منابع پایان نامه ارشد با موضوع ضریب همبستگی، روش پژوهش، رضایت شغلی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه تصمیم‌گیری مشارکتی و رضایت شغلی از طریق متغیرهای دیگری که در فرضیات فرعی آمده‌اند تعدیل می‌گردد. در پایان تحقیق توصیه می نماید که تامی‌سازمانها برای بالا بردن رضایت شغلی کارکنان، آنان را در تصمیم‌گیریهای مختلف سازمان شرکت دهند. زیرا مشارکت باعث ایجاد تعهد در کارکنان و موجب افزایش کارآیی سازمان، خشنودی شغلی، کاهش ضایعات و هزینه‌ها، کاهش تعارض و برخورد و تقلیل غیبت می‌شود.
دهپاشی ( 1393)، پژوهشی با عنوان «شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران و رضایت شغلی کارکنان در بیمارستان‌ها در شهر تهران» انجام دادند که بر طبق نتیجه آن‌ها مدیران در بیمارستان‌ها بیشتر از شیوه تصمیم‌گیری فردی استفاده می‌کنند که در این بیمارستان‌ها رضایت شغلی در سطح
پایین تری قرار داشته است.
رحمانی (1378) انجام داد، مشخص گردید که سیستم‌های اطلاعات مدیریت موجب بهبود تصمیم‌گیری مدیران سازمان برنامه و بودجه‌ي کشور و سازمان‌های تابعه می‌گردد.
پیلویی (1379) در پژوهش خود پی برد که: 1- بین سطح تمایل زیردستان و سبک تصمیم‌گیری استبدادی رابطه‌ي خطی مستقیم وجود دارد. 2- بین سطح تمایل زیر دستان و سبک تصمیم‌گیری مشاوره‌ای رابطه‌ي خطی معکوس وجود دارد. 3- بین فرهنگ مشارکتی و سبک تصمیم‌گیری مشارکتی رابطه‌ي خطی مستقیم وجود دارد. ولی رابطه‌ای بین فرهنگ انعطاف پذیر و سبک تفویضی وجود ندارد.
در پژوهش که توسط مقصودی در رابطه با رضايت شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان بيمارستان امام رضا (ع) اروميه صورت گرفته است .نتایج نشان داد که رابطه مثبت وقوي بين رضايت شغلي و افزايش بهره‌وري وجوددارد پس فرضيه دوم (قبول)ميشود مشاركت با كاركنان در تصميم گيري با بهره‌وري رابطه ضعيفي دارد ميزان در آمد با بهره‌وري رابطه قوي آماري دارد عوامل رفاهي با بهره‌وري رابطه قوي آماري دارد.برابري ميانگين در گروههاي مختلف سابقه كاري پذيرفته مي شود (سابقه خدمت درافزايش ميزان بهره‌وري تاثير ندارد) در مورد تاثير تحصيلات در ميزان بهره‌وري، برابري ميانگين در گروههاي مختلف تحصيلي پذيرفته مي شود (يعني در ميان تحصيلات مختلف فرقي در ميزان بهره‌وري وجود ندارد.
رضایی هرندی (1390)در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بين رضايت شغلي و بهره‌وري متصديان امور بانكي بانك ملي که با روش پژوهش همبستگي انجام شد نتایج همبستگي مثبت و معناداري را بين رضايت شغلي ميزان بهره‌وري متصديان امور بانكي بانك ملي ايران نشان داد. همچنين، بين عواملي همچون، امكانات مادي، رفاهي و بهداشتي محل كار، امكانات آموزشي و فرصت ارتقائ شغلي، روابط انساني، امنيت شغلي و پايگاه اجتماعي شغل با ميزان بهره‌وري متصديان امور بانكي بانك ملي ايران همبستگي مثبت و معناداري وجود داشت.

فصل سوم
روش تحقیق

در این فصل، روش پژوهش با شاخص‌های همچون روش پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه گیری، ابزارهای جمع آوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزارها، روش اجرای پژوهش، روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها شرح داده شده است.

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش از نوع همبستگی است.

جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز می‌باشد که کلیه کارکنان در سال 1394 شامل 250 نفر می‌باشد.

نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه آماری بر طبق جدول مورگان شامل 152 نفر می‌باشد و از آنجا که لیست تمامی اعضا در دسترس بوده و انتخاب افراد کاملاً مستقل از یکدیگر انجام شده است بنابراین از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

ابزار جمع آوری داده‌ها
برای جمع اوری اطلاعات از سه پرسشنامه بهره‌وری، سبک‌های تصمیم‌گیری و خشنودگی شغلی استفاده شده است.

الف )پرسشنامه بهره‌وری:
پرسشنامه بهره‌وری اچیو توسط هرسی و بلانچارد و گلد اسمیت به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکرد و به وجود اوردن استرتژهای تغییر، طرح ریزی گردید. هفت واژه در گیرنده مدل اچیو عبارتند از:توانایی، وضوح، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط. اطلاعات مربوط به شاخص‌های بهره‌وری شامل 32 سوال است که سوال پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت امتیاز بندی گردیده است. امتیازات پرسشنامه بهره‌وری اچیو عبارت از: خیلی کم 1= کم 2 تا حدی = 3 زیاد= 4 خیلی زیاد =5
الف: اگر امتیاز محاسبه شده بین 128-160 باشد کارمند از بهره‌وری خیلی بالا برخوردار است
ب: اگر امتیاز محاسبه شده بین 96-127 باشد کارمند از بهره‌وری بالا برخوردار است
ج: اگر امتیاز محاسبه شده بین 64-95 باشد کارمند از بهره‌وری معمولی برخوردار است
د: اگر امتیاز محاسبه شده بین 32-63 باشد کارمند از بهره‌وری پایین برخوردار است
ب: اگر امتیاز محاسبه شده بین 96-127 باشد کارمند از بهره‌وری بالا برخوردار است
حداکثر امتیاز ممکن 160و حداقل ان 32 خواهد بود
پایایی ابزار بهره‌وری: در تعيين اعتبار پرسشنامه از روش روایی محتوایی استفاده شده و ثبات پرسشنامه به روش آزمون – باز آزمون، مورد بررسي قرار گرفت. و ضریب پایایی این ابزار برار با 81/0 می‌باشد.

ب) پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی GDMS))
پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی‌در سال 1995 توسط اسکات و بروس به منظور ارزیابی شیوه‌های تصمیم‌گیری و بر اساس نظریه سبک‌های تصمیم‌گیری ساخته شد. از دیدگاه بروس و اسکات به طور کلی پنج سبک تصمیم‌گیری وجود دارد که عبارتند از:
 1. سبک تصمیم‌گیری عقلایی؛سوالات 4-7-11-13-25
 2. سبک تصمیم‌گیری شهودی؛ سوالات 1-3-12-16-17
3. سبک تصمیم‌گیری وابستگی؛ سوالات 2-5-10-18-22-
 4. سبک تصمیم‌گیری آنی؛ سوالات 8- 9-15-20-24
5. سبک تصمیم‌گیری اجتنابی.سوالات 6-14-19-21-23
پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی یک ابزار خودگزارشی است که سبک‌های یاد شده در بالا را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این آزمون دارای 25 عبارت است و آزمودنی باید در یک طیف لیکرت 5 درجه‌ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را مشخص سازد. این پرسشنامه دارای 5 زیرمقیاس بوده و به هر زیرمقیاس 5 عبارت اختصاص یافته است.

ج) پرسشنامه خشنودگی شغلی:
پرسشنامه خشنودگی شغلی توسط (اسمیت25، 1969)طراحی شده که متشکل از 5 بعد می‌باشد که با استفاده از 30 گویه سنجیده شده است و در این راستا سئوالات 6-1 مربوط به بعد ارتقاء و سئوالات 13-7 مربوط به بعد سرپرست و سئوالات 18-13 مربوط به بعد کار و سئوالات 24-19 مربوط به حقوق و سئوالات 30-25 مربوط به بعد همکاران می‌باشد.این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت بوده و دارای 5 طیف می‌باشد که از 1: مخالفم تا 5: کاملاً موافقم تشکیل می‌شودکه. برای هر سئوال به کمترین خشنودگی شغلی نمره 1 و به بیشترین خشنودگی شغلی نمره 5 تعلق گرفته بدست آمده است.

پرسشنامه خشنودگی شغلی1-3
متغیر
مولفه
گویه
آلفای کرونباخ

خشنودگی شغلی
ارتقاء
6-5-4-3-2-1
82/0

سرپرست
12-11-10-9-8-7
82/0

کار

18-17-16-15-14-13
80/0

حقوق

24-23-22-21-20-19
80/

همکاران
30-29-28-27-26-25-
83/0

روش‌ها آماری مورد استفاده
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. آمار توصیفی شامل انحراف استاندارد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون میباشد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد.

ملاحظات اخلاقي:
در اين پژوهش ملاحظات اخلاقي رعايت شده است.
-رعايت صداقت و امانت علمي
-رعايت حق بي نام بودن پرسشنامه‌ها و ناشناس ماندن مشاركت كنندگان

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

دراین فصل به بیان یافته های پژوهش پرداخته می شود. بدین منظور در ابتدا به آمار توصیفی و سپس به آمار استنباطی در مورد فرضیه ها پرداخته می شود.

یافته های پژوهش
الف) داده های توصیفی
– بررسی توصیفی نمرات سبک های تصمیم گیری
جدول 4-1: بررسی میانگین و انحراف استاندارد سبک های تصمیم گیری
سبک های تصمیم گیری
میانگین
انحراف استاندارد
عقلانی
19/17
2/4
شهودی
53/16
7/4
وابستگی
09/15
2/4
آنی
32/14
3/4
اجتنابی
65/14
3/4

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که در بین سبک های تصمیم گیری بیشترین میانگین مربوط به سبک شهودی (53/16) و سبک تصمیم گیری آنی با (32/14) کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است.

– بررسی توصیفی نمرات بهره وری
جدول 4-2: بررسی میانگین و انحراف استاندارد بهره وری
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
بهره وری
24/98
01/19
با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین نمرات بهره وری (24/98) می باشد.

– بررسی توصیفی نمرات خشنودی شغلی
جدول 4-3: بررسی میانگین و انحراف استاندارد نمرات خشنودی شغلی
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
خشنودی شغلی
05/88
9/13
با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین نمرات خشنودی شغلی (05/88) می باشد.

ب) یافته های استنباطی
فرضیه کلی: بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری و خشنودی شغلی رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

جدول 4-4: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری و خشنودی شغلی

بهره وری
خشنودی شغلی

ضریب همبستگی
› P
ضریب همبستگی
› P
سبک های تصمیم گیری
عقلانی
523/0
0001/0
341/0
0001/0

شهودی
443/0
0001/0
358/0
0001/0

وابستگی
382/0
0001/0
339/0
0001/0

آنی
317/0-
0001/0
350/0-
0001/0

اجتنابی
315/0-
0001/0
342/0-
0001/0

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که تمامی ضرایب همبستگی در سطح (0001/0) بدست آمده اند و از آنجا که این سطح از مقدار قابل قبول (05/0) کمتر می باشد لذا این ضرایب معنادار شده اند (01/0P). بنابراین بین سبک های تصمیم گیری عقلانی، شهودی و وابستگی با بهره وری و خشنودی شغلی رابطه مستقیم و معنادار و بین سبک های تصمیم گیری آنی و اجتنابی با بهره وری و خشنودی شغلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

فرضیه های جزئی:
فرضیه جزئی اول: بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

جدول 4-5: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری

بهره وری

ضریب همبستگی
› P
سبک های تصمیم گیری
عقلانی
523/0
0001/0

شهودی
443/0
0001/0

وابستگی
382/0
0001/0

آنی
317/0-
0001/0

اجتنابی
315/0-
0001/0

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که تمامی ضرایب همبستگی در سطح (0001/0) بدست آمده اند و از آنجا که این سطح از مقدار قابل قبول (05/0) کمتر می باشد لذا این ضرایب معنادار شده اند (01/0P). بنابراین بین سبک های تصمیم گیری عقلانی، شهودی و وابستگی با بهره وری رابطه مستقیم و معنادار و بین سبک های تصمیم گیری آنی و اجتنابی با بهره وری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

فرضیه جزئی دوم: بین سبک های تصمیم گیری با خشنودی شغلی رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.
جدول 4-6: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با خشنودی شغلی

خشنودی شغلی

ضریب همبستگی
› P
سبک های تصمیم گیری
عقلانی
341/0
0001/0

شهودی
358/0
0001/0

وابستگی
339/0
0001/0

آنی
350/0-
0001/0

اجتنابی
342/0-
0001/0

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که تمامی ضرایب همبستگی در سطح (0001/0) بدست آمده اند و از آنجا که این سطح از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رضایت شغلی، رضایت شغل، موفقیت شغلی، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، اخلاق کار، آزمون فرضیه، اصول اخلاقی