منابع پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقسیم سود، سود تقسیمی

دانلود پایان نامه ارشد

بر مبناي هزینه جاري، بهتر پیش‌بینی کند

جدول 2ـ 2ـ خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود
رديف

عنوان تحقيق
نام محقق يا محققين
سال تحقيق
کشور محل انجام تحقيق
نتايج
1
ملاحظه محتواي اطلاعاتي اجزاي سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود
بولو و همكاران
1391
ایران
نوع اطلاعات ارائه شده، نحوه ارائه اطلاعات و محتواي اطلاعاتي براي همه بازيگران بازار اهميت دارد.
2
بررسی رابطه برخي از ابزارهاي حاكميت شركتي، شامل مديران غيرموظف و سرمايه‌گذاران نهادي با رفتار مديريت سود
كردتبار و رسائيان
1389
ایران
وقتي انگيزه براي دستكاري سود زياد است، مديران غيرموظف و سرمايه‌گذاران نهادي عمده، نقش ضعيفي در كاهش مديريت سود دارند
3
بررسي وجود رابطه معني‌دار بين كيفيت سود و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام

ايزدي نيا و رسائيان
1388
ایران
تقريباً 27 درصد تغييرات در اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام، توسط تغيير در كيفيت سود توضيح داده مي‌شود

ردیف
عنوان تحقیق
نام محقق یا محققین
سال تحقیق

کشور محل انجام تحقیق
نتایج
4
بررسي روند سياست تقسيم سود و وجود رابطه بين سياست تقسيم سود و كيفيت سود
عامري
1386
ایران
بين اندازه و نسبت تقسيم سود همبستگي معني داري وجود دارد. همچنين، بين نسبت تقسيم سود و كيفيت سود همبستگي معنی داري وجود دارد.
5
بررسی رابطه سياست تقسيم سود وبرنامه رشد شركت
جهانخاني و قرباني
1384
ایران
سياست تقسيم سود شركت‌ها از الگوي گام تصادفي پيروي مي‌كند

جدول 2ـ 3ـ خلاصه‌ای از تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی
رديف

عنوان تحقيق
نام محقق يا محققين
سال تحقيق
کشور محل انجام تحقيق
نتايج
1
عدم تقارن اطلاعاتی، دقت اطلاعات و بهای تمام شده سرمایه
لمبرت و همكاران
2012
آمریکا
عدم تقارن اطلاعاتي بين معامله‌گران باعث مي‌گردد كه قيمت سهام نسبت به رقابت كامل كاهش يابد.
2
تاثیر مقررات شرکتهای دولتی بر ریسک بازار
ميسرا و ويشناني
2012
آمریکا
افزايش كيفيت حاكميت شركتي قوي سبب كاهش هزينه‌ي نمايندگي شده، در نهايت سبب كاهش ريسك بازار مي‌شود
3
تاثیر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدینگی
آرمسترگ و همكاران
سال تحقیق
آمریکا
زماني كه بازار‌هاي سرمايه به صورت رقابت كامل باشد، عدم تقارن اطلاعاتي تاثيري بر هزينه سرمايه نخواهد داشت
ردیف
عنوان تحقیق
نام محقق یا محققین
سال تحقیق
کشور محل تحقیق
نتایج
4
آیا اطلاعات غیر متقارن متناسب با سیاست تقسیم سود انگلستان می‌باشد
بسیدیج و همکاران
2010
انگلستان
هرچه درصد مالکیت سهامداران در شرکت بیشتر باشد سود سهام بیشتری تقسیم می‌شود
5
سود سهام تقسیمی در مورد کیفیت درآمدها چه چیزی به ما می‌گوید
اسکینر
2010
آمریکا
سرمايه‌گذاري نهادي در شركت‌ها ممكن است به سرمايه‌گذاران كمك كند تا مسائل نمايندگي حاصل از تفكيك مديريت و مالكيت را كاهش دهند. افزون بر اين، مؤسسات مالي مايل هستند تا درشركت‌هاي بزرگتر با اهرم مالي كمتر، سرمايه‌گذاري كنند.

جدول 2ـ 4ـ خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی
رديف

عنوان تحقيق
نام محقق يا محققين
سال تحقيق
کشور محل انجام تحقيق
نتايج
1
تاثير متغيرهاي حسابداري و بازار عدم تقارن اطلاعاتي بر هزينه سرمايه سهام عادي
خاني و قجاوند
1391
ایران
معيارهاي اندازه‌گيري عدم تقارن اطلاعاتي به استثناي كيفيت اقلام تعهدي بر هزينه سرمايه سهام عادي تاثير دارد.
2
بررسي رابطه كيفيت اقلام تعهدي و عدم تقارن اطلاعاتي درشركت‌هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
احمد پور و عجم
1389
ایران
كيفيت اقلام تعهدي بر عدم تقارن اطلاعاتي تاثيري ندارد.

ردیف

عنوان تحقیق

نام محقق یا محققین

سال تحقیق
کشور محل انجام تحقیق

نتایج

3

بررسي رابطه كيفيت سود باعدم تقارن اطلاعاتي
خوباني
1389
ایران

كيفيت سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هيچ تاثيري بر ميزان عدم تقارن اطلاعاتي ندارد
4
بررسي رابطه تركيب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معيارهاي حسابداري عملكرد
نوروش و ابراهيمي كردلر
1387
ایران
در شركت‌هايي كه مالكيت نهادي بيشتري دارند در مقايسه با شركت‌هايي كه مالكيت نهادي كمتري دارند، قيمت‌هاي سهام، اطلاعات سودهاي آينده را بيشتر دربر مي‌گيرد

2ـ 4ـ خلاصه فصل و نتيجه‌گيري
در اين فصل در ابتدا مباحث نظري مرتبط با هموارسازی سود و مدلهای نمایندگی و انواع آنها و در ادامه تحقيقات داخلي و خارجي صورت گرفته در اين زمينه به همراه تعدادي از تحقيقات انجام شده در زمينه عدم تقارن اطلاعاتی ارائه گرديده است. در ادامه به طور خلاصه به جمع بندي مباحث مطروحه فوق مي‌پردازيم:
استاندارد مفاهیم حسابداري مالی شماره یک بر اساس این فرض قرار دارد که سود حسابداري معیار مناسبی از عملکرد شرکت است و می‌توان براي پیش‌بینی جریانهاي نقدي آینده از آن استفاده کرد. اگر سرمایه بکار گرفته شده در شرکت در سالهاي پیاپی ثابت بماند، در این حالت می‌توان براي تعیین کارآیی از عدد سود استفاده کرد و می‌توان سودهاي جاري را با سودهاي گذشته مقایسه کرد.
براي تهیه گزارشهاي مالی به روش نوین، سود به عنوان شاخصی از عملکرد شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد. سودهاي گذشته و الگوهاي تقسیم سود پیش فرض، نقش مهمی را در اطلاعات فراهم شده بوسیله تغییر در سیاست تقسیم سود ایفا می‌کنند. هدفهاي اصلی گزارشگري سود عبارتند از
الف ـ استفاده از سود به عنوان معیار سنجش کارایی مدیریت
ب ـ استفاده از هدفهاي سود تاریخی براي پیش‌بینی آینده شرکت و یا سود قابل تقسیم در آینده و
ج ـ استفاده از سود به عنوان معیاري براي سنجش میزان موفقیتهاي شرکت در تحقق اهداف خود.
الگوهاي مربوط به پرداخت سود زمانی اهمیت پیدا می‌کند که، شرکتها براي بار اول کاهش در سود یا توقف پرداخت سود را تجربه می‌کنند. با کاهش سود انتظار میانگین بازده منفی سهام وجود دارد، زیرا بازار براي الگوهاي تاریخی درآمد و پرداخت سود شرکتها ارزش قایل است. واکنش بازار زمانی به حداکثر می‌رسد که شرکت با زیان مواجه شود و به همین دلیل الگوهاي پرداختی سود خود را تغییر دهد. این مکانیزم بازار داراي دو اثر می‌باشد:
الف ـ افزایش محتواي اطلاعاتی سودهاي تقسیمی هنگام مواجه شدن با مشکلات درآمدي یا زیان یا به طور عام، کیفیت پایین درآمدها، در این حالت سرمایه‌گذاران با توجه به انتظاراتشان از درآمدهاي آینده، بیشتر به شرکتهایی اعتماد می‌کنند که نسبت به شرکت‌هاي زیان ده، داراي سود تقسیمی هستند و
ب ـ ارتباط بین الگوهاي درآمدي و سودهاي تقسیمی با قابلیت اتکاي زیان همان طور که قبلا گفته شد، توسط بازار تعیین می‌شود. الگوهايد ایجاد شده قابلیت اتکاي زیان را ، در مرحله‌اي که سرمایه‌گذاران با توجه به انتظاراتشان از درآمدهاي آینده، اطمینان کمتري به شرکت‌هاي زیان‌ده پیدا می‌کنند، از بین می‌برد. با اعلام کاهش یا توقف در سود تقسیمی، نوسانات بازده سهام در شرکتهاي تازه تاسیس نسبت به شرکتهاي قدیمی‌تر بیشتر است. با استفاده از یک تجزیه و تحلیل مقطعی می‌توان دریافت که، حتی با در نظر گرفتن جنبه‌هاي اطلاعاتی و رشد شرکت و همچنین جنبه‌هاي کنترلی مربوط به اهمیت سودهاي تقسیمی کاهش یافته، تغییر در الگوهاي تاریخی درآمدي و سود تقسیمی، به عنوان یک محدودیت مطرح می‌شود. زمانی که زیانها و کاهش در سودهاي تقسیمی با هم رخ دهند، سرمایه‌گذاران اقدام به ارزش‌گذاري الگوهاي تاریخی درآمدي و سود تقسیمی می‌کنند. شرکتهایی که براي بار اول متحمل زیان می‌شوند، از الگوهاي تاریخی درآمدي و سود تقسیمی پیروي می‌کنند، بنابراین مجبور هستند که تغییرات نامساعد در سیاستهاي تقسیم سودشان را اعلام کنند.
بنا به پژوهش هاي خارج از كشور، اثر عدم تقارن اطلاعاتي بر هزينه سرمايه به وسيله دو سازو كار اصلي بيان مي گردد :اول اينكه در شرايط رقابت كامل، عدم تقارن اطلاعاتي، تنها به علت كيفيت اطلاعات متفاوت در بين سرمايه گذاران بر هزينه سرمايه تاثير مي‌گذارد. همچنين، در اين بازار با فرض نامحدود بودن تعداد سهامداران و افقي بودن منحني تقاضا براي هر شركت، سهامداران با هر درجه‌اي از اطلاعات درباره شركت، بدون اثر گذاشتن بر روي قيمت مي‌توانند به خريد و فروش اقدام نمايند؛ دوم اينكه در شرايط رقابت ناقص، عدم تقارن اطلاعاتي به عرضه نقدينگي منجر مي‌گردد كه اين موضوع بر هزينه سرمايه تاثير مي‌گذارد. در اين بازار، با فرض محدود بودن تعداد سهامداران و منفي بودن شيب تقاضا، هر سهامداري بر قيمت سهام شركت اثر مي‌گذارد. اين امر تمايل سهامداران را به انجام معامله كاهش داده، موجب افزايش هزينه سرمايه مي‌گردد. شرکتها به دنبال یکنواختی رویه‌هاي پرداخت سود براي افزایش کیفیت و اثربخشی اطلاعات هستند. مدیران تمایل به یکنواختی سیاستهاي پرداخت سود تاریخی دارند اما، تمایلی به کاهش سودهاي تقسیمی ندارند، به نحوي که این بی‌میلی ریشه در سیاست‌هاي پرداختی گذشته دارد. هنگامی که شرکت‌ها با زیان یا کاهش درآمد مواجه هستند، الگوهاي بلند مدت سودهاي تاریخی و تقسیم سود اطلاعات مربوط به تقسیم سود صرف نظر از سودهاي آینده را تقویت کرده و نقش شناسایی سودهاي قانونی در تصمیم گیريهاي مربوط به سیاست تقسیم سود را افزایش می‌دهند.
در فصل های آینده به بررسی فرضیات مطرح شده براساس مبانی نظری تحقیق، با توجه به داده های گردآوری شده می پردازیم.

فصل سوم:
روش تحقیق

3-1- مقدمه
این تحقیق، تحقیقی کاربردی میباشد. در این تحقیق برای تایید یا رد فرضیههای مطروحه از اطلاعات واقعی موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و سپس با استفاده از اطلاعات جمعآوری شده و از طریق روشهای آماری، فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار گرفتهاند.
تحقيق را می توان يک فعاليت سيستماتيک تعريف کرد که به کشف و پروراندن مجموعه ای از دانش سازمان يافته معطوف است. به عبارتی ديگر تحقيق عبارت است از: تجزيه و تحليل و ثبت عينی و سيستماتيک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانين کلی، اصول يا نظريه هايی بيانجامد و منجر به پيش بينی يا احتمالاً کنترل نهايی رويدادها شود. شناخت علمی، شناختی است که هم با استدلال و هم با تجربه (مشاهده) قابل اثبات میباشد. اعتبار منطقی و تاييد تجربی ملاکهايی هستند که در ارزيابی ادعاهای علمی به کار گرفته می شوند. اين ملاکها در قالب فعاليتهای تحقيقاتی، در مجرای فرايند تحقيق گنجانده میشوند.
هدف از هر نوع بررسی و تحقيق علمی کشف حقيقت است. تحقيق علمی تنها تفکر و تامل درباره واقعيتی که قبلاً مشاهده شده است نيست بلکه بيشتر کشف واقعيتی است که هنوز پنهان است يا درست مشاهده نشده است يا هرگز کسی آن را نديده است يا اصلاً وجود آن به خاطر هيچ کس خطور نکرده است.
برای انجام تحقيقات علمی رويه مشخص و معينی بر اساس متدولوژی علمی وجود دارد که رعايت آن ضروری است.
برای تحقيق حاضر نيز مراحل اصلی تحقيق بدين شرح در نظر گرفته شده است:
1- طرح مساله
2- تهيه و تنظيم فرضيه
3- جمع آوری اطلاعات
4- طبقه بندی اطلاعات
5- مطالعه اطلاعات و تشخيص روابط موجود
6- تعيين اعتبار و نقد فرضيه ها
7- تهيه گزارش تحقيق.
برجسته ترين ويژگی فرايند تحقيق طبيعت چرخشی آن است. تحقيق معمولا با يک مساله شروع می شود و به يک کليت تجربی_ آزمايشی ختم می گردد.

3-2- فرضيه تحقيق
فرضيه عبارتست از حدس و گمانی انديشمندانه درباره ماهيت و چگونگی روابط بين پديدهها، اشياء و متغيرها که محقق را در تشخيص نزديکترين و محتمل ترين راه برای کشف مجهول کمک می کند. بايد در نظر داشت فرضيه صرفاً يک حدس و گمان است يعنی درست يا غلط بودن آن بايد به بوته آزمايش گذاشته شود.
به عبارت ديگر فرضيه ثمره كاوش و تجسس چالشگرانه در حاصل انديشه پيشيينيان است كه زيرساخت نظری يك حوزه از علم را پی ريزي كردهاند.
بيان مسأله تنها به صورت كلي پژوهش را

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، اعلان سود، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سود تقسیمی، هموارسازی سود، بورس اوراق بهادار، ارزش دفتری