منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرآیند کسبوکار، فناوری اطلاعات، افزایش رضایت مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد

ی دیجیتال نیز به شکل زیر میباشد. این امضاء بیانگر هویت فرستنده سند میباشد که با استفاده از کلید خصوصی فرستنده امضاء شده و با استفاده از کلید عمومی فرستنده تائید میشود. این امضاء بیانگر تضمین عدم انکار است. در رابطه با امضاء الکترونیکی هم میتوانیم کل یک پیام را امضاء کنیم و هم میتوانیم قسمتی از آن را امضاء نماییم.

XML Signature (Integrity, Authenticity)


o+jtqlieRtF6DrUb…X8O9M/CmySg


oa+ttbsvSFi…EtRD2oNC55TT/oolzTiP++Ls6GLQUM8xoFFrAlZQ…
EQ==wDCCAXqgAwIBAgI…کنترلکننده وظایف انسانی: برای کنترل وظایف انسانی به یک مؤلفه جدید دیگری نیاز داریم تا سیاستهای وظایف انسانی را اجرا نماید. در این قسمت هم میتواند یک پروکسی باشد بین فرآیند و کنترلکننده لیست کار که قبل از آنکه درخواستی که سبب ایجاد یک وظیفه انسانی میشود اجرا شود، ابتدا اطلاعات مفهومی و زمینهای را ذخیره میکند و زمانی هم که آن وظیفه به پایان رسید دوباره این اطلاعات را قبل از آنکه نتایج را به فرآیند بازگرداند ذخیره میکند. کنترلکننده لیست کاری وظیفه اعطاء مجوز را بر عهده دارد، یعنی به کاربران برای انجام وظیفه اجازه میدهد. این مؤلفه باید توانایی ارزیابی اطلاعات تاریخچه را داشته باشد و سیاستهای مربوطه را ارزیابی کند و تصمیمگیریهای صریح داشته باشد. این مؤلفه با کنترلکننده لیست کار، مرکز تصمیمگیری سیاست فرآیند کسبوکار و اطلاعات تاریخچه موجود در مرکز ذخیره اطلاعات برای تصمیم گرفتن در ارتباط است. در ادامه الگوریتم مربوط به این مؤلفه را توضیح دادهایم.

Algoritm 2 Control Human task
1. HT controler ← BP engine. Make human task
2. Information store ← HT controler. Save selected data
3. Policies ← Information Store. Get applicable policy
4. HT controler ← BP PDC. Get access control list
5. WL controler← TH controle. Save selected data
6. Information store ← TH controler. Save selected data
7. BP engine ← HT controlle.r finish task
در ادامه کد یک نمونه از سیاستهایی که در این راستا در مرکز ذخیره اطلاعات ذخیره شده است و در مرکز تصمیمگیری سیاستهای فرآیند کسبوکار مورد استفاده قرار میگیرد را ذکر نمودهایم.

Policy Sample in XML
wsse:Kerberosv5TGT
wsse:X509v3
نگهداری اطلاعات در سرتاسر تعاملات: در این قسمت نیاز داریم که تمامی موجودیتهای وابسته را ذخیره نماییم به عنوان مثال میتوان به سرویسهای وب انتخاب شده، مدل فرآیندی نمونهها برای تعیین سیاستهای قابل اجرا، وظایف انسانی منتظر برای اجرا، تاریخچه انجام وظایف توسط افراد، صفتهای کاربران و… همچنین در این قسمت باید کلیدهای عرضه شده در یک جلسه نیز ذخیره شوند. بنابراین، این مؤلفه شامل کنترل کننده لیست کار، مرکز ذخیره اطلاعات و مرکز ذخیره کننده کلید در ارتباط است.

کنترلکننده تعامل کاربر همزمان (و غیر هم‌زمان): بسیاری از تعاملات کاربر مانند درخواست کاربر برای انتخاب یک سرویس برای فرآیندهای برنامههای کاربردی، شبیه هم میباشد بنابراین برای این قسمت بهترین کار این است که اطلاعات فوق را به صورت الحاقی در همان قطعات فرآیند داشته باشیم. تعاملات کاربران با برخی توصیههایی که میتوانند تغییری در پیکربندی مؤلفه‌های امنیتی ایجاد کنند هماهنگ میشود. در رابطه با تعاملات کاربر غیر همزمان مانند لغو توافق، معماری و… هم که بر روی پیکربندی مؤلفه‌های امنیتی میتواند تأثیر داشته باشد در این قسمت تصمیمگیری میکنیم و اصلاحات و تغییرات را اعمال میکنیم. برای این قسمت مؤلفه کنترلکننده تعاملات کاربری همزمان را تعریف میکنیم که تنها قسمتی است که پیغام‌ها مبنی بر تغییرات پیکربندی امنیتی را از فرآیند دریافت میکند. در این کنترل کننده ما یک زیر مؤلفه برای تعاملات غیر هم‌زمان تعریف میکنیم. این مؤلفه پیکربندی امنیتی را از طریق کنترلکننده همزمان اصلاح میکند و تغییرات را اعمال میکند.
ارزیاب سیاست: از آنجا که ممکن است با سیاستهای مختلفی در ارتباط باشیم که این سیاستها میتوانند بیانکننده محدودیتها و مکانیزمهای امنیتی باشد که در این قسمت سیاستهایی که با هم در تعارض هستند یررسی شده و انتخاب میشوند. بنابراین با استفاده از سیاستهای مناسب برای حوزههای خاص، ساختار ویژگیها و مشخصات امنیتی میتوانند حفظ شوند. این مؤلفه شامل مرکز تصمیمگیری سیاستهای کسبوکار و مرکز تصمیمگیری سیاستهای قابل اعتماد در ارتباط است.

در شکل 3-12 این مؤلفه‌هایی را که توضیح دادهایم به طور مختصر نشان دادهایم.

شکل3-12 مؤلفه‌های امنیتی مدیریت فرآیند کسبوکار سرویسگرای امن

3-4 نتیجهگیری
در این فصل با در نظر گرفتن مفاهیم مطرح شده در فصول قبلی به بیان چرخهحیات پیشنهادی مدیریت فرآیند کسبوکار سرویسگرای امن پرداختیم. این چرخهحیات شامل فازهای تعریف، طراحی، مدلسازی، تجزیهوتحلیل، پیادهسازی و اجرا، مدیریت و کنترل و ارزیابی و بهبود است که با استفاده از آن فضاهای مرتبط به مدیریت فرآیند کسبوکار و معماری سرویسگرا را مشخص نمودیم. در این مدل مدیریت فرآیند کسبوکار و معماری سرویسگرا هر دو نقش مهمی ایفا میکنند به طوری که یکی از آن‌ها برخی از وظایف را بر عهده داشته و دیگری از نتایج آن وظایف استفاده مینماید. بنابراین مزیت اصلی این مدل ایجاد یکپارچگی برای مدیریت فرآیند کسبوکار و معماری سرویسگرا است تا بتوان از مزیتهای هر دو حوزه در کنار یکدیگر و به طور یکجا استفاده نمود.
هنگامی که مدیریت فرآیند کسبوکار و معماری سرویسگرا ترکیب میشوند، مدل‌سازی کسب و کار، یک وجه از معماری سرویسگرا میشود که به تیمهای فناوری اطلاعات کمک میکند تا چالاکتر شوند و همچنین این امکان را فراهم میآورد تا نیازهای کسبوکار بیشتری را با جایگذاری یک لایهی مدیریت با قابلیت انعطافپذیری بالا، در زیر فرآیندهایشان، فراهم کنند. از طرفی به جای تمرکز بر روی بهم پیوستن سیستمها با یکدیگر، میتوان تمرکز را بر روی افزایش بازده، افزایش رضایت مشتریان، کاهش زمان چرخۀ توسعۀ محصول، و دیگر اهداف اصلی کسبوکار قرار داد. در ادامه فصل به تشریح کامل فازهای مدل پیشنهادی پرداختیم سپس ارتباط میان مدیریت فرآیند کسبوکار و معماری سرویسگرا را در مدیریت فرآیند کسبوکار سرویسگرای امن نشان دادیم. پس از آن معماری لایهای مدیریت فرآیند کسبوکار سرویسگرای امن را نشان دادیم این معماری شامل هشت لایه میباشد که به طور کامل توضیح دادیم و بر روی لایه امنیت آن تمرکز بیشتری نمودیم و در انتها هم نیازمندیهای امنیتی مدیریت فرآیند کسبوکار سرویسگرای امن را بیان نمودیم.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرآیند کسبوکار، سیستم مدیریت، افشای اطلاعات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پديدارشناسى، پديدارشناسي، ديني