منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرسودگی زناشویی، ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی، ویژگیهای شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

0
موافق بودن
04/0
01/0
22/0
5/2
01/0
باوجدان بودن
01/0
01/0
06/0
81/0
4/0
سبک مسالهمدار
004/0
006/0
06/0
69/0
4/0
سبک هیجان مدار
03/0
005/0
47/0
8/5
001/0
سبک اجتنابی
03/0-
007/0
36/0-
66/4-
001/0

نتايج حاصل از رگرسيون گام به گام در جدول 4-13 مبين آن است که در گام اول سبک هیجانمدار وارد معادله شد و مدل رگرسيون با 89/24=F در سطح 001/0P< معنادار است. مي توان گفت که 14/0 واريانس فرسودگی زناشویی توسط سبک هیجانمدار (زیر مقیاس سبک مقابلهای تبيين مي شود. در گام دوم سبک اجتنابی وارد معادله شد مدل رگرسيوني در گام دوم با 29/24=F در سطح 001/0P< معنادار است. در اين مدل 25/ 0 واريانس فرسودگی زناشویی توسط سبک هیجانمدار و سبک اجتنابی مورد تبيين قرار مي گيرد. در گام دوم سبک هیجانمدار با ضریب 46/0 و سبک اجتنابی با ضریب 33/0- توان پیشبینی فرسودگی زناشویی را دارد. در گام سوم موافق بودن (زیرمقیاس ویژگیهای شخصیتی) وارد معادله رگرسيوني شد. مدل رگرسيوني در گام سوم با 29/18=F در سطح 001/0P< معنادار است. در این مدل 28/0 واریانس فرسودگی زناشویی توسط سبک مقابلهای، هیجان مدار و موافق بودن تبیین میشود. در گام سوم سبک هیجانمدار با ضریب 41/0، سبک اجتنابی با ضریب 34/0- و موافق بودن با ضریب 16/0 توان پیشبینی فرسودگی زناشویی را دارند. در گام چهارم گشودگی (زیرمقیاس ویژگیهای شخصیتی) وارد معادله شد. در اين گام مدل با 21/16=F مي تواند 31/0 واريانس متغير ملاک را تبيين کند. در گام چهارم هر کدام از متغيرهاي سبک هیجانمدار، سبک اجتنابی، موافق بودن و گشودگی به ترتيب با ضرايب بتاي 47/0، 33/0-، 23/0، 22/0- توان پيش بيني فرسودگی زناشویی را دارند. ساير جزييات مربوط به نتايج تحليل رگرسيون در جدول 4-13 آمده است.
جدول 4-13نتيجه رگرسيون گام به گام براي پيش بين فرسودگی زناشویی توسط ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای
گام
متغير پيش بين
F
R
R2
B
β
t
Sig
1
سبک هیجانمدار
89/24
38/0
14/0
02/0
38/0
98/4
001/0
2
سبک هیجانمدار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع دلزدگی زناشویی، اصالت وجود، دوران کودکی، معنا درمانی Next Entries مقاله رایگان درمورد اختلالات شخصیت، اختلال شخصیت، تنظیم هیجان، راهبردهای شناختی