منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد ریاضی، خودکارآمدی، فراشناختی

دانلود پایان نامه ارشد

بگیریم. همچنین این دانش به ما کمک می کند تا نتایج تلاشهایمان را ارزیابی کنیم ومیزان تسلط خود را برمطالبی که خوانده ایم بسنجیم. پژوهش ها نشان داده اند که فراشناخت در زمینه آموزش ریاضی بسیارموثر است. یکی از مشکلات دانش آموزان در زمینه یادگیری ریاضی، عدم مهارتهای فراشناختی است. از این رو مطالعه ی این مهارتها می تواند تاثیر سودمندی بر این یادگیری داشته باشد.
پژوهش ها همچنین خودکارآمدی را نیز در عملکرد تحصیلی موثر دانسته اند(دورمان و آدامز12، 2004). آن ها عنوان کردند که خودکارآمدی تحصیلی به طور مثبتی با انگیزش تحصیلی رابطه دارد. بنابراین یکی دیگر از متغیرهایی که در رابطه با عملکرد تحصیلی بایستی بدان پرداخت، خودکارآمدی دانش آموزان می باشد.
همانطور که عنوان شد، یکی از ضرورت های نظام آموزشی موفقیت در ادامه و گسترش مهارت های لازم تحصیلی در دانش آموزان است و با توجه به این که دانش آموزان، این قشر عظیم نوجوان در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آینده نقش مهمی را ایفا می کنند، انجام این پژوهش برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی در درس ریاضی مفید خواهد بود. در دهه های گذشته تفاوت های فردی عامل اصلی در تفاوت سطح تحصیلی بین دانش آموزان پنداشته می شد، از این رو آزمون های هوش و استعداد گسترش یافت اما در سال های اخیر به ویژه با مطرح شدن دیدگاه های شناختی و خبرپردازی، نظرات جدیدی درمورد مشکلات و نارسایی های یادگیری دانش آموزان ارائه گردیده که تا حدودی مبین اهمیت فراگیری و نحوه ی کاربرد راهبردهای یادگیری است درواقع تفاوت دانش آموزان نه فقط در قابلیت های ذاتی بلکه در نحوه ی پردازش اطلاعات است از این رو با استفاده از روش های مناسب آموزشی، زمینه رفع مشکلات و ارتقای سطح عملکرد یادگیری و تحصیلی دانش آموزان فراهم می آید. با توجه به ضرورت و اهمیت انگیزش، فراشناخت وخودکارآمدی در عملکرد تحصیلی ،اهمیت پرداختن به این گونه پژوهش ها دوچندان است. این پژوهش و پژوهش های مشابه سعی دارند تا با نشان دادن رابطه ی خودکارآمدی ریاضی، توانایی فراشناختی ریاضی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی از یک سو دانش موجود در این زمینه را گسترش دهند و از دیگر سو مشاوران و معلمان را در حل مشکلات پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی یاری دهد. بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین خودکارآمدی، توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه شیبکوه انجام می شود.
1-4 اهداف پژوهش
هر پژوهشگر هنگام اجرای پژوهش در پی دستیابی به هدف یا اهداف خاصی می باشد که لازمه آن مشخص کردن هدف کلی و اهداف فرعی است.
هدف کلی:
بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی، توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه.
اهداف ویژه:
1. بررسی رابطه ی خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه
2. بررسی رابطه ی توانایی فراشناختی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه
3. بررسی رابطه ی انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه
4. بررسی سهم هر یک از متغیرهای انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی در پیش بینی عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی شیبکوه.
1-5فرضيه‌هاي پژوهش
فرضیه کلی:
بین خودکارآمدی، توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه رابطه ی معنی داری وجود دارد.
فرضیه های جزئی:
1. بین خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین توانایی فراشناختی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه رابطه معناداری وجود دارد.
4. متغیرهای انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی پیش بین های عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی شیبکوه می باشند.
1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
عملکرد ریاضی
➢ تعریف مفهومی: به میزان یادگیری آموزشگاهی فرد در درس ریاضی به صورتی که توسط نمرات این درس سنجیده می شود اطلاق می گردد(حجازی، 1387).
➢ تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود نمره های درس ریاضی است که دانش آموزان در امتحان ریاضی کسب کرده اند.
خودکارآمدی
➢ تعریف مفهومی: خودکارآمدی به باورهای فرد در باره ی توانایی های خود برای یادگیری یا انجام رفتارها در سطحی قابل قبول اطلاق می شود (بندورا، 1997).
➢ تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از خودکارآمدی نمره ای است که دانش آموزان از پاسخگویی به پرسشنامه خودکارآمدی عمومی13(GSE) که توسط شرر و مادوکس(1982) برای بررسی خودکارآمدی عمومی طراحی شد و دارای 17 گویه می باشد، بدست می آورند.
توانایی فراشناختی
➢ تعریف مفهومی: توانایی فراشناختی به شناخت دانش آموز درباره یادگیری به وسیله ی خودش اشاره دارد(پانائورا14 و همکاران، 2003).
➢ تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از توانایی فراشناختی نمره ای است که دانش آموزان از پاسخگویی به پرسشنامه توانایی فراشناختی(MCQ-30) که توسط کارت رایت هاتون و ولز (1997) برای بررسی توانایی فراشناختی طراحی شد و دارای 30 گویه می باشد، بدست می آورند.
انگیزش تحصیلی
➢ تعریف مفهومی: انگیزش به نیروی ایجاد کننده، نگهدارنده و هدایت کننده رفتار گفته می شود و انگیزش تحصیلی به انگیزشی اطلاق می شود که تلاش دانش آموز در عملکرد تحصیلی را افزایش می دهد (دسی و ریان15، 1985).
➢ تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از انگیزش تحصیلی نمره ای است که دانش آموزان از پاسخگویی به پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر که شامل 33 گویه می باشد، بدست می آورند.

2-1 مقدمه
یکی از دغدغه های پژوهشگران تعلیم و تربیت، بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. در این بین، یادگیری معنادار ریاضی توسط فراگیران نیز از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. لذا مطالعه عواملی که بر عملکرد ریاضی فراگیران تاثیر می گذارد ضروری است. پژوهش های گذشته در زمینه آموزش ریاضی نشان داده است که فراگیران با اضطراب ریاضی بالا، عملکرد ریاضی ضعیف تری در مقایسه با افراد با اضطراب ریاضی پایین از خود نشان داده اند. همچنین دانش آموزان با دقت و نگرش ریاضی بالا در مقایسه با افراد با نگرش و دقت ریاضی پایین به طور معناداری عملکرد ریاضی بهتری از خود نشان داده اند. بر این اساس بررسی عوامل مرتبط با عملکرد ریاضی دانش آموزان ضروری است. بر این اساس در این فصل نیز به بررسی مفاهیم مرتبط با متغیرهای پژوهش از قبیل عملکرد ریاضی، انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی و در بخش انتهایی فصل نیز به مرور پژوهش های انجام شده در این خصوص در دو بخش داخلی و خارجی پرداخته می شود.
2-2 عملکرد ریاضی
تعريف رياضيات
رياضيات زباني است كه در تعريف دقيق اصطلاحات و نمادها به كارمي رود و ما را در برقراري ارتباطات علمي و ساير ارتباطات در زندگي روزمره توانا مي كند(هاراچیویز16 و همکاران، 2000).
درس رياضي از جمله مهارتهاي اساسي است كه در زمرة دروس مهم و بنيادي در دوران تحصيل محسوب مـي شـود. تحقيقـات و مطالعات نشان داده اند كه ارتباط پويايي بين رشد و توسعه جامعه و كاربرد رياضيات وجود داشته است. ریاضی یک زبان کمی است که دقیق تر از آن وجود ندارد. وقتی واژه های کیفی به کمی تبدیل شوند کار ریاضی کرده ایم(همان منبع).
تعریف عملکرد ریاضی
عملکرد ریاضی یعنی چگونگی بروز دانش ریاضی فرد در موقعیت های مختلف است که تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی واقع می شود. عوامل درونی و عوامل بیرونی به ترتیب نقش بردارهای تسهیل کننده و بازدانده رفتار ریاضی را ایفا می کنند. در اين ميان هيجان ها به مثابه يک عامل دروني و مؤثر در ساختار شخصيتي هر فرد مورد بحث قرار مي گيرند؛ با توجه به اين که جداسازي مقوله شناخت از فرآيند هاي عاطفي موجب خلط در بازتابش دقيق تجربه انساني مي شود(کورنو17، 1991).
عوامل موثر بر عملکرد ریاضی
➢ عوامل مرتبط با خانواده: همانطور که می دانیم خانواده نقش بسیار مهمی در زمینه های مختلف ایفا می کند. در این امر بخصوص نقش والدین و خانواده انکارناپذیر است. والدین امروزه طرز فکر و برداشت های منفی خود از درس ریاضی را به فرزندانشان منتقل می کنند. بیشتر والدینی که در دوران تحصیل با ریاضیات مشکل داشتند با بیان جملاتی از قبیل این که خیلی مشکل است و …، فرزندان خود را از ریاضیات می ترسانند و این مساله برای همیشه با آن ها همراه می شود.
➢ عوامل مرتبط با معلم: میزان علاقه مندی معلم مربوطه به تدریس ریاضیات از جمله عواملی است که در احساس کودک نسبت به این درس تاثیر می گذارد.
➢ استفاده از شیوه های مختلف و نوین تدریس: یک معلم خوب باید از روش های مختلف تدریس برای یادگیری درس ریاضی استفاده کند. از روش های خلاق و نوین نیز در این زمینه بهره ببرد.
➢ ایجاد انگیزه لازم برای یادگیری ریاضیات: معلمان می توانند با اهمیت دادن به کاربرد ریاضی در زندگی روزمره و عنوان کردن مثال های مختلف در این زمینه و نیز با بها دادن به تاریخ ریاضیات شور و شوق بیشتری در دانش آموزان ایجاد کنند. با این کارها انگیزه لازم برای یادگیری ریاضی فراهم می شود(وکیل زاده، 1388).
تاثیر اضطراب بر عملکرد ریاضی
دنياي رياضيات از مشخصه عمده قرن بيستم، يعني اضطراب، بي نصيب نمانده است و به دليل ويژگي هاي خاص و طبيعي اين شاخه از دانش و معرفت بشري، آسيب پذيري فراگيران را بيش از ساير شاخه ها ي علوم محتمل مي سازد(الیوت و مک گریگور18، 1999).
اضطراب رياضي وضعيتي رواني است که به هنگام رويارويي با محتواي رياضي ، چه در موقعيت آموزش و يادگيري، چه در حل مسائل رياضي و يا سنجش رفتار رياضي در افراد پديد مي آيد. اين وضعيت معمولاً توأم با نگراني زياد، اختلال و نابساماني فکري، افکار تحميلي و تنش رواني و در نتيجه ايست تفکر مي باشد. اضطراب رياضي به طور ويژه مي تواند ميزان حواس پرتي و هجوم افکار نامربوط را به ذهن افزايش دهد و با ايجاد اختلال در ساختار هاي ذهني و فرآيندهاي پردازش اطلاعات موجب تحريف ادراکات افراد از پديده ها و مقوله هاي رياضي شود. پژوهش هاي انجام گرفته درباره اضطراب و عملکرد افراد گواه نيرومندي بر اين واقعيت است که اضطراب، افسردگي و به طور کلي فشارهاي رواني موجب کاهش رفتار مفيد و مؤثر اشخاص در مقابله با واقعيت هاي گوناگون مي شود، به ويژه هنگامي که تکاليف خواسته شده داراي گام هاي فکري بيشتري باشند. باکستون19 وجود اضطراب بالا در کلاس رياضي را به مثابه پديده اي خطرناک و بسيار مهم با تأثيرات دراز مدت مي پذيرد و بحث مي کند که چگونه هيجان هاي قوي(از جمله اضطراب رياضي) مي توانند موجب ايست توانايي و قدرت استدلال و نقصان در عملکرد مفيد فرد بشوند و اورا در دوري باطل گرفتار سازند(هاراچیویز20 و همکاران، 2000).
در واقع ميزان سطح اضطراب رياضي در افراد مي تواند به عنوان عامل پيش بيني کننده در پيشرفت رياضي آنان به شمار آيد. اصولا فرد مضطرب، افسرده و کم انگيزه است و براي انجام تکليف هاي پيچيده تر رياضي که نيازمند گام هاي فکري بيشتر مي باشد از قابليت هاي کمتري برخوردار است؛ زيرا بر اساس قانون پذيرفته شده يرکز-دادسون21، بهترين ميزان انگيزه براي حل يک تکليف، حد متوسط پيچيدگي در تکليف است؛ يعني پيچيدگي کم يا پيچيدگي زياد با ميزان انگيزه همبستگي منفي دارند، اما پيچيدگي در حد متوسط با ميزان انگيزه همبستگي مثبت نشان مي دهند(الیوت و مک گریگور، 1999).
برخي از پژوهشگران نوعي اضطراب معتدل را براي انجام فعاليت هاي مختلف از جمله رفتار رياضي مناسب و ضرور مي دانند و معتقدند که افراد با اضطراب پايين در عرصه کار و يادگيري به طور کلي دچار نوعي خونسردي وبي تفاوتي هستند تا جايي که اين اضطراب ملايم هرگز موجبات پيشرفتشان را فراهم نخواه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع خودکارآمدی، فراشناختی، عملکرد ریاضی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع روان شناسی، انگیزش تحصیلی، دانش آموختگان