منابع پایان نامه ارشد با موضوع علوم انسانی، ساختارگرایی، علوم اجتماعی، پساساختارگرایی

دانلود پایان نامه ارشد

شناسی علوم انسانی، (6)، 74-82 .
دین پرست، منوچهر (1385). علم دینی و سنتی از نگاه دکتر نصر. مجله ذهن، (26)، 57-80 .
دهقانی، احمد (1390). امکان و چگونگی علم دینی. پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه الهیات. دانشگاه پیام نور.دانشکده تحصیلات تکمیلی مرکزتهران.
رجبی، محمود (1390). امکان علم دینی. مجله معرفت فرهنگی اجتماعی، 2(4)، 5-28.
رحمانی فیروزجاه، علی (1383). پساساختارگرایی. نامه فرهنگ، (54)، 99-105.
رشاد، علی اکبر (1387). معیار علم دینی. مجله ذهن، (33)، 5-12.
زرگر، زهرا، وحسینی، سیدحسن، و تقوی، مصطفی (1391). مقایسه آراء سید حسین نصر و پاول فایرابند درباره جامعه علمی آرمانی. فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، 18(72)، 55-79.
سجادی، سید مهدی، و ایمان زاده، علی (1388). بررسی و تبیین فضای ریزوماتیک و دلالت های آن در برنامه درسی. مطالعات برنامه درسی، (12)، 48-70 .
سجادی، سید مهدی، و ایمان زاده، علی (1391). تبیین و تحلیل دلالت های تربیتی دیدگاه معرفت شناختی ژیل دلوز و نقد دلالت های آن برای تعلیم و تربیت. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 8(4)، 53-80 .
سجادی، سید مهدی، و دشتی، زهرا (1387). تبیین و تحلیل تعلیم و تربیت از منظر پساساختارگرایی. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 4(1-2)، 81-98 .
سلیمانی، فاطمه (1389). علم دینی از امکان تا تحقق. فصلنامه پژوهش های فلسفه کلامی، (45)، 227-250.
سروش، عبدالکریم (1375). قبض و بسط تئوریک شریعت: نظریه تکامل معرفت دینی، مؤسسه فرهنگی صراط
سوزنچی، حسین (1389). معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی، تهران : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سوزنچی، حسین (1389). علم دینی از منظر آیت الله جوادی آملی. فصلنامه اسراء، 2(4)، 63-88 .
سیم، استوارت، مترجم : محمدی، فتاح (1380). ساختارگرایی و پساساختارگرایی. مجله فارابی 11(1)، 111-138.
صحبت لو، علی، و میرزامحمدی، محمد حسن (1387). رویکردهای علم دینی در جهان کنونی با تأکید بر نسبت میان علم و دین. فصلنامه دانشگاه اسلامی، (38)، 18-138.
ضرغامی، سعید (1387). ماهیت دانش و ضرورت مطالعات بین رشته ای با تأکید بر اندیشه های پست مدرن دریدا. فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 1(1)، 77-90.
ضیمران، محمد (1379). بنیان فکنی دریدا. کتاب ماه ادبیات فلسفه، 10-19.
ضیمران، محمد (1383). ژیل دلوزو فلسفه دگرگونی و تباین. کتاب ماه ادبیات و فلسفه، 48-57
عزیراللهی، حکیمه (1386). مدرنیته و رنه گنون. مجله علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، (39-40)، 143-158.
علیزاده، بیوک، و قائمی نیک، محمدرضا (1391). در جستجوی امرقدسی : چیستی امر قدسی در میان سنت گرایان با تدکید بر آراء رنه گنون، فریتیوف شوآن و سید حسین نصر. فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، 12(4)، 39-64.
علیزاده، حسین (1382). از علم سکولار تا علم دینی. دانشگاه اسلامی، 7(17)، 243-277.
فانی، حجت اله (1383). دلالت های تربیتی دیدگاه پست مدرنیستی لیوتار و نقد آن. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 3(9)، 66-85 .
فکری، مسعود (1392). بازشناسی و امکان سنجی علم دینی بر مبنای نظریه علم مقدس سنت گرایان. پژوهشنامه فلسفه دین، (21)، 25-46 .
فولادوند، حامد (1379). میشل فوکو و «عرض زندگی». مجله بخارا، (11)، 31-39.
قائمی نیا، علیرضا (1385). علم قدسی در حکمت خالده. مجله ذهن، (26) 37-56.
قائمی نیا، علیرضا (1390). علم دینی : چیستی و ابعاد معرفتی. کتاب ماه علوم اجتماعی، (46-47)، 32-34.
قربانی، اکبر (1392). سنخ شناسی اهل ظاهر و اهل باطن در نظریه و حدت متعالی ادیان. مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، 22و23 دی ماه 1392.
قزی، رضا، و حسنی، سیدعلی(1391). نقد و بررسی نظریه وحدت متعالی ادیان با تکیه بر دیدگاه فریتیوف شوآن. فصلنامه معرفت ادیان، 4(1)، 105-129 .
قمی، محسن (1384). تأثیر نظریه بازی های زبانی ویتگنشتاین بر فلسفه لیوتار. فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، (16)، 61-92.
کاظمی، جمال (1382). مرور بر اندیشه های رنه گنون. مجله اخبار ادیان، 1(2)، 52-53.
گلشنی، مهدی (1385). از علم سکولار تا علم دینی. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
لاجوردی، هاله (1387). رویکردهای غربی به جامعه شناسی فرهنگ و انتقال به پسامدرنیسم فرهنگی و فرهنگ شناسی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1(3)، 233-256.
لطیف پور، یدالله، و عروتی موفق، اکبر (1389). بررسی امکان تحقق علم دینی. مجموعه مقالات همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی، (1)، 137-150 .
لیوتار، ژان فانسوا (1381). ترجمه :ساسانی، کامران. وضعیت پسامدرن مندرج در کتاب از مدرنیسم تاپسامدرنیسم. تهران، بیتا.
لیوتار، ژان فرانسوا (1383). ترجمه: نوذری، حسنعلی. وضعیت پست مدرن، تهران، انتشارات گام نو .
محمدپور، احمد (1387). ژان فرانسوا لیوتار و پیدایش علوم اجتماعی پست مدرن : خاستگاه نظری و مبانی پارادایمیک. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 5، 39-82 .
مرادی، حسن (1388). هویت علم دینی از نگاه حکت متعالیه. مجله راهبرد فرهنگ، (7)، 55-74.
مظاهری، زهرا، و علوی، سید محمد کاظم (1388). علم سنتی و علم مدرن. فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، 6(21)، 131-155.
ملکیان، مصطفی. (1380) سنت گرایی. نشریه نقد و نظر، 4(3-4)، 6-67.
ملکیان، مصطفی (1380). راهی به رهایی. تهران، نگاه معاصر.
منصوری، فاطمه (1393). فلسفه علم مقدس از دیدگاه حکمت خالده(با رویکرد جهت گیری اسلامی). کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، قم .
موحدابطحی، سید محمد تقی (1391). بررسی دلایل مخالفت با علم دینی. مجله راهبرد فرهنگ، (20)، 41-66 .
مهدوی، منصور، وپارسانیا، حمید (1391). ارزیابی حکمت خالده. مجله معرفت فلسفی، 9(3)، 101-124 .
نادری، رسول، و خدابخشیان، حمید (1385). امکان و چگونگی علم دینی. مجله ذهن، (26)، 3-36 .
نصر، سید حسین (1366). ترجمه: آرام، احمد، علم در اسلام. تهران، سروش.
نصر، سید حسین (1380). ترجمه: رحمتی، ان شاءالله. معرفت و معنویت، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
نصر، سید حسین (1382). ترجمه: میانداری، حسن. نیاز به علم مقدس. تهران، مؤسسه فرهنگی طه. چاپ دوم.
نصر، سید حسین (1383). ترجمه: نصری، امیر مازیار. در غربت غربی، زندگی نامه خودنوشت دکتر سید حسین نصر. تهران، رسا.
نصر، سید حسین (1383). ترجمه: راسخی، فروزان. مقدمه بر کتاب شوآن، فریتیهوف، اسلام وحکمت خالده. تهران، هرمس.
نصر، سید حسین (1388). ترجمه: حاجی میرزایی، فرزاد. معرفت و امر قدسی. تهران، نشر و پژوهش فروزان روز.
نورمحمدی نجف آبادی، یحیی، و نورمحمدی نجف آبادی، محمدرضا (1391).نقد و بررسی دیدگاه های انسان شناختی سنت گرایان و نقش آن ها در تکثر ادیان با تأکید بر اندیشه های فریتیوف شوآن و سید حسین نصر. فصلنامه معرفت ادیان، 3(3)، 105-120.
نوذری، حسینعلی (1379). نگاهی به زندگی و آرای فرانسوا لیوتار. مجموعه مقالات چاپ اول، تهران، نقش جهان.
واعظی، احمد (1387). علم دینی از منظر آیت الله جوادی آملی. فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، (54)، 9-24.
هولاپ، رابرت و هابرماس، یورگن (1378). ترجمه: بشیریه، حسین. نقد رد حوزه عمومی، تهران، نشر نی.

منابع لاتین
Alston William. (1964). Philosophy of Language, Prentice Hall.
Bogue. R. (1989) Deleuze and Guattari.London.Routledge.
Frithjof Schuon .(1961). Tradition and Modernity (Journal of Tradition and Modernity). Retrieved from http://www.sacredweb.com
Guenon Rene. (1975). The Grisis of the Modern World.trans. Marco Pallis and Richard Nicholson. London.Luzac.

Hirst P. (1969). The ligic of the curriculum. Journal of Curriculum Studies. Vol. 1. No. 2.
Ibrahim Kalin. (2001). The Sacred versus the Secular : Nasr on Science. Library of Living Philosophers : Seyyed Hossein nasr ,L. E. Hahn, R. E. Auxier and L.W. Stone. Chicago: Open Court press, pp. 445-462.

Kerdeman D. (1999). “Between Memory & Differance: (Radically)Understanding the Other”. Journal of Educational Philosophy & Theory. Vol. 31, No. 2, pp. 225- 229.

Kuhn T. S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago.

Lyotard Jean Francois. (1974). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Tr. Brain Massum, and Geoff Bennington: University of Minnesota Press.

Lyotard Jean Francois. (1984). The Post modern Condition : A Report on Knowledge. Tr. G. Benington and B. Massumi Minneapolis: University of Minnesota Press.

Michael Hand. (2006). Is Religious Education Possible ? , A Philosophical Investigation. New York, NY 10038.Continuum International Publishing Group.

Richmond Surrey’ Curzon Prees. (1996). Seyyed Hossein Nasr, The Islamic Intellectual Tradition in Persia. Edited by Mehdi Amin Razavi. Pp. xv, 375.

Schoun Frithjof. (1965). Religio Perennis in Light on the Ancient World. Trans. Lord Northboarne. London.

Schoun. Frithjof. (1984). Transcendent unity of Religion. wheaton: Theosophical publishing House.

Schoun Frithjof. (1984). Light on the Ancient Worlds. Trans. Lord Northbourne. Bloomington,Ind:World Wisdom Books.

Seyyed Hossein Nasr. (1976). Man and Nature. London: Allen and Unwin.
Seyyed Hossein Nasr .(2005).The Essential Frithjof Schuon (World Wisdom. 2005). Retrieved from http://www.frithjofschuon.info
Seyyed Hossein Nasr. (2006). Religious Art, Traditional Art, Sacred Art.
From the World Wisdom online library . www.worldwisdom.com

Seyyed Hossein Nasr. (2010). Islam in the Modern World : Challenged by the West’ Threatened by Fundamentalism’ Keeping Faith with Tradition. HarperCollins, New York.

Abstract
Current debates in society on religion and belief and non-belief in religion is much discussed’ As far as the exclusion of some religious and some quite believe it’ The following two post-structuralism and traditionalism as we are concerned. It is considered that possibility and nature of religious traditionalism and post-structuralism seen how, A comparative study on the subject was discussed. Views of traditionalists such as René Guénon, Frithjof Schuon and Seyyed Hossein Nasr examined, God knows that tradition links And all aspects of their relationship to the divine tradition And sacred topics sacred science, Perennial philosophy, transcendent unity of religions, religious pluralism and interest in mysticism as the most important issues are traditionalists. With regard to the issue of religious traditionalists approved And they accepted. Poststructuralist like Gilles Deleuze , Michel Foucault , Jean-François Lyotard and Jacques Derrida With issues such as denial of meta-narratives , nominalism , language games , pluralism and deconstruction of the negate any fixed pay structure And fixed structures that religion is one of them are opposed .

IN THE NAME OF ALLAH
Comparative study on the possibility of post-structuralism view of Traditionalism and religious science

BY
Morteza Valiei
THESIS
THESIS SUBMITTED TO THE SCHOOL OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF HISTORY OF PHILOSOPHY OF EDUCATION (M.A.)
IN
ISLAMIC

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ساختارگرایی، علم و دین، پساساختارگرایی، جوادی آملی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع of، THE، Ph.D.,ASSIST.، PROFESSOR