منابع پایان نامه ارشد با موضوع شیوه تفکر، نشر الکترونیک، بدرشاکر السیاب، نشر الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

فارسی)، نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین، چاپ چهل و دوم، 1388، ص: 971.
13 – منصور ثروت، آشنایی با مکتب های ادبی، ص50.
14 – مسعود جعفری، سیر رمانتیسم در اروپا، ص20.
15 – عبدالواحد لؤلؤة، موسوعة المصطلح النقدی، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، المجلد الاول، الطبعة الثانیة، 1983م، ص161.
16- همان، ص 162.
17 – مسعود جعفری، سیر رمانتیسم در اروپا، صص20-21.
18 – محمد محمد عویضة، ابراهیم ناجی شاعر الأطلال، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1993م، ص: 40.
19 – رضا سید حسینی، مکتب های ادبی، تهران، انتشارات نگاه، جلد اول، چاپ هفدهم، 1391ش، ص162.
20 – مسعود جعفری، سیر رمانتیسم در اروپا، ص11.
21 – همان، ص11.
22 – منصور ثروت، آشنایی با مکتب های ادبی، ص 51.
23 – مسعود جعفری، ص12.
24 – منصور ثروت، ص51.
25 – مسعود جعفری، ص10.
26- منصور ثروت، ص52.
27 – Wilhelm schelegel- Fredrich schelegel.
28 – منصور ثروت،، آشنایی با مکتب های ادبی، ص13.
29 – محمد غنیمی هلال، الرومانتیکیة، نهضة مصر للطباعة والنشر، لاتا، ص7.
30 – رضا سیدحسینی، مکتب های ادبی، جلد اول، ص166.
31 – محمد غنیمی هلال، الرومانتیکیة، ص13.
32 – رضا سید حسینی، جلد اول، ص 167.
33 – منصور ثروت، ص53.
34 – منصور ثروت، آشنایی با مکتب های ادبی، ص 55.
35 – مسعود جعفری، سیر رمانتیسم در اروپا، ص159.
36 – همان، ص161.
37 – مسعود جعفری، سیر رمانتیسم در اروپا، ص163.
38 – مکتب فلسفی افلاطون یکی از معروف ترین مکاتب فلسفی دنیاست و محور عقاید فلسفی افلاطون اعتقاد به “ مثل “ است.
www.hawzah.net/fa/Book/View/45229/…/
39 – مکتب فلسفی ارسطو به عنوان یکی از مهم ترین مکتب های دنیا به شمار می رود و در آن به مدینه فاضله توجه زیادی می گردد. و جزئی از حقیقت را دنبال می کند.در نظر ارسطو تنها هدف سعادت بوده و بر گرد خود محوری می چرخد.
40 – همان، ص130.
41 – همان، ص132.
42 – مسعود جعفری، ص141.
43 – همان، ص142.
44 – عبدالرزاق الأصفر، المذاهب الأدبیة لدی الغرب، ص 69.
45 – منصور ثروت، آشنایی با مکتب های ادبی، ص88-71.
46 – رضا، سید حسینی، مکتب های ادبی، ص 179.
47 _ هلال، غنیمی، الرومانتیکیة، لاتا، ص152.
48 – منصور ثروت، آشنایی با مکتب های ادبی، ص72.
49 – همان، ص73.
50 – سریالیسم جنبشی درونی، ذاتی و صاف است که به وسیله آن به بیان اندیشه ها و افکار واقعی پرداخته می شود. در واقع سریالیسم روشی جدید برای بیان واقعیت درون شاعر است.
یوسف عید، المدارس الأدبیة و مذاهبها، دارالفکر اللبنانی، المجلد الأول، 1994م، ص: 180.
51 – یاسین الأیوبی، مذاهب الأدب: معالم و انعکاسات، ص171.
52 – محمد مندور، فی الأدب و النقد، القاهرة، نهضة مصر، لاتا، ص 103.
53 – همان، ص104.
54 – یاسین الایوبی، ص172.
55 -غنیمی هلال، الرومانتیکیة، ص: 155.
56 – غنیمی هلال، الرومانتیکیة، ص: 157.
57 – همان، ص: 160.
58 – عمر رضا، کحالة، الحب، مؤسسة الرسالة، الطبعة الاولی، 1978م، ص7.
59 – غنیمی هلال، ص 164.
60 – غنیمی هلال، الرومانتیکیة، ص164.
61 -همان، ص168.
62 – یاسین الأیوبی، مذاهب الأدب: معالم و انعکاسات، ص178.
63 – هلال، غنیمی، الرومانتیکیة، ص169.
64 – همان، صص170-171.
65 – هلال، غنیمی، الرومانتیکیة، ص172.
66 – محمد، مندور، فی الأدب و النقد، ص 103.
67 – یاسین الأیوبی، مذاهب الأدب: معالم و انعکاسات، ص182.
68 – عبدالرزاق الاصفر، المذاهب الأدبیة لدی الغرب، ص62.
69 – غنیمی هلال، الرومانتیکیة، ص 135.
70 – همان، صص: 135-136.
71 – همان، ص150.
72 – عبدالعزیز عتیق، فی النقد الادبی، بیروت، دارالنهضة، الطبعة الثانیة، 1972م، ص247.
73 – محمد غنیمی هلال، دراسات و نماذج فی مذاهب الشعر و نقده، نهضة مصر للطباعة والنشر، لاتا، ص70.
74 – محمد غنیمی هلال، النقد الأدبی الحدیث، دار نهضة مصر للطباعة و النشر، 1997م، ص388.
75 – محمد زکی العشماوی، دراسات فی النقد الادبی المعاصر، القاهرة، دارالشروق، الطبعة الاولی، 1994م، ص251.
76 – محمد صائل حمدان، قضایا النقد الحدیث، اردن، دار الامل للنشر و التوزیع، الطبعة الاولی، 1991م، ص53.
77 – فائز علی، الرمزیة و الرومانسیة فی الشعر العربی، ص32.
78 – غنیمی هلال، الرومانتیکیة، ص: 64.
79 – غنیمی هلال، الرومانتیکیة، ص70.
80 – همان، صص82-84.
81 – بیضون حیدر توفیق، بدرشاکر السیاب، بیروت، دارالکتب العلمیة، لاط، 1991م، ص: 43.
82 – مسعود جعفری، سیر رمانتیسم در اروپا، ص236.
83 – اومانیسم: انسان گرایی یا اومانیسم یا هیومانیسم اصطلاحی است که در قرن نوزدهم برای شیوه تفکر و آرمان هایی به کار می رفت که در دوره نوزایی در اروپا رایج بود. این شیوه تفکر بر قابلیت های ذاتی انسان تأکید می ورزید. انسان گرایان دوره نوزایی از انسان تصویری مثبت و امیدوارانه داشتند که با برداشت مسیحیان قرون وسطی از انسان بسیار متفاوت بود. این تفکر به پیشرفت تمدن بشری کمک بسیاری کرد و باعث شد بشر نیرو و قریحه های پنهانی خود را بشناسد و به کمک آن به بسیاری از آرزوهای خود دست یابد.
جمال میرصادقی، میمنت میرصادقی (ذوالقدر)، واژه نامه هنر داستان نویسی، تهران، انتشارات کتاب مهناز، چاپ اول، 1377ش، ص: 33.
84 – رضا سید حسینی، مکتب های ادبی، ص192.
85 – مسعود جعفری، سیر رمانتیسم در اروپا، صص238-239.
86 – همان، ص239.
87 – سید حسینی، مکتب های ادبی، ص193.
88 – مسعود جعفری، سیر رمانتیسم در اروپا، ص237.
89 – سید حسینی، مکتب های ادبی، جلد اول، ص196.
90 – یاسین الأیوبی، المذاهب الأدب: معالم و انعکاسات، ص 226.
91 – رضا سید حسینی، مکتب های ادبی، جلد اول، ص196.
92 – مسعود جعفری، سیر رمانتیسم در اروپا، ص147.
93 – رضا سید حسینی، متب های ادبی، جلد اول، ص197.
94- مسعود جعفری، ص220.
95 – رضا سیدحسینی، مکتب های ادبی، جلد اول، ص197.
96 – همان، ص198.
97 – مسعود جعفری، سیر رمانتیسم اروپا، ص222.
98 – همان، ص 228.
99 – رنه ولک، تاریخ نقد جدید، ترجمه سعید ارباب شیرانی، تهران، انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، جلد دوم، 1379م، ص 327.
100 – مسعود جعفری، ص228.
101 – مسعود جعفری، سیر رمانتیسم در اروپا، ص229.
102 – رضا سید حسینی، مکتب های ادبی، جلد اول، ص177.
103 – مسعود جعفری، ص257.
104 – همان، ص257.
105 – مسعود جعفری، سیر رمانتیسم در اروپا، ص255.
106 – همان، ص264.
107 – رضا سید حسینی، مکتب های ادبی، جلد اول، ص189.
108 – همان، ص189-90.
109 – مسعود جعفری، سیر رمانتیسم در اروپا، ص265.
110 – یاسین الایوبی، مذاهب الأدب: معالم و انعکاسات، ص168.
111 – همان، ص169.
112 – مسعود جعفری، ص353.
113 – هامیلتون گیب، ادبیات نوین عرب، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1366ش، ص: 1.
114 – عبدالمنعم الخفاجي،.مدارس النقد الادبي الحدیث، دار المصریة اللبنانیة، القاهرة، الطبعة الاولی، 1995م، ص: 153.
115 – همان، ص:155.
116 – یوسف عید، المدارس الادبیة و مذاهبها « القسم التطبیقی»، دارالفکر اللبناني، بیروت، المجلد الثاني، الطبعة الاولی، 1994م، ص:109.
117 – ایلیا الحاوي، الرومانسیة فی الشعر الغربی و العربی، بیروت، دارالثقافة، الطبعة الثالثة، 1998م، ص:111.
118 – امروالقیس، دیوان، دارالکتب العلمیة، بیروت، منشورات محمد علی بیضاوي، الطبعة الخامسة، 2004م، ص:122.
ترجمه: صبحت بخیر ای خانه های ویران شده، آیا می دانی در زمان های گذشته چه کسانی در این خرابه ها بودند. و آیا می دانی که آن ها جاودان بوده و غم و اندوه اندکی داشته و و در سختی ها قرار نمی گرفتند.
119- علي عشري زائد، عن بناء القصیدة العربیة، مکتبة ابن سینا للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الرابعة، 2002م، ص:76.
120 – ایلیا الحاوي، الرومانسیة في الشعر الغربي و العربي، ص:113.
121 – ایلیا حاوی، الرومانسیة في الشعرالغربي و العربي، ص: 121.
122 – معاذ السرطاوي، دراسات في الأدب العربي، اردن، دار مجد لاوي، الطبعة الأولی، 1994م، ص: 109.
ترجمه: آیا عشق و علاقه تو نسبت به دیار معشوقه باعث شده است که صبح هنگام یا وقت ظهر تو به سمت قبیله آل نعم حرکت کردی؟ به چه دلیل از جواب دادن به ما اکراه می ورزی. آیا عذر یا سخنی داری که بیانگر معذرت تو باشد. نزدیک یا دور بودن نعم به تو سودی ندارد، زیرا با دوری از نعم نمی توانی عشق خود را نسبت به وی فراموش کنی و در فراق او صبور باشی. نعم زندگی در خانه ای وسط بوستان های سرسبز و زیر سایه ها را می پسندد.
123 – ایلیا حاوي، الرومانسیة فی الشعرالغربی و العربی، صص: 122.
124 – همان، ص:112.
125 -همان، ص:122.
126 – ابن رومي، الدیوان، شرح: الاستاذ أحمد حسن بسج، بیروت، منشورات محمدعلی بیضون، دارالکتب العلمیة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، 2002م، ص: 496.
ترجمه: شهری که ایام کودکی و جوانی را در آن سپری نمودم و دوران زندگی جدید را آن جا برنمودم. هنگامی که در خاطرم مجسم شد دیدم که هنر جوانی بر آن رسته شده است.
127 – البحتري، الدیوان، محقق حسن کامل صیرفي، دارالمعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2009م، ص:1159.
ترجمه: آن قصر صبور و پایدار به نظر می رسد و بالای سرش تاجی از محکم ترین تاج های روزگار وجود دارد. اگر آن را ببینی، خواهی دانست که روزگار در آن مکان بعد از عروسی عزا برپا نموده است.
128 – حنافاخوري، الجامع في تاریخ الادب العربي، منشورات ذوي القربی، المجلد الأول، الطبعة الرابعة، 1425ه.ق، ص939.
129 – همان، ص:940.
130 – شهر کوچکی است میان شاطبه و بلنسیه، چون از هر طرف به وسیله آب احاطه شده است به آن جزیره می گویند.
ابن خلکان، ابوالعباس شمس الدین احمدبن محمد بن أبی بکر، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، حققه احسان عباس، بیروت، دارصادر، المجلد الأول، 1390ه.ق، ص:57.
131 – ابن خفاجه، الدیوان، تحقیق: عبداله سنده، بیروت، دارالمعرفة، الطبعة الأولی، 2006م، ص: 18.
ترجمه: در هر محفلی باغ ثنای تو می شکفد و بر هر چهره ای برای تو جویبار سرشکی جاری است. و هر کسی را از شدت گریه لرزشی است چون لرزش شاخه های تر درختان و ناله ای است مانند ناله مرغک شبان فریب.
132 – حنافاخوري، الجامع في تاریخ الادب العربي، منشورات ذوي القربی، المجلد الأول، الطبعة الرابعة، 1425ه.ق، ص:942.
133 – ابن خفاجه، الدیوان، ص: 49.
ترجمه: و شادمانی راه را بر اشکم نبسته است که اشک هایم در فراق یاران به پایان آمده است.
134 – جمیلة شحادة الخوري، الطبیعة في الشعر الأندلسي، بیروت، الجامعة الامیرکیة، 1946م، ص: 18.
135- ابن خفاجه، الدیوان، ص: 133.
ترجمه: ای اهل اندلس، نعمت هایی چون آب، سایه، رودها و درختان گوارای وجوتان باد. بهشت جاودان جز در دیار شما نیست و اگر مختار بودم این مکان را انتخاب می کردم.
136 – ابن زیدون، الدیوان، دراسة و تهذیب: عبداله سنده، بیروت، دارالمعرفة، الطبعة الثانیة، 2008م، ص: 41.
ترجمه: ای قرطبه تابناک، آیا امید بازگشت به تو را توان داشت؟ آیا این قلب سوزان در دوری از تو شفا خواهد یافت. آیا شب های خجسته تو را بازگشتی هست؟
137 – ابن زیدون، الدیوان، بیروت، دارالکتاب العربی، الطبعة الثانیة، 1994م، ص:307.
ترجمه: طلوع خورشید و عطر گل های ریحان مرا به یاد صورت معشوقه و دهانش می اندازد.
138 – همان، ص: 58.
ترجمه: من چهره ای از نقاب دیدم که در زیبایی بسان خورشید درخشان بود و قامتی مانند شاخه خمیده که هنگام حرکت، هم چون افراد بخیل حرکت می کند.
139 – ابن زیدون، الدیوان، بیروت، دارالکتاب العربي، الطبعة الثانیة، 1994م، ص: 239.
ترجمه: آیا وقت آن نرسیده است که ابرها بر افرادی مثل من گریه کنند و شمشیرهای برنده به قصد انتقام من داوطلب شوند. و آیا شایسته ستارگان نیست که مجلس عزا برپا کنند و یا اینکه در افق ها بر جایگاه و عظمت من گریه کنند.
140 – ابن زیدون، الدیوان، صص: 298-299.
ترجمه: فراق جدایی، جای وصال و نزدیکی، و جفا و بی مهری، جای دیدارهای خوب و خوش را گرفت. ما و شما از هم دور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع علوم انسانی، جبران خلیل جبران، بینامتنیت، رومانتیسم Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کاربری اراضی، پوشش اراضی، تغییرات کاربری اراضی، پوشش گیاهی