منابع پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی، تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعاتي………………………………………………………………………………………………………….45
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ روش‌های کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………48
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 1ـ راهکار مالی……………………………………………………………………………………………………………………………….48
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 2ـ راهکار نظارتی …………………………………………………………………………………………………………………………..49
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 3ـ قراردادهای انگیزشی…………………………………………………………………………………………………………………..49
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ عوامل تاثیر‌گذار بر عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………….50
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ 1ـ سنجه‌هاي عدم تقارن مبتني بر مبناهاي بازار………………………………………………………………………………….51
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ 2ـ سنجه‌هاي عدم تقارن اطلاعاتي مبتني برحسابداري………………………………………………………………………..51
2ـ 3 ـ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
2ـ 3 ـ 1 ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود…………………………………………………………………….53
2ـ 3 ـ 2 ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود………………………………………………………………………57
2ـ 3 ـ 3ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی………………………………………………………………………58
2ـ 3 ـ 4ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی………………………………………………………………………..62
2ـ 3ـ 5ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………..63
2ـ 3 ـ 6ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………64
2ـ 4ـ خلاصه فصل و نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………………………………..70

فصل سوم:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
3-2- فرضيه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
3-3- ويژگی های فرضيه…………………………………………………………………………………………………………………………………..74
3-4- فرضيه های مربوط به تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..75
3-5- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقيق………………………………………………………………………………………………………75
3-5-1- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………75
3-5-2- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
3-5-3- قلمرو موضوعی تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………75
3-6- روش و ابزار گردآوري داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..76
3-7- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-7-1- تعيين حجم نمونه مناسب……………………………………………………………………………………………………………………..77
3-8- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………78
3-9- متغيرهاي مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………79
3-9-1- متغير وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
3-9-1-1. مدل اصلاح جزئی لینتنر……………………………………………………………………………………………………………………79
3-9-1-2. مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف……………………………………………………………………………………………..80
3-9-2- متغير مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
3-10-3-بيان مدل تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….83
3-10- روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات…………………………………………………………………………………………………..85
3-10-1- روش داده هاي پانل…………………………………………………………………………………………………………………………..85
3-10-1-1- روش اثراث ثابت……………………………………………………………………………………………………………………………86
3-10-1-2- روش اثرات تصادفي……………………………………………………………………………………………………………………….86
3-10-1-3- آزمون چاو يا F مقيد……………………………………………………………………………………………………………………..87
3-10-1-4- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-10-2- آزمون معني دار بودن مدل……………………………………………………………………………………………………………………89
3-10-3- آزمون معني دار بودن متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………90
3-10-4- آزمون هاي مربوط به مفروضات مدل رگرسيون خطي……………………………………………………………………………90
3-10-4-1- فرض نرمال بودن متغيرها و باقيمانده ها……………………………………………………………………………………………..90
3-10-4-2- فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل……………………………………………………………………………..91
3-10-4-3- فرض مستقل بودن باقيمانده ها………………………………………………………………………………………………………..92
3-10-4-4- فرض همساني واريانس باقيمانده ها………………………………………………………………………………………………..92
3-10-5- تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيه ها…………………………………………………………………………………………….93
3-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
4-2 آمار توصيفي متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………97
4-3 آزمون های پیش فرض رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………100
4-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………100
4-3-2 آزمون نرمال بودن خطاها…………………………………………………………………………………………………………………………102
4-3-3 فرض ثابت بودن واریانس (همسانی واریانس)…………………………………………………………………………………………..104
4-3-4 آزمون هم خطی……………………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-3-5 بررسی فرض عدم خود همبستگی……………………………………………………………………………………………………………106
4-4 نمودارهاي پراکنش……………………………………………………………………………………………………………………………………..107
4-5 تجزیه و تحلیل مدل ها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تقسیم سود، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، سیاست تقسیم سود Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سود تقسیمی، هموارسازی سود، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی