منابع پایان نامه ارشد با موضوع ـــ، مشارکین، محذوف)، رابطه‌ای

دانلود پایان نامه ارشد

سوت
گروهبان
من یک تنه جلوی تمام بادها ایستاده‌ام
شما با باران گلوله کنار بیایید (همان: 60-61)
شاعر در شعر بیست و هفت از دوازده فرایند بهره گرفته است که چهار فرایند آن مادی، سه فرایند رابطه‌ای، سه فرایند رفتاری و دو فرایند وجودی هستند. بسامد بالای فرایندهای مادی در این شعر به چشم می‌خورد که این فرایندها اعمال فیزیکی هستند که بر انجام کاری یا رخداد واقعه‌ای دلالت دارند. در این شعر فرایندهای رابطه‌ای هم دیده می‌شود که در واقع این فرایندها رابطة بین دو چیز یا پدیده را با یکدیگر نشان می‌دهند. تقریباً در این شعر تعداد فرایندهای رفتاری و رابطه‌ای یکسان است. شاعر در این شعر به فرایندهای ذهنی که شامل ادراک، شنتاخت و واکنش‌های ذهنی می‌شوند هم توجه کرده است. با بررسی شرکت‌کنندگان در فرایند می‌توان گفت تنها مشارک انسانی شعر، شاعر نیست، بلکه مشارکین انسانی دیگری نظیر «هیچ کس» در مصرع «هیچ کس نباشد» در شعر حضور دارند. مشارکین غیرانسانی هم در شعر هستند مثل «مدت‌ها» در مصرع «مدت‌هاست موفقیتم را مدیون بادهایی هستم»، «بادهایی» در مصرع «بادهایی که موافق‌اند»، «خوب» در مصرع «چقدر خوب است فکر کنی»، «یک دنیا» در مصرع «یک دنیا پشت سرت ایستاده!» و «روی شانه‌ات» در مصرع «اما روی شانه‌ات بزند».
بررسی عناصر پیرامونی در شعر «بیست و هفت» نشان می‌دهد که شاعر در این شعر از عناصر پیرامونی مختلفی بهره برده است و شش فرایند او در این شعر دارای عناصر پیرامونی هستند. او از عناصر مقدار مانند «چقدر» و عناصر مکانی مثل «جلوی» و … در شعر استفاده کرده است.
در جدول (3-56) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر «بیست و هفت» اشاره شده است.
جدول 3-56- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست و هفت»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
است/ وجودی
مدت‌ها
ـــ
هستم/ رابطه‌ای
(من: محذوف)، موفقیتم را، مدیون
ـــ
می‌زنند/ رفتاری
ـَـ ند (بادهایی)
ـــ
اند/ رابطه‌ای
بادهایی، موافق
ـــ
نگاه کنی/ رفتاری
(تو: محذوف)
تا برای جنگیدن به ابرها
است/ رابطه‌ای
(آن: محذوف)، خوب
چقدر
فکر کنی/ ذهنی
(تو: محذوف)
ـــ
ایستاده/ مادی
یک دنیا
پشت سرت
بزند/ رفتاری
(او: محذوف)، روی شانه‌ات
ـــ
برگردی/ مادی
(تو: محذوف)
ـــ
نباشد/ وجودی
هیچ کس
جز صدایی از سوت گروهبان
ایستاده‌ام/ مادی
من
یک تنه، جلوی، تمام بادها
کنار بیایید/ مادی
شما
با باران گلوله
3-2-28- بیست و هشت
پاهایم چون پاچه‌های یک برجک
و مردمک چشم‌هایم
چون دو سرباز با موهای تراشیده
که هماهنگ این و آن سو می‌روند
پست می‌دهند و دنیا را دید می‌زنند
سربازانی که عاشق می‌شوند
همانجا می‌مانند
مرخصی می‌روند
همانجا می‌خوابند
تازه به هوش آمده‌ام
دکتر معافیت یکی از سربازان را
امضا کرده (همان: 62-63)
سعدآبادی در شعر «بیست و هشت»، نه فرایند را گنجانده است که از این تعداد شش فرایند آن مادی، یک فرایند آن رابطهای و دو فرایند رفتاری است. او در شعرش از فرایندهای وجود و ذهنی و کلامی بهره نگرفته است. بسامد بالای فرایندهای مادی در این شعر دیده می‌شود که این فرایندها به همراه فرایندهای رفتاری فضای حاکم بر شعر را متحرک و پویا می‌کند. در این شعر فرایندهای رابطه‌ای هم به چشم می‌خورد که این فرایندها بر بودن و هستی رویدادها تأکید دارند.
بررسی مشارکین فرایند نشان‌ می‌دهد که بجز شاعر مشارکین انسانی و غیرانسانی در این شعر حضور دارند، مشارکین انسانی مثل «سربازانی» در مصرع «سربازانی که عاشق می‌شوند» و «دکتر» در مصرع «دکتر معافیت یکی از سربازان را امضاء کرده» و مشارکین غیر انسانی مثل «دنیا» در مصرع «پست می‌دهند و دنیا را دید می‌زنند».
سعدآبادی در این شعر به عناصر پیرامونی نیز نظر داشته است و برای پنج فرایند خود عناصر پیرامونی متعددی را بر می‌گزیند. او بیشتر از عناصر چگونگی مثل «چون پارچه‌های یک برجک» و عناصر مکانی مثل «همانجا» و … بهره می‌گیرد.
در جدول (3-57) به فرایندها، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی در شعر «بیست و هشت» اشاره شده است.
جدول 3-57- فرایندهای ساخت تعدّی در شعر «بیست و هشت»
فعل فرایند
مشارکین فرایند
عناصر پیرامونی
پست می‌دهند/ مادی
پاهایم، چشم‌هایم
چون پاچه‌های یک برجک، چون دو سربازی با موهای تراشیده
می‌روند / مادی
ـَ ند که هماهنگ
ـــ
دید می‌زنند/ رفتاری
(پاهایم، چشم‌هایم: محذوف) دنیا را
ـــ
می‌شوند/ رابطه‌ای
سربازانی، عاشق
ـــ
می‌مانند/ مادی
آنها (سربازان: محذوف)
همانجا
مرخصی می‌روند/ مادی
آنها (سربازان: محذوف)
ـــ
می‌خوابند/ رفتاری
آنها (سربازان: محذوف)
همانجا
هوش آمده‌ام/ مادی
(من: محذوف)
تازه
امضاء کرده/ مادی
دکتر، معافیت یکی از سربازان را
ـــ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جنگ جهانی دوم، اسباب بازی Next Entries منابع تحقیق درمورد هویت اجتماعی، خشونت سیاسی، تحلیل گفتمان، سیاست مدرن