیاری از قواعد فضای حقیقی را درنوردیده است. خصوصیات منحصر به فرد فضای مجازی به گونه ای است که ارتکاب جرم در این فضا هر روز بیشتر میشود و تعداد بیشتری از مجرمان به سوی آن سوق پیدا می کنند. رشد اینترنت و فراگیر شدن آن از اصلی ترین علل رخنه کردن فضای سایبر یا همان فضای مجازی در بین تمام جوامع است.
وجود ویژگیهای گمنامی، بین المللی بودن، محصور در زمان و مکان نبودن و وجود مشکلات در زمینهی قانونگذاری و تعقیب و کشف جرم، مجرمان را به ارتکاب جرم در این فضا هر روز بیشتر ترغیب میکند. لذا شناخت این دنیای جدید به عنوان خاستگاهی مجذوب برای ارتکاب جرم امری بسیار مهم است.
ما در این مبحث قصد داریم تا ضمن تشریح مفهوم فضای مجازی،
به برخی از بزه دیدگی های اطفال در این فضا اشاره کنیم. البته مسلم است که به گونه های بزه دیدگی خواهیم پرداخت که بتوان نقش سازمانهای غیر دولتی را برای پیشگیری از آن تبیین کرد. در همین آغاز نیز باید خاطر نشان کنیم متأسفانه سازمانهای مردم نهاد در این زمینه ها فعالیت چندانی ندارند. این در حالی است که همه ما میدانیم با گسترش استفاده روز افزون از کامپیوتر و اینترنت مجرمان نیز دست به کار شده و انواع ترفندهای مجرمانه را علیه اهداف خود در فضای مجازی به کار می برند. در این میان کودکان به دلیل نا آگاهی و آسیب پذیری بیشتر، نیاز به آموزش و حمایت فراوانی دارند. ما در این مبحث طی چهار گفتار ابتدا مفهوم فضای مجازی را توضیح داده و به برخی از مشکلات پیشگیری در فضای سایبر اشاره میکنیم در دو گفتار بعدی به برخی بزهدیدگی های اطفال در این فضا میپردازیم و در گفتار پایانی اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد را در پیش گیری از بزهدیدگی اطفال از نظر می گذرانیم.یاد آور میشویم که بزهدیدگی در فضای مجازی بسیار گسترده تر از آن چیزی است که ما در این جا بدان اشاره میکنیم لیکن برخی از این بزهدیدگی ها از موضوع ما خارج می باشند که خواننده محترم را به منابع مربوط راهنمایی می نماییم.
گفتار اول: تعریف وتاریخچه و مفهوم فضای مجازی (سایبری)
این گفتار در بند اول به تعاریف صورت گرفته از فضای سایبر وهم چنین تاریخچه آن می پردازد و در بند دوم مفهوم آن را بررسی می کند. در بند سوم نیز بر آنیم تا مشکلات خاص پیشگیری را در فضای مجازی مورد مطالعه قرار دهیم.
بند اول: تعریف فضای سایبر و تاریخچهی آن
فضای سایبر از دو کلمه ی فضا معادل واژه «space» و سایبر معادل واژه «cyber» تشکیل شده است.
فضا بر چند جنبه دلالت دارد: فضا گسترهی بیکران واقعی است، یعنی شامل چیزهایی میشود که در یک لحظه نمیتوان همه را به چنگ آورد. از جنبهی دیگر بر حرکت آزاد و توانایی دیدار از مکانهای مختلف دلالت دارد و متضمن مفاهیمی مثل فاصله، جهت و بعد است.
واژهی سایبر به علم «سایبرنتیک» اشاره دارد که خود از کلمه یونانی «kubernao» به معنی راندن و هدایت کردن ناشی میشود و بر هدایت کشتی و هواپیما از طریق دادههای الکترونیکی دلالت ضمنی دارد.
واژهی «cyber» در انگلیسی پیشوند و در فارسی یک پسوند است. در ترجمهی فارسی این لغت معمولاً سه اصطلاح رایانه ای، سایبر و آنلاین به کار برده میشود، مثل دنیای مجازی آنلاین (cyber space)، بزههای سایبری (cyber crime). این ترجمهها دقیق نسبت و هر چند گاهی لفظ مجازی به عنوان معادل آن گرفته میشود اما چون سایبر بیانی از موضوعات واقعی و قابل مشاهده اما غیرقابل لمس است نمیتواند بر لفظ مجاز که به موضوعات ذهنی و تصوری اشاره دارد حمل شود.229
فضای سایبر یک فضای منفعل داده محور مثل کتابخانه نیست بلکه کانالهای ارتباطی با دنیای واقعی دارد که تاثیر و تاثر دو جانبه با دنیای واقعی دارند. با این همه باز هم نمیتوان گفت سایبر کجاست؟ تعریف چنین فضایی که بخشی از آن را امواج الکترومغناطیسی، بخشی را نور و بخشی را الکتریسیته تشکیل میدهد مشکل است.
روح فضای سایبر همان دادههاست و داده بر هر ماده و شیء که جریان دارد صادق است. یک وب سایت مجموعهای از دادههاست که بر روی صفحهی رایانه ظاهر میشود و ما وقتی از صفحه ای به صفحه دیگر میرویم یا از طریق پیوندها «link» وارد صفحات دیگری میشویم، در واقع در داخل دریایی از بستههای داده گردش و برخی از این بستهها را باز و بررسی میکنیم.230
تعاریف متعددی از فضای سایبر «cyber space» شکل گرفته است. در یک تعریف فضای سایبر مجموعهای به هم پیوسته از موجودات زنده دانسته شده است که از طریق کامپیوتر و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیای بخش با هم ارتباط دارند. در تعریفی دیگر، اثر فضا و اجتماع شکل گرفته توسط کامپیوتر، شبکههای کامپیوتری و کاربران دانسته شده که زمانی که کاربران آنلاین باشند موجودیت پیدا میکند. در تعریفی دیگر فضای سایبر توهم و تصور باطل توافقی دانسته شده است که انسانها آفریده آن اند.231
عبارت فضای سایبر را اولین بار ویلیام گیبسون232 در داستانش به نام «neuromacer» در سال 1984 به کار برد.
پیش از آنکه فضای سایبر به عنوان فناوری ظاهر شود در مورد ارتباط با امکان وجود حقیقت مجازی اظهارنظر شده بود. افلاطون در کتاب «جمهوریت» به تمثیل معروف غار اشاره میکند و میگوید «آنچه حقیقت واقعی است بیرون غار است و ما سایههای آن بر دیوار غار هستیم» او میگوید ما حقیقت مجازی هستیم و این یک فریب است که فکر میکنیم حقیقت واقعی هستیم.
فلاسفهی معاصر نیز از جمله دیوید دوچ233 در اثر خود به نام «ساخت واقعیت» به حقیقت مجازی اشاره میکند و می گوید «بگذارید ملتی را تصور کنیم که در آن هرکس از بدو تولد به یک ساختار شبکه حقیقت مجازی وصل میشود و در آن فضا غوطه میخورد و هرگز نمیتواند تصور کند که زندگی شکل دیگری دارد و اولین کسانی که تصور کنند زندگی دیگر میتواند جایگزین زندگی ما شود مورد تمسخر واقع میشوند.»234 در هر حال آنچه که مسلم است این است که اتفاق نظر در زمینهی تعریف فضای سایبر وجود ندارد و تعاریف صورت گرفته هیچکدام به صورت دقیق معنای فضای مجازی را مشخص نمیکنند. اما شناخت فضای مجازی بیشتر با توجه به اوصاف و ویژگیهای بارزی که دارد و تبیین بیشتر مفهوم آن صورت میگیرد
بند دوم: مفهوم فضای سایبری
تعاریف متعددی از مفهوم فضای سایبری صورت گرفته است که این تعاریف فضای سایبر را یا به عنوان جهانی دیگر در عرض جهان فیزیکی مطرح کردهاند یا آن را همچون منبعی حاوی اطلاعات عظیم که تبادل اطلاعات در آن صورت میگیرد ذکر کردهاند، یا به فضای مجازی با دید سختافزاری نگریستهاند و آن را تشکیل یافته از اتصال بیشماری از رایانهها و سامانهها میدانند.ما دراینجا در دو بخش به تبیین دو دیدگاه از این دیدگاه ها میپردازیم.

الف: فضای سایبر، جهانی دیگر:
فضای سایبر واژه ای است افسانه ای در داستانها، اما این فضا امروزه در عصر تکنولوژی در دنیای رایانه و اینترنت واقعیت پیدا کرده است. اما این واقعیت خود شکل مجازی است و استعمال فضای سایبر برای محیط تبادل اطلاعات دیجیتالی از حیث ناملموس بودن آن، بیشباهت به استعمال این واژه در داستانهای تخیلی نیست.
برگرفتن فضای سایبر از داستانهای تخیلی شاید گواه بر اغراق تعریف آن به جهانی دیگر باشد. به هر صورت برخی از تعاریف صورت گرفته متضمن این است که آن را به صورت یک دنیای جدید معرفی کند. در تعریفی بر همین مبنا فضای سایبر دنیای جدید خلق شده به وسیلهی شبکههای رایانهای تعریف شده است.235
فضای سایبر اگر با فضای ذهن مقایسه شود نمود بیشتر و برجستهتری از خود مینمایاند. در دنیای حقیقی آنچه را نمیتوان دید و انجام داد ولی در ذهن میتوان تصور کرد، در فضای سایبر قابل رؤیت است. پس به واقع میتوان فضای سایبر را دنیایی جدید نامید. تعبیر فضای سایبر به دنیای جدید با ظهور و گسترش اینترنت شهرت گرفت در حالیکه سایبر قبل از ظهور اینترنت با رادیو و تلویزیون و تلفن هم به نوعی جلوه گر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، عزت نفس، پرخاشگری، برنامه های آموزشی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فضای سایبر، فضای مجازی، ارتکاب جرم، هرزه نگاری