منابع پایان نامه ارشد با موضوع سود سهام، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

افزايش پيدا كرده است.
ميتون ( 2004 ) دربررسي حاكميت شركتي سياست تقسيم سود در بازارهاي نوظهور نشان داد شركت‌هايي كه حاكميت شركتي قوي دارند، پرداخت سود تقسيمي آنها بالاتر است. علاوه بر اين، در شركت‌هاي با حاكميت قوي‌تر ارتباطي منفي ميان پرداخت‌هاي سود تقسيمي و فرصت‌هاي رشد وجود دارد.
شواهد تحقیق اریک لی ( 2004 ) نشان می‌دهد شرکت‌هایی که سود سهام را حذف می‌کنند، عملکرد ضعیفی در طول دوره سه ماهه اعلان و متعاقب آن خواهند داشت، اما به مرور زمان عملکرد قیمت سهام آنها به حالت عادي برمی‌گردد. شرکت‌هایی که سودسهام را کاهش می‌دهند، عملکرد قیمت سهام آنها به دنبال اعلان سود طبیعی است.
يانگ و همكاران ( 2005 ) به بررسي مديريت سود در كشور انگليس پرداختند. نتايج پژوهش اين بود كه تعداد مديران غيرموظف با احتمال مديريت اقلام تعهدي غيرعادي به منظور اجتناب از گزارشگري زيان يا كاهش سود رابطه معكوس دارد. همچنين شواهد نشان داد وقتي مديريت سود، زياد است، شواهدي در اين باره وجود ندارد كه مديران غيرموظف، اقلام تعهدي غيرعادي را كاهش مي‌دهند.
کپ ساف و همکاران ( 2004 ) دربررسی‌هاي خود به این نتیجه رسیدند که اعلان افزایش سود سهام، اطلاعاتی در مورد افزایش یکنواخت جریان‌هاي نقدي آتی به همراه ندارد. همچنین آن‌ها اشاره نمودند که مدیران از اعلان سود سهام به عنوان یک شیوه پیام‌دهی جهت کاهش هزینه‌هاي نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی استفاده نمی‌کنند. از این رو، مشاهدات آنها نتوانست از تئوري پیام‌دهی سود سهام حمایت کند.
ساوا ( 2006 ) فرضیه پیام‌دهی سود نقدي در بورس آلمان را بررسی نمود و شواهدي در تایید ارتباط بین کاهش سود نقدي و عملکرد آتی شرکت به دست آورد، ولی یافته‌هاي وي شواهدي مبنی بر اینکه افزایش سود نقدي حاوي اطلاعاتی از عملکرد عملیاتی آتی شرکت است را تایید نمی‌کند.
کارلان در سال ( 2006 ) با استفاده از دو فرضيه جايگزيني و نتيجه به نتايج متفاوتي قبل و بعد از بحران مالي آسيا دست يافت. نتايج قبل از بحران، بيانگر ارتباط معكوس بين حاكميت شركتي و سياست تقسيم سود بوده و بعد از بحران اين رابطه در جهت مثبت تغيير می‌کند.
پرونزيت و ايكسي در سال( 2006 ) نشان دادند، رابطه‌اي معكوس بين بازده سود سهام و قدرت صاحبان سهام برقرار است. هرچه حقوق صاحبان سهام بيشتر ناديده گرفته مي‌شود، سازمانها سود سهام بالاتري را پرداخت مي‌كنند. نتايج آنها تأييدي بر فرضيه جايگزيني است.
كوالسكي، استتسياك، تالاورا در سال( 2007 )، با استفاده از دو فرضيه نتیجه و جایگزینی به اين نتيجه رسيدند كه، اگرحقوق سهامداران بهتر رعايت شود شركت‌ها سود بالاتری می‌پردازند بويژه هنگامي كه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ضعيف است.
بابا ( 2008 ) اثر افزايش سهامداران خارج از شركت را بر سياست تقسيم سود بررسي كرد. نتيجه پژوهش وي نشان داد كه افزايش بيشتر در مالكيت سهامداران خارج از شركت با احتمال بالاتر ( پايين‌تر ) افزايش ( كاهش ) سودهاي تقسيمي را به دنبال دارد و در واقع، باعث كاهش( افزايش )عدم تقارن اطلاعاتي ميان مديران و سهامداران مي‌شود.
پرونزيت و همكاران درسال( 2008 ) نشان دادند؛ رابطه مثبتي بين كيفيت حاکمیت شرکتی و سود تقسيمي برقرار است. اين نتايج بعد از كنترل ويژگي‌هاي شركت از جمله اندازه، سودآوري، اثر مالياتي و فرصت‌هاي رشد، نيز تغيير نمي‌كند.
چاي و همكاران در سال( 2009 ) نشان دادند؛ شركت‌هايي با حاكميت شركتي مؤثرتر با محدوديت‌هاي تأمين مالي خارجي بالاتر، سود سهام كمتري مي‌پردازند، در حالي كه شركت‌هايي با حاكميت شركتي ضعيف تر با محدوديت‌هاي تأمين مالي خارجي كمتر، سود سهام بيشتري مي‌پردازند.
2ـ 3 ـ 2 ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود
جهانخاني و قرباني ( 1384 ) اظهار داشتند كه لزوماً سياست تقسيم سود متأثر از برنامه رشد شركت نخواهد بود. سياست تقسيم سود شركت‌ها از الگوي گام تصادفي پيروي مي‌كند. همچنين، اگر شركتي از رشد سود بالايي ( پاييني ) برخوردار باشد، بازده نقدي آن نيز بالا ( پايين ) است و نيز انتظار مي‌رود هرچه مالكيت غيرمتمركز و پراكنده باشد سود بيشتري نيز توزيع گردد.
عامري ( 1386 ) در بررسي روند سياست تقسيم سود و وجود رابطه بين سياست تقسيم سود و كيفيت سود دريافت كه روند يكنواختي در سياست تقسيم سود شركت‌ها در دوره مورد بررسي وجود ندارد. نتايج آزمون نشان داد كه بين اندازه و نسبت تقسيم سود همبستگي معني داري وجود دارد. همچنين، بين نسبت تقسيم سود و كيفيت سود همبستگي معنی داري وجود دارد.
ايزدي نيا و رسائيان ( 1388 ) به بررسي وجود رابطه معني‌دار بين كيفيت سود و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام پرداختند. به منظور آزمون فرضيه‌ها از تكنيك آماري رگرسيون دو متغيره، روش تأثيرات ثابت با استفاده از داده‌هاي پانل بهره گرفتند. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه تقريباً 27 درصد تغييرات در اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام، توسط تغيير در كيفيت سود توضيح داده مي‌شود.
كردتبار و رسائيان ( 1389 ) نيز رابطه برخي از ابزارهاي حاكميت شركتي، شامل مديران غيرموظف و سرمايه‌گذاران نهادي را با رفتار مديريت سود مورد بررسى قرار دادند. بررسي فرضيه‌هاي پژوهش 1381 و با تجزيه و تحليل رگرسيون با استفاده از اطلاعات 195 شركت و در دوره زماني 1387 از طريق رگرسيون تركيبي انجام شده است. نتايج آزمون نقش ابزارهاي حاكميت شركتي در رفتار مديريت سود، بيانگر اين موضوع است كه وقتي انگيزه براي دستكاري سود زياد است، مديران غيرموظف و سرمايه‌گذاران نهادي عمده، نقش ضعيفي در كاهش مديريت سود دارند.
بولو و همكاران ( 1391 ) در مطالعه اي با عنوان ” ملاحظه محتواي اطلاعاتي اجزاي سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود ” بیان نمودند كه سرمايه‌گذاران بر اساس اطلاعات موجود تصميم‌گيري مي‌كنند. بنابراين، نوع اطلاعات ارائه شده، نحوه ارائه اطلاعات و محتواي اطلاعاتي براي همه بازيگران بازار اهميت دارد.

2ـ 3 ـ 3ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی
در دهه 1970 سه دانشمند به نامهای مایکل اسپنس، جورج اکرلوف و جوزف استیلیتز (برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سال ( ٢٠٠١ ) در زمينه اقتصاد اطلاعات، نظريه‌اي را پايه‌گذاري كردند كه به نظريه عدم تقارن اطلاعاتي موسوم شد اكرلوف نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتي مي‌تواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازارها شود كه اين امر قبل از وقوع معامله براي افراد به وجود مي‌آيد. اسپنس خاطر نشان مي‌كند كه واسطه‌هاي مطلع مي‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه‌هاي كم اطلاع، درآمد بازار خود را بيشتر كنند. اكرلوف نوعي بازار را به تصوير مي‌كشد كه در آن فروشنده نسبت به خريدار اطلاعات بيشتري را در اختيار دارد. البته حسابداران براي كاهش مشكل گزينش مغاير، سياست افشاي كامل را پذيرفته‌اند تا ميزان اطلاعات در اختيار عموم افزايش يابد.
كاهنمن و تيورسكي( 1972 ) در مقاله مشهوري اريب نمايندگي را به اين صورت تعريف نمودند: شخصي كه تحت تأثير اريب رفتاري نمايندگي قرار دارد احتمال رخداد يك حادثه نامطمئن را بر اساس ميزاني كه آن حادثه الف) از لحاظ ويژگي‌هاي اصلي مشابه جامعه بالاتر خود است و يا ب) خصوصيات برجسته فرايندي كه از طريق آن ايجاد شده است را منعكس مي‌نمايد، ارزيابي مي‌كند. افراد معمولاً احتمال رخداد حادثه الف را بر اساس شباهت اين حادثه با حادثه ب ارزيابي مي‌كنند.
جنسن ( 1986 ) نخستین شخصی بود که با توجه به وجود مشکلات تئوری نمایندگی موضوع جریان وجوه نقد آزاد را مطرح نمود. معیارهای حسابداری مانند سود هر سهم به تنهایی جهت تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها کافی نیستند و بهتراست از معیارهای نقدی همراه آنها استفاده شود ( ماتین و پتی، 2000 ).
ايزلي و اوهارو ( 1992 ) در يافته‌هاي خود پي بردند هنگامي كه عدم تقارن اطلاعاتي افزايش يابد شاهد افزايش حجم مبادلات نيز خواهیم بود.
کویی و مک ( 2002 ) رابطه مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت‌های تحقیق و توسعه را مورد آزمون قرار دادند. این پژوهشگران نتیجه گرفتند که بین مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت رابطه غیر خطی وجود دارد. به علاوه هزینه‌های نظارتی دارندگان اوراق بهادار با کاهش درصد مالکیت مدیر افزایش می‌یابد.
آنگ، کول و لین ( 2002 ) و فلمینگ هینی و مک کاسکر ( 2005 ) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های نمایندگی متاثر از تضاد منافع بین مدیران مالک و سهامداران بیرون از شرکت با افزایش مالکیت مدیران کاهش می‌یابد. ولی تضاد منافع بین سهامداران و دارندگان اوراق بدهی کمی پیچیده‌تر است. نسبت بدهی بالا به افزایش فعالیت‌های نظارتی دارندگان اوراق بدهی منتهی می‌شود و در نتیجه هزینه‌های نمایندگی کاهش می‌یابد. هرچه نسبت بدهی در ساختار سرمایه از حد معینی فراتر رود اثر معکوس بر هزینه‌های نمایندگی دارد.
هنری ( 2003 ) رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و ساختار مالکیت در شرکت‌های استرالیایی طی سال 1999 تا 2002 را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از آن است که بین مالکیت مدیران موظف و غیر موظف با هزینه‌های نمایندگی شرکت رابطه غیر خطی وجود دارد. هرچه مالکیت مدیر در شرکت بیشتر باشد هزینه‌های نمایندگی کاهش می‌یابد. همچنین نظام شرکت داری، موجب کاهش هزینه‌های نمایندگی به ویژه هزینه‌های مرتبط با هیئت مدیره مستقل می‌شود.
آشبوگ32و همكاران ( 2004 )، هزينه‌ي نمايندگي را كليه هزينه‌هاي انجام شده براي كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و همسوسازي منافع مديران و مالكان، تعريف كرده‌اند. آنان نشان دادند، شركت‌هاي داراي هزينه‌ي نمايندگي بيشتر نسبت به ساير شركت‌ها، در معرض ريسك سرمايه‌گذاري بيشتري هستند.
و لی ( 2006 ) اثر ساختار سرمایه بر هزینه‌های نمایندگی را در شرکت‌های انگلیسی مورد آزمون قرار دادند. در این تحقیق از 323 شرکت طبقه‌بندی شده بر اساس شاخص بورس استفاده شد. دلیل انتخاب شرکت‌های سهامی عام این بود که اولا بازار سرمایه انگلیس قوی است و تامین مالی از طریق اعتبار دهندگان به راحتی قابل ردیابی در این شرکت‌ها می‌باشد. دوماً حداکثر کردن ثروت اصلی ترین هدف مدیران در انگلیس می‌باشد و سوما اطلاعات شرکت‌های سهامی عام به دقت و به طور مطلوب اثر سطح اهرم بر هزینه‌های نمایندگی را نشان می‌دهد. نتایج تحقیق وجود رابطه منفی به صورت قابل ملاحظه بالا بود. رابطه بین نسبت بدهی و هزینه‌های نمایندگی به مدت طولانی معکوس باقی نمی‌ماند.
اسکینر ( 2010 ) در تحقيقي ارتباط بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت‌ها را براي سال‌هاي 1999 تا 2003 مورد تحقيق قرار دادند. اين تحقيق نشان داد كه سرمايه‌گذاري نهادي در شركت‌ها ممكن است به سرمايه‌گذاران كمك كند تا مسائل نمايندگي حاصل از تفكيك مديريت و مالكيت را كاهش دهند. افزون بر اين، مؤسسات مالي مايل هستند تا درشركت‌هاي بزرگتر با اهرم مالي كمتر، سرمايه‌گذاري كنند.
بسیدیج و همکاران ( 2010 ) در تحقیقی که در انگلستان انجام شد رابطه بین مالکیت سهامداران و سود تقسیمی سهام را بررسی کردند. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در ا انگلستان بود. اطلاعات بدست آمده از صورت‌های مالی ارایه شده به بورس و بانک‌های اطلاعاتی طی سال های 1995 الی 2001 با استفاده از رگرسیون چند متغیره آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان داد که هرچه درصد مالکیت سهامداران در شرکت بیشتر باشد سود سهام بیشتری تقسیم می‌شود.
بیک، جنس و کیم ( 2009 ) به بررسی نظام شرکت‌داری به عنوان متغیری جهت کاهش هزینه‌های نمایندگی پرداختند. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از شرکت‌های عضو S & P 500 شامل 460 شرکت طی سال 97 الی 2000 بدست آمد. فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر طراحی شد:
بین مالکیت مدیریت و سطح افشای اطلاعات رابطه مثبت وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه سه فرضیه فرعی مطرح گردید.
1ـ بین مالکیت مدیریت و ساختار مالکیت و روابط سرمایه‌گذاران رابطه وجود دارد.
2ـ بین مالکیت مدیریت و شفافیت صورت‌های مالی و افشای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، اعلان سود، سود سهام Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، اعلان سود، بورس اوراق بهادار تهران