منابع پایان نامه ارشد با موضوع سود تقسیمی، بازده سهام، انحراف معیار، هموارسازی سود

دانلود پایان نامه ارشد

و نسبت به قيمت ابتداي هر دوره محاسبه ميگردد. بازده سرمايهگذاري در سهام عادي در اين تحقيق و در يک دوره معين با توجه به قيمتهاي اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکيت و افزايش سرمايه شرکت و از رابطه زير محاسبه گرديده است (راعي، 1383).

R_it=((1+α_it )×P_it-P_(i (t-1) )+D_it-M)/P_(i (t-1))
که در آن :
R_it: نشان دهنده بازده سهام i در دوره t ، P_it: قيمت سهام i در دوره t، D_it: سود تقسيمي سهام i در دوره t، M: آورده نقدي صاحبان سهام و ∝_it: نسبت افزايش سرمايه شرکت i در دوره t ميباشد.

8-1. گردش سهام
میانگین سالانه نسبت حجم معاملات ماهانه به جمع سهام صادر شده.

9-1. میزان رقابت در بازار محصولات هر صنعت
یکی دیگر از متغیرهای مستقل تحقیق، میزان رقابت در بازار محصولات صنعت میباشد، برای اندازهگیری این متغیر از شاخص تمرکز هرفیندال (HHI) استفاده میشود. شاخص تمرکز هرفیندال (شاخص HHI) میزان رقابت بین شرکتهای حاضر در یک صنعت را نشان میدهد. چنانچه تعداد شرکتهای حاضر در صنعت، متعدد و هر شرکت سهم کوچکی در بازار محصولات آن صنعت داشته باشد، گفته میشود که آن صنعت دارای رقابت شدیدی در بازار محصولات است. بنابراین هر چه شاخص H کوچکتر باشد نشان دهنده وجود شرکتهای رقیب متعدد و نشان دهنده وجود رقابت شدیدتری در بازار محصولات صنعت مورد نظر است. هر چه این شاخص بزرگتر باشد نشان دهنده آن است که تعداد شرکتهای کمی بر بازار محصولات آن صنعت حکمفرما بوده و رقابت اندکی وجود دارد. شاخص مذکور به شرح زیر اندازهگیری میشود.

■(〖HHI〗_jt&= )∑_(i=1)^Nj▒S_ijt^2
که در آن :
S_ijt: سهم بازار شرکت i در صنعت j و در سال مالی t میباشد. سهم بازار شرکت در هر سال از تقسیم فروش خالص شرکت بر فروش خالص صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند، حاصل میشود.
از آنجا که بر اساس دستهبندی بورس تهران، شرکت های موجود در یک صنعت الزاما فعالیت مشابهی را انجام نمیدهند، برای اینکه یک معیار سنجش معنادار از رقابت بازار محصول ارائه شود، به جای صنعت از طبقه صنعت استفاده میشود و شاخص مزبور برای طبقات صنعتی که حداقل دارای 10 شرکت فعال باشند محاسبه میگردد.

بيان مدل تحقيق
در این تحقیق ابتدا آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. برای آزمون فرضیات تحقیق نخست با استفاده از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، شرکتهای نمونه را بر اساس هر یک از متغیرهای مستقل تحقیق به گروههای چهارگانه (بر اساس چارک متغیرها) تقسیمبندی کرده و سپس با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، به مقایسه میانگین هموارسازی سود تقسیمی در میان گروههای مختلف پرداخته میشود (جاواخادزه، 2013). سپس با استفاده از مدلهای رگرسیونی چندگانه زیر مجدداً فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار خواهد گرفت تا مبنای منطقی جهت اظهار نظر در خصوص تایید یا رد فرضیات تحقیق فراهم آید (جاواخادزه، 2013).
SOA_it=∝+β_1 MB_it+β_2 Cash_it+β_3 DivLVL_it+β_4 FrCash_it+β_5 Tang_it+β_6 〖EBIT_Vol〗_it+β_7 〖Return_Vol〗_it+β_8 Turnover_it+β_9 Age_it+β_10 Size_it+ε_it
SOA_it=∝+β_1 HHI_it+β_2 〖industry_Return_Vol〗_it+β_3 MB_it+β_4 Cash_it+β_5 DivLVL_it+β_6 FrCash_it+β_7 Tang_it+β_8 〖EBIT_Vol〗_it+β_9 Turnover_it+β_10 Age_it+β_11 Size_it+ε_it
در مدلهای فوق:
SOA_it : معیار سنجش هموارسازی سود تقسیمی است که بر اساس مدلهای لاینتنر (1956) و لیری و میشلی (2011) اندازهگیری میشود. لازم به ذکر است که هر یک از مدلهای یاد شده به ترتیب با هر یک از این معیارها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
MB_it : نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت
Cash_it : میزان وجوه نقد نگهداری شده که از طریق نسبت وجوه نقد به جمع داراییها، تعریف عملیاتی میشود.
DivLVL_it : سطح تقسیم سود شرکت است و بر اساس نسبت سود تقسیمی به سود خالص مورد اندازهگیری قرار میگیرد.
FrCash_it : جریانات نقد آزاد که از طریق نسبت سود عملیاتی به جمع داراییها محاسبه میشود.
Tang_it : نسبت داراییهای مشهود (اموال، ماشینآلات و تجهیزات) به جمع داراییها
〖EBIT_Vol〗_it : نوسان در سود شرکت است که بر اساس انحراف معیار سود قبل از بهره و مالیات شرکت در دوره تحقیق، تعریف عملیاتی میشود.
〖Return_Vol〗_it : این متغیر که بیانگر میزان نوسان در بازده سهام شرکت است بر اساس انحراف معیار سالانه بازده ماهانه سهام اندازهگیری میشود.
Turnover_it : این متغیر بیانگر گردش سهام شرکت طی سال است که بر اساس میانگین سالانه نسبت حجم معاملات ماهانه به جمع سهام صادر شده، مورد سنجش قرار میگیرد.
Age_it : این متغیر که نشان دهنده سن شرکت میباشد از طریق لگاریتم طبیعی تعداد سالهای پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران اندازهگیری میشود.
Size_it : اندازه شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی جمع داراییهای شرکت در پایان دوره مورد اندازهگیری قرار میگیرد.
〖HHI〗_it : شاخص اندازهگیری سطح رقابت در هر صنعت است که بر اساس شاخص تمرکز هرفیندال محاسبه میشود، هرچه مقدار این شاخص کوچکتر باشد نشان دهنده سطح رقابت بالاتری در آن صنعت است.
〖industry_Return_Vol〗_it : این متغیر که نشان دهنده نوسان در بازده سهام هر صنعت است از طریق انحراف معیار سالانه بازده ماهانه شرکتهای حاضر در هر صنعت محاسبه میگردد.
از آنجائی که از دو مدل (معیار) برای سنجش هموارسازی سود تقسیمی استفاده میشود، مدلهای تحقیق بر اساس هر یک از معیارهای سنجش هموارساز

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقسیم سود، سود تقسیمی Next Entries مقاله درباره مدیریت پروژه، مدیریت دانش، مدیریت دانش در سازمان، سطح بلوغ