منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرآیند کسبوکار، مستندسازی، منابع اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

کسبوکار
توضیحات
اهداف کسبوکار
شامل اهداف و نیازمندیهای کسبوکار است
ساختار سازمانی
تعریف ساختاری سازمان و فرآیند
سیاستهای سازمان
تعریف سیاستهای سازمان و قوانین مربوطه
نیازمندیهای امنیتی
تعریف نیازمندیهای امنیتی عمومی
عناصر دادهای واحدهای کسبوکار
شامل واحدها و عناصر تشکیل دهنده هر واحد
موجودیتهای داخلی
شناسایی موجودیتهای داخلی
موجودیتهای خارجی
شناسایی موجودیتهای خارجی
نقشها
شناسایی و تعریف نقشها
توابع
فعالیتهای عمومی اجرا شده در کسبوکار
روالها
مراحل و رویههایی از انجام فعالیتهای مشخص
برنامههای کاربردی
برنامههای کاربردی مورد استفاده در کسبوکار
منابع
منابع اطلاعاتی کسبوکار

جدول 3-2 دادههای فرآیندی
دادههای فرآیندی
توضیحات
فرآیندها و زیر فرآیندها
تعریف فرآیندها و زیر فرآیندهای کسبوکار
اهداف
هر فرآیند دارای هدفی مشخص است
فرد مسئول
فرد مسئول کلی هر فرآیند را مشخص مینماییم
ویژگیهای فرآیندها
مجموعه ویژگیها و صفات فرآیندها
وظایف
فعالیتهای اجرایی توسط افراد یا سیستم
فرآیندهای خارجی
فرآیندهایی که موجودیتهای خارجی اجرا میکنند
اقلام کسبوکار
دادهها، اطلاعات و رخدادهای مرتبط با فرآیندها و وظایف
خروجی
خروجی هر فرآیند مشخص میشود
حالات اقلام کسبوکار
بیانگر وضعیت و حالت جاری اقلام کسبوکار
انتقال رسانه
نوع انتقال دادهها به فرآیندها یا وظایف بعدی
تصمیمات و کاندیدها
مشخص نمودن نقاطی که فرآیند منشعب میشود
شرایط
استخراج شرایط آغازین و پایانی فرآیندها
یکی از قسمتهای مهم این فاز تعریف نیازمندیهای امنیتی عمومی کسبوکار است، در برخی از موارد مقادیر پیشفرضی که از نیازهای عمومی نتیجهگیری میشود کافی است ولی در برخی از موارد نیاز است تا برای هر فرآیند حاشیهنویسیهای امنیتی را تعریف کنیم. بنا بر آنچه که گفته شد هسته اصلی کسبوکار و فرآیندهای مربوط به آن جمعآوری شده، حال این اطلاعات باید مستندسازی شوند. در مستند سازی باید به برخی نکات ویژه دقت نمود به طور مثال باید عملکردهایی که ارزش ایجاد میکنند را از عملکردهایی که ارزش ایجاد نمیکنند تفکیک کنیم؛ و یا معیارهای اندازهگیری و سنجش را مشخص نماییم. برای مستندسازی میتوانیم از روشهای مطرح در این زمینه مانند مصاحبه با افراد درگیر با فرآیندها استفاده نماییم.
خروجی نهایی مستند تعریف فرآیند است که شامل دادههای کسبوکار، دادههای فرآیندی، سیاستهای امنیتی و کسبوکار، قوانین کسبوکار، معیارهای سنجش و ارزیابی اولیه و تمامی اطلاعاتی که توالی و اجرای فعالیتها را تحت تأثیر قرار میدهند، میباشد. این اطلاعات برای ساخت مدل مهم میباشند چرا که در زمان، هزینه، کارایی و راندمان موثر است.
فاز طراحی در مدیریت فرآیند کسبوکار سرویسگرای امن: در این فاز هم نقش مدیریت فرآیند کسبوکار پررنگتر از نقش معماری سرویسگراست. در این مرحله نیز طراح فرآیندهای کسبوکار با استفاده از اطلاعات جمعآوری شده در فاز قبلی، گردش فرآیند را ترسیم میکند. بنابراین در این مرحله یافتهها ثبت و طرح کلی دیاگرام جریان فرآیند کشیده میشود همچنین نمایش فرآیندهای موجود، نمایش جریان فرآیندی، افراد درگیر در فرآیندها، تعاملات انسانی، رخدادها و اعلانات، خط مشیها، توافقات سطح خدمات و مکانیزمهای انجام وظایف صورت میگیرد. در این فاز علاوه بر طراحی فرآیندها، طراحی شماتیک فرمهای الکترونیکی و طراحی شماتیک برنامههای کاربردی هماهنگ را هم انجام میدهیم.
در این قسمت فرآیندها باید به خوبی ترسیم شوند. فرآیندهای جاری توسط فلوچارتها و ترسیم فرآیند میتوانند به خوبی درک شده و مستند شوند. وقتی فرآیندها مستند شوند، ارتباطات بینابینی آن‌ها روشن شده و نقشه کلی فرآیندهای کسبوکار پدیدار میشود. در اینجا از روشها و ابزارهای متفاوتی مانند نمودارسازی فرآیند میتوان استفاده نمود. برای درک و آگاهی از فرآیندهای کسبوکار تفکر سیستمی در درک جریان کاری، فرآیندهای کسبوکار اهمیت بسزایی دارد، چنانچه در سیستمی اتفاقی رخ دهد بر روی همان سیستم یا سیستمهای دیگر اثر خواهد داشت لذا به جهت آنکه درک مناسب و کاملی از آثار اتفاقهای رخ داده داشته باشیم باید کل فرآیندها و چگونگی تطابق آن‌ها با سیستم کسبوکار درک شود. طراحی فرآیندها به شناسايي گلوگاهها، وظايف و فرصت‌ها کمک ميکند، تا بتوان نسبت به اتوماسيون اين فرآيندها اقدام نمود. در این فاز میتوان از رويکردهاي بالا به پایین جهت طراحی فرآيندها با شروع از فرآيندهاي مديريتي سطح بالا و حرکت به سمت فرآيندهاي جزئيتر در سازمان استفاده نمود.
پس از آنکه فرآیندها طراحی شد بر اساس ویژگیها، نیازمندیها و حاشیهنویسیهای امنیتی که از هر فرآیند استخراج شده است طرح امنیتی فرآیند را طراحی میکنیم. در این حالت اگر علاوه بر سیاستهای امنیتی عمومی مانند رمزنگاری دادهها و… نیاز به نیازمندی امنیتی دیگری باشد در اینجا آن را تعریف میکنیم. به طور مثال فرآیندهای کسبوکار مربوط به حوزههای استخدام الکترونیکی و یا سلامت الکترونیکی که با اطلاعات شخصی محرمانه و حساس افراد در ارتباط است باید طوری طراحی شود که برای دسترسی به این دادهها و یا اصلاح آن‌ها اجازه و رضایت صاحب داده دخیل باشد. همچنین در فرآیند استخدام الکترونیکی که اغلب چندین هفته به طول میانجامد، افراد و منابع متعددی مشارکت دارند که آن‌ها میتوانند شامل زیر فرآیندهای خاص خود که آن‌ها هم با منابع و افراد دیگری در ارتباط هستند باشد. در این صورت محدودیتهای امنیتی بخشهایی از یک فرآیند ممکن است به بخشهای دیگر بستگی داشته باشد، این‌گونه محدودیتها (مانند اتصال یا جدایی از یک وظیفه) میتواند بر کاربران و یا منابع درگیر آن زیر فرآیندها تأثیر بگذارد.
لذا برخی از سیستمها نیاز به نیازمندیهای امنیتی فراتر از مکانیزمهای امنیتی عمومی در معماری سرویسگرا دارند و این موضوع استفاده از احراز هویت، کنترل دسترسی و… را در موارد خاص سبب میشود.
خروجی این مرحله طراحیهای تئوری و گرافیکی فرآیندها و نیازهای امنیتی است که در این مرحله مورد بررسی قرار گرفتهاند.
فاز مدلسازی در مدیریت فرآیند کسبوکار سرویسگرای امن: در این فاز نیز نقش مدیریت فرآیند کسبوکار پررنگتر از نقش معماری سرویسگراست. در این مرحله منطق کسبوکار و فرآیندهای طراحی شده در فاز قبلی مدلسازی میشوند. مدلسازی قوانین کسبوکار از طریق موتور قوانین کسبوکار صورت میگیرد. از طریق این موتور میتوانیم قوانین کسبوکار را مدل نماییم و همچنین به مرور زمان میتوانیم تغییرات لازم را بدون نیاز به تغییر در سایر اجزا در این قوانین اعمال نماییم. مدلسازی و ارائه گرافیکی فرآیندها سبب تسهیل در فهم فرآیندها میشود و در نتیجه ذینفعان مختلف میتوانند به طور موثر و کارآمد در تعریف و بهبود فرآیندها کمک کنند. هدف از مدلسازی شفاف کردن ساختارهای فرآیندها در کسبوکار است. برای شفاف کردن ساختار فرآیندها میباید به هر زیر فرآیند و عملکرد آن و ارتباط آن با فرآیندهای دیگر بپردازیم. هدف از این مدلسازی شفافیت گردش کار فرآیند، مشخص شدن مسئولین هر فرآیند و تعریف ساختاری کسبوکار و فرآیند میباشد. در مدلسازی فرآیندهای پیچیده بهتر است که از متدولوژیهایی که در این زمینه مطرح شدهاند کمک بگیریم. بعد از طی کردن این مراحل با استفاده از ابزارهای شناخته شده در مدلسازی کسبوکار مانند BPMN و یا UMLبه امر مدل کردن فرآیندهای کسبوکار میپردازیم. هدف از این مدلسازی دستیابی به مدیریت فرآیند کسبوکار در مکانیزاسیون فرآیندها از طریق تبدیل راحت مدل به BPEL میباشد.
در این فاز باید به مدلسازی معیارهای ارزیابی و سنجش کسبوکار نیز بپردازیم. سیستم سنجش سیستمی است که جمعآوری و توزیع تعدادی از سنجشهای کارایی و ارزیابی مانند شاخصهای سنجش کسبوکار، وابستگی رویدادهای ورودی، شرایط اخطار و… را بر عهده دارد. بعد از آنکه معیارها و اندازهها ساخته شدند، پایش و ارزیابی اجرا میشود و مدیران کسبوکار از این دادههای خروجی به منظور کنترل و مدیریت تصمیماتشان استفاده میکنند. در این مدل نحوه اجرا به این صورت بیان میشود که اطلاعات رخدادهای بلادرنگ جمعآوری شده و علاوه بر آن تمامی اطلاعات موجود را به منظور محاسبه شاخصهای سنجش سطح بالای کسبوکار و شاخصهای کلیدی کارایی نیز جمعآوری میکنیم.
سپس مدل امنیتی را با استفاده از نیازمندیهای امنیتی عمومی که در فاز تعریف بیان کرده بودیم و در فاز طراحی هم به استخراج و نیازمندیها و ویژگیهای لازمه برای فرآیندها پرداختیم، طراحی خواهیم نمود. در این زمینه میتوان از مطالعاتی که در راستای بهبود زبان مدلسازی فرآیندهای کسبوکار صورت گرفته، استفاده نمود. یعنی از همان ابتدای طراحی سیستم بر جنبه نیازمندیهای امنیتی تمرکز نموده و با استفاده از این مدلسازی، نیازهای امنیتی را به نمودارهای فرآیند کسبوکار اضافه مینماییم. برای مدلسازی نیازمندیهای امنیتی میتوانیم از مدلها، متامدلها و روشهای نیمهرسمی که در این راستا ارائه شدهاند استفاده نماییم.
در شکل 3-4 نشان میدهیم که یک مدل امنیتی چه رابطهای با طرح امنیتی و دیگر اجزای سیستم میتواند داشته باشد. این شکل نشان میدهد که چگونه میتوانیم طرح امنیتی را از فرآیندها استخراج نماییم. زمینه و حیطه کاری بیانگر لایه سازمانی و چرخهحیات طرحهای امنیتی است. در رابطه با هر فرآیند مشکلات و تهدیدهای امنیتی وجود دارد که مجموعه این تهدیدها بیانگر اهداف امنیتی کسبوکار میشود. اجبارها بیانگر پیششرطها و محدودیتهایی است که در طرح بیان شدهاند؛ و راهحلها توصیف یک استراتژی برای حل یک مشکل توسط مکانیزمها، سیاستها و پروتکلهای امنیتی میباشند.
خروجی این مرحله مدل فرآیند، مدل جریان داده، مدل معیارهای سنجش کسبوکار، مدل و سیاستهای امنیتی میباشد.

شکل3-4 رابطه میان طرح امنیتی و مدل امنیتی
فاز تجزیهوتحلیل در مدیریت فرآیند کسبوکار سرویسگرای امن: در این فاز مدیریت فرآیند کسبوکار و معماری سرویسگرا تواما با هم بر روی فعالیتها اثر میگذارند. در این فاز ابتدا به شبیهسازی فرآیندهای کسبوکار میپردازیم و با این کار میتوانیم کارایی و راندمان واقعی فرآیندهای طراحی شده را در یک محیط مجازی شبیهسازی کنیم. پس از انجام مراحل شبیهسازی و اجرای آن باید نتایج حاصله را جمعآوری و مورد تجزیهوتحلیل قرار دهیم. طبق نتایج به دست آمده اگر طراحی فرآیند دچار مشکل باشد و یا به صورت بهینه طراحی نشده باشد برگشت داده میشود. بعد از طی مراحل مدلسازی، شبیهسازی و تجزیهوتحلیل، مسائل موثر بر افزایش زمان و هزینه، محدودیتها و تنگناهای فرآیندها شناسایی میشود و این موضوع سبب میشود تا طراحی مجدد فرآیندها را پیشرو داشته باشیم. چرخه طراحی و مدلسازی کسبوکار تکرارپذیر است و برای دستیابی به اهداف و نیازهای کسبوکار به تجدیدنظر پیوسته نیاز داریم.
پس از آنکه فرآیندهای نهایی کسبوکار مدلسازی شدند نقش معماری سرویسگرا پررنگتر میشود. بنابراین وارد مرحله تحلیل سرویسگرایی میشویم. هدف از این بخش انتقال نیازمندیهای کسبوکار به معماری سرویسگرا میباشد. در اینجا در می‌یابیم که چه سرویسهایی باید ساخته شود (با استفاده از تعریف نیازمندیها و فرآیندهای کسبوکار که در فازهای قبلی صورت گرفته) و هر سرویس باید چه منطقی را در خود پیادهسازی کند. سپس به تعیین سرویسهای کاندید، تعریف نیازمندیهای سرویسها، شناسایی سیستمهای اطلاعاتی کسبوکار (با استفاده از شناسایی این سیستمها میتوانیم سرویسهای نرمافزاری کاندید را تعیین کنیم)، گروهبندی منطقی سرویسها بر اساس عملیاتهای آن‌ها، تعریف و تعیین مرز و دامنه هر سرویس، تعیین نیازهای امنیتی هر سرویس، تعیین نوع بستهبندی سرویسها، تعیین و تعریف مدل ترکیب سرویسها میپردازیم.
در این فاز ابتدا باید به تجزیه و تحلیل فرآیندها بپردازیم یعنی هر فرآیند را به مجموعهای از اجزاء خوشتعریف تقسیم میکنیم، با این کار قابلیت استفاده مجدد از یک فعالیت یا یک واحد مرکب را در فرآیندها خواهیم داشت. در ادامه اجزایی که دارای منطق یکسان میباشند را گروهبندی میکنیم تا بتوانیم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرآیند کسبوکار، مدل پیشنهادی، مدل‌سازی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرآیند کسبوکار، مدل فرآیندی، قابلیت اطمینان