منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرآیند کسبوکار، سیستمهای اطلاعاتی، سرویس گرا

دانلود پایان نامه ارشد

52 SOAF : این متدولوژی بر پایه مدلهای فرآیندی پایین به بالا و بالا به پایین میباشد که پنج گام را شامل میشود که عبارتند از : استخراج اطلاعات، شناسایی سرویس، تعریف سرویس، تحقق سازی سرویس، طرحریزی.
متدولوژی BPMN TO BPEL : BPMN یک زبان مدلسازی است که نمادهایی برای نمایش فرآیندهای کسبوکار در یک سازمان تعریف میکند. زبان قابل ترجمه به فرآیندی قابل اجرا به نام BPEL است. در واقع BPEL یک موتور فرآیند قابل اجرا است که طراحان تلاش میکنند برنامهسازی فرآیند محور را به عنوان تحول در مهندسی نرمافزار ارائه دهند[57].
2-5-2 بررسی مدلها و سامانههای مدیریت فرآیند کسبوکار سرویسگرا
معماران سرویسگرا به منظور ایجاد راندمان و کنترل فرآیندهای کسبوکار به مشارکت تحلیلگران کسبوکار و ابزارهای استاندارد نیاز دارند. اما به دلیل پرهزینه بودن نرمافزار مناسب برای یکپارچگی مدیریت فرآیند کسبوکار درون سازمانها، سازمانهای متعددی بر ایجاد، بهینهسازی فرآیندهای کسبوکار و خودکارسازی آن‌ها در محیطهای سرویسگرا تمرکز نمودند؛ لذا در ادامه به بررسی برخی از کارهای انجام شده میپردازیم.

2-5-2-1 مدل چهارقلوی معماری سرویسگرای مسیر چابک53 [58]
شرکت Agile path مدلی را برای یکپارچگی گرایشات معماری سرویسگرا ایجاد کرده است. مدل چهارقلوی معماری سرویسگرا در حقیقت چارچوبی را برای این معماری فراهم میکند تا واحدهای اساسی به عنوان اهداف ورودی در نظر گرفته شوند و حول معماری ارجاعی معماری سرویسگرا و مدل ارجاعی سرویسها قرار گیرند. این مدل ابزاری مفید را به منظور طرح ریزی، اولویتبندی، مدلسازی نوآوریها در معماری سرویسگرا برای ذینفعان کسبوکار فراهم میکند.
دو الگوی معماری سرویسگرا (الگوی فرآیند محور و الگوی داده محور) بر برنامهریزی ابتدایی و پیادهسازی معماری سرویسگرا در سازمان متمرکزند همچنین دو الگوی میراث محور/برنامه کاربردی و مصرفکننده محور نیز مطرحاند که در شکل 2-16 نشان داده شده است.

شکل 2-16 مدل چهارقلوی معماری سرویسگرای مسیر چابک[58]
الگوی فرآیند محور معماری سرویسگرا: از دیدگاه تجزیه، مدلسازی فرآیند و زنجیره ارزش به مسائل و مشکلات سازمان نزدیک است و دست‌یافته‌های معماری سرویسگرا که توسط شش سیگما ایجاد شدهاند را به منظور تغییر، تبدیل و مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار بهکار میبرد.
الگوی داده محور معماری سرویسگرا: تمایل یک طرفهای به سمت هسته مدلسازی موجودیتها و دادههای سازمانی دارد. پس این الگو بر رقابتها و کنشهای کسبوکار داده محوری مانند صحت داده، پوشیدگی داده، هوشمندی کسبوکار و تحلیل بلادرنگ محوریت دارد.
الگوی میراث محور معماری سرویسگرا: به مدیریت، تفسیر و تبدیل برنامههای کاربردی موروثی به سرویسها مربوط میشود. این الگو باعث ایجاد رقابتهایی بین فناوریها، ابزارهای یکپارچه، آداپتورهای برنامه کاربردی و رپرها میگردد.
الگوی مصرفکننده محور در معماری سرویسگرا: در چارچوبهای برنامههای کاربردی و مصرف سرویسهای متنوع برای فعال کردن سرویسها و قابلیتهای کسبوکار ظاهر میشود. این الگو ارتباط مصرفکننده/فراهمکننده را در معماری سرویسگرا پوشش میدهد. الگوی مصرفکننده محور معماری سرویسگرا از دیدگاه سرویسهای معماری سرویسگرا بر قابلیتهای ساخت کسبوکار دلالت میکند.
این چهار الگوی مطرح شده معماری سرویسگرا، عمومیترین اهداف ورودی این معماری را برای سازمان آدرسدهی میکنند. به طور کلی میتوان گفت مدل چهارقلوی معماری سرویسگرای مربوط به شرکت Agile Path یک نظریه میباشد و برای پیاده‌سازی و برنامهریزی معماری سرویسگرا مقدماتی مناسب و مفید است. بهکارگیری این مدل به معماری ارجاعی سرویسگرا اطمینان میدهد و محصولات مصنوعی54 این چهار بعد را پشتیبانی میکند.

2-5-2-2 سامانههای یکپارچه مدیریت فرآیند کسبوکار و معماری سرویسگرا
تمامی محصولات معتبر و یکپارچه برای تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر معماری سرویسگرا دارای چندین ماژول اصلی مشترک هستند. حال ممکن است هر محصول عنوان خاصی برای ماژولها در نظر بگیرند یا اینکه چندین ماژول را با هم ادغام نمایند. اما اصل وجود این ماژولها بدیهی است. در ادامه این اجزاء را که در دو حوزه ” تحلیل و طراحی” و ” مدیریت زمان اجرا ” دستهبندی شدهاند معرفی و بررسی میکنیم.
ماژولهای اصلی در حوزه تحلیل و طراحی به قرار زیر میباشند [2]:
ابزارهای طراحی وب سرویس: این ابزارها جهت تعریف وب سرویسها به کار میرود. از نظر مفهومی، وب سرویس نوعی مؤلفه نرمافزاری است که قابلیت فراخوانی در سایر سیستمها و سکوها را دارد؛ لذا ابزارهای طراحی وب سرویسها شباهت بسیاری به IDE ها داشته و به نوعی تکمیل شده آن‌ها هستند.
ابزار تعریف سرویسهای فرآیندی: همان‌طور که قبلاً ذکر شد مفهوم همنواسازی مفهومی کلیدی در معماری سرویسگرا میباشد که در آن منطق و جریان کار فرآیند از فعالیتها تفکیک میگردد. جریان گردش فرآیند توسط زبان اجرایی فرآیند کسبوکار مدلسازی و مدیریت میشود و این ابزار برای این‌گونه فرآیندهای همنواسازی کاربرد دارد.
ابزارهای مدل‌سازی و تحلیل فرآیندهای کسبوکار: قبل از نوشتن برنامه و طراحی ساختار نرمافزار لازم است که تحلیل درستی از حوزه کسبوکار انجام شود. خصوصاً در رویکردهای فرآیند محور این کار به وسیله مدلسازی و تحلیل فرآیندهای کسبوکار انجام میشود. پس از این گام، فرآیندهای کسبوکار به فرآیندهای سیستمی تبدیل شده و از اینجا به بعد طراحی در حوزه سیستمی بر روی آن‌ها انجام میشود؛ لذا مدلسازی فرآیندها توسط این ابزار انجام میگردد.
آداپتورها و دیگر ابزارهای یکپارچگی: برای تعریف واسط و تعاملات با سایر سیستمهای اطلاعاتی از آداپتورها و ابزارهای مربوطه استفاده میشود. وظیفه این آداپتورها برقراری ارتباط با سیستمهای اطلاعاتی موجود ب اساس سکو و پروتکل است.
سرور برنامه کاربردی: برای اینکه سرویسگیرندگان بتوانند وب سرویسهای ارائه شده را فراخوانی کنند، لازم است که سروری برای نگهداری و اجرای وب سرویسها وجود داشته باشد. وظیفه سرور دریافت درخواستها، پردازش سرویسها و سپس ارسال پاسخ به درخواست کننده است. همچنین کنترلهای مدیریتی و امنیتی در این قسمت انجام میشود.
ابزار مدیریت و امنیت: جهت مدیریت مجموعه ابزارهای گفته شده و کنترل امنیت و سایر موارد مدیریتی/کنترلی ابزارهایی نیاز است و تنظیمات سیستم و تعیین سطوح دسترسی از دیگر وظایف این بخش است. در جدول 2-1 ماژولهای مطرح شده فوق در محصولات یکپارچه طراحی و توسعه معماری سرویسگرای شرکتهای اراکل، مایکروسافت، آیبیام و بیایا55 بررسی شده است و بیانگر آن است که کدام ماژول در کدام ابزار این محصولات یکپارچه قرار دارد.
جدول 2-1 محصولات یکپارچه طراحی و توسعه مبتنی بر معماری سرویسگرا[2]

ممکن است تعریف پروژه شما یا نیازمندیهای آن به گونه‌ای نباشد که احتیاج به یک محیط یکپارچه و جامع مبتنی بر معماری سرویسگرا داشته باشید. در عوض ممکن بیشتر به دنبال اتوماسیون فرآیندهای کسبوکار و گردش اسناد باشید، یا در مواردی ممکن است برای پروژههای کوچک و تحقیقاتی نیاز به ابزاری مناسب داشته باشید که نصب و استفاده از آن هم به سادگی انجام شود. در چنین شرایطی تمرکز اصلی بر موتورهای فرآیندی بوده و ابزارهای یکپارچه و جامع در اولویت قرار نمیگیرند.برای پیاده سازی سرویسهای مرکب یا فرآیندها در معماری سرویسگرا از همنواسازی و زبان استاندارد(BPEL) استفاده می‌شود. هر سیستم مدیریت فرآیندهای کسبوکار که مبتنی بر معماری سرویسگرا باشد دارای موتور فرآیندی بوده که وظیفه اجرای فرآیندها را به عهده دارد، همچنین سرویسهای مرکب که خود از فراخوانی سرویسهای اتمیک تشکیل شدهاند به صورت همنواسازی فراخوانی و اجرا میشوند. هر دوی فرآیندها و سرویسهای مرکب در معماری سرویسگرا توسط موتورهای مبتنی بر BPEL اجرا و مدیریت میشوند. همان‌طور که در جدول 2-2 میبینید، مقایسهای بین ابزارهای موتور فرآیندی بر روی بسترهای مختلف انجام شدهاست، استفاده از نرمافزارهای کوچکتر که نصب و استفاده آن‌ها نیز سادهتر باشد، پیشنهاد میگردد
جدول 2-2 مقایسه بین ابزارهای حوزه موتور فرآیند
سادگی یادگیری، نصب و طراحی
داشتن محیط‌های جامع تحلیل، طراحی و پیاده سازی
کد باز
(Open Source)
پشتیبانی از پروژه های کلان سازمانی
بستر
(platform)
موتورهای ارکستریشن/فرآیندی
مبتنی بر BPEL در معماری سرویس گرا


J2EE
Oracle BPEL Process Manager


.Net
Microsoft BizTalk Server


J2EE
IBM WebSphere Business Integration Server Foundation

J2EE
IBM alphaWorks BPWS4J


J2EE
BEA WebLogic Integration and AquaLogic

J2EE
Intalio|BPMS Server

J2EE
ActiveBPEL engine

J2EE/ .Net
Open Storm Service Orchestrator

J2EE
Active Endpoints ActiveWebflow Server

J2EE
Fivesight Process eXecution Engine

در جمع بندی از جدول فوق می‌توان گفت: برای انجام پروژههای طراحی سیستمهای اطلاعاتی کلان سازمانی در قالب عناوینی چون “معماری یکپارچه سرویس گرا”، “سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار” یا “راهحلهای جامع مبتنی بر سرویسگرایی”، سه گزینه اول مناسب می‌باشند. همچنین در مقابل برای انجام پروژه های کوچک یا انجام تحقیق و یادگیری بهترین گزینه Active BPEL و Intalio است.
ابزارهای طراحی فرآیند در معماری سرویسگرا:
در قسمت قبل موتورهای فرآیندی را که وظیفه اجرا و مدیریت فرآیندها را به عهده دارند، معرفی کردیم. اما قبل از آن باید این فرآیندها را طراحی نمود تا سپس به صورت فایل BPEL در موتور فرآیندی قابل اجرا باشند. برای طراحی این فرآیندها نیاز به محیطهای طراحی BPEL است. در ادامه معروف‌ترین این محیطها معرفی شدهاند:
Oracle JDeveloper BPEL Designer
Oracle BPEL Designer for Eclipse
Microsoft BizTalk Orchestration Designer
IBM WebSphere Studio Application Developer Integration Edition
itp Process Modeler for Microsoft Visio
Active Endpoints ActiveWebflow Designer
iGrafx BPEL
بنا بر مطالب گفته شده در این قسمت سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار میتوانند به استفاده از سرویسهای وب برای پیادهسازی فرآیندهای کسبوکار استفاده نمود؛ ولی باید به این موضوع دقت نمود که استفاده از خدمات وب، به تنهایی و یا ترکیبی باید تضمینهای امنیتی قوی را فراهم آورد. امروزه امنیت یک نیاز اساسی برای برنامههای کاربردی توزیع شده، و به طور خاص برای برنامههای کاربردی مبتنی بر وب مانند سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیکی میباشد. فراهم کردن تضمین امنیت در محیطهای پویا با بسترهای ناهمگون به عنوان یک چالش اساسی مورد بحث است[59].

2-6 نتیجهگیری
در ابتدای اين فصل به بررسی ادبیات موضوع در حوزههای معماری سرویسگرا، امنیت و مدیریت فرآیند کسبوکار پرداختیم. ابتدا اصول و مباني معماري سرويسگرا را تشريح نمودیم. با مطالعه اين اصول دریافتیم كه در هسته اين معماري، اتصال سست، قابليت استفاده مجدد، ترکیب پذیری و تعامل پذیری وجود دارد. اين مفاهيم ما را در رسيدن به هدف اصلي معماري سرويسگرا كه انجام منطق راهحل به كمك واحدهاي منطق (سرويسها) موجود ميباشد، كمك ميكند. پس از آن مقوله امنيت را مستقل از معماري سرويس گرا مطرح نموديم و دريافتيم با وجود آنكه امنيت به طور مستقيم در فهرست قابليتهاي وظيفهمندي منطق كسبوكار ديده نميشود اما به طور مستقيم و غيرمستقيم بر عملكرد آن تأثیر ميگذارد. سپس امنيت و جايگاه آن در معماري سرويسگرا را بررسي نموديم و دريافتيم كه هر جا امنيت وظايف خود را به درستي انجام ندهد، معماري سرويسگرا در دستيابي به اهداف خود دچار چالش خواهد شد. بنابراين امنيت و جنبههاي آن به طور مستقيم بر كاركرد اين معماري تأثیر ميگذارد. با مطالعه ديدگاههاي مختلف در مورد امنيت معماری سرويسگرا در می‌یابیم كه مدلهاي امنيتي سنتي به دلیل آنكه اين معماري

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرآیند کسبوکار، معماری سازمانی، سیستمهای مدیریت Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرآیند کسبوکار، مدل پیشنهادی، سیستمهای مدیریت