منابع پایان نامه ارشد با موضوع ضرب المثل

دانلود پایان نامه ارشد

اما ای کجا و مِه کجا جلال و جبروت و خدمو حشم اینه بئین. بیل و برگ دِرِسه مِنِم سیل کُو. کریم خان از گفته مرد لر تبسّمی کرد و مقداری پول به او بخشید و گفت: خدای کریم حوالهات مرحمت کرد. (همان: 74).
«سر بوئه کِلاو بسیاره».
اگر سر باشد کلاه بسیار است. (همان: 238).
2-3) اشاره به مکانی در لرستان
«آو زال اُما، سیمره ن بُری».
آب رودخانه زال آمد، رودخانه سیمره را قطع کرد. (عسکری عالم، 1387: 44).
کنایه از دست بالا دست است.
رودخانه زال در جنوب لرستان به علت شیب تندش وقتی وارد رودخانه سیمره که بستری آرام دارد، وارد میشود، آن را نصف میکند.
«هر تو خوشتُ وُ گایا چم چمال».
فقط تو خوشی و گاوان چم چمال. (همان: 274).
چم چمال نام منطقه سرسبز و خوش آب و هوایی است بین کرمانشاه و شهرستان کوهدشت.
چم چمال نام بلوکی است در جنوب کرمانشاه. (دهخدا، 1365،ج/17: 298 ).
«یوشه وِ سر چل تومنکَه کووشت».
این هم روی چهل تومان کوهدشت. (عسکری عالم، 1387: 159).
«اسپکو بی چگنی نه».
سفید کوه بدون چگنی نمیشود. (همان: 207).
2-4) مصداق یک ضرب المثل فارسی
«کارِ خوت کِردهَ پشیمونی نارَه».
کاری که خودت انجام دادی چارهای ندارد. (عسکری عالم، 1387: 259).
مصداق:
خود کرده را تدبیر نیست.
«جَنگ دِ شوم، دوسی دِ خَرمِه».
جنگ هنگام شخم زدن، آشتی وقت برداشت. (همان: 142).
مصداق:
جنگ اوّل به از سلح آخرست.
«تا تُویم نونی کشت درو نمیکی».
تا بذر نپاشی، کشت درو نمیکنی. (همان: 125).
مصداق:
نابرده رنج گنج میّسر نمیشود..
«چاه کَن، تَهِ چاه جاشَه».
چاه کن، همیشه ته چاه است. (عسکری عالم، 1387: 152).
مصداق:
چاه مَکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی.
«اگر خر نیومو وِ نزدیک بار، تو بار گران را وِ تی خر بیار».
اگر خر به نزدیک بار نیآمد، تو بار سنگین را نزدیک الاغ ببر. (همان: 63).
اگر خر نیاید به نزدیک بار تو بار گران را به نزد خر آر
2- 5) در قالب دعا و نفرین
«کار کوری دِ مین ریت بزنه».
جلوی چشمت تار شود تا نتوانی کاری از پیش ببری. (عسکری عالم، 1387: 304).
«شارت بَشِیوهِ».
روزگارت سیاه شود. (همان: 255).
«ریت روئه دِ خَره».
صورتت در گِل فرو برود. (همان: 217).
«دَسِ راسِم زیرِ سَرت».
دست راستم زیر سرت. یعنی بمیری. (عسکری عالم، 1387: 208).
«آو دِ لیز بدکاره، هی دِ صو تا ایواره».
از صبح تا غروب آب در کاشانه آدم بد کاره بریزد. (همان: 43).
«پات دِ کوی نوئریَه».
پایت از کوه بریده مباد. همیشه زنده باشی. (همان: 121).
2-6) بیانگر رسم و رسومی در لرستان
«شیرینیِ همسا ها وا کاسِمسا».
خوبی همسایه به غذا بردن برای همسایه است. (عسکری عالم، 1387: 248).
تا چندی پیش رسم بود که خانمها از غذایی که برای شام یا ناهار خانواده خود میپختند، به همسایهها هم میدادند این غذا را «کاسمسا» میگویند. این کاسمسا دادن نشان صمیمیت بین همسایهها را میرساند.
«آو دِه تژگاه بوئت با».
آب در اجاق پدرت بریزن. (بداق،1379 : 17).
در لرستان رسم است زمانی که جوانی یا بزرگ ایل و طایفه ای بمیرد، به نشانه عزا آب روی«تژگاه» آتشخانه میریزند.
«بَرّه کَس دِ کُله کَس نمی سهَ».
برّه کسی در پرچین کس دیگری نمیماند. (عسکری عالم، 1387: 93).
در لرستان رسم است اگر بیوهای از بین اقوام شوهر مرحومش خواستگاری نداشته باشد، زن به همراه فرزندانش به خانه پدری برمیگردد. این بچهها زمانی که بزرگ شوند به نزد اقوام پدری خود برمیگردند.
«گو مرد ئو وارّه بُرّس».
گاو مرد و شیر وارّه هم قطع شد. (همان: 319).
2-7) اشاره به یک باورداشت در لرستان
«سرحَردَه یتیم مَنه».

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کریم خان زند، زندگی روزمره، قضا و قدر، ضرب المثل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جهانی شدن، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اجتماعی، جهانی شدن فرهنگ