منابع پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، اعلان سود، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات رابطه وجود دارد.
3 ـ بین مالکیت مدیریت و فعالیت‌های مدیریت و هیات مدیره رابطه وجود دارد.
نتایجی که از آزمودن رابطه ‌این متغیرها با استفاده از رگرسیون بدست آمد:
الف ـ بین درصد سهم مدیران غیر موظف و سطح افشای اطلاعات رابطه مثبت و با اهمیتی وجود دارد.
ب ـ بین ساختار مالکیت و روابط سرمایه‌گذاران رابطه مثبت وجود دارد.
ج ـ بین مالکیت مدیریت و شفافیت صورت‌های مالی و افشای اطلاعات رابطه‌ای وجود ندارد.
د ـ بین مالکیت مدیریت و فعالیت‌های مدیریت و هیات مدیره رابطه منفی مهمی وجود دارد.
همچنین نتایج تحقیق فرضیه اصلی را تایید کرد. بنابرین بین درصد مالکیت مدیریت و هزینه‌های نمایندگی رابطه معکوس وجود دارد یعنی با افزایش سهم مالکیت مدیریت هزینه‌های نمایندگی کاهش می‌یابد.
آرمسترنگ و همكاران( 2011 ) پژوهشي با عنوان”در چه صورت بازار رقابتي بر رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه سرمايه تاثير مي‌گذارد؟ ” انجام دادند. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد، زماني كه بازار‌هاي سرمايه به صورت رقابت كامل باشد، عدم تقارن اطلاعاتي تاثيري بر هزينه سرمايه نخواهد داشت؛ ولي در صورتي كه بازار سرمايه به صورت رقابت ناقص باشد، عدم تقارن اطلاعاتي يك اثر مجزا برهزينه سرمايه مي‌گذارد و بين عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه سرمايه، يك ارتباط مثبت وجود خواهد داشت. آنها همچنين دريافتند كه درجه رقابت بازار به منظور در نظر گرفتن ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه سرمايه، يك متغير مهم و اثرگذار است.
لمبرت و همكاران ( 2012 ) و آكينس و همكاران ( 2012 ) در مطالعات خود نشان دادند كه در شرايط رقابت ناقص، عدم تقارن اطلاعاتي بين معامله‌گران باعث مي‌گردد كه قيمت سهام نسبت به رقابت كامل كاهش يابد. عدم تقارن اطلاعاتي به عرضه نقدينگي منجر مي‌گردد و اين موضوع بر هزينه سرمايه تاثير مي‌گذارد از اين رو، يك ارتباط مثبت بين معامله‌گران مطلع/ غير مطلع و هزينه سرمايه وجود دارد.
ميسرا و ويشناني( 2012 ) ، رابطه‌ي حاكميت شركتي و ريسك بازار را بررسي كردند. نتايج يافته‌هاي آنان نشان داد، افزايش كيفيت حاكميت شركتي قوي سبب كاهش هزينه‌ي نمايندگي شده، در نهايت سبب كاهش ريسك بازار مي‌شود.

بولو و همكاران در مطالعه اي با عنوان “ملاحظه محتواي اطلاعاتي اجزاي سود توسط مديران و سرمايه‌گذاران در پيش‌بيني سود ” بيان نمودند كه سرمايه‌گذاران بر اساس اطلاعات موجود تصميم‌گيري مي‌كنند. بنابراين، نوع اطلاعات ارائه شده، نحوه ارائه اطلاعات و محتواي اطلاعاتي براي همه بازيگران بازار اهميت دارد.
2ـ 3 ـ 4ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی
حساس يگانه و پوريانسب (1384) در تحقيق خود بيان مي‌كنند كه با فعال‌تر بودن سهامدار، نظارت بر عملكرد مديريت شركت بهتر انجام مي‌شود و مشكلات نمايندگي كاهش مي‌يابد.
نوروش و ابراهيمي كردلر ( 1387 ) در تحقيقي به بررسي رابطه تركيب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معيارهاي حسابداري عملكرد پرداختند يافته‌هاي اين تحقيق، نشان داد كه در شركت‌هايي كه مالكيت نهادي بيشتري دارند در مقايسه با شركت‌هايي كه مالكيت نهادي كمتري دارند، قيمت‌هاي سهام، اطلاعات سودهاي آينده را بيشتر دربر مي‌گيرد. اين يافته با مزيت نسبي سهامداران نهادي در جمع آوري و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.
خوباني ( 1389 ) در پژوهشي با عنوان “بررسي رابطه كيفيت سود باعدم تقارن اطلاعاتي” به بررسي نقش كيفيت سود دركاهش عدم تقارن اطلاعاتي در شركت‌هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كيفيت سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هيچ تاثيري بر ميزان عدم تقارن اطلاعاتي ندارد. وي همچنين، دريافت كه عدم تقارن اطلاعاتي در دوره پس از اعلان سود بيشتر از دوره قبل از اعلان سود است.
احمد پور و عجم( 1389 ) در پژوهشي با عنوان “بررسي رابطه كيفيت اقلام تعهدي و عدم تقارن اطلاعاتي درشركت‌هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه كيفيت اقلام تعهدي بر عدم تقارن اطلاعاتي تاثيري ندارد.
خاني و قجاوند ( 1391 ) در تحقيقي با عنوان “تاثير متغيرهاي حسابداري و بازار عدم تقارن اطلاعاتي بر هزينه سرمايه سهام عادي” تاثير دو دسته سنجه مبتني بر بازار و مبتني بر حسابداري را بر هزينه سرمايه با استفاده از مدل فاما و فرنچ بررس نمودند. نتايج تحقيق آنها نشان داد كه معيارهاي اندازه‌گيري عدم تقارن اطلاعاتي به استثناي كيفيت اقلام تعهدي بر هزينه سرمايه سهام عادي تاثير دارد.
2ـ 3ـ 5ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی
كايل ( 1985 ) ايزلي و اوهارو ( 1992 ) در يافته‌هاي خود پي بردند هنگامي كه عدم تقارن اطلاعاتي افزايش يابد شاهد افزايش حجم مبادلات نيز خواهيم بود. دمسكي و فلتهام ( 1994 ) و مك نيكولاس و ترومن ( 1994 ) بر اهميت تمركز بر فعاليت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مك نيكولاس و ترومن سرمايه‌گذاراني كه داراي افق سرمايه‌گذاري كوتاه مدتي مي‌باشند جستجوي اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزايش مي‌دهند كه بدين معناست قبل از اعلان سود، سطح بالايي از عدم تقارن اطلاعاتي را شاهد خواهيم بود.
جاكوبسون و آكر ( 1993 ) به بررسي مقیاس ‌هاي عدم تقارن اطلاعات بين بازارهاي سرمايه ژاپن و آمريكا پرداخته‌اند. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه بازار سرمايه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوري آتي را زودتر از بازار سهام آمريكا در قيمت سهام منعكس مي‌كند. چرا كه به دليل ساختار مالكيتي شركت‌ها و حضور گسترده سهامداران نهادي، سهامداران ژاپني در مقايسه با آمريكايي‌ها از چشم‌اندازهاي آتي شركت‌ها بهتر آگاهند.
كنگ و كينگ(2002) به بررسي رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و سودهاي تقسيمي پرداختند. آن‌ها ازسودهاي كسب شده اشخاص درون سازماني به عنوان معياري براي اندازه‌گيري عدم تقارن اطلاعاتي استفاه كردند و به اين نتيجه رسيدند كه تغييرات سياست سود تقسيمي هيچ تاثير با اهميتي بر عدم تقارن اطلاعاتي ندارد.
لي و ژاو(2003) در مورد ميزان تاثير اطلاعات نامتقارن بر سياست تقسيم سود به تحقيق پرداخته و مطالعه آن‌ها با استفاده از فايل‌هاي سيستم برآوردي كارگزاران نهادي و در سال‌هاي 1983 تا 2003 انجام شد. آن‌ها دو معيار اختلاف در پيش‌بيني تحليل‌گران و خطاهاي پيش‌بيني‌شان از سود را به عنوان سنجه‌اي از عدم تقارن اطلاعاتي بكار بردند. نتيجه تحقيق آن‌ها با تئوري علامت‌دهي ناسازگار بوده و نشان داد كه هر چه عدم تقارن اطلاعاتي بيشتر باشد، احتمال پرداخت سود تقسيمي كمتر است.
مطالعه اكپارا(2010) تاثير بلند مدتي كه عدم تقارن اطلاعاتي بر روي سياست تقسيم سود مي‌گذارد را بررسي نمود و به اين نتيجه رسيد كه عدم تقارن اطلاعاتي به طور مستقيم و معني داري بر سياست تقسيم سود تاثير مي‌گذارد. به اين دليل كه اشخاص درون سازماني اطلاعات محرمانه‌اي در مورد ارزش حقيقي شركت دارند و اين اطلاعات را در تقسيم سود نشان مي‌دهند.
لمبرت و همكاران (2012) و آكينس و همكاران در مطالعات خود نشان دادند كه در شرايط رقابت ناقص، عدم تقارن اطلاعاتي بين معامله‌گران باعث مي‌گردد كه قيمت سهام نسبت به رقابت كامل كاهش يابد. عدم تقارن اطلاعاتي به عرضه نقدينگي منجر مي‌گردد و اين موضوع بر هزينه سرمايه تاثير مي‌گذارد. از اين رو، يك ارتباط مثبت بين معامله‌گران مطلع/ غير مطلع و هزينه سرمايه وجود دارد.

2ـ 3 ـ 6ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی
قائمي و وطن پرست(1384) دريافتند كه عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران بين سرمايه‌گذاران وجود داشته و در دوره‌هاي قبل از اعلان سود به مراتب بيشتر از دوره‌هاي پس از اعلان سود است. همچنين مشخص شد كه عدم تقارن اطلاعاتي با حجم مبادلات و قيمت سهام مرتبط بوده است، به طوري كه در دوره قبل از اعلان سود حجم مبادلات افزايش يافته و قيمت سهام شركت‌ها نيز دچار نوسان می شوند.
ابراهيمي كردلر (1384) به بررسي و تدوين رابطه‌ي تركيب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معيارهاي حسابداري عملكرد پرداختند. براي انجام آزمون تجربي دو نمونه از شركت‌هاي سرمايه‌پذير انتخاب شدند. نمونه اول شامل شركت‌هايي با درجه پاييني از مالكيت سرمايه‌گذاران نهادي و نمونه دوم شامل شركت‌هايي با درجه بالايي از مالكيت سرمايه‌گذاران نهادي را تشكيل مي‌دهند. نتايج تحقيق نشان داده شركت‌هايي با درجه بالايي از مالكيت سرمايه‌گذاران نهادي، اطلاعات بيشتري را در رابطه با سود‌هاي آتي گزارش مي‌كنند. در نتيجه عدم تقارن اطلاعاتي در اين شركت‌ها كاهش مي‌يابد.
در پژوهشي خوش طينت و يوسفي اصل(1386)، استدلال كردند كه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه‌گذاران آگاه و ناآگاه موجب ايجاد هزينه‌هاي نمايندگي مي‌شود كه اين امر به نوبه خود موجب افزايش بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران مي‌گردد، لذا ذينفعان هر شركتي به دنبال مكانيزمي جهت كاهش عدم تقارن اطلاعاتي مي‌باشند. نتايج آنها نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه‌گذاران آگاه و ناآگاه منجر به محافظه‌كاري مي‌شود. از طرفي تغييرات عدم تقارن اطلاعاتي مابين سرمايه‌گذاران منجر به تغييرات محافظه‌كاري مي‌گردد، اما محافظه‌كاري منجر به عدم تقارن اطلاعاتي نمي‌گردد.
نتايج تحقيق رضا زاده و آزاد(1387) نشان داد كه به دنبال افزايش عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه‌گذاران، تقاضا به اعمال محافظه‌كاري در گزارشگري مالي افزايش مي‌يابد و بدين ترتيب، سودمندي محافظه‌كاري به عنوان يكي از خصوصيات كيفي صورت‌هاي مالي مورد تأييد قرار مي‌گيرد.
خوباني ( 1389 ) در پژوهشي با عنوان”بررسي رابطه كيفيت سود باعدم تقارن اطلاعاتي”به بررسي نقش كيفيت سود دركاهش عدم تقارن اطلاعاتي در شركت‌هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد، كيفيت سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هيچ تاثيري بر ميزان عدم تقارن اطلاعاتي ندارد. وي همچنين، دريافت كه عدم تقارن اطلاعاتي در دوره پس از اعلان سود بيشتر از دوره قبل از اعلان سود است.

جدول 2ـ 1ـ خلاصه‌ای از تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود
ردیف

عنوان تحقيق
نام محقق يا محققين
سال تحقيق
کشور محل انجام تحقيق
نتايج
1
کاهش سود تقسیمی به چه چیزی اشاره دارد
جنسن و همكاران
2010
آمریکا
بازار به كاهش سودهاي تقسيمي شركت‌ها و همچنين به برگشت بعدي سودهاي حسابداري كه در دوره بعد از كاهش سود تقسيمي روي مي‌دهد، واكنشي منفي دارد
2
تغییرات سود تقسیمی و عملکرد قیمت سهام
ساوا
2006
آمریکا
یافته‌هاي وي شواهدي مبنی بر اینکه افزایش سود نقدي حاوي اطلاعاتی از عملکرد عملیاتی آتی شرکت است را تایید نمی‌کند.
3
شناسایی عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از روش تحقیق میدانی و اعتبار مشتری
کارلان
2006
آمریکا
ارتباط معكوس بين حاكميت شركتي و سياست تقسيم سود بوده و بعد از بحران اين رابطه در جهت مثبت تغيير می‌کند.
4
مدیریت سهام و تحلیل درآمد:
آیا مدیران خارجی بر اقلام تعهدی غیر نرمال تاثیر می‌گذارند.
يانگ و همكاران
2005
انگليس
وقتي مديريت سود، زياد است، شواهدي در اين باره وجود ندارد كه مديران غيرموظف، اقلام تعهدي غيرعادي را كاهش مي‌دهند
5
اثر تغییرات سود تقسیمی بر درآمد در ژاپن
فاکودا
2000
ژاپن
مدیران زمانی تمایل به تغییر سود تقسیمی دارند که سود در بیشترین و یا در کمترین مقدار خود قرار می‌گیرد
ردیف
عنوان تحقیق
نام محقق یا محققین
سال تحقیق
کشور محل انجام تحقیق
نتایج
6
روش توانایی نسبی پیش بینی سه حسابداری درآمد
دال باکمستر و همکاران
1977
آمریکا
ارزش سود حسابداري گذشته که بر مبناي بهاي تمام شده‌ي تاریخی اقلام محاسبه شده است توانست ارزش آینده‌ي همین سلسله از سودها را در مقایسه با مقدار سود گذشته محاسبه شده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سود سهام، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عملکرد شرکت Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقسیم سود، سود تقسیمی