منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد شرکت، استان خراسان، استان اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

پرسشنامه و مصاحبه صورت پذيرفته است. نتايج بدست آمده از ضريب همبستگي بين دو متغير نشان مي دهد كه بين متغيرهاي سطح مواد، سابقه فعاليت باغداري، سطح زير كشت، آگاهي از اهداف و فوايد بيمه محصولات باغي، شركت در كلاسهاي آموزشي- ترويجي، تعداد دفعات تماس با مروجان و كارشناسان بيمه با ميزان پذيرش بيمه محصولات باغي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد ولي بين متغير مستقل سن و ميزان پذيرش بيمه محصولات باغي رابطه معكوس و معني دار وجود دارد. همچنين بين متغيرهاي مستقل ميزان درآمد، بازديد از فعاليت هاي صندوق بيمه، به كارگيري سياست هاي بيمه اي توسط دولت، سخنراني هاي ترويجي، فيلم هاي آموزشي ويديويي، استفاده از نشريات و مجلات آموزشي- ترويجي و استفاده از كارگاه هاي آموزشي با ميزان پذيرش بيمه محصولات باغي رابطه معني داري وجود ندارد.
فرزاد (1380)، بررسي ديدگاه باغداران پيرامون عوامل مؤثر بر عملكرد محصول باغات پسته شهرستان رفسنجان. بر اساس برنامه زمان بندي شده طرح مذكور پس از بررسي و مطالعات لازم پرسشنامه اوليه طراحي گرديد. سپس جهت سنجش شنوايي روائي صوري57 پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه در اختيار چند نفر از كارشناسان صاحب نظر قرار گرفت و از آنها درخواست شد تا نظرات اصلاحي خود را عنوان نمايند كه پس از اعلام نظارت اصلاحي آنها در پرسشنامه اعمال گرديد و به منظور آزمون پاياني58 يك مطالعه راهنما ترتيب داده شد. به اين منظور 20 نفر از باغداران شهرستان رفسنجان كه جز نمونه اصلي تحقيق نبودند انتخاب شدند و در نهايت پرسشنامه آماده گرديد و در حال حاضر مرحله تكميل پرسشنامه‌ها در دست اقدام مي‌باشد.
فلاح (1385)، بررسي فعاليت هاي اعتباري شركت هاي تعاوني روستائي در روستاهاي منتخب استان فارس. هدف از اين رساله ارزيابي كردن فعاليتهاي اعتباري شركتهاي تعاوني روستائي در شش روستاي انتخابي از استان فارس است. و يا بطور دقيق‌تر ارزيابي فعاليت هاي تعاوني در تأمين كردن احتياج اعتباري كشاورزان نسبت به ساير منابع اعتباري است. در اين رساله توجه بخصوص به گروه هاي مختلف كشاورزان مبذول شده است و به اين منظور كشاورزان به سه دسته ثروتمند، متوسط و فقير نسبت به مقدار زمين تحت اختيار آنها تقسيم شده‌اند. همين طور براي بررسي بيشتر منابع مختلف اعتباري منبع، مدت، توزيع و مصرف وام هم تحت بررسي دقيق قرار گرفته است. نظريات كشاورزان از اين نظر اهميت دارد كه مي‌توان بر اساس آنها سياست هاي مناسبي را مطابق با احتياجات واقعي كشاورزان پيشنهاد نمود. در نتيجه اين تحقيق معلوم مي‌شود كه مقدار زيادي از اعتبارات مورد استفاده روستائيان از منابع مالي غيررسمي تأمين مي‌گردد. اين منابع در تأمين احتياجات اعتباري كشاورزان نقش بسيار مهمي را ايفا كرده‌اند. كشاورزان اين منابع را به خاطر سهولت در اعطاي اعتبارات مورد استفاده قرار داده‌اند. با توجه به اينكه مقدار وام پرداختي از طرف شركت هاي تعاوني روستائي نسبت به احتياجات زراعي كشاورزان بسيار كم بوده است.
قرباني (1385)، بررسي نقش مهارت هاي مديريتي در افزايش عملکرد پسته (مطالعه موردي پسته کاران شهرستان دامغان). نتايج به دست آمده حاکي از آن است که متوسط رشد بهره وري در محصولات آبي مثبت مي باشد و همچنين آزمون آماري نشان مي دهد تنها در سه محصول گندم آبي، جوي آبي و چغندرقند رشد بهره وري مثبت و در سطح اعتماد 10% معني دار است؛ بنابراين سياست هاي حمايتي دولت طي مورد دوره بررسي لزوماً موجب بهبود بهره وري عوامل توليد نگرديده است؛ در ضمن تجزيه واريانس تفاوت معني داري را در رشد بهره وري بين محصولات منتخب نشان نمي دهد.
قهدريجاني ( 1387)، بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت کشاورزان در تشکل هاي کانيزاسيون کشور. نتايج اين تحقيق نشان داد که بيشترين ميزان رضايت مندي کشاورزان در ارتباط با دريافت خدمات ماشيني، به شرکتهاي خدمات مکانيزاسيون با ميانگين 35/70 درصد اختصاص يافته است و شرکتهاي تعاوني خدمات کشاورزي و تعاوني توليد روستائي، به ترتيب با ميانگين 45 درصد و 35/35 درصد در رده هاي بعدي قرار گرفتند. عواملي همچون قيمت خدمات و نحوه پرداخت دستمزد به شرکت، آشنايي و مهارت رانندگان و ميزان نظارت مديران بر کار رانندگان در سطح 5 درصد بر ميزان رضايت کشاورز از تشکل هاي مکانيزاسيون معنادار شد. وي تصريح کرد: در پايان با توجه به ميزان موفقيت شرکت هاي خدمات مکانيزاسيون (از نظر ميزان رضايت کشاورز)، سعي در گسترش و حمايت از اين تشکل ها شد.
گل محمدي (1380)، بررسي عوامل مؤثر در پراكنش گونه پسته وحشي در زنجان. با توجه به سازگاري بسيار خوب گونه هاي پسته وحشي در اقاليم خشك و نيمه خشك كشور و ارزش اقتصادي بسيار زياد رزين توليدي از آن، يافتن پايگاه ها و (ادافيك، شرايط محيط) تا بر مبناي آن زمينه هاي حفظ احياء و توسعه مورد توجه و برنامه ريزي قرار گيرد، طرح در سطح كل استان زنجان اجرا مي شود. استان زنجان در قسمت مركزي و شمال غربي كشور قرار داشته و داراي اختلاف ارتفاع از سطح دريا 350 تا 4400 مترمي باشد. ميزان بارندگي استان از 200 ميليمتر تا 700 ميليمتر متغير است. بيشترين نزولات به صورت برف بوده و تعداد روزهاي يخبندان از 45 تا 168 در نوسان است. با اجراي اين طرح نقشه پراكنش و شرايط موجود جنگل هاي پسته وحشي و وضعيت زادآوري و استقرار و استفاده محلي و يا صنعتي موجود از اين جنگلها مشخص مي گردد.
گلشني و ثقفي (1369)، بررسي عوامل مؤثر در رشد و باروري درختان پسته در يزد در 30 باغ پسته در اردكان. مديريت آب و كود و ساير عمليات زراعي تحت كنترل قرار گرفته و با توجه به خصوصيات شيميايي و فيزيكي خاك، تجزيه گياه و عملكرد محصول عوامل مؤثر در رشد و باروري پسته مورد بررسي قرار مي گيرد.
لطيفيان (1382 )، بررسي عملکرد شرکت هاي تعاوني کشاورزي استان خراسان بزرگ تحقيق حاضر به بررسي عملکرد شرکت هاي تعاوني کشاورزان استان خراسان بزرگ پرداخته است. اهداف اصلي اين پژوهش عبارتند از: 1- تعيين سطح عملکرد شرکتهاي تعاوني کشاورزي در سازماندهي کشاورزان در بخش کشاورزي
2- تعيين سطح عملکرد شرکتهاي تعاوني کشاورزي در تأمين نيازمندي هاي کشاورزان عضو.
نتايج تحقيق نشان مي دهد، عملکرد شرکت هاي تعاوني هاي کشاورزي بالاتر از حد متوسط و کمتر از حد موفق ارزيابي شده است. کمبود سرمايه و اعتبارات لازم و عدم تأمين نيازها و خواسته هاي اعضاء، عدم مشارکت اعضاء در فعاليت ها و تعاملات با شرکت هاي تعاوني کشاورزي، مهمترين عوامل مؤثر در عدم موفقيت شرکت هاي تعاوني کشاورزي شناخته شده است.
لطيفيان، احمد (1385)، بررسي علمكرد شركت هاي تعاوني كشاورزي استان خراسان بزرگ دو ماهنامه علمي و پژوهشي شاهد سال سيزدهم دوره شماره 20 دي ماه 1385 اين تحقيق حاضر به بررسي عملكرد شركت هاي تعاوني كشاورزان استان خراسان بزرگ پرداخته است. اهداف اصلي اين پژوهش عبارتند از:
1) تعيين سطح عملكرد شركتهاي تعاوني كشاورزي در سازماندهي نيروي انساني پراكنده در بخش كشاورزي، 2) تعيين سطح عملكرد شركت هاي تعاوني كشاورزي در تأمين نيازمنديهاي كشاورزان عضو.
اين تحقيق از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش، توصيفي است. در اين تحقيق از روش زمينه يابي كه يكي از شيوه هاي تحقيق توصيفي است استفاده شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات، نتايج تحقيق نشان مي دهد كه عملكرد شركت هاي تعاوني كشاورزي بالاتر از حد متوسط و كم تر از حد موفق ارزيابي شده است. كمبود سرمايه و اعتبارات لازم و عدم تأمين نيازها و خواسته هاي اعضاء، عدم مشاركت اعضاء در فعاليتها و تعاملات با شركت هاي تعاوني كشاورزي، مهم ترين عوامل مؤثر در عدم موفقيت شركت هاي تعاوني كشاورزي شناخته شدند.
مرادي (1380)، بررسي رابطه اقدامات اتحاديه تعاوني شاليكاران در توسعه كشاورزي مازندران. يكي از مهمترين سيستم هايي كه در حال حاضر در بخش كشاورزي و در سطح كلان در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مورد استفاده قرار مي گيرد، اتحاديه كشاورزي است. كشاورزان خواستار اتحاديه با توان عملياتي بالا هستند نه اتحاديه اي كه فقط به داشتن اسم و رسم اكتفا كند. اتحاديه بايستي اطلاعات پردازش شده و جديدترين تكنيك هاي كشاورزي را در اختيار كشاورزان قرار دهد و انگيزه كشاورزان را جهت مشاركت هر چه بيشتر در فعاليت هاي كشاورزي فراهم آورد. در حقيقت عمده تحقيق، بررسي رابطه اقدامات اتحاديه شاليكاران به عنوان متغير مستقل و متغيرهاي بيمه نمودن كشاورزان، يكپارچگي اراضي، بازاريابي برنج، مكانيزه كردن كشاورزي، رضايت شغلي، مشاركت كشاورزان و برنامه ريزي توليد و دفاع از منابع حقوقي بعنوان متغيرهاي وابسته مورد بررسي قرار گرفته اند.
مظفر اميني و رمضاني (1389)، بررسي عوامل مؤثر در موفقيت شرکتهاي تعاوني کشاورزي مرغداران گوشتي استان اصفهان. هدف کلي اين تحقيق بررسي عوامل مؤثر در موفقيت شرکت هاي تعاوني کشاورزي مرغداران استان اصفهان مي باشد. نتايج پژوهش بيانگر اين واقعيت است که تعاوني ها در دستيابي به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و توقعات اعضاء، در مجموع ناموفق عمل کرده اند. نتايج آزمون تحليل مسير نشان داد که به ترتيب، شناخت اعضاء، کارکرد تعاوني ها براي عوامل برون سازماني، کيفيت آموزش ها، مهارت مديران، مشارکت و تحصيلات اعضاء، بيشترين تأثير را بر موفقيت تعاوني ها دارد. هم چنين ميزان موفقيت تعاوني ها تا حدود زيادي با عوامل درون سازماني در ارتباط است. ميزان بهره مندي اعضاء از آموزش، مشارکت اعضاء در امور تعاوني، مهارت فني و تخصصي هيأت مديره و شناخت اعضاء از اصول تعاون بسيار پايين مي باشد. دستاوردهاي تحقيق هم چنين نشان مي دهد که بين متغيرهاي مزبور و موفقيت شرکت هاي تعاوني رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد.
مظفري و ملكوتي (1386)، تغييرات غلظت عناصر غذايي درختان پسته در پاسخ به دو روش چالكود و محلول پاشي، دهمين کنگره علوم خاک ايران در شرايط شور، غلظت سديم (Na) و كلر (Cl) معمولاً بيش از غلظت ساير عناصر غذايي بوده و اين امر موجب مي شود كه در گياهان تحت تنش شوري، عدم تعادل تغذيه اي از جهات گوناگون بروز كند. جذب زياد اين يون ها در حقيقت براي مقابله با افزايش فشار اسمزي بيرون ريشه بوده ولي منجر به كاهش جذب برخي از عناصرغذايي ضروري نظير پتاسيم (K)، كلسيم (Ca)، روي (Zn) و … در نهايت تشديد عدم تعادل آنها در گياه مي شود. با توجه به اهميت اقتصادي پسته (Pistacia vera L) در ايران و استقرار بسياري از باغ هاي پسته در اراضي شور و خشك.
ملانوري‌شمسي (1371)، تعاوني‌هاي توليدي در بخش كشاورزي. اين پايان‌نامه در پنج بخش تحت عناوين: مفاهيم و تعاريف تعاون و تعاوني ها و واحدهاي بهره‌برداري كشاورزي، واحدهاي بهره‌برداري كشاورزي در ايران، انواع تعاوني هاي كشاورزي در دنيا و كاربرد آنها، بررسي اجمالي تعاوني هاي روستايي و اقدامات اين واحدها در جامعه روستايي ايران و خلاصه رساله تنظيم شده است.
ميرزايي و ديگران (1383)، تعيين كارايي فني و مقدار بهينه آب در توليد پسته (مطالعه موردي شهرستان رفسنجان) يكي از محصولات مهم صادراتي كشور پسته مي باشد كه نقش زيادي در صادرات غيرنفتي داشته و سالانه بيش از 400 ميليون دلار ارزآوري دارد، اما توليد اين محصول در مراكز عمده توليد آن با مشكل كمبود آب روبرو مي باشد كه مديريت نهاده ها و استفاده بهينه از آنها مي تواند تا حد زيادي در رفع اين معضل كمك نمايد. نتايج اين سناريو نيز نشان مي دهد اگر كشاورزان بر اساس حداقل سازي هزينه عمل كنند مقدار بهينه آب بطور متوسط برابر 7294 متر مكعب در هكتار مي باشد، نظر به اينكه هم اكنون هر بهره بردار به طور متوسط 9104.8 متر مكعب آب مصرف مي كند در صورتي كه كشاورزان بر اساس حداقل سازي هزينه عمل نمايند، مقدار برداشت از منابع زيرزميني آب به ميزان 181 ميليون متر مكعب كاهش مي يابد. همچنين با استفاده از روش تحليل فراگير داده هاDEA) ) كارائي فني، تخصيصي و اقتصادي بهره برداران محاسبه گرديد كه نتايج نشان مي دهد كه متوسط كارائي فني، تخصيصي و اقتصادي كشاورزان به ترتيب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان تهران، استان مازندران، استان گلستان Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع پذيرش، فناوري، نوآوري