منابع پایان نامه ارشد با موضوع سود تقسیمی، هموارسازی سود، بورس اوراق بهادار، ارزش دفتری

دانلود پایان نامه ارشد

هدايت مي كند و تمام اطلاعات ويژه پژوهشي را در بر ندارد از طرف ديگر در صورتي كه كليه اطلاعات پژوهشي را در مسأله مطرح كنيم مسأله به گونه اي بزرگ ميشود كه تدبير و هدايت آن امكان پذير نيست، بنابراين مسأله هرگز بصورت عملي حل نخواهد شد مگر اينكه به فرضيه يا فرضيههايي تبديل شود. رابطه فرضيه با تحقيق مثل رابطه راه با مسافرت است. هر چه راه و جاده هموارتر و مطمئنتر باشد، مسافرت راحتتر و بيخطرتر ميشود، بنابراين در تحقيقي كه فاقد فرضيه باشد محقق سرگردان و بلاتكليف است. فرضيه جمله اي (موضوعي) است كه از طر يق تجربي ابطال پذير باشد. فرضيه يك پيشنهاد توجيهي و به عبارت ديگر راه حل مسأله است كه هم موجب استنتاج مي شود و هم به يافتن نظم و ترتيب در بين واقعيات كمك مي كند و ميتوان گفت كه پژوهش و تحقيق را بدون فرضيه نميتوان شروع كرد. داشتن يک پرسش برای آغاز کار پژوهشی کافی نيست. پژوهش عملا با فرضيه آغاز می شود و نه ضرورتا با طرح يک سوال . پرسش يک ترديد است و ترديد حرکت را از انسان می گيرد، اين پاسخ احتمالی است که انگيزه حرکت است و انسان را وادار می کند که از خواب ترديد بیدار شود. فرضيه يک نورافکن بسيار قوی است که پژوهشگر جلوی پای خود روشن می کند.

3-3- ويژگیهای فرضيه
تدوين فرضيه با توجه به ويژگيهاي زير صورت مي گيرد:
1- فرضيه بايد قدرت تبيين حقايق را داشته باشد.
2- فرضيه بايد بتواند پاسخ مساله تحقيق را بدهد.
3- فرضيه بايد شفاف، ساده و قابل فهم باشد.
4- فرضيه بايد قابل آزمون باشد.
5- فرضيه بايد بصورت جمله خبری ارائه شود و مثبت باشد.
6- معمولاً در فرضيهها از بکار بردن واژههای تخصصی و خيلی خاص امتناع شود و در صورت کاربرد توضيح داده شود.

3-4- فرضيههای مربوط به تحقيق
فرضیات این تحقیق به شرح زیر است:
میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکتهایی با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است.
هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهایی با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است.
هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهایی با نوسان سود بالا، نسبت داراییهای مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است.
شرکتهای دارای سرمایهگذاران کوتاهمدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند.
مدیران شرکتهایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفتهاند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی میگردد).
مدیران شرکتهایی که در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند.

3-5- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقيق
قلمرو تحقيق در سه بعد زمان، مکان و موضوع تحقيق به شرح زير می باشد:
3-5-1- قلمرو زمانی
دوره زمانی تحقیق بین سالهای 1383 تا 1392 میباشد.
3-5-2- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شامل بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های پذيرفته شده در آن میباشد.

3-5-3- قلمرو موضوعی تحقيق
بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدلهای نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و تاثیر صنعت در هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قلمرو موضوعی تحقیق میباشد.

3-6- روش و ابزار گردآوري دادهها
اطلاعات مهمترين رکن هر تحقيق تجربی است، چرا که تمام نتايج تحقيقات تجربی بر اساس تجزيه و تحليل اطلاعات صورت می گيرد. مهمترين نکتهای که در جمعآوری اطلاعات بايد مورد توجه واقع شود درک اطلاعات مربوط و مورد نياز است که خود مولود درک دقيق مساله و مشکلی است که ما در صدد يافتن پاسخ مناسب برای آن هستيم.
به عبارت صريح تر آنچه مهم است نوع و کيفيت اطلاعات است نه ميزان آن. چه بسيار اتفاق می افتد که در مرحله بررسی اطلاعات ضرورت تجديد نظر در اطلاعات و يا کمبود و فقدان اطلاعات مفيد احساس می شود. با اين استدلال می توان حکم داد که کميت و کيفيت اطلاعات لازم، به عمق تحقيق و خواسته های مدل مورد نظر منوط و متکی می باشد.
بخشي از تحقيق كه براي تدوين مباني نظري بوده است از طريق روش كتابخانه اي يعني مطالعه كتب، مقالات و پايان نامهها انجام گرفته است.
بخشي نيز كه در ارتباط با متغيرها مي باشد از طريق روش ميداني يعني استفاده از لوح فشرده و نرم افزارهاي موجود استخراج شده است. منبع مورد استفاده براي جمع آوري داده هاي مورد نياز، صورتهاي مالي شركتها بوده است. دادههاي جمعآوري شده از طريق نرم افزار Excel اصلاح و طبقه بندي شده و تجزيه و تحليل نهايي نيز به كمك نرم افزار Eviewsانجام مي گيرد.
اطاعات صورتهاي مالي نيز از طريق پايگاههاي زير تامين ميگردد:
1) نرم افزار اطاعاتي تدبير پرداز و رهاورد نوين
2) صورتهاي مالي حسابرسي شده شركتهاي پذيرفته شده در بورس كه نزد كتابخانه سازمان بورس تهران موجود است.
3) بانك اطلاعاتي جامع شركتهاي پذيرفته شده در بورس (سايت اينترنتي سازمان بورس تهران)

3-7- نمونه آماری
نمونه، بخشی (یا زیر مجموعهای) از جامعه (یا مجموع مرجع) است. به بیان دیگر، نمونه، مجموعه اندازههایی از جامعه آماری است که عملا در جریان تحقیق گردآوری میشود و فرآیند یک تحقیق را میتوان تلاش برای درک رفتار جامعه که بر پایه اطلاعات بدست آمده از نمونه صورت میگیرد، دانست. زیرا جمعآوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی میباشد. همچنین در بعضی موارد نیز جمعآوری اطلاعات از کل جامعه غیرمنطقی میباشد. لذا ناچار به استخراج نمونه میباشیم و از سویی میدانیم که نمونهگیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج بدست آمده میشود. اصولا عواملی نظیر ماهیت تحقیق، توزیع جامعه و مقدار فاصله اطمینان بر روی حجم نمونه موثر میباشند و باید در هنگام انتخاب نمونه آماری به این عوامل توجه داشت تا بتوان خصوصیات جامعه آماری را با استفاده از نتایج نمونه آماری برآورد نمود.
3-7-1- تعيين حجم نمونه مناسب
براي تعيين نمونه مورد مطالعه، شركتهايي از جامعه آماري ياد شده انتخاب شدهاند كه:
1. با قید محدودیتهای زیر برای جامعه آماری و تعدیل آن، نمونه آماری مشخص میگردد. نمونه انتخابی این تحقیق شامل شرکتهایی میشود که دارای شرایط زیر باشند:
1) اطلاعات مالی شرکت برای دوره زمانی تحقیق یعنی سال های 1383 تا 1392 موجود باشد.
2) سال مالی آنها منتهی به پايان اسفند ماه باشد.
3) شرکتهايی که حداکثر تا تاریخ 1/1/1383 در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشند (یعنی قبل از سال 1383 در بورس پذیرفته شده باشند) و نام شرکت در دوره مورد بررسی از بين شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشد.
4) در دوره مورد بررسی تغییر دوره مالی نداده باشند.
5) عدم شمول موسسات مالی، بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری و .. به دلیل ماهیت خاص فعالیت آنها.
6) حداقل تعداد 10 شرکت فعال در طبقه صنعت مورد نظر وجود داشته باشد.
بر اين اساس و پس از اعمال محدوديتهاي فوق تعداد 750 شرکت- سال در دوره زماني 1383 تا 1392 شرايط فوق را دارا بوده و با توجه به اين امر نمونهگيري انجام نگرديده و تمامي شرکتها جهت بررسي انتخاب شدهاند.

جدول 3-1- تعداد شرکتهاي حاضر در تحقيق
شــــــــرح
تعداد شرکتهاي مشمول محدودیت
تعداد نمونه باقي مانده
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

475
محدودیتها:

شرکتهاي پذيرفته شده بعد از سال 1383
97
378
شرکتهاي سرمايهگذاري و واسطهگري مالي و بيمه
13
365
شرکتهای حاضر در بخشهای صنایعی که حداقل 10 شرکت فعال در دوره تحقیق داشته باشد
153
212
سال مالي متفاوت
86
126
شرکتهاي فاقد اطلاعات مورد نياز (اطلاعات ناقص) در حداقل یک سال از دوره تحقیق
51
75

3-8- روش تحقيق
يکی از انواع روش های تحقيق توصيفی (غير آزمايشی)، تحقيق همبستگی است. دراين نوع تحقيق رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق تحليل می گردد.
پس از جمع آوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز براي محاسبه متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق براي نمونه هاي انتخابي، اقدام به آزمون فرضيات تحقيق مي كنيم. آزمون فرضيات تحقيق از طريق مدلها و فرمولها انجام مي شود.
روش اين تحقيق از نوع همبستگي ميباشد. در روش همبستگي اثر متغييرهاي مستقل بر متغيير وابسته اندازه گيري مي شود. به عبارت ديگر آيا رابطه اي ميان دو يا چند متغير كمي وجود دارد و اگر دارد اندازه و حد آن چقدر است؟

3-9- متغيرهاي مورد مطالعه
3-9-1- متغير وابسته
متغير وابسته متغيري است که تغييرات آن تحت تأثير متغير مستقل قرار ميگيرد. متغیر وابسته این تحقیق هموارسازی سود تقسیمی است. برای سنجش میزان هموارسازی سود تقسیمی از دو مدل رایج در این زمینه به شرح زیر استفاده شده است.
3-9-1-1. مدل اصلاح جزئی لینتنر33
لینتنر (1956) در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافت که مدیران شرکتها بر این باورند که سهامداران خواستار جریان ثابت و بدون نوسان شدید سود تقسیمی هستند. در نتیجه شرکتها تمایل دارند که سالانه تغیرات اندکی را در نسبت سود تقسیمی خود داشته باشند تا اینکه شاهد تغییرات شدید در سود تقسیمی خود باشند. نحوه سنجش میزان هموارسازی سود تقسیمی در این مدل که سرعت اصلاح34 (SOA) نامیده میشود، با استفاده از مدل زیر مورد سنجش قرار میگیرد:

〖∆D〗_(i,t)= ∝+β_1 D_(i,t-1)+β_2 E_(i,t)+e_(i,t)
که در آن:
〖∆D〗_(i,t) : میزان تغییرات در سود تقسیمی نسبت به دوره ماقبل (سال پیشین)
D_(i,t-1) : سود تقسیمی سال پیشین
E_(i,t) : سود خالص هر سهم
در مدل فوق میزان هموارسازی سود تقسیمی (SOA) بر اساس ضریب بتای تخمینی در منفی یک (〖-β ̂〗_1) در نظر گرفته میشود. هر چه مقدار بدست آمده بزرگتر باشد، بیانگر هموارسازی کمتری است.
3-9-1-2. مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف35
در این مدل که توسط لیری و میشلی (2011) مطرح شد، از یک نسبت سود تقسیمی هدف استفاده میشود. نحوه سنجش هموارسازی سود تقسیمی به شرح زیر است:
〖∆D〗_(i,t)= ∝+β〖dev〗_(i,t)+e_(i,t)
که در آن:
〖dev〗_(i,t)= ∝+〖TPR〗_i×E_(i,t)-D_(i,t-1)
در این مدلها:
〖∆D〗_(i,t) : میزان تغییرات در سود تقسیمی نسبت به دوره ماقبل (سال پیشین)
D_(i,t-1) : سود تقسیمی سال پیشین
E_(i,t) : سود خالص هر سهم
〖dev〗_(i,t) : میزان انحراف در سود تقسیمی نسبت به سال قبل.
〖TPR〗_i : نسبت سود تقسیمی هدف که بر اساس میانه36 نسبت سود تقسیمی شرکت در طول دوره مورد رسیدگی محاسبه میشود. منظور از نسبت سود تقسیمی، نسبت سود تقسیم شده به سود خالص میباشد.
در مدل فوق میزان هموارسازی سود تقسیمی بر اساس ضریب بتای تخمین زده شده (β ̂) محاسبه میشود.

3-9-2- متغير مستقل
متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاري شدن توسط محقق، مقادیري را میپذیرد تا تأثیرش بر روي متغیر دیگر مشاهده شود.
1-1. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری از طریق تقسیم نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری آن و از طریق کسر زیر صورت میگیرد:

ارزش بازار سهام + ارزش دفتری بدهیها
= MB
جمع داراییها

2-1. میزان وجوه نقد نگهداری شده
این متغیر از طریق نسبت وجوه نقد شرکت به جمع داراییها محاسبه میشود.

3-1. جریانات نقد آزاد
این متغیر از طریق نسبت سود عملیاتی به جمع داراییها محاسبه میشود.

4-1. سطح تقسیم سود
این متغیر از طریق نسبت میزان سود تقسیم شده به سود خالص محاسبه میشود.

5-1. میزان داراییهای مشهود
این متغیر از طریق نسبت جمع اموال، ماشینآلات و تجهیزات به جمع داراییها محاسبه میشود.

6-1. نوسان سود
این متغیر از طریق انحراف معیار نسبت سود قبل از بهره و مالیات به جمع داراییها در طول دوره تحقیق اندازهگیری میشود.

7-1. نوسان بازده سهام
این متغیر عبارتست از ریسک بازده سهام شرکت که با استفاده از انحراف معیار سالانه بازده ماهیانه سهام طی سال مالی اندازهگیری میشود. منظور از بازده، مجموعه مزايايي است که در طول دوره (ماه) به سهام تعلق ميگيرد،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقسیم سود، سود تقسیمی Next Entries مقاله درباره مدیریت پروژه، مدیریت دانش، مدیریت دانش در سازمان، سطح بلوغ