منابع پایان نامه ارشد با موضوع ظرفیت جذب، ظرفیت جذب دانش، جذب دانش

دانلود پایان نامه ارشد

در سازمان رابطه معنی داری برقرار است (2009 (Murovec & Prodan,.
«ظرفیت جذب دانش: نگرش های جدید برای درک و سنجش آن» عنوان مقاله ای است که توسط کامیسون و فورس (2009) در کشور اسپانیا به انجام رساندند. در این پژوهش ابتدا با بررسی پیشینه مرتبط با سنجش ظرفیت جذب و بیان نقاط قوت و ضعف هر کدام از رویکردهای موجود، الگویی چهار بعدی جهت سنجش ظرفیت جذب دانش ارائه شده است. این الگو که در واقع الگوی توسعه یافته جرج و زهرا (2002) می باشد که از چهار بعد فراگیری، تطبیق، تبدیل و به کارگیری تشکیل می شود. در این بررسی دو مرحله اول یعنی فراگیری و تطبیق به عنوان ظرفیت جذب دانش بالقوه و دو مرحله آخر یعنی تبدیل و به کارگیری به عنوان ظرفیت جذب دانش بالفعل تعریف شده اند. در این بررسی برای معتبرسازی ابزار سنجش از داده های تمام شرکت های صنعتی اسپانیا به استثنای بخش انرژی استفاده شده است. اعتبار مورد نظر درجه ای از مطابقت میان مقیاس و متغیر ملاک است و حدودی را نشان می دهد که در آن حد، سازه در ارتباط با سازه های خاص مرتبط، مطابق پیش بینی های نظری می باشد. این تحقیق تجربی تائید می کند که ابزارهای سنجش ساخته شده در این مقاله ضرورت های روان سنجی بعدمندی، اعتبار و اطمینان را تامین می کنند و ابزاری سودمند در ارتباط با سنجش ظرفیت جذب دانش می باشند Camisón & Forés, 2009)).
چن (2009) به بررسي اثر مثبت يادگيري و توانايي جذب بر نوآوري و مزيت رقابتي در بازارهاي صنعتي پرداخت. او داده هاي خود را از صنعت اتومبيل سازي تايوان جمع آوري كرده و به اين نتيجه رسيد كه گرايش سازمان به يادگيري و توانايي جذب به گونه اي مثبت بر كسب اطلاعات و فناوري هاي جديد و سرانجام خلق نوآوري اثر گذاشته و به عنوان منبعي براي مزيت رقابتي پايدار محسوب مي شود (Chen, 2009).
ليااُ و همكاران (2007) رابطه ميان تسهيم دانش، توانايي جذب و قابليت نوآوري در صنايع دانش بنيان را بررسي كردند. يافته هاي پژوهش حاكي از اين بود كه توانايي جذب متغيري مداخله گر بين تسهيم دانش و قابليت نوآوري است. همچنين نشان دادند، ارتباط مثبت و معناداري بين تسهيم دانش و توانايي جذب و نيز بين توانايي جذب و قابليت نوآوري وجود دارد (Liao, 2007).
هارينگتون و گيوماراس (2005) در مطالعه هاي خود، به نقش ابعاد توانايي جذب بر موفقيت اجراي فناوري اطلاعات پرداختند. نتايج تحليل آن ها بيانگر وجود تأثير مثبت و معنادار ابعاد توانايي جذب بر اجراي فناوري هاي اطلاعات بود (Guimaraes &Harrington ).
تحقیقی توسط مینباوا در سال 2003 انجام گرفت که در آن نشان داده شد که شیوه های مدیریت منابع انسانی که عملکرد بر مبنای شایستگی و عملکرد بر مبنای پاداش، آموزش و روابط داخلی نیز جزئی از آن است بر توانایی و انگیزش کارکنان تاثیر مثبت می گذارد. به عبارت دیگر هرچه قدر سازمان بر اساس عملکرد و شایستگی، به افراد پاداش دهد توانایی افراد و همچنین انگیزه آنان افزایش خواهد یافت و این موضوع باعث شده که انگیزه افراد برای یادگیری دانش و تقسیم دانش و توسعه دانش های خود و همچنین انتقال آن به سایر افراد افزایش یابد. اکثر مطالعات انجام شده نشان دهنده تاثیرات محیط خارجی بر ظرفیت جذب دانش می باشد اما این مقاله نشان می دهد که محیط داخلی سازمان نیز می تواند ظرفیت جذب دانش در افراد را افزایش دهد (Minbaeva, 2003).

جدول 2-6: پیشینه ظرفیت جذب (منبع: پیشنهادی محقق)
ردیف
نام مقاله
نام نویسنده
سال انتشار
شاخص ها
1
ظرفیت جذب، مدیریت دانش و نوآوری
پل هب کرافت
2014
شناسایی، ادغام، انتقال
2
سرمایه اجتماعی، ظرفیت جذب و نوآوری شرکت ها
سوی هوایو
2013
شناسایی، ارزیابی، ادغام
3
عملکرد نوآورانه پیوسته و اتحاد بخش تحقق و توسعه- با نگرش ظرفیت جذب
چین هولین و همکاران
2012
اکتساب، ادغام، اکتشاف
4
ظرفیت جذب، فرآیند یادگیری و قابلیت های ترکیبی به عنوان ابعاد نوآوری استراتژیک
هیکو گباور و همکاران
2012
اکتساب، ادغام، انتقال، اکتشاف
5
تجزیه و تحلیل ساختار شبکه، عرضه دانش و ظرفیت جذب بر نوآوری در شبکه
ایکسی یونگ پینگ و همکاران
2011
شناسایی، ادغام، انتقال
6
بررسی پایانی ابزار اندازه گیری ظرفیت جذب
جیمنز و همکاران
2011
شناسایی، ادغام، انتقال، استفاده
7
ایجاد ظرفیت جذب برای سازماندهی نوآوری های باز وارد شوند در صنایع سنتی
آندراسپیتهون و همکاران
2010
شناسایی، ادغام، استفاده
8
ظرفیت جذب و دستیابی به همکاری در تکنولوژی های سطح بالا
جرن پی جی دی لنگ و مارک فریل
2010
شناسایی، ادغام، انتقال
9
تاثیر محدودیت های مالی، ظرفیت جذب بر روی سازگاری نوآوری
جیم گمز و پیلار وارگاس
2009
شناسایی، ارزش گذاری، ادغام، انتقال
10
ظرفیت جذب و بررسی نوآوری
کایرا آرفابریزیو
2009
شناسایی، ادغام، استفاده
11
ظرفیت جذب، ابعاد آن و تاثیر آن بر بازده نوآوری
نیکا موروک، ایگور پرودان
2009
شناسایی، ادغام، انتقال
12
تاثیر مثبت یادگیری ارتباطی و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآوری و مزیت رقابتی در بازار های صنعتی
یوشان چن و همکاران
2009
اکتساب، استفاده
13
کشف ظرفیت جذب نوآوری/ بهره وری برای رضایت مهندسان در توانایی های مربوط به تکنولوژی اطلاعات
ایکسیادنگ دنگ و همکاران
2008
شناسایی، ادغام، استفاده
14
کشف سوابق بالقوه ظرفیت جذب و تاثیر آن بر عملکرد
آندریا فسفوری و جوزف آتریبو
2008
اکتساب، ادغام، انتقال، اکتشاف
15
فعالیت نوآوری، استفاده از ابزار مناسب و ظرفیت جذب
آنا آربوسا و گرما کندرس
2007
شناسایی، ارزیابی، استفاده
16
تاثیر ظرفیت جذب بر نوآوری استراتژیک
لیزلر برگمن
2006
شناسایی، ادغام، انتقال

17
چارچوبی برای ارزشیابی ریسک پروژه ها بر اساس ظرفیت جذب
مایکل جی کولار و مایکل جی گالیوان
2006
اجتماعی سازی، اکتساب، انتقال، استفاده

3-1- مقدمه:
تحقیق را می توان تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده تلقی نمود. این روش نظام مند در نهایت به پروراندن قوانین کلی، اصول، نظریه ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منجر می شود (خاکی، 87:1388). تحقیق همچنین عبارت است از کشف واقعیات جدیدی که به ما کمک می کند تا درصدد حل و ارائه راهکارهای مقابله با مشکل موجود برآییم (سکاران، 6:1391).
در عرف، روش را مجموعه شیوهها و تدابیری دانستهاند که برای شناخت و برکناری از لغزش بهکار می رود. دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار مییابد، نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است (خاکی، 155:1388). از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط میشود. بهترین تعریفی که با آنچه مدنظر ما است مطابقت میکند چنین است «روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به مشکلات است». به صورت کاملتر روش تحقیق علمی نیز به این صورت تعریف میشود: کلیه وسایل و مراجع جمعآوری سیستماتیک اطلاعات و تجزیه و تحلیل منطقی آنها برای دستیابی به یک هدف معین، که این هدف کشف واقعیت است (خاکی، 201:1388). به کارگیری فنون پایهای آمار در بررسی صحت و سقم فرضیات، یکی دیگر از جنبههای کاربرد این علم در گستره مدیریت است. محقق مدیریتی، امروزه بسیاری از فرضیات خود را با فنون آماری محک میزند و صحت روابط متغیرهای آن را با رویکرد آماری بررسی میکند. اعتبار و پایایی همه تحقیقهای پرسشنامهای و مصاحبهای با استفاده از فنون آماری سنجیده میشود. ضرورت تصمیمگیری منطقی و اساسی در دنیای متلاطم امروز، اهمیت آمار و فنون را بیش از پیش آشکار کرده و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر می نماید (آذر و مومنی، 5- 3: 1383). در این فصل از پایاننامه به قسمت اساسی فرآیند تحقیق یعنی روشهای مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روشهای نمونهگیری و حجم نمونه، همچنین روشها و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده پرداخته می شود. همچنین روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه) نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته خواهد شد.

3-2- فرآیند اجرای تحقیق:
با توجه به ساختار سازمانی پیچیده و گستردگی سطوح مدیریتی و سطح اختیارات و تنوع شغلی در صدا و سیمای استان گیلان و همچنین علاقه شخصی، موضوع تحقیق و جامعه آماری تحقیق انتخاب شده است. از طریق جستجو در سایتهای معتبر علمی، اقدام به دریافت اطلاعات جهت ادبیات نظری متغیرها شد و همچنین با بیان مسائل و مشکلات پیشرو در خصوص عدم وجود هر یک از متغیرها در سازمان، پروپوزال تنظیم شد و پس از تأیید پروپوزال و موضوع پژوهش، کار اصلی تألیف پایان نامه با جمعآوری مطالب از مقالات معتبر بینالمللی و مجلات علمی معتبر و کتب داخلی و خارجی آغاز و با توجه به مولفههای هر یک از متغیرهای تحقیق و راهنماییهای اساتید راهنما ، و با تاکید بر استاندارد بودن، پرسشنامه پژوهش تنظیم گردید که پس از توزیع پرسشنامه در جامعه موردنظر و جمعآوری آنها، دادهها جهت تأیید یا رد فرضیات موجود در تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت کار پژوهش با ارائه نتایج توصیفی و استنباطی و مقایسه نتایج به دست آمده با فرضیات تحقیق، و همچنین با بیان پیشنهادات برای محققین آتی به اتمام رسید.

3-3- روش تحقیق:
از نظر روش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است که در این روش، همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل نشان داده میشود. از لحاظ نوع نظارت و درجه کنترل، این تحقیق در زمره تحقیقات میدانی قرار دارد، چرا که محقق متغیرها را در حالت طبیعی آنها بررسی میکند و از لحاظ هدف، تحقیق در سطح تحقیقات کاربردی قرار دارد.

3-3-1- جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (مقیمی، 294:1385). جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آن ها بپردازد (سکاران، 294:1391). جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن انتقال داده می شود، چون امکان پژوهش درباره کلیه اعضای جامعه وجود ندارد از روش نمونه گیری استفاده می شود (دلاور، 87:1388). گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند. به عبارت دیگر، تعدادی از اعضای جامعه آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل میدهند (مقیمی، 259:1385). از آنجایی که پژوهش پیرامون تمامی اعضای یک جامعه زمانبر بوده و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست، پژوهشگر ناچار است اقدام به نمونهگیری نماید (مقیمی، 294:1385). دلایل استفاده از نمونه به جای جمعآوری دادهها از کل جامعه آماری این است که، عملاً غیر ممکن است اطلاعات را از هر عضو جمعآوری کرده یا او را مورد آزمایش قرار دهیم. حتی اگر امکانپذیر هم باشد، به لحاظ زمان، هزینه و سایر مسایل منابع انسانی مقدور نیست. مطالعه یک گروه نمونه به جای کل جامعه آماری، گاهی ممکن است منجر به نتایج معتبرتری شود، بیشتر به خاطر این که خستگی کمتری وجود خواهد داشت و از این رو خطاهای کمتری در جمع آوری اطلاعات پدید میآید مخصوصاً موقعی که اعضای جامعه آماری بسیار وسیع باشد (سکاران، 297:1391). در تحقیق حاضر، جامعه آماری مورد مطالعه، واحدها و بخش های مختلف صدا و سیمای استان گیلان بوده و نمونه آماری مورد بررسی، تعداد 32 واحد از 6 معاونت و 3 مدیریت مستقل میباشد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ظرفیت جذب، جذب دانش، ظرفیت جذب دانش Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جذب دانش، انحراف معیار، تحلیل داده