منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت در انتخابات، ظاهر و باطن

دانلود پایان نامه ارشد

1377،ص185)

2-3- روش تحقيق
اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش صورت ميپذيرد و ابزار گردآوري اطلاعات در آن، پرسشنامه است. در واقع با توجه به سوالات، اهداف و فرضيات پژوهش، اقدام به طراحي پرسشنامه نمودهايم. تحقيق پيمايشي يکي از فنون بسيار قديمي تحقيق به شمار ميرود، ميتوان از روش پيمايشي براي هدفهاي توصيفي، تبييني و اکتشافي استفاده کرد. از تحقيق پيمايشي عمدتاً در مطالعاتي استفاده ميشود که در آنها “فرد” واحد تحليل در نظر گرفته ميشود. اگرچه ميتوان اين روش را براي واحدهاي ديگر تحليل از قبيل گروهها و کنشهاي متقابل به کار برد، که در اينجا بايد از عدهاي از افراد به منزله پاسخگو يا خبررسان استفاده کرد. (ببي، 1385، ص 530) تحقيق پيمايشي احتمالاً بهترين روش براي آن دسته از پژوهندگان اجتماعي است که علاقهمند به جمعآوري دادههاي اساسي براي توصيف جمعيتهاي بسيار بزرگي هستند که نميتوان به طور مستقيم آنها را مشاهده کرد. با نمونهگيري احتمالي دقيق ميتوان گروهي از پاسخگويان را فراهم آورد که ويژگيهاي آنان منعکس کننده ويژگيهاي جمعيت بزرگتر باشند و پرسشنامههاي استاندارد شده دقيق، دادههايي به دست مي دهند که با دادههايي که از همه پاسخگويان به دست ميآيند شباهت دارند و نتايج آنها قابل تعميم است (ببي، 1385، ص531) در تحقيقات پيمايشي از دو نوع پرسشنامه استفاده ميشود. بعضي از پرسشنامهها داراي مجموعهاي از سوالات استاندارد شده هستند که فقط يک دسته پاسخهاي معين به آنها ميتوان داد. پاسخگويان يا پژوهشگر، با زدن علامت، گروههاي معيني از پاسخها را به سوالات پرسيده شده مشخص ميکنند. پرسشنامههاي برخوردار از سوالات بسته اين مزيت را دارند که مقايسه و جدولبندي پاسخها آسان است، چراکه فقط با تعداد کمي از مقولهها سرو کار داريم. از سوي ديگر، از آنجا که آنها مجالي براي موشکافي در عقايد يا بيان شفاهي فراهم نميسازند، اطلاعاتي که ارائه ميکنند ممکن است داراي دامنه محدود باشد. نوع ديگر پرسشنامه، پرسشنامه داراي سوالات باز است که به پاسخگويان فرصت ميدهد نظرات خود را با عبارات خودشان بيان کنند. پاسخگو در اين پرسشنامهها به علامت زدن پاسخهاي ثابت محدود نميشود، پرسشنامههاي باز انعطاف پذيرتر بوده و اطلاعات ارزشمندي نسبت به پرسشنامههاي استاندارد شده فراهم ميکنند. پژوهشگر ميتواند پاسخها را پيگيري کند تا به نحو عميقتري به آنچه پاسخگو فکر ميکند پي ببرد. از سوي ديگر، استاندارد نکردن سوالات ممکن است پاسخها را دشوارتر کند. (گيدنز، 1376، 729) مزيت عمده روش پيمايشي آن است که به پژوهشگر اجازه ميدهد که دادههايي را از جمعيت بزرگ جمعآوري کند و آن را با پاسخهاي ساير ملتها مقايسه کند. همچنين پيمايشها وسيله بسيار خوبي براي سنجش نگرشها و جهتگيريها در جمعيتهاي بزرگ هستند. اما مهمترين ضعف اين روش آن است که پاسخهاي داده شده به سوالات ممکن است مصنوعي باشد. (سخاوت، 1379، ص25)
پژوهشگران دست کم دو نوع پيمايش را به کار ميبرند: پيمايش توصيفي، به منظور نمايش يا مستند کردن وضعيت يا نگرشهاي جاري صورت ميگيرد: يعني آنچه را در وضع موجود هست، توصيف ميکنند. پيمايش تحليلي نيز، به منظور توصيف و تبيين اين مطلب به کار ميرود که چرا وضعيت خاصي وجود دارد. در اين رويکرد معمولاً دو يا چند متغير براي آزمون فرضيههاي پژوهشي بررسي ميشوند. نتايج به دست آمده، به محقق امکان ميدهد تا روابط متقابل ميان متغيرها را بيازمايد و به پارهاي تبيينهاي استنباطي دست يابد.(ويمر و دومينيک، 1384، صص265-266) به علاوه پيمايش تحليلي ميکوشد(معمولاً با آزمون برخي فرضيهها) وجود برخي شرايط را توصيف و تبيين کند.(ويمر و دومينيک، 1384، ص328)
3-3- جامعة آماري
جامع? آماري، “مجموعهاي از افراد است که در يک يا چند صفت مشترک بوده و علاقهمنديم که نتايج تحقيق و پژوهش خود را به آنها تعميم دهيم.” (دلاور، 1383، ص 120)
جامعه آماري اين تحقيق کليه خانواده هاي ساکن شهر تهران مي باشد.طبق سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1385، تعداد کل خانواده هاي ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران 2245601 خانواده مي باشد. (amar.org.ir)
4-3 – واحد مشاهده
واحد مشاهده در اين تحقيق فرد (عضوي از خانواده) ميباشد.
5-3- واحد تحليل
واحد تحليل عبارتست از فرد، گروه، طبقه يا پديد? اجتماعي و موضوعي كه ويژگيهاي آن مورد بررسي قرار ميگيرد. به بيان ديگر، در تعيين واحدهاي تحليل اين سؤال مطرح است كه متغير وابسته تحقيق، صفت چه چيزي يا چه كسي است؟ صفت مورد بررسي، صفت فرد است يا صفت گروه يا صفت طبقه و… . در واقع، واحد تحليل همان موصوف است. “در پيمايش همواره لازم نيست كه افراد محور (واحد تحليل) مطالعه باشند، بلكه گروه يا سازمان يا حتي كل جامعه را ميتوان محور مطالعه قرار داد.” (نجفي، 1384، ص46) واحد تحليل در اين تحقيق، خانواده ميباشد و سطح تحليل ميانه است.
6-3- روش نمونهگيري
مشاهده تمام کنشها و کنشگراني که مرتبط با پديده مورد مطالعه هستند هرگز امکانپذير نيست. هر نمونهاي زير مجموعه خاصي از يک جمعيت است که براي استنباط ماهيت کل آن جامعه مورد مشاهده قرار ميگيرد.(ببي، 1384، ص 47) امکان بررسي يک موضوع در ميان همه عناصر جمعيت امکانپذير نيست. با بوجود آمدن روشهاي نمونهگيري عاقلانه آنست که اين عمل را با نمونهگيري انجام دهيم. نمونهگيري، يعني” انتخاب تعدادي از افراد، حوادث و اشياء از يک جامعه تعريف شده به عنوان نماينده آن جامعه.” (دلاور، 1383، ص120)
با توجه به گستردگي جامعه آماري مناسبترين روش نمونهگيري استفاده از نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي است . در اين تکنيک کسب نمونه نهايي متضمن انتخاب چند نمونه مختلف است و به گونهاي انجام ميشود که هزينه مصاحبه نهايي به حداقل برسد. روش کار به اين صورت است که ابتدا از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي ، 5 منطقه از شمال(منطقه 1)، جنوب(منطقه 16)، شرق(منطقه 8)، غرب(منطقه 2) و مرکز(مناطق 6 و 11) انتخاب ميشود، با توجه به اينکه هر منطقه از تعدادي بلوک تشکيل شده است، در مرحله بعد با استفاده از نمونهگيري تصادفي ، چند بلوک را از هر منطقه انتخاب ميکنيم و چون فهرست خانوارهاي هر بلوک مشخص است، با استفاده از نمونهگيري تصادفي تعداد خانوارهاي مورد نياز را انتخاب ميکنيم.
7-3- حجم نمونه و روش محاسبه آن
در مطالعات گسترده از آنجا که عناصر جامعه مورد مطالعه بيشمار است و امکان بررسي همه آنها وجود ندارد و از سوي ديگر به منظور صرفهجويي در هزينهها و دقت و سرعت بيشتر در عمليات و پژوهش از نمونه گيري استفاده ميکنند.
تعيين حجم نمونه با استفاده از فرمول:
n=(N×Z^2×?^2)/((N×d^2 )+(Z^2×?^2 ) )
n=(2245601×?1.96?^2×0.25)/((2245601×?0.05?^2 )+(?1.96?^2×0.25) )=2156675.2/(5614.0025+0.9604)

n=2156675.2/5614.9629=384
:N حجم جامعه آماري
:Z عدد استاندارد براي ميزان اطمينان که برابر با 95./. مي باشد
:d ميزان خطاي استاندارد که برابر با 5 درصد است
P و q: نسبت واحدهاي داراي صفت مورد نظر و فاقد صفت مورد نظر در جامعه آماري که هر کدام 5/. مي باشند
?^2 : برابر است با حاصلضرب p در q
8-3- روش گردآوري اطلاعات
پرکاربردترين ابزار گردآوري دادهها در روش پيمايش ” پرسشنامه ” است ، پرسشنامه شيوه بسيار ساختمندي براي گردآوري دادههاست که در آن هر پاسخگو به مجموعه يکساني از پرسشها پاسخ ميدهد. ضمن آنکه از ديگر فنون روش پيمايش مانند مصاحبه نيز بهره خواهيم برد.
9-3- تعريف عملياتي متغيرها
تعريف عملياتي در واقع پايين آمدن از نردبان انتزاع است. به طوري که بتوان يک مفهوم را تا آنجا که ممکن است ملموس و مشهود کرد.
1-9-3- سرمايه اجتماعي
براي سنجش متغير وابسته تحقيق يعني “سرمايه اجتماعي” از 60 گويه استفاده شده است. سرمايه اجتماعي داراي سه بخش اعتماد اجتماعي، شبکههاي اجتماعي و انسجام اجتماعي ميباشد؛ اعتماد اجتماعي نيز از چهار بخش اعتماد بنيادي، اعتماد فردي، اعتماد عمومي و اعتماد نهادي تشکيل يافته است. جدول زير معرفهاي متغير سرمايه اجتماعي و سطح سنجش آن را مشخص ميکند.
جدول(1-3) اجزاي سرمايه اجتماعي
عنوان متغير
معرف درجه(1)
معرف درجه(2)
سطح سنجش

سرمايه اجتماعي

اعتماد اجتماعي
-اعتماد بنيادي
-اعتماد فردي
-اعتماد عمومي
-اعتماد نهادي

ترتيبي

شبکه اجتماعي

ترتيبي

انسجام اجتماعي

ترتيبي

در جدول ذيل ابعاد، معرفها و سطح سنجش متغير سرمايه اجتماعي به تفصيل بيان ميشود:
جدول(2-3) مؤلفههاي سرمايه اجتماعي، گويهها و سطح سنجش
مفهوم
بعد
مولفه
شاخص
گويه
سطح سنجش

سرمايه اجتماعي

شناختي

اعتماد اجتماعي

بنيادي
-دانستن وضعيت خود در آينده
-برنامهريزي در آينده و پيش رفتن کارها طبق آن
-دانستن رفتار ديگران
-آشنايي با محيط اجتماعي اطراف

ترتيبي

فردي
-اعتماد به اعضاي خانواده، اقوام و خويشان و دوستان
-دادن وسيله نقليه و قبول ضمانت بانکي اعضاي خانواده
-خريد و همدردي با اعضاي خانواده، اقوام و دوستان

ترتيبي

عمومي
اعتماد به مردم ،همسايگان، اقليتهاي قومي و مذهبي
ترتيبي

نهادي
اعتماد به نهادها، اصناف و گروهها(صداوسيما، مدارس، شهرداري و…)
ترتيبي

ساختاري
شبکه اجتماعي
شبکهرسمي
-ميزان فعاليت در انجمنهاي ورزشي، علمي، سياسي، صنفي و ادبي
ترتيبي

شبکهغيررسمي
شبکههاي مذهبي: شرکت در مراسم عزاداري مساجد، برپايي مراسمهاي مذهبي در منزل

ترتيبي

شبکههاي خيريه: کمک به مردم زلزله زده و شرکت در جشن عاطفهها

شبکههاي سياسي: شرکت در انتخابات، راهپيماييها و سخنرانيهاي سياسي

کارکردي

انسجام اجتماعي

-کمک به ديگران
-شرکت در انتخابات و جشنهاي مذهبي
-خدمت به مردم و محرومان جامعه
-احساس مسئوليت نسبت به جامعه

ترتيبي

در ادامه هر يک از مؤلفههاي فوق را تعريف و سنجههاي عملياتي آن را بررسي خواهيم کرد.
1-1-9-3- اعتماد بنيادي
در اين نوع اعتماد، ميزان انتظار فرد از دنياي پيرامون و از رفتار ديگران سنجيده ميشود. در اين تحقيق براي سنجش اين متغير از چهار گويه زير استفاده شده است:
-من تا حدي ميدانم که در آينده وضعيتم به چه شکل است.
-من ميتوانم براي آينده برنامهريزي کنم و اميدوار باشم که کارها طبق آن پيش رود.
-تا حدي ميدانم کساني که با آنها سروکار دارم چگونه رفتار خواهند کرد.
-تاحدي با محيط اجتماعي اطراف خود آشنا هستم.
2-1-9-3- اعتماد فردي
در اين تحقيق به منظور سنجش اين نوع اعتماد از گويههاي زير استفاده شده است:
-اعتماد به اعضاي خانواده
-اعتماد به اقوام و خويشان
-اعتماد به همسايگان
-در صورت نياز اعضاي خانواده، وسيله نقليه شخصي خود را به آنها امانت ميدهم.
-من حاضرم ضمانت وام بانکي افراد خانواده را بپذيرم.
-وقتي به پول احتياج دارم از اقوام و خويشان خود قرض ميکنم.
-وقتي احساس تنهايي ميکنم نزد دوستانم ميروم.
-زماني که براي خريد ميرويد تا چه حد احتمال دارد که از افراد زير بخواهيد شما را همراهي کنند. (اعضاي خانواده، اقوام و خويشان و دوستان)
– وقتي با مسالهاي مواجه ميشويد که نياز به همدردي داريد تا چه حد به افراد زير مراجعه ميکنيد. (اعضاي خانواده، اقوام و خويشان و دوستان)
3-1-9-3- اعتماد عمومي
براي سنجش اين نوع اعتماد از گويههاي زير استفاده شده است:
-اعتماد به مردم
-راستگو بودن مردم
-اعتماد به همسايگان
-آمادگي و تمايل دوستان شما جهت کمک به يکديگر
-اعتماد به اقليتهاي قومي و ديني
-در اين محله آدم بايد هوشيار باشد تا احتمالاً کسي نسبت به منافع شما تجاوز نکند.
– بعد از تاريکي و غروب آفتاب با امنيت کامل در در خيابان قدم ميزنم.
-افراد جامعه ظاهر و باطنشان يکي است.
-در برخورد با مردم بايد جانب احتياط را رعايت کرد.
-بايد مواظب اطرافيان بود چون

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد عزت نفس، پسران نوجوان، دختران نوجوان Next Entries تحقیق رایگان درمورد پردازش اطلاعات، بهداشت روان