منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت در انتخابات

دانلود پایان نامه ارشد

ممکن است براي ما پاپوش درست کنند.
-اگز غريبهاي به من پيشنهاد شراکت دهد آن را نميپذيرم چون به همه نميتوان اعتماد کرد.
-آدم تا از کسي بدي نديده است، بايد به او اعتماد کند.
-شهر و محله ما مکان امني است.
4-1-9-3- اعتماد نهادي
-به نظر شما تا چه اندازه ميتوان به عملکرد گروهها، اصناف و ادارههاي زير اعتماد داشت؟
ادارات و موسسات
خيليکم
کم
تاحدودي
زياد
خيليزياد
مدارس(آموزش وپرورش)

بيمارستانها و درمانگاهها

شهرداري

دادگاه(قضات)

پليس راهنمايي و رانندگي

صدا و سيما

بانکها

2-9-3- انسجام اجتماعي
براي سنجش اين متغير از گويههاي زير استفاده شده است:
-کمک به ديگران
-اعتقاد به اينکه يک دست صدا ندارد.
-ضرورت شرکت همه افراد در انتخابات
-چقدر شرايط روز باعث ميشود هر کس به فکر خودش باشد.
– چقدر علاقهمند به شرکت در جشنها و عزاداريهاي مذهبي هستيد.
-چقدر معتقد به خدمت به مردم و محرومان جامعه هستيد.
-چقدر آمادگي مقابله با يک دشمن خارجي داريد.
-تا چه اندازه در زندگي نسبت به جامعه خود احساس مسئوليت ميکنيد.
3-9-3- شبکههاي اجتماعي
شبکههاي اجتماعي به دو بخش شبکههاي اجتماعي رسمي و غير رسمي تقسيم ميشود.
1-3-9-3- شبکههاي اجتماعي رسمي
براي سنجش اين متغير از گويههاي زير استفاده شده است:
-عضويت در انجمن ورزشي (عضويت در تيمها و باشگاههاي ورزشي)
-عضويت در انجمن سياسي (عضويت در بسيج/ احزاب)
-عضويت در انجمن علمي
-عضويت در انجمن فرهنگي ( عضويت در انجمن شعر وادب/ گروههاي نمايشي و موسيقي)
-عضويت در شوراي صنفي
2-3-9-3- شبکههاي اجتماعي غيررسمي
از گويههاي زير براي سنجش اين متغير استفاده شده است:
-شبکههاي مذهبي(شرکت در مراسم عزاداري مذهبي/جشن و سرور/ جلسات آموزش ديني و احکام/ برپايي مراسم عزاداري يا جشن در منزل/)
-شبکههاي خيريه(شرکت در جشن عاظفهها/ کمک به مردم آسيب ديده زلزله،سيل/
-شبکههاي سياسي (شرکت در انتخابات مجلس در سال گذشته/ شرکت در راهپيمايي 22 بهمن/ شرکت در گفتگوهاي سياسي)
4-9-3- آگاهيهاي سياسي- اجتماعي
براي سنجش اين متغير از چهار سؤال زير استفاده شده است:
-رئيس سازمان صداوسيما را چه کسي انتخاب ميکند؟
-وزير امور خارجه ايران چه کسي است؟
-اعضاي شوراي شهر براي چه مدت انتخاب ميشوند؟
-در صورت بروز مشکل بين مجلس شوراي اسلامي و مجلس شوراي نگهبان، مرجع رسيدگي کننده کدام است؟
5-9-3- رضايت اجتماعي
در اين تحقيق براي سنجش اين متغير از پنج گويه زير استفاده شده است:
-رضايت از شغل خود
-رضايت از درآمد خود
-رضايت از خانواده خود
-رضايت از زندگي حود
-رضايت از محل زندگي خود
6-9-3- اعتماد به تلويزيون
اين متغير با هشت گويه زير سنجيده شده است:
-تلويزيون همواره با سانسورتوأم است.
-تلويزيون در شناساندن فرهنگ اصيل ايراني موفق بوده است.
-تلويزيون به علت جناحي عمل کردن نميتواند در آگاهي بخشيدن به جامعه موثر باشد.
-استفاده از تلويزيون را به ساير رسانهها ترجيح ميدهم.
-برنامههاي تلويزيون تصوير درستي از جهان به انسان ميدهد و انسان را از مسائل ساير کشورها آگاه ميسازد.
-برنامههاي تلويزيون با توجه و اهميت به نظرات مخاطبان ساخته ميشود.
-تلويزيون چيزي ازائه ميکند که غير از واقعيتهاي جامعه است.
-دغدغه تلويزيون رسيدن به اهداف گروهي و خاص خود است.
10-3- پايايي86 تحقيق
پايايي ابزار اندازهگيري به اين امر اشاره دارد که اين ابزار در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست ميدهد. پايايي يعني همبستگي ميان يک مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يک آزمون معادل که به صورت مستقل بر يک گروه آزمودني به دست آمده است. بنابراين دامنه ضريب قابليت اعتماد معمولاً از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. (سرمد و ديگران، 1387، 166) در اين پژوهش هر چقدر مقدار آلفا بيشتر باشد به همان نسبت وسيله اندازهگيري داراي پايايي بيشتري است در تحقيقات علوم اجتماعي معمولاً آلفاي کرونباخ اگر کمتر از 6/. باشد به معني ضعف پايايي بوده و قابل قبول نيست.
براي سنجش پايايي تحقيق پس از تهيه پرسشنامه 30 پرسشنامه پيش-آزمون در جمعيت مورد تحقيق اجرا شد و آلفاي کرونباخ براي گويههاي تحقيق به شرح زير بدست آمد:
جدول(3-3) ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي تحقيق
شاخص
تعداد گويهها
تعداد افراد نمونه
ضريب آلفاي کرونباخ
اعتماد بنيادي
4
30
0.71
اعتماد فردي(بينشخصي)
13
30
0.78
اعتماد عمومي
14
30
0.86
اعتماد نهادي
7
30
0.89
اعتماد اجتماعي
38
30
0.84
شبکه اجتماعي
14
30
0.54
انسجام اجتماعي
8
30
0.68
سرمايه اجتماعي
60
30
0.54
آگاهي سياسي اجتماعي
4
30
0.69
اعتماد به تلويزيون
8
30
0.94
رضايت اجتماعي
5
30
0.74
متغير اعتماد اجتماعي از مجموع چهار متغير اعتماد بنيادي، اعتماد فردي، اعتماد عمومي و اعتماد نهادي تشکيل شده است. متغير سرمايه اجتماعي(متغير وابسته تحقيق) از مجموع سه متغير اعتماد اجتماعي، شبکه اجتماعي و انسجام اجتماعي ميباشد.
11-3 – اعتبار87 تحقيق
اعتبار به اين معني است که ابزار اندازهگيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را ميسنجد. بدون اعتبار ابزار اندازهگيري، نميتوان به دقت دادههاي حاصل از آن اطمينان داشت. يکي از انواع اعتبار، اعتبار محتوايي (صوري) است که به سوالهاي تشکيل دهنده ابزار اندازهگيري بستگي دارد. اگر سوالها معرف ويژگيها و مهارتهاي ويژهاي باشد که محقق قصد اندازهگيري آن را داشته باشد، آزمون داراي اعتبار محتواست. اين اعتبار معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين ميشود. از اين رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد. (سرمد و ديگران، 1387،ص 171)
براي بررسي اعتبار تحقيق از اعتبار صوري استفاده شده است. به اين صورت که پرسشنامه جهت بررسي و اعلامنظر به استاد راهنما و برخي از کارشناسان حوزه ارتباطات و رسانهها داده شد و پس از جمعآوري آن، برخي از گويهها و سوالات زائد حذف و برخي ديگر اصلاح گرديد و بدين ترتيب پرسشنامه نهايي آماده شد.

4- فصل چهارم: يافتههاي تحقيق

1-4-مقدمه
در جريان تحقيق پس از جمعآوري دادهها، مرحله تجزيه و تحليل دادهها آغاز ميشود. تحليل دادهها بصورت توصيفي و استنباطي است. تحليل دادههاي توصيفي ويژگيهاي عمومي پاسخگويان شامل جنس، سن، وضعيت تأهل، وضعيت اشتغال، تحصيلات،قوميت و… را از نظر آماري بررسي ميکند.
هدف از تحليل استنباطي، تعميم نتايج از نمونه به جامعه آماري است. در تحليل استنباطي فرضيههاي تحقيق مورد بررسي قرار ميگيرد تا مشخص شود که آيا روابط متغيرها در اين فرضيهها معنادار بوده و قابليت تعميم به جامعه آماري مورد نظر را دارد يا خير.

2-4- يافتههاي توصيفي
1-2-4- جنس پاسخگويان
جدول(1-4) توزيع پاسخگويان بر حسب جنس
جنس
فراواني
درصد
مرد
275
8/68
زن
123
8/30
بيپاسخ
2
5/.
جمع
400
100

از 400 نفر جمعيت نمونه تحقيق، 275 نفر مرد( حدود 69 درصد) و 123 نفر زن (30 درصد) ميباشد. 2 نفر نيز جنسيت خود را مشخص نکردند.
نمودار(1-4) توزيع پاسخگويان بر حسب جنس

2-2-4- سن پاسخگويان
جدول (2-4) توزيع پاسخگويان بر حسب سن
سن
فراواني
درصد
24-18
45
3/11
29-25
62
5/15
34-30
55
8/13
39-35
97
3/24
44-40
74
5/18
49-45
54
5/13
54-50
8
2
59-55
3
8./.
60 ساله و بيشتر
2
5/.
مجموع
400
100
نتايج جدول فوق نشان ميدهد که حدود 24 درصد پاسخگويان داراي سن 39-35 ساله ميباشند. وحدود 19 درصد پاسخگويان نيز داراي سن 44-40 هستند. وکمتر از يک درصد پاسخگويان نيز 60 ساله و بيشتر هستند.

نمودار (2-4) توزيع پاسخگويان بر حسب سن

3-2-4- وضعيت تأهل
جدول(3-4) توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل
وضعيت تاهل
فراواني
درصد
مجرد
39
8/9
متاهل
345
2/86
مطلقه
7
8/1
بيپاسخ
9
2/2
جمع
400
100

از مجموع پاسخگويان 39 نفر(حدود 10 درصد) مجرد و 345 نفر(حدود 86 درصد) متأهل هستند و 7 نفر نيز مطلقه و 9 نفر وضعيت تأهل خود را مشخص نکردند.
نمودار(3-4) توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل

4-2-4- وضعيت اشتغال
جدول(4-4) توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت اشتغال
وضعيت اشتغال
فراواني
درصد
شاغل در بخش دولتي
175
8/43
شاغل در بخش خصوصي
137
3/43
بيکار
46
5/11
ساير
39
8/9
بيپاسخ
3
8/.
جمع
400
100

در نمونه مورد بررسي، 8/43 درصد(175 نفر) در بخش دولتي شاغل هستند و 3/34 درصد(137 نفر) شاغل در بخش خصوصي ميباشند. همچنين 5/11 درصد پاسخگويان بيکارند.
نمودار(4-4) توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت اشتغال

5-2-4- تحصيلات پاسخگويان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد پردازش اطلاعات، بهداشت روان Next Entries تحقیق رایگان درمورد سلامت روان، مقابله با استرس، آموزش مهارت