منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرسودگی زناشویی، سبک مقابله، راهبردهای مقابله، یژگیهای شخصیتی

دانلود پایان نامه ارشد

ی بودند که در یک چارچوب منسجم به موضوع مقابله پرداختهاند. افراد به منظور جلوگیری، مدیریت و کاهش تنیدگی، تلاشهای شناختی و رفتاری انجام
می دهند که لازاروس و فولکمن آن را مقابله نامیدهاند.
اندلر و پارکر18(1990) سه نوع سبک مقابلهای را مطرح کردند که عبارتند از: 1: سبک مقابله
)مساله مدار 2) سبک مقابله هیجانمدار 3) سبک مقابلهای اجتنابی. در سبک مقابلهای مسأله مدار19 فرد بر مسأله متمرکز میشود و سعی در حل آن دارد. در این سبک فرد به جمعآوری اطلاعات مربوط به حادثه فشار زا میپردازد، درباره آن فکر میکند، منابعی را که از آن برخوردار است ارزیابی میکند، و برای استفاده از منابع در دسترس خود طرح و برنامهای آماده میکند. مقابله هیجانمدار بر کنترل هیجانات و واکنشهای عاطفی تأکید مینماید. افراد در این سبک مقابله، هیجانی برخورد میکنند و با گریه کردن، عصبانب شدن و فریاد زدن با فشار روانی مقابله میکنند(کلینکه، 1999؛ به نقل از محمد خانی و باشقره، 1387 ). در سبک مقابلهای اجتنابی، فرد سعی در تغییرات شناختی و دور شدن از واقعیتهای فشارآور دارد و با فاصله گرفتن از مشکل، اقدام به فرار و اجتناب کرده و برای دریافت حمایت عاطفی تلاش میکند. در این حالت فرد به دنبال برگرداندن آرامش بهم خوردهای است که به خاطرموقعیت فشارزا، به وجود آمده است وکوشش میکند تا خود را از آشفتگی های موجود و پریشانی برهاند(ایرلند و همکاران، 2005).
برای رویارویی با رویدادهای زندگی آگاهی از عوامل شخصیتی بسیار مهم است. زیرا عوامل شخصیتی با این مسئله که یک فرد چگونه دنیا را مشاهده میکند و چگونه به عوامل و موقعیتهای تنشزا پاسخ میدهد ارتباط نزدیکی دارد (کلینگ، به نقل از پوریوسف و آزاد فلاح، 1391). با نگرش به تأثیرگذاری برخی از عوامل شخصیتی بر کاربرد راهبردهای مقابلهای، مثلاً این که، با وجدان بودن، راهبردهای مقابلهای سازگارانه را تسهیل میکند و برعکس روان آزردهگرایی، راهبردهای مقابلهای ناسازگارانه را تسهیل میکند و با شناخت هر چه بیشتر و بهتر عوامل شخصیتی و به تبع آن راهبردهای مقابلهای میتوان فرسودگی زناشویی را پیشبینی کرد. ویژگیهای شخصیتی و راهبردهای مقابلهای در کنار متغیرهای بسیاری از جمله فرسودگی شغلی، سلامت روان، رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی و… مورد سنجش قرار گرفته است. حال باتوجه به نقش این دو متغیر در موارد مشابه همچون سازگاری و رضایت زناشویی و خلاء سنجش آن با فرسودگی زناشویی، انجام چنین پژوهشی در خور توجه است. از این رو در این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای میتوانند فرسودگی زناشویی را پیشبینی کنند؟
هدف اصلی این پژوهش آن است که: باتوجه به ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای افراد، به پیش بینی فرسودگی زناشویی زنان شاغل شهرستان اسلام آبادغرب اهتمام نماید.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
یکی از مسائلی که خانواده ها با آن مواجه هستند فرسودگی زناشویی است. از آنجایی که برای حل هر مشکلی ابتدا باید عواملی که در آن مسئله دخیل است شناسایی شود بنابراین توجه به عوامل مؤثر بر فرسودگی زناشویی میتواند مسئلهای مهم برای مطالعات محسوب شود. توانایی درک و شناخت احساسات در روابط بینفردی مقولهای بسیار مهم در پرداخت مسائل مربوط به روابط بینفردی بخصوص روابط زناشویی است و این توانایی شناخت، مهارتی اساسی است که برای ترمیم و روابط بین فردی ضرورتی بسیار مهم و انکار ناپذیر است، ایجاد مهارتهای شناخت هیجانی در روابط بخصوص در درون سازمان پیچیدهای بنام خانواده و تأثیر آن برنوع مقابله با تعارضات زناشویی موضوعی است مهم و حائز اهمیت است.
چون تداوم خانواده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است وچون فرسودگی زناشویی عاملی تهدید کننده است، و از طرفی نقش عامل های شخصیتی و سبک های مقابله ای در جامعه هدف مورد مطالعه قرار نگرفته، مشخص شدن رابطه این متغییرهای پیش بین با متغییر ملاک برای کمک به تداوم زندگی زناشویی از اهمیت خاصی برخوردار است.
در بررسی یافته ها در زمینه کارکرد خانواده، هی جونگ و نادین(2008) در مطالعه ای تحت عنوان تعارضات زناشویی، نشانه های افسردگی وناکارآمدی زناشویی، به این نتیجه رسیدند که اختلالات زناشویی و ناکارآمدی زوجین به طور مستقیم موجب افزایش افسردگی واختلالات کارکردی می شود و بر سلامت جسمانی وروان زوجین تأثیر می گذارد ، که این عامل نیز بر ناکارآمدی خانواده می افزاید. مطالعه زوجین در حال طلاق نشان داد که شکست در رسیدن به راه حلی برای زندگی مشترک به طور معنی داری با کارکرد خانوادگی هرج و مرج گونه وبی قید رابطه دارد. و همچنین تحقیقات مختلف نقش کارکرد خانواده را درسلامت جسمی و روانی اعضای خانواده مطرح کرده اند(میلر،2000؛ کیت نر،1991).

1-3- اهداف کلی:
هدف اصلی: تعیین نقش ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای با فرسودگی زناشویی.
اهداف اختصاصی:
1- تعیین رابطه بین روان رنجور خویی با فرسودگی زناشویی
2- تعیین رابطه بین برون گرایی با فرسودگی زناشویی
3- تعیین رابطه بین توافق (سازگاری) با فرسودگی زناشویی
4- تعیین رابطه بین انعطاف پذیری (گشودگی نسبت به تجربه) با فرسودگی زناشویی
5- تعیین رابطه بین با وجدان بودن (با مسئولیت بودن) با فرسودگی زناشویی
6- تعیین رابطه بین سبک مقابلهای مسالهمدار با فرسودگی زناشویی
7- تعیین رابطه بین سبک مقابلهای هیجانمدار با فرسودگی زناشویی
8- تعیین رابطه بین سبک مقابلهای اجتنابی با فرسودگی زناشویی

1-4- سوالات پژوهش:
سوال اصلی:
بین تیپ های شخصیتی وسبک های مقابله ای با فرسودگی زناشویی رابطه وجود دارد؟
سوالات فرعی:
1- آیا بین روان رنجور خویی با فرسودگی زناشویی رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین برون گرایی با فرسودگی زناشویی رابطه وجود دارد؟
3- آیا بین توافق (سازگاری) با فرسودگی زناشویی رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین انعطاف پذیری (گشودگی نسبت به تجربه) با فرسودگی زناشویی رابطه وجود دارد؟
5- آیا بین با وجدان بودن (با مسئولیت بودن) با فرسودگی زناشویی رابطه وجود دارد؟
6- آیا بین سبک مساله مدار با فرسودگی زناشویی رابطه وجود دارد؟
7- آیا بین سبک هیجانمدار با فرسودگی زناشویی رابطه وجود دارد؟
8- آیا بین سبک اجتنابی با فرسودگی زناشویی رابطه وجود دارد؟

1-5- تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی
تعریف مفهومی
الف) فرسودگی زناشویی: فرسودگی زناشویی، از پا افتادگی جسمی، عاطفی و روانی است که ناشی از عدم تناسب مزمن بین انتظارات و واقعیت است (پاینز،1996؛ ترجمه گوهری راد و افشار، 1383).
ب) سبک مقابلهای: افراد به منظور جلوگیری، مدیریت و کاهش تنیدگی، تلاشهای شناختی و رفتاری انجام میدهند که لازاروس و فولکمن آن را مقابله نامیدهاند(لازاروس و فولکمن،1984؛ ترجمه محمد خانی،1386)
ج) ویژگیهای شخصیتی: شخصیت، تعیین کننده نمایه خاص الگوهای رفتاری فرد تعریف شده است (ستوده، میرزایی و پازند، 1381).
تعریف عملیاتی:
الف) فرسودگی زناشویی:نمره يي است که آزمودني در پرسشنامه ي فرسودگی زناشویی (پاینز،1996) بدست آورده است.
ب) سبکهای مقابلهای: نمره يي است که آزمودني درمقیاس راهبردهای مقابله با تنیدگی(اندلر و پارکر1995) بدست آورده است.
ج) ویژگیهای شخصیتی: نمرهیی که آزمودنی در سیاهه پنج عاملی شخصیت (مککری و کاستا، 1992) بدست آورده است.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

مقدمه:
خانواده نهادی است که همه نهادهای دیگر با آن ارتباط داشته و به حق شایسته است که بیش از این ها درباره خانواده تحقیق کنیم. خانواده جامعه ای است کوچک که از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. بحث پیرامون خانواده و راه های تحکیم آن، از بحث های متداول مجامع علمی است و علوم مربوط به آن به ویژه مشاوره و روانشناسی تلاش می کنند که تدابیری به عمل آورند که روز به روز میراث خانواده را فزونی بخشند( لاورنس 2008).
تحقیق حاضر با بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبکهای مقابله ای با فرسودگی(دلزدگی) زناشویی، تلاشی است در جهت افزایش دوام و ثبات خانواده.
2- 1- دلزدگی و دلزدگی زناشویی
2-2 تعریف دلزدگی
دلزدگی استعاره یا کنایه ای است که معمولا برای توصیف یک حالت یا فرایند خستگی و فرسودگی که مشابه با خاموش شدن یک آتش یا فرونشاندن یک شمع است، اطلاق می شود.
در فرهنگ لغت، واژه از پا افتادن20 به عنوان شکست خوردن، کاملاً خسته شدن و یا فرسوده شدن بوسیله مطالبه بیش از اندازه انرژی، نیرو یا منابع تعریف شده است.
اولین نوشته هایی که در آن از دلزدگی یاد شده است مربوط به شکسپیر21 در 1599 می باشد.
دلزدگی مجموعه علایم خستگی عاطفی، شخصیت زدایی22 و کاهش بهره وری می باشد. خستگی عاطفی به تهی شدن یا خالی شدن منابع عاطفی که به وسیله تقاضاهای بین فردی ایجاد می شود، برمی گردد. شخصیت زدایی به رشد منفی و گرایشات بی رحمانه و عیب جویانه و بدگمانانه به همسر داشتن تاکید دارد که بعضی آشفتگی ها و پریشانی ها را شامل می شود که کاملاً با جنبه روانپزشکی این نشانه ها متفاوت است (اسکافلی و بونک23 2003).
اندرسون24 و پاینز(1982) دلزدگی را به عنوان یک حالت خستگی جسمی، عاطفی و ذهنی که در شرایط درگیری طولانی مدت همراه با مطالبات عاطفی ایجاد می شود، می دانند. در این تعریف خستگی ذهنی با کاهش انرژی،خستگی مزمن، ضعف و تنوع وسیعی از شکایت های جسمی و روان تنی مشخص می شود.
در حالیکه، خستگی عاطفی شامل احساسات درماندگی، ناامیدی و فریب می شود، خستگی روانی به رشد نگرش منفی نسبت به خود و کار و زندگی بر می گردد. این نشانه ها در افراد بهنجار و طبیعی مشاهده می شود (به نقل از اسکافلی و بونک 2003).
از دیدگاه اصالت وجودی- روان تحلیل گری25، دلزدگی یک حالت تجربه شده خستگی جسمی، عاطفی و روانی است که از عدم تناسب مزمن بین توقعات و واقعیت ناشی می شود (پاینز و نانز 2003).
دلزدگی نتیجه فرایند فرسایش26 است که در آن افراد متعهد و با انگیزه روحیه شان را از دست می دهند ( پاینز 2005).
دلزدگی نتیجه درگیری طولانی مدت در موقعیت هایی است که از نظر عاطفی و احساسی مطالبات زیادی دارند. چنین موقعیت هایی معمولاً به علت تفاوت زیاد بین توقعات و واقعیت بروز می کنند (پاینز 1996 ترجمه شاداب 1381، 351).

در واقع دلزدگی با مجموعه ای از رؤیاها و انتظارات آغاز می شود، هنگامی که این رویاها محقق
نمی شوند و در عوض با تنبیه و تجارب استرس زا مواجه می شوند، نتیجه دلزدگی است. این موضوع به حوزه های زوجین، والدین و بچه ها نیز مرتبط می شود (پیپل27 2000).

2-3 چگونگی پدیدآیی وتحول دلزدگی
دلزدگی با عدم تعادل میان منابع و تقاضا شروع می شود، یک ناهمخوانی میان انتظارات و ایده آل های افراد از یک سو و واقعیات از سوی دیگر. نتیجه ی ناهمخوانی استرس است. استرس ممکن است به طور آگاهانه و هوشیارانه مشاهده شود یا به طور ناآگاهانه در مدت طولانی پایدار بماند. در مرحله ی دوم به تدریج افراد، شروع به فشار عاطفی، فرسودگی و خستگی می کنند. مرحله سوم شامل تغییراتی در نگرش و رفتار می شود و در این مرحله افراد نگرش هایشان را در مورد زندگی زناشویی و همسر تغییر می دهند. سرانجام، نتیجه دلزدگی است (اسکافلی و بونک2003). دلزدگی نتیجه تلاش هایی است که یک شرایط بد، هموار می کند (پیپل 2000).
دلزدگی به علت ناکامی در عشق بروز می کند و پاسخی است در برابر مسائل وجودی. انباشته شدن فشارهای روانی تضعیف کننده عشق، افزایش تدریجی خستگی و یکنواختی و جمع شدن رنجش های کوچک، به بروز دلزدگی کمک می کنند. در واقع یافتن یک عامل زمینه ساز دلزدگی غیر ممکن است (پاینز 1996 ترجمه شاداب 1381).
دلزدگی با رشد آگاهی و توجه به چیزهایی که دیگر به اندازه گذشته خوشایند نیست شروع می شود (پاینز 1996 ترجمه شاداب 1381).
شروع دلزدگی به ندرت ناگهانی است. معمولاً روند آن تدریجی است و به ندرت از یک پدیده ناگوار یا حتی چند ضربه ناراحت کننده ناشی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ویژگی های شخصیت، فرسودگی زناشویی، سبک های مقابله، سبک های مقابله ای Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ضریب همبستگی، فرسودگی زناشویی، ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی