منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، سرمایه اجتماعی، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

تاثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد سازمان هاي غير دولتي زنان از ديد اعضا در شهر شيراز توسط جهانگیری و شکری زاده در سال 1389 در نشریه جامعه شناسی زنان انجام شده که در این مقاله به این موضوع میپردازد که جريان تحولات اجتماعي به سوي جامعه مدني با تاسيس سازمان هاي غير دولتي همراه بوده است. جوامع امروزي زماني به توسعه دست مي يابند که همه افراد صرف نظر از جنسيت در اداره امور مشارکت داشته باشند. نظريه پردازان توسعه بر اين باورند که سازمان هاي غير دولتي مي توانند با توانمندسازي و وارد کردن زنان در پروسه تصميم گيري، مشارکت آنان را در جامعه افزايش دهند. در پژوهش انجام شده تاثير سرمايه هاي اجتماعي به عنوان متغير مستقل بر عملکرد سازمان هاي غير دولتي زنان (متغير وابسته) با توجه به فرمول ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون چند متغيره به روش گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش، تشکل هاي غير دولتي زنان شيراز مي باشد و حجم نمونه 322 نفر است. نتايج نشان مي دهد که رابطه اي معني دار بين تاهل، قوميت، تحصيلات اعضا و تحصيلات همسرانشان با متغير وابسته (عملکرد سازمان) وجود ندارد، اما بين شاخص هاي سرمايه اجتماعي ساختاري و شناختي با عملکرد سازمان رابطه وجود دارد، به گونه اي که با افزايش اين نوع متغيرها، عملکرد سازمان ها نيز افزايش مي يابد
– در پژوهشی تحت بررسي تاثير سرمايه اجتماعي برون گروهي بر توسعه اقتصادي در استان هاي ايران توسط قاسمی و آذربایجانی در سال 1390 در نشریه راهبرد انجام شده که در این مقاله به این موضوع میپردازد که در سال هاي اخير بحث در مورد نتايج مثبت سرمايه اجتماعي رشد چشمگيري يافته است؛ به گونه اي که از آن به عنوان حلقه مفقوده توسعه ياد مي شود. در اين نوشتار اين باور به چالش کشيده مي شود و فرض بر اين است که سرمايه اجتماعي انواع گوناگون دارد و ممکن است که نوعي از آن تاثير منفي بر توسعه داشته باشد و نوع برون گروهي آن که به روابط مبتني بر اعتماد گروه هاي باز و نهادهاي مدني ارجاع داده مي شود، در شرايط خاصي مي تواند موجب کاهش هزينه مبادلات، اعتماد تعميم يافته و افزايش سرمايه انساني شود و در نتيجه تاثير مثبت بر روند توسعه يک کشور داشته باشد. همچنين دو مفهوم متفاوت از توسعه در ارتباط با سرمايه اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرد. روش تحقيق مبتني بر تحليل ثانويه است. براي تدوين سازه ها از مراکزي چون مرکز آمار ايران، مرکز پژوهش هاي بازرگاني، پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و برخي از تحقيقات پيشين، شاخص هاي متعددي انتخاب شدند، و با استفاده از نرم افزار AMOS و مدل معادلات ساختاري، فرضيات تحقيق مورد آزمون قرار گرفتند. جامعه آماري، کل ايران و واحد تحليل استان هاي آن است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که رابطه منفي ميان سرمايه اجتماعي برون گروهي و توسعه وجود دارد بدين گونه که هر چه ميزان سرمايه اجتماعي برون گروهي در استان هاي کشور بيشتر باشد، ميزان توسعه اقتصادي آن استان کاهش مي يابد. اين امر در ارتباط با سازه توسعه اقتصادي نسل دوم، شدت بيشتري دارد
– در پژوهشی تحت عنوان بررسي ميزان تاثير مولفه هاي سرمايه اجتماعي در عملکرد شرکتهاي تعاوني مطالعه موردي تعاونيهاي دام و طيور در شهرستان مشهد توسط ترابی و حیدری انجام شده که اين پژوهش در سال 1387 با هدف بررسي ميزان تاثير مولفه هاي سرمايه اجتماعي بر عملکرد تعاونيهاي دام و طيور در شهرستان مشهد انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردي و روش انجام آن توصيفي – همبستگي است. جامعه آماري مورد مطالعه 550 نفر از اعضا تعاونيهاي دام و طيور در شهرستان مشهد را در برمي گيرد که از بين آنها 170 نفر بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي با انتساب متناسب انتخاب و مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه است که روايي آن با استفاده از روايي صوري و محتوايي و بر اساس نظر جمعي از استادان و صاحب نظران مربوط تاييد شد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ براي هر کدام از متغيرها بالاي 0.70 به دست آمد.نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد از ميان انواع متغيرهاي وارد شده در تحليل رگرسيون جهت تبيين متغيرهاي اثرگذار بر عملکرد شرکتهاي تعاوني، متغيرهاي مستقل مشارکت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي، آگاهي اجتماعي، سطح تحصيلات و سن پاسخگويان بر ميزان عملکرد شرکتهاي تعاوني اثرگذارند که 69.1 درصد عوامل موثر بر متغير عملکرد شرکتهاي تعاوني را تبيين مي كنند. از اين ميان، متغيرهاي مشارکت اجتماعي و اعتماد اجتماعي بيشترين تاثير را در عملکرد شرکتهاي تعاوني داشته اند.
-(فوکویاما1999؛کولمن 1988؛پاتنام2000) درتحقیقی که انجام دادندبه این نتیجه رسیدندآگاهی واطلاع ازمیزان سرمایه اجتماعی دانشجویان ودانستن نوع ارتباط آن با متغیرهای مختلف برای هرنوع برنامه ریزی اجتماعی وفرهنگی درباره آنان لازم است.
-(کلمن ،هافر) درتحقیقی که برروی 28هزاردانش آموزآمریکایی انجام دادنداین چنین نتیجه گیری کردندکه سرمایه اجتماعی درخانواده دانش آموزان واجتماعتشان منجربه کاهش تعدادمواردترک تحصیل درمدارس کاتولیک نسبت به نرخ بالای آن درمدارس دولتی شده است.

فصل سوم:

روش تحقیق

3-1-روش تحقيق
روش این تحقيق توصيفي از نوع همبستگی می باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود.یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع را تعیین و گزارش می کند. یک نمونه متعارف تحقیق توصیفی شامل ارزیابی نگرش ها یا عقاید نسبت به افراد سازمان ها رویدادها یا رویه ها می گردد.(خاکی 1382 ص 125) تحقيق توصيفي آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند وبه شرایط یا روابط موجود عقاید متداول فرایندهای جاری آثار مشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد.( خاکی به نقل از جان بست: 1371 : 125)
در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) و جود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟هدف از مطالعات همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در در انجام پیشبینی ها باشد.مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با مساله مرتبط هستند ارزیابی می کند.(همان:218)
3-2-جامعه آماري ,نمونه آماري و روش نمونه گيري
جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به تعداد12000نفر می باشد و روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده می باشد و همچنین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد375 نفر تعیین شد.
3-3-روش و ابزار جمع آوري اطلاعات
ابزار تحقیق شامل پرسشنامه سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال (1998) دارای 3 بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد و در 28 گویه تنظیم شده و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = 5، موافقم= 4، نظری ندارم = 3، مخالفم= 2 و خیلی مخالفم= 1) ساخته شده است.و پرسشنامه محقق ساخته مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه فوق برنامه دانشجویان می باشد,این پرسشنامه شامل21گویه می
باشد.و بوسیله نرم افزار اس پی اس اس داده ها تجزیه و تحلیل شده اند.
3-4-روايي
روايي اصطلاحي است که به هدفي که آزمون براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است اشاره مي کند . به سخن ديگر ، آزموني داراي روايي است که براي اندازه گيري آنچه مورد نظر است مناسب باشد . ( سيف ، 1376 ، ص 397 )
در اين تحقيق جهت روا سازي پرسشنامه نهايي ، پرسشنامه مورد نظر به تعدادي از اساتيد دانشگاه ارائه شد تا گويه هايي که درک آنها يکسان نبوده و داراي ابهام مي باشد مشخص کنند و همچنين در خصوص جامع و کامل بودن محتواي پرسشنامه و ارتباط دقيق آن با هدف آزمون اظهار نظر کنند ، سپس از نقطه نظرات آنها جهت اصلاح پرسشنامه استفاده لازم بعمل آمد.
3-5-پايایي
پايایي يک وسيله اندازه گيري به دقت آن اشاره مي کند ، يک آزمون در صورتي داراي پايایي است که اگر آنرا در يک فاصله زماني کوتاه چندين بار به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل نزديک به هم باشند . ( سيف، 1376 ، ص 409 ) جهت تعيين پايایي يک وسيله اندازه گيري روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي تعيين پايایي پرسشنامه از روش آلفاي کرو نباخ استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی پایایی928/0 وبرای پرسشنامه مشارکت در فعلیتهای فوق برنامه دانشجویان پایایی862/0 بدست آمد.
قلیچ لی(1385) با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی را 93/0 گزارش کرده است.همچنین اونق (1384) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سرمایه اجتماعی را 91/0 بدست آورده است
3-6-روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات
روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی( درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار )و آمار استنباطی(رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیری) می باشد.

فصل چهارم:

نتایج تحقیق

4-1-توصیف داده های پژوهشی
4-1-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جدول4-1:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
199
1/35
زن
176
9/46
جمع
375
100

نمودار4-1: توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، پیشرفت تحصیلی، عوامل ساختاری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، مطالبه خسارت