منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد ریاضی، خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

ها

متغیرها
شاخص های توصیفی

میانگین
انحراف استاندارد
مینیمم
ماکزیمم

خودکارآمدی
دختر
03/51
88/5
39
70

پسر
86/49
94/7
17
80

کل
42/50
04/7
17
80

با توجه به مندرجات جدول همان طور که مشاهده می شود میانگین نمره افراد در خودکارآمدی بطور کلی 42/50 می باشد. میانگین نمره خودکارآمدی در دختران 03/51 و در پسران 86/49 بدست آمد. که نشان می دهد نمره خودکارآمدی دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر می باشد. نمودار زیر میانگین نمرات کسب شده دانش آموزان دختر و پسر را در خودکارآمدی نشان می دهد:

نمودار 5-4: نمودار میانگین نمره خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر
4-3 بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: بین خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه رابطه معناداری وجود دارد.
از آنجایی که هر دو متغیر دارای مقیاسی فاصله ای می باشند و هدف بررسی میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای است، برای بررسی فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود:

جدول4-6 : همبستگی بین خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان
حوزه ها
عملکرد ریاضی
خودکارآمدی
سطح معناداری
11/0
060/0
برای بررسی این سئوال از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. طبق جدول فوق، و با توجه به سطح معناداری کسب شده(060/0)، می توان گفت، بین خودکارآمدی و عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه شیبکوه رابطه معناداری وجود ندارد(p˃0.05).
فرضیه دوم: بین توانایی فراشناختی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه رابطه معناداری وجود دارد.
از آنجایی که هر دو متغیر دارای مقیاسی فاصله ای می باشند و هدف بررسی میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای است، برای بررسی فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود:
جدول4-7 : همبستگی بین توانایی فراشناختی با عملکرد ریاضی دانش آموزان
حوزه ها
عملکرد ریاضی
توانایی فراشناختی
سطح معناداری
09/0-
111/0
برای بررسی این سئوال از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. طبق جدول فوق، و با توجه به سطح معناداری کسب شده(111/0)، می توان گفت، بین توانایی فراشناختی و عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه شیبکوه رابطه معناداری وجود ندارد(p˃0.05).
فرضیه سوم: بین انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه رابطه معناداری وجود دارد.
از آنجایی که هر دو متغیر دارای مقیاسی فاصله ای می باشند و هدف بررسی میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای است، برای بررسی فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود:
جدول4-8: همبستگی بین انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان
حوزه ها
عملکرد ریاضی
انگیزش تحصیلی
سطح معناداری
24/0//
001/0
همبستگی در سطح 0.01 معنادار می باشند.
برای بررسی این سئوال از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. طبق جدول فوق، و با توجه به سطح معناداری کسب شده(001/0)، می توان گفت، بین انگیزش تحصیلی و عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه شیبکوه رابطه معناداری وجود دارد(p˃0.01).
فرضیه چهارم: متغیرهای انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی پیش بین های عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی شیبکوه می باشند.
برای بررسی این فرضیه از روش آماری رگرسیون چند متغیره گام به گام برای پیشبینی عملکرد ریاضی استفاده شد.

جدول4-9: نتایج تحلیل واریانس برای معناداری معادله رگرسیون و ضرایب همبستگی چندگانه متغیرهای انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان
سطح معناداری
R
adj
R
مجذور
R
مقدار
F
درجه آزادی
مجموع مجذورات
شاخص
منبع
شاخص های آماری متغیرهای وارد شده

001/0

05/0

06/0

24/0

76/18
1
308
309
09/293
63/4811
73/5104
رگرسیون
باقیمانده
کل
انگیزش تحصیلی

001/0

07/0

07/0

27/0

27/12
2
307
309
75/377
98/4726
73/5104
رگرسیون
باقیمانده
کل
انگیزش تحصیلی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع انگیزش تحصیلی، دانش آموزان دختر، عملکرد ریاضی Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، قانون مجازات، قاچاق کالا