منابع پایان نامه ارشد با موضوع ضریب همبستگی، فرسودگی زناشویی، ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی

دانلود پایان نامه ارشد

ي توصيفي مورد بررسي قرار گرفت پس از آن مطابق فرضيه هاي درنظر گرفته شده، رابطه ي بين متغير ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون بررسي شد.
4-2-يافته هاي توصيفي پژوهش
همان طور که در جدول 4-1 آمده است از 144 نفر از آزمودني شرکت کننده در پژوهش دامنه سني آزمودني ها از 23 تا 46 سال و ميانگين سني نمونه مورد بررسي 18/34 سال بود. لازم به ذکر است که تمام شرکتکنندگان در پژوهش حاضر زن بودند. در جدول 4-1 کمينه، بيشينه، آزمودني ها آمده است.

جدول4-1 ميانگين و انحراف استاندارد آزمودني ها بر حسب سن
متغير
تعداد
کمينه
بيشينه
ميانگين
انحراف استاندارد
سن
144
23
46
18/34
06/5

از 144 نفر آزمودني شرکت کننده در پژوهش 4 نفر کارمندان زیر دیپلم بودند (8/2 درصد)، 13 نفرکارمندان دیپلم (9 درصد)، 32 نفر کاردانی(2/22 درصد)، 89 نفر کارشناسی(8/61 درصد) و 6 نفر کارشناسیارشد(2/4 درصد) بودند. از 144 نفر شرکت کننده در پژوهش 35 نفر از کارکنان آموزش و پرورش بودند(3/24 درصد)، 21 نفر کارکنان بانک(6/14درصد)، 7 نفر از کارکنان شهرداری(9/4 درصد)، 7 نفر اداره بیمه(9/4 درصد)، 4 نفر کمیته امداد(8/2 درصد)، 11 نفر بنیاد شهید(6/7 درصد)، 23 نفر تامین اجتماعی(16 درصد)، 6 نفر حوزه علمیه(2/4 درصد)، 6 نفر شورای حل اختلاف(2/4 درصد)، 8 نفر جهاد کشاورزی(6/5 درصد)، 6 نفر درمانگاه(2/4 درصد)، 6 نفر آژانس هواپیمایی(2/4 درصد)، 2 نفر اداره مالیات(4/1درصد) و 2 نفر از بخشداری(4/1 درصد) بودند. توزيع فراواني برحسب مقطع تحصيلي و شغل کارکنان در جدول 4-2 آمده است.
جدول 4-2: توزيع فراواني نمونه برحسب مقطع تحصيلي و شغل کارکنان
دوره
فراواني
درصد
زیردیپلم
4
8/2
دیپلم
13
9
کاردانی
32
2/22
کارشناسی
89
8/61
کارشناسیارشد
6
2/4
دکترا
0
0
آموزش و پرورش
35
3/24
بانک
21
6/14
شهرداری
7
9/4
اداره بیمه
7
9/4
کمیته امداد
4
8/2
بنیاد شهید
11
6/7
تامین اجتماعی
23
16
حوزه علمیه
6
2/4
شورا حل اختلاف
6
2/4
جهاد کشاورزی
8
6/5
درمانگاه
6
2/4
آژانس هواپیمایی
6
2/4
اداره مالیات
2
4/1
بخشداری
2
4/1
کل
144
100

همان طور که در جدول 4-3 آمده است ميانگين متغيرهاي پنج عامل شخصيت (روانآزردگی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن، با وجدان بودن) به ترتيب 91/29، 92/25، 17/27، 14/23، 11/26 است. اطلاعات توصيفي پنج عاملي شخصيت در جدول 4-3 آمده است.

جدول 4-3 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پنج عامل شخصيت
متغير
تعداد
کمينه
بيشينه
ميانگين
انحراف استاندارد
روان آزردگی
برونگرایی
گشودگی
موافق بودن
باوجدان بودن
144
144
144
144
144
23
16
19
12
16
40
34
39
32
38
91/29
92/25
17/27
14/23
11/26
9/2
64/3
89/3
7/3
6/4

همان طور که در جدول 4-4 آمده است ميانگين متغيرهاي سبکهای مقابلهای (مسئلهمدار، هیجانمدار، اجتنابی) به ترتيب 906/53، 05/42، 45/40 است. ميانگين متغيرهاي فرسودگی زناشویی(خستگی جسمی، خستگی عاطفی، خستگی روانی) به ترتیب برابر با 23، 21، 22 است. اطلاعات توصيفي متغیرها در جدول 4-4 آمده است.

جدول 4-4 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي سبکهای مقابله ای و فرسودگی زناشویی
متغير
تعداد
کمينه
بيشينه
ميانگين
انحراف استاندارد
مسئله مدار
هیجان مدار
اجتنابی

144
144
144

31
21
25

73
76
67

06/53
05/42
45/40

06/10
57/11
4/8
خستگي جسمی
خستگی عاطفی
خستگی روانی
144
144
144
9
7
9
40
39
47
23
21
22
3/6
5/6
5/5

4-3-يافته هاي استنباطي
نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که بین روانآزردگی و خستگی جسمی ضریب همبستگی 02/0، بین روان آزردگی و خستگی عاطفی ضریب همبستگی 06/0-، بین روانآزردگی و خستگی روانی ضریب همبستگی 03/0-، و بین روان آزردگی و نمره کل فرسودگی زناشویی ضریب همبستگی 006/0- است هیچ کدام معنادار نیستند. بین برونگرایی با خستگی جسمی ضریب همبستگی 11/0، بین برونگرایی با خستگی عاطفی ضریب همبستگی 12/0، بین برونگرایی با خستگی روانی ضریب همبستگی 08/0 و بین برونگرایی و نمره کل فرسودگی زناشویی ضریب همبستگی 12/0 است که معنادار نیستند. بین گشودگی و خستگی جسمی ضریب همبستگی 03/0-، بین گشودگی و خستگی عاطفی 02/0-، بین گشودگی و خستگی روانی 07/0 و بین گشودگی و کل فرسودگی زناشویی 01/0 است که معنادار نیستند. بین موافق بودن با خستگی جسمی ضریب همبستگی 18/0 و بین موافق بودن و خستگی عاطفی 20/0 که در سطح p0/05 معنادار است. ضریب همبستگی بین موافق بودن با خستگی روانی 24/0 و بین موافق بودن با کل فرسودگی زناشویی 24/0 است که در سطح p0/01 معنادر است. بین باوجدان بودن با خستگی جسمی ضریب همبستگی 14/0، بین با وجدان بودن با خستگی عاطفی ضریب همبستگی 15/0 و بین با وجدان بودن با خستگی روانی 14/0 است که معنادار نیستند. بین با وجدان بودن و نمره کل فرسودگی زناشویی ضریب همبستگی 17/0 است که در سطح p0/05 معنادار است. سایر اطلاعات در جدول 4-5 آمده است.
جدول 4-5 ضرايب همبستگي متغيرهاي ويژگي هاي شخصيتي و فرسودگي زناشویی
متغیرها
روان آزردگی
برون گرایی
گشودگی
موافق بودن
با وجدان بودن
خستگی جسمی
خستگی عاطفی
خستگی روانی
نمره کل فرسودگی
روان آزردگی
1
15/0

برونگرایی
15/0
1

گشودگی
20/0٭
31/0٭٭
1

موافق بودن
10/0
38/0٭٭
41/0٭٭
1

با وجدان بودن
08/0
19/0٭
40/0٭٭
42/0٭٭
1

خستگی جسمی
02/0
11/0
03/0-
18/0٭
14/0
1

خستگی عاطفی
06/0-
12/0
02/0-
20/0٭
15/0
80/0٭٭
1

خستگی روانی
03/0-
08/0
07/0
24/0٭٭
14/0
61/0٭٭
70/0٭٭
1

نمره کل فرسودگی
006/0-
12/0
01/0
24/0٭
17/0٭
90/0٭٭
92/0٭٭
85/0٭٭
1
٭٭= p0/01٭= p0/05
نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که بین سبک مقابلهای مسئله مدار و خستگی جسمی ضریب همبستگی 05/0-، بین سبک مسالهمدار و خستگی روانی ضریب هبستگی ضریب همبستگی 16/0- و بین سبک مسالهمدار و کل فرسودگی زناشویی ضریب همبستگی 13/0- است که معنادار نیستند. بین سبک مسالهمدار و خستگی عاطفی ضریب همبستگی 26/0 است که در سطح p0/01 معنادار است. بین سبک هیجانمدار و خستگی جسمی ضرب همبستگی 14/0 است که معنادار نیست. بین سبک هیجانمدار و خستگی عاطفی ضریب همبستگی 35/0، بین سبک هیجانمدار و خستگی عاطفی ضریب همبستگی 26/0- و بین سبک هیجانمدار و کل فرسودگی ضریب همبستگی 38/0 است که همگی در سطحp0/01 معنادار است. بین سبک اجتنابی با خستگی جسمی ضریب همبستگی 17/0- و بین سبک اجتنابی و خستگی روانی ضریب همبستگی 21/0- است که هر دو در سطحp0/05 معنادار است. بین سبک اجتنابی و خستگی عاطفی ضریب همبستگی 41/0 و بین سبک اجتنابی و نمره کل فرسودگی زناشویی ضریب همبستگی 23/0- است که هر دو در سطح p0/01 معنادار است. سایر اطلاعات در جدول 4-6 آمده است.

جدول 4-6ضرايب همبستگي متغيرهاي سبک های مقابلهای و فرسودگي زناشویی
متغیرها
سبک مساله مدار
سبک هیجان مدار
سبک اجتنابی
خستگی جسمی
خستگی عاطفی
خستگی روانی
نمره کل فرسودگی
سبک مساله مدار
1

سبک هجان مدار
03/0
1

سبک اجتنابی
33/0٭٭
21/0٭٭
1

خستگی جسمی
05/0-
26/0٭٭
16/0-
1

خستگی عاطفی
14/0-
35/0٭٭
26/0-٭٭
80/0٭٭
1

خستگی روانی
17/0-٭
41/0٭٭
21/0-٭
61/0٭٭
70/0٭٭
1

نمره کل فرسودگی
13/0-
38/0٭٭
23/0-٭٭
90/0٭٭
92/0٭٭
85/0٭٭
1
٭٭= p0/01٭= p0/05

سوالات
– آیا ویژگیهای شخصیتی میتوانند فرسودگی زناشویی را پیشبینی کنند؟
براي پيش بيني فرسودگی زناشویی بر اساس متغیرهای ویژگیهای شخصیتی از تحليل رگرسيون استفاده شد: نتايج نشان داد که F مشاهده شده معنادار است (49/2=F) و متغيرهاي پيش بين باهم 08/0 واريانس فرسودگي زناشویی را تبيين مي کنند. همبستگي چندگانه بين متغيرها نيز28/0 (28/0=R) به دست آمد. نتايج تحليل رگرسيون در جدول 4-7 آمده است.

جدول 4-7 نتايج رگرسيون براي پيش بيني فرسودگی زناشویی توسط ویژگیهای شخصیتی
منابع تغير
SS
Df
Ms
F
R
R2
Sig
رگرسيون
36/6
5
27/1
50/0

49/2

28/0

08/0

03/0
باقي مانده
27/70
138

کل
63/76
143

ضرايب رگرسيوني متغيرهاي پيش بين نشان مي دهندکه موافق بودن(عامل چهارم ویژگیهای شخصیتی)، 23/0=β,3/2=t، می تواند فرسودگی زناشویی را پیشبینی کند اما سایر عامل ها پیشبینیکننده فرسودگی زناشویی نیستند. نتایج در جدول 4-8 آمده است.

جدول 4-8 نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشویی توسط ویژگیهای شخصیتی
متغيرهاي پيش بين
B
خطاي استاندارد برآورد
β
t
سطح معناداري
روانآزردگی
005/0-
02/0
02/0-
26/0-
7/0
برونگرایی
01/0
01/0
05/0
6/0
5/0
گشودگی
02/0-
01/0
13/0-
4/1-
1/0
موافق بودن
04/0
01/0
23/0
3/2
01/0
با وجدان بودن
01/0
01/0
12/0
2/1
2/0

– آیا سبکهای مقابلهای میتوانند فرسودگی زناشویی را پیشبینی کنند؟
براي پيش بيني فرسودگی زناشویی بر اساس متغیرهای سبک های مقابلهای از تحليل رگرسيون استفاده شد : نتايج نشان داد که F مشاهده شده معنادار است (23/16=F) و متغيرهاي پيش بين باهم 25/00 واريانس فرسودگي زناشویی را تبيين مي کنند. همبستگي چندگانه بين متغيرها نيز50/0 (50/0=R) به دست آمد. نتايج تحليل رگرسيون در جدول 4-9آمده است.

جدول 4-9 نتايج رگرسيون براي پيش بيني فرسودگی زناشویی توسط سبک های مقابلهای
منابع تغير
SS
df
Ms
F
R
R2
Sig
رگرسيون
7/19
3
59/6
40/0

23/16

50/0

25/0

001/0
باقي مانده
86/56
140

کل
63/76
143

ضرايب رگرسيوني متغيرهاي پيش بين نشان مي دهند سبک هیجان مدار با45/0=β,13/6=t و سبک اجتنابی با 32/-0=β,04/4-=t می توانند فرسودگی زناشویی را پیشبینی کنند. نتایج در جدول
4-10 آمده است.

جدول 4-10 نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشویی توسط سبکهای مقابلهای
متغيرهاي پيش بين
B
خطاي استاندارد برآورد
β
t
سطح معناداري
سبک مسئلهمدار
003/0-
006/0
04/0-
58/0-
5/0
سبک هیجانمدار
02/0
005/0
45/0
13/6
001/0
سبک اجتنابی
02/0-
007/0
32/0-
04/4-
001/0

-آیا ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای میتوانند فرسودگی زناشویی را پیشبینی کنند.
براي پيش بيني فرسودگی زناشویی بر اساس متغیرهای ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای از تحليل رگرسيون استفاده شد : نتايج نشان داد که F مشاهده شده معنادار است (17/8=F) و متغيرهاي پيش بين باهم 32/0 واريانس فرسودگي زناشویی را تبيين مي کنند. همبستگي چندگانه بين متغيرها نيز57/0(57/0=R) به دست آمد. نتايج تحليل رگرسيون در جدول 4-11 آمده است.

جدول 4-11نتايج رگرسيون براي پيش بيني فرسودگی زناشویی توسط ویژگیهای شخصیتی و سبک مقابلهای
منابع تغير
SS
df
Ms
F
R
R2
Sig

رگرسيون
004/25
8
12/3
38/0

17/8

57/0

32/0

001/0

باقي مانده
63/51
135

کل
63/76
143

ضریب رگرسیون متغیرهای پیشبین نشان میدهد که گشودگی با 27/0-0=β,9/2-=t، موافق بودن با 22/0=β,5/2=t، سبک هیجانمدار با 47/0=β,8/5=t و سبک اجتنابی با 36/0-=β,6/4-=t توان
پیش بینی فرسودگی زناشویی را دارند.

جدول 4-12نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشویی توسط ویژگیهای شخصیتی و سبک مقابلهای
متغيرهاي پيش بين
B
خطاي استاندارد برآورد
β
t
سطح معناداري
روان آزردگی
005/0
01/0
02/0
3/0
7/0
یرونگرایی
008/0
01/0
03/0
49/0
6/0
گشودگی
05/0-
01/0
27/0-
9/2-
004/0
مواف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع دلزدگی زناشویی، اصالت وجود، دوران کودکی، معنا درمانی Next Entries مقاله رایگان درمورد اختلالات شخصیت، اختلال شخصیت، تنظیم هیجان، راهبردهای شناختی