منابع پایان نامه ارشد با موضوع علوم قرآن، نزول قرآن، دانشگاههای ایران، جوامع علمی

دانلود پایان نامه ارشد

قطع شدن خون زمانی جایز است که فَرج را غسل دهد و وضوء بگیرد.
د. قول چهارم:جواز وطء بعد از غسل فرج و قبل از غسل کردن.
18. فقهاء بر مشروعيت دو رکعت نماز طواف اتفاق نظر دارند و اختلاف در اين است كه آيا دو رکعت نماز پشت مقام سنت است يا واجب؟ و این اختلاف به دلیل دو قرائت متواتر روایت شده در مورد کلمهی (وَاتَّخذُوا) در آیهی 125 بقره میباشد.
19. یکی از بحثهای دیگر در آیات نماز، که فقهاء در مورد آن اختلاف دارند، حکم سجده تلاوت در سوره نمل بر اساس دو قرائت «أَلاَ يَسْجُدُوا» و « أَلاَّ يَسْجُدُوا» میباشد. جمهور معتقدند که بر اساس هر دو قرائت این آیه محل سجده میباشد.
20. علماء بر افطار افراد پیری که توانایی روزه گرفتن ندارند اجماع دارد ولی در وجوب فدیه اختلاف دارند.

ب. نتیجه گیری
مهمترین نتایجی که در این تحقیق به آن دست یافتم به شرح ذیل میباشد:
1. پس از استقراء در ادله و نیز مسائل فقهی مرتبط با قراءات، ثابت شد که قراءات در ایجاد برداشتهای فقهی، تأثیر مستقیم دارد.
2. با بررسی دیدگاههای مختلف عالمان دین دربارهی مراد از «احرف سبعه» مشخص شد که دیدگاههای کلامی در تعیین مفاهیم خاص تأثیر دارند. چون از آن جهت که امامیه معتقدند که حجت احرف سبعه منوط به پذیرش آن از طرف معصوم است.
3. مقصود از «احرف» در حدیث «نزول قرآن بر احرف سبعه» لغات و لهجههای عربی است و منظور این نیست که هر لغت را به هفت لغت و لهجههای هفتگانه خواند بلکه این لغات و لهجهها در قرآن پراکنده بودند و قرآن به طور کلی بر زبان قریش نازل شده است بعد به دلیل آسان گرفتن بر مردم جایز شد که به لغت دیگر هم قرائت شود.
4. اهل سنت احادیث وارد شده درباره نزول قرآن بر سبعة احرف را قبول داشته و آن را متواتر میدانند ولی اکثریت امامیه آن را قبول ندارند زیرا شرط قبول روایت نزد امامیه آن است که راوی امامی باشد در حالی که هیچ یک از راویان این حدیث امامی نیست.
5. قراءات متواتر و مشهور مقبول و قرائت آن در نماز صحیح میباشد. اما قرائت آحادی كه موافق با عربي بوده و سند آن صحيح باشد و به شرط آنکه شاذ و خلاف قاعده نباشد نیز مقبول، ولی در نماز تلاوت نميشود زيرا آحاد بوده و مخالف آنچه بر آن اجماع صورت گرفته میباشد بنابراین آنچه بر صحتش قطعيت وجود ندارد، قرائت بر اساس آن جايز نيست و كسي كه آن را انكار كند كافر نمیباشد و قرائت شاذ چه در نماز و غیر نماز حجیت ندارد زیرا قرآن متواتر است و قرائت شاذ غیر متواتر، پس قرائت شاذ قرآن نیست و برداشتن آن از مصاحف دليلي بر قرآن نبودن است.
6. شستن پا در وضو واجب است زیرا قرائت منصوب کلمهی «وَأَرجُلَکُم» دال بر این است که بر اعضاء شسته شده (وجوه و ایدی) معطوف شده است و قرائت خفض آن «وَأَرجُلِکُم» به دلیل مجاورت مخفوض شده است و سنت صحیح وارد شده در این زمینه مؤید شستن پا در وضو است.
7. به دلیل استناد به دو قرائت «لامستم النساء» و «لمستم النساء» لمس زن در هرحالت (چه حائل باشد یا نه، چه با شهوت باشد یا بدون شهوت) وضو را باطل نمیکند زیرا لمس در این آیه به معنی جماع است و در باطل شدن وضو دلیلی برای مراعات شهوت و لذت از کتاب، سنت و قول صحابی وجود ندارد.
8. اصل نهی کردن از جماع در زمان عادت ماهیانه، به زمان محیض برمیگردد و اگر محیض تمام شد (که این محیض یا زمان حیض است یا محل حیض) به اباحهی قبل از نهی برمیگردد که برای این اباحه حداقل اسم طهر و غسل که همان شستن است کفایت میکند یا اینکه علت نهی از جماع «اذی» میباشد و با قطع شدن خون و شستن محل آن «اذی» منتفی میشود.
9. دو رکعت نماز طواف خلف مقام، سنت موکد است.
10. مشروعیت سجده سورهی نمل بر اساس دو قرائت «أَلاَ يَسْجُدُوا» و «أَلاَّ يَسْجُدُوا» که در قرائت «أَلاَ يَسْجُدُوا» به سجده کردن امر شده است و در قرائت «أَلاَّ يَسْجُدُوا» تارک آن مورد سرزنش واقع شده است.
11. کسانی که توانایی روزه گرفتن دارند ولی این روزه گرفتن همراه با سختی و مشقت است میتوانند افطار کنند و به جای آن کفاره بدهند. ولی افرادی توانایی روزه گرفتن ندارند فدیهای بر آنها واجب نیست زیرا روزه به چنین اشخاصی تعلق نگرفته است چه آنکه شرط تعلق فعل توانایی انجام آن است.

ج. پیشنهادها
باتوجه به مطالب ارائه شده در این پایاننامه، پیشنهادهایی را ارائه میدهم. از جمله:
1. قراءات از جایگاه خاصی در علوم قرآن برخوردار است. هر چند بسیاری از مشاهیر این علم ایرانی هستند و در ایران میزیستهاند (همچون امام محمدبنجزری مدفون در شیراز)، ولی در این زمینه کاری صورت نگرفته است و این علم به فراموشی سپرده شده است، بهتر آن است در این زمینه جوامع علمی و دانشگاهی پیشگام شده و این علم را زنده کنند.
2. تأثیر قراءات در مبحث فقهی، نیز از نتایج این علم است، به نظر میرسد در این زمینه نیز در دانشگاههای ایران کاری چشمگیر انجام نشده باشد، بنابراین توصیه میشود در مورد تأثیر این علم در مباحث فقهی به عنوان پایاننامههایی مستقل کار شود.
3. تأثیر قراءات در مباحث فقهی، از علوم مشترک علوم قرآن و فقه میباشد، جا دارد این دو گروه علمی، مباحثی مشترک در این زمینه به جامعهی علمی و دانشگاهی تقدیم کنند.

فهرست منابع و مآخذ
الف) علوم قرآنی
1. آل اسماعیل، نبيل، علم القراءات، بيجا، مكتبة التوبه، چاپ اول، 1421هـ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فدیه، سجدهی، افطار، (أَلاَّ Next Entries منابع مقاله درمورد انرژی باد، توربین بادی، نرخ تنزیل، تحلیل هزینه – فایده