منابع پایان نامه ارشد با موضوع غير، 135، 45-0، 90-0

دانلود پایان نامه ارشد

±7/7
45/4 ±9/14

غير برتر
45
41/2 ±6/3
88/1 ±7/2
93/1 ±8/2
06/3 ±4/6

90
01/2 ±5/4
90/2 ±7/3
76/2 ±1/4
83/3 ±7/8

135
20/2 ±2/6
09/3 ±7/3
13/3 ±6/5
44/4 ±7/11

ذوزنقه مياني

برتر
45
76/2 ±1/7
85/3 ±8/5
47/4 ±5/6
76/1 ±3/11

90
61/2 ±2/12
53/5 ±7/9
83/3 ±7/10
53/5 ±3/16

135
25/2 ±2/15
58/6 ±4/11
84/3 ±1/14
16/1 ±5/22

غير برتر
45
4/5 ±9/5
21/2 ±7/4
04/3 ±2/4
28/3 ±1/9

90
4/5 ±5/9
21/4 ±7/6
83/2 ±6/7
42/5 ±9/14

135
48/2 ±8/12
60/5 ±9/8
77/3 ±7/10
25/9 ±4/19

ذوزنقه پاييني

برتر
45
76/2 ±1/6
12/3 ±7/4
36/3 ±7/5
5/1 ±6/10

90
02/3 ±5/10
94/4 ±7
97/2 ±2/10
03/6 ±8/14

135
88/2 ±1/14
30/5 ±2/10
02/3 ±5/12
52/9 ±6/20

غير برتر
45
11/2 ±6/4
76/2 ±9/3
2/2 ±2/3
43/1 ±5/7

90
12/4 ±9/7
86/3 ±5/5
69/2 ±2/7
21/5 ±1/14

135
98/2 ±3/11
6/5 ±1/8
85/2 ±8/10
01/8 ±9/18

پشتي بزرگ

برتر
45
55/0 ±17/1
50/0 ±85/0
58/0 ±04/1
81/0 ±54/1

90
79/0 ±8/1
79/0 ±82/1
68/0 ±6/1
99/0 ±9/4

135
07/1 ±6/2
68/0 ±69/1
36/1 ±2/2
11/2 ±6/5

غير برتر
45
25/0 ±74/0
38/0 ±74/0
35/0 ±59/0
48/0 ±38/1

90
78/0 ±6/1
58/0 ±96/0
70/0 ±4/1
08/1 ±3/3

135
31/1 ±8/2
54/0 ±41/1
91/0 ±8/1
58/1 ±5/4

دندانه‌اي قدامي

برتر
45
75/2 ±7/6
6/2 ±1/5
46/3 ±7/5
51/3 ±1/11

90
78/2 ±8/11
6/2 ±1/8
9/2 ±7/9
48/4 ±9/15

135
78/2 ±8/19
93/2 ±2/15
04/3 ±8/16
41/3 ±1/25

غير برتر
45
57/2 ±2/3
09/2 ±2/3
31/2 ±4/3
13/4 ±3/9

90
92/3 ±9/8
49/2 ±9/5
2/3 ±4/7
19/4 ±4/14

135
19/3 ±7/16
82/2 ±8/11
31/2 ±7/12
42/4 ±4/22
4-16: سطح فعاليت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌هاي مختلف تحقيق در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي
عضلات
شانه
زاويه
شنا
هندبال
تنيس
غير ورزشکار

دلتوئيد مياني

برتر
45
68/6 ±5/17
4/7 ±9/16
47/9 ±4/17
39/6 ±3/21

90
41/11 ±5/37
67/9 ±2/35
7/11 ±8/35
83/13 ±4/43

135
50/10 ±7/42
52/8 ±5/40
22/10 ±3/42
5/9 ±1/48

غير برتر
45
7/6 ±1/16
06/6 ± 2/15
22/8 ± 9/16
88/5 ± 8/17

90
7/10±8/35
34/10 ±3/32
63/12 ±1/33
28/14 ±5/40

135
53/10 ±9/38
35/8 ±1/36
34/10 ±1/39
31/13 ±2/45

دلتوئيد قدامي

برتر
45
16/10 ±8/23
30/14 ±7/22
85/13 ±9/23
68/8 ±5/27

90
72/16 ±8/46
97/15 ±3/46
95/16 ±8/48
05/13 ±2/53

135
41/13 ±9/51
31/15 ±7/36
31/15 ±7/36
09/13 ±3/59

غير برتر
45
75/7 ±1/21
53/13 ±8/19
75/11 ±8/20
64/8 ±1/23

90
23/13 ±1/44
04/15 ±1/43
31/17 ±7/45
09/13 ±4/49

135
06/14 ±6/48
24/15 ±30/33
07/16 ±6/47
15/9 ±2/55

ذوزنقه فوقاني

برتر
45
26/9 ±4/16
33/11 ±1/15
72/10 ±5/14
62/6 ±1/21

90
45/13 ±6/40
03/13 ±7/39
21/15 ±8/38
44/12 ±4/45

135
69/13 ±9/44
5/12 ±8/33
29/14 ±7/40
78/8 ±1/50

غير برتر
45
40/9 ±8/14
82/10 ±7/12
34/10 ±8/12
18/7 ±9/17

90
27/13 ±1/39
57/12 ±7/37
3/13 ±1/35
2/12 ±2/42

135
7/12 ±6/40
34/11 ±5/29
36/14 ±3/37
22/10 ±2/47

تحت خاري

برتر
45
25/5 ±7/8
79/5 ±3/7
83/6 ±7/8
76/4 ±3/12

90
28/7 ±3/15
41/6 ±3/14
66/5 ±1/15
41/7 ±5/20

135
58/6 ±4/19
92/5 ±7/11
86/3 ±6/7
11/4 ±5/23

غير برتر
45
27/5 ±1/7
02/6 ±9/5
04/6 ±4/7
37/4 ±6/9

90
89/6 ±6/13
48/6 ±3/12
52/5 ±5/12
5/7 ±9/16

135
66/5 ±1/17
07/5 ±3/8
03/6 ±3/16
13/4 ±8/19

ذوزنقه مياني

برتر
45
06/10 ±1/15
87/10 ±5/14
58/16 ±7/17
02/9 ±2/21

90
91/15 ±3/27
94/14 ±1/26
29/19 ±7/25
92/16 ±8/32

135
92/14 ±6/30
5/13 ±3/18
91/13 ±9/27
73/11 ±4/36

غير برتر
45
42/9 ±14
2/10 ±2/12
54/15 ±3/15
64/8 ±9/17

90
17/16 ±6/25
44/14 ±1/24
09/11 ±4/21
05/16 ±1/29

135
76/13±9/27
58/12 ±6/14
42/11 ±9/23
83/10 ±7/33

ذوزنقه پاييني

برتر
45
5/9 ±5/13
18/11 ±5/12
08/10 ±7/12
02/7 ±2/18

90
78/11 ±2/33
47/11 ±3/31
33/13 ±1/30
19/12 ±6/38

135
83/11 ±9/43
74/11 ±1/42
77/13 ±9/41
37/9 ±5/49

غير برتر
45
68/9 ±8/11
68/8 ±3/10
13/8 ±8/10
34/6 ±6/14

90
92/11 ±7/31
79/11 ±3/28
31/12 ±9/26
73/11 ±35

135
61/17 ±3/37
29/12 ±2/39
53/14 ±3/38
42/10 ±1/46

پشتي بزرگ

برتر
45
11/3 ±5/4
29/2 ±2/3
58/3 ±16/4
14/3 ±1/7

90
86/2 ±7/11
63/2 ±5/9
15/4 ±2/10
74/3 ±5/14

135
08/3 ±2/10
89/2 ±8/9
36/3 ±3/11
42/4 ±6/15

غير برتر
45
61/2 ±6/3
15/1 ±9/1
46/2 ±31/2
78/2 ±33/5

90
95/2 ±6/10
42/2 ±9/7
2/4 ±1/8
65/3 ±5/11

135
21/3 ±1/8
78/3 ±1/7
2/3 ±4/9
92/3 ±4/13

دندانه‌اي قدامي

برتر
45
59/5 ±7/13
3/5 ±8/12
62/5 ±5/12
72/5 ±9/17

90
73/5±3/38
30/5 ±8/37
26/6 ±7/37
33/5 ±5/44

135
43/4 ±1/45
28/4 ±2/46
58/4 ±9/41
05/3 ±3/52

غير برتر
45
79/5 ±5/12
68/5 ±5/10
53/5 ±3/10
46/5 ±6/13

90
51/8 ±4/36
96/5 ±7/33
69/6 ±2/34
68/5 ±1/42

135
59/5 ±43
7/53 ±1/43
02/4 ±3/37
54/4 ±8/49
4-2-4-4 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن
در اين قسمت اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضي بين عضلات مجموعه شانه (عضلات مفصل شانه (گلنوهومرال) و عضلات اسکاپولوتراسيک) در گروه‌هاي مختلف تحقيق طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (حالت ديناميک) در شرايط اعمال بار خارجي و بدون اعمال بار خارجي آورده شده و در ادامه اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضي بين عضلات مجموعه شانه در گروه‌هاي مختلف تحقيق در حالت نگهداري ابداکشن بازو (پوزيشن ايستا) در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي و بدون اعمال بار خارجي آورده مي‌شود.
4-2-4-4-1 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف تحقيق در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن
در جداول 4-17 و 4-18 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانه (ميانگين± انحراف استاندارد) در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار و بدون اعمال بار خارجي آورده شده است. همان‌طور که در فصل سوم ذکر شد نسبت هم انقباضي عضلات از فرمول نسبت هم انقباضي که توسط رادولف و همکارانش47 ارائه‌شده است (Rudolph et al, 2000) محاسبه شد.

بر طبق اين فرمول، هم انقباضي بالا دلالت‌کننده سطح فعاليت بالاي دو عضله درحالي‌که هم انقباضي کم دلالت‌کننده سطح فعاليت کم دو عضله يا سطح فعاليت بالاي يک عضله در امتداد با سطح کم فعاليت عضله ديگر مي‌باشد (Rudolph et al, 2000, Myers et al, 2009).
جدول 4-17: نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانه در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجي
هم انقباضي
شانه
زاويه
غير ورزشکار
شنا
هندبال
تنيس

ذوزنقه بالايي- دندانهاي قدامي

برتر
45-0
6/7±3/11
5/4±9/5
5/2±6/3
3/2±9/4

90-0
9/8±5/27
08/7±2/17
9/6±3/8
03/4±3/14

135-0
1/9±3/37
6/7±8/28
8/12±7/12
5/4±9/24

غير برتر
45-0
4/3±6/7
9/1±7/3
6/1±9/2
3/2±6/3

90-0
3/7±8/21
2/6±1/12
9/2±3/4
6/4±06/9

135-0
6/9±5/30
3/7±4/23
3/7±1/8
4/4±6/15

ذوزنقه مياني- دندانهاي قدامي

برتر
45-0
4/8±1/12
1/5±08/6
4/3±4/4
3/2±2/5

90-0
5/5±03/23
02/7±6/17
04/7±1/10
9/1±8/14

135-0
4/4±9/29
4/6±4/24
6/8±5/11
05/6±8/21

غير برتر
45-0
02/3±09/6
4/1±2/3
3/1±6/2
3

90-0
8/5±07/19
8/24±3/21
4/3±7/4
2/4±2/8

135-0
06/7±5/24
9/5±7/17
9/4±5/6
4/2±8/14

ذوزنقه تحتاني- دندانه‌اي قدامي

برتر
45-0
4/6±4/10
3/5±8/5
2/3±2/4
3/2±4/5

90-0
4/4±8/23
5/6±6/16
6/6±6/9
1/4±9/13

135-0
6/4±9/31
9/4±07/23
5/5±2/8
6/6±3/20

غير برتر
45-0
4/4±2/8
9/1±9/3
6/1±1/3
6/1±5/3

90-0
7/4±05/19
5/5±5/11
02/3±6/4
6/3±8/7

135-0
8/5±3/25
7/3±9/17
7/4±8/7
5/3±7/14

تحت خاري- دلتوئيد مياني

برتر
45-0
08/4±4/7
4/4±2/7
1/5±01/6
2/4±8/6

90-0
01/4±3/8
1/4±3/8
8/4±6/5
3/3±1/7

135-0
05/4±4/12
4/4±7/8
1/2±1/3
5/3±7/7

غير برتر
45-0
8/2±5/5
3/3±2/4
5/1±3/2
7/2±5/3

90-0
5/3±3/8
2/3±7/6
9/1±2/3
1/4±9/6

135-0
1/4±2/10
7/2±01/6
2/1±2/2
2/3±1/5

تحت خاري- دلتوئيد قدامي

برتر
45-0
8/3±8/6
2/4±8/6
6/4±6/5
06/4±3/6

90-0
8/3±9/7
9/3±9/7
4/4±2/5
2/3±9/6

135-0
8/3±1/12
3/4±5/8
02/2±03/3
4/3±4/7

غير برتر
45-0
7/2±2/5
07/3±9/3
5/1±3/2
5/2±3/3

90-0
6/3±6/5
1/2±1/5
8/1±7/2
8/2±1/5

135-0
9/3±06/10
7/2±8/5
1/1±1/2
2/3±1/5

دلتوئيد قدامي- پشتي بزرگ

برتر
45-0
4/1±4/2
01/2±5/2
94/0±8/1
72/0±9/1

90-0
3/2±7/6
2±06/3
75/0±7/1
3/1±9/2

135-0
3/3±2/7
1/2±03/4
4/1±9/2
7/1±4/4

غير برتر
45-0
1±2
1/1±8/1
81/0±3/1
92/0±4/1

90-0
7/1±2/4
89/0±3/2
56/0±4/1
02/1±2/2

135-0
3/2±03/6
2±7/3
02/1±4/2
08/1±3/2

دلتوئيد مياني – پشتي بزرگ

برتر
45-0
4/1±3/2
8/1±4/2
89/0±8/1
72/0±8/1

90-0
1/2±4/6
9/1±9/2
73/0±6/1
3/1±9/2

135-0
2/3±1/7
1/2±9/3
3/1±8/2
6/1±3/4

غير برتر
45-0
97/0±9/1
08/1±7/1
72/0±2/1
87/0±3/1

90-0
7/1±1/4
85/0±2/2
51/0±3/1
1±1/2

135-0
3/2±9/5
9/1±6/3
01/1±3/2
06/1±3/2

جدول 4-18: نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانه در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي
هم انقباضي
شانه
زاويه
غير ورزشکار
شنا
هندبال
تنيس

ذوزنقه بالايي- دندانهاي قدامي

برتر
45-0
04/15±4/20
3/8±7/16
4/9±5/10
06/10±9/20

90-0
1/18±6/51
2/13±1/44
8/26±3/29
2/5±5/39

135-0
08/15±1/60
7/12±9/51
2/29±7/32
3/14±4/48

غير برتر
45-0
5/14±1/17
6/9±9/14
8/5±1/6
6/8±9/16

90-0
5/21±1/44
05/16±3/37
3/22±5/23
6/11±4/34

135-0
1/19±8/51
9/9±8/48
8/25±7/29
3/13±3/43

ذوزنقه مياني- دندانهاي قدامي

برتر
45-0
6/13±1/21
02/10±03/18
02/10±02/11
5/10±2/19

90-0
09/15±03/49
5/11±7/40
1/28±4/28
7/16±05/36

135-0
1/10±2/51
4/12±9/41
2/31±7/27
4/25±4/34

غير برتر
45-0
3/11±4/16
9/9±2/15
6/6±02/6
7/9±4/15

90-0
1/17±3/41
2/9±3/36
2/22±5/23
6/20±6/34

135-0
6/10±9/44
6/20±7/43
2/26±8/25
6/21±7/34

ذوزنقه تحتاني- دندانه‌اي قدامي

برتر
45-0
2/13±2/21
5/9±2/19
08/9±2/11
3/12±7/17

90-0
6/14±5/48
6/12±1/42
3/22±5/27
03/7±6/13

135-0
4/10±6/51
7/9±5/44
7/27±7/31
19±7/44

غير برتر
45-0
09/16±05/17
4/8±6/15
1/6±3/6
8/10±1/15

90-0
3/15±6/40
3/12±05/39
06/18±2/22
6/16±2/33

135-0
9/7±8/43
07/11±1/38
7/23±6/26
4/18±2/43

تحت خاري- دلتوئيد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع 135-0، 45-0، 90-0، غير Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع 135، غير، قدامي، دلتوئيد