منابع پایان نامه ارشد با موضوع سود تقسیمی، هموارسازی سود، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

میزان وجوه نقد نگه داری شده با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
نمودارهای 4-7 رابطه ی بین سطح تقسیم سود با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
نمودارهای 4-8 رابطه ی بین جریانات نقدی آزاد با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
نمودارهای 4-9 رابطه ی بین نسبت دارایی های ثابت مشهود با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
نمودارهای 4-10 رابطه ی گردش سهام با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
نمودارهای 4-11 رابطه ی اندازه شرکت با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های 1و2 تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115

چکیده:
اين تحقيق در پي بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدلهای نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و تاثیر صنعت در هموارسازی سود تقسیمی شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده است. به طور کلي استفاده از يک نمونه از شرکتهاي بورس اوراق بهادار در فاصله سالهاي 1383 الي 1392 بيانگر اين نتيجه بوده است که از میان متغیرهای خاص شرکت؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تاثیری منفی و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است. تاثیر میزان وجوه نقد نگهداری شده و نیز جریانات نقدی آزاد شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی در مدلهای مختلف تحقیق متفاوت بوده است بطوری که در مدل لینتر، متغیرهای یاد شده تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود تقسیمی داشتهاند، این در حالی است که در مدل دوم، که مبتنی بر سنجش هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل سود هدف میباشد، تاثیر میزان نگهداشت وجوه نقد و جریانات نقدی آزاد بر هموارسازی سود تقسیمی به شکل منفی مشاهده شده که بیانگر وجود تفاوت قابل توجه در دو مدل تحقیق میباشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تاثیر متغیرهای نوسان سود شرکت و نسبت سود تقسیمی شرکت بر متغیرهای وابسته تحقیق یعنی هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدلهای لینتر و سود هدف چندان روشن نبوده است. دیگر نتایج بدست آمده نشان میدهد که نسبت داراییهای ثابت مشهود تاثیری مثبت و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است. سایر نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که تاثیر وجود سرمایهگذاران کوتاهمدت بر هموارسازی سود تقسیمی در مدلهای تحقیق منتج به یک نتیجه واحد نگردیده است. نتایج بدست آمده در خصوص تاثیر متغیرهای خاص صنعت بر میزان هموارسازی سود تقسیمی نشان میدهد که میزان رقابت در بازار محصولات صنعت تاثیری مثبت و معنادار بر میزان هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل لینتنر داشته است و این در حالی است که نتیجه بدست آمده در خصوص تاثیر این متغیر بر هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل سود هدف به شکل منفی مشاهده شده که از قابلیت تفسیر چندانی برخوردار نیست. دیگر نتایج بدست آمده در خصوص متغیرهای صنعت نشان دهنده آن است که نوسان بازده سهام صنعت تاثیری مثبت بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است.
واژگان کلیدی: هموارسازی سود تقسیمی، تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی.

فصل اول:
کليات تحقيق

1-1-مقدمه
در این فصل از تحقیق به بیان مشکل تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش و فرضیه های تحقیق و تعریف عملیاتی واژههای مورد استفاده در تحقیق میپردازیم. همچنین پس از معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق مدلهای رگرسیونی مورد استفاده در تحقیق نیز ارائه میگردد و در پایان فصل محتوای فصلهای بعدی تحقیق نیز ارائه میگردد.

1-2-تعريف و بيان مسأله تحقيق
سرمایهگذاران و ذینفعان همواره به اطلاعات منتشره توسط شرکتها توجه ویژهای داشته بطوری که میتوان گفت صورتهای مالی منتشر شده توسط شرکتها به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی افراد برون سازمانی همانند سرمایهگذاران و سایر ذینفعان تلقی میگردد. اما از بین اطلاعات مالی منتشر شده توسط شرکتها شاید بتوان گفت اطلاعات مربوط به سود تقسیمی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. با توجه به اهمیت تقسیم سود توسط شرکتها در خصوص عوامل اثرگذار بر میزان سیاست تقسیم سود توسط شرکتها تحقیقات متعددی صورت گرفته است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تقسیم سود شرکت، مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران و مسائل مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی بین آنها میباشد. نتایج تحقیقات پیشین (لینتر، 1956 و فاما و بابیاک، 1968) نشان میدهد که مدیران شرکتها بر این باورند که سهامداران شرکتها ترجیح میدهند یک جریان باثبات در خصوص سود تقسیمی داشته باشند. به عبارت دیگر شرکتها تمایل دارند تا تغییرات اندکی در نسبت سود تقسیمی داشته باشند و بدین ترتیب شرکتها درگیر هموارسازی سود تقسیمی شده و هموارسازی سود تقسیمی به عنوان یکی از سیاستهای اصلی تقسیم سود مطرح میشود.
با وجود نقش مهم هموارسازی سود تقسیمی، شواهد تجربی اندکی در خصوص دلایل انجام هموارسازی سود توسط شرکتها در ایران وجود دارد. تحقیقات پیشین توجیهات نظری گوناگونی در خصوص هموارسازی سود تقسیمی مطرح میکنند که از مهمترین آنها میتوان به مسائل نمایندگی و مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی اشاره نمود. این تحقیقات عنوان میکنند که تقسیم سود وسیلهای برای کاهش تضاد بین مدیران و سهامداران است و از طرفی شرکتهایی با عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر از هموارسازی سود تقسیمی بیشتری استفاده مینمایند. در این تحقیق سعی خواهد شد تا به بررسی نقش مجموعه خصوصیات شرکتها در قالب دو تئوری نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در هموارسازی سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. همچنین علاوه بر نقش عوامل مربوط به نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی به بررسی نقش خصوصیات صنعت در هموارسازی شرکتهای مورد بررسی پرداخته خواهد شود.

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
وجود اطلاعات در مورد عملکرد آتی شرکت مخصوصا نحوه تقسیم سود آن در سالهای آتی میتواند اهمیت بسزایی در تصمیمات سرمایهگذاران و ارزیابی شرکت داشته باشد. از طرفی امکان اطلاع رسانی در مورد شرکت میتواند به مدیران شرکتها هم در جذب سهامداران بیشتر کمک کند. یکی از شیوههای انتقال اطلاعات در مورد سودآوری آتی شرکتها استفاده از تغییرات سودهای تقسیمی توسط مدیران شرکتها میباشد که فرضیه محتوی اطلاعاتی سودهای تقسیمی نام دارد. لذا انجام پژوهشی در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به ارزیابی نحوه تغییرات سود تقسیمی و بالاخص هموارسازی سود تقسیمی شرکتها بپردازد لازم وضروری میباشد..
1-4- اهداف پژوهش
اهداف علمی:
با توجه به افزایش تحقیقات متعدد در زمینه سود تقسیمی به نظر میرسد انجام تحقیقی پژوهشی در این زمینه که بتواند مساله هموارسازی سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به اثبات برساند خواهد توانست نتایج مثبتی چه در بعد پژوهش و گسترش قلمرو علم و چه در بعد کاربردی و رفتاری به همراه داشته باشد. در این تحقیق سعی خواهد شد که برای روشن ساختن این رابطه موارد زیر مورد بررسی و آزمون قرار گیرد و نتایج منسجم آن جهت استفاده همه گروههای ذی نفع داخلی و خارجی ارائه گردد:
بررسی میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکتهای با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با نوسان سود بالا، نسبت داراییهای مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای دارای سرمایهگذاران کوتاهمدت.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهایی که در مدیران آنها در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفتهاند.
بررسی هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهایی که در مدیران آنها در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند.
اهداف کاربردی:
شناخت بهتر نحوه تغییرات سود تقسیمی، میتواند سبب افزایش دقت سرمایهگذاری سرمایهگذاران شرکت گردد.
امکان کمک به مدیران شرکتها در جذب سهامداران بیشتر با اطلاع رسانی در مورد شرکت از طریق تغییرات سود تقسیمی.
در صورت تحقق نتایج تحقیق میتواند زمینه افزایش رضایتمندی سرمایهگذاران در سرمایهگذاری منابع خود در شرکتها و از قبل آن افزایش تولید ملی و افزایش رفاه جامعه فراهم گردد.

1-5-فرضيات و سئوالات پژوهش
1-5-1- سئوالات تحقيق
با توجه به مطالب مطرح شده در قسمتهای قبل سوالات پژوهش حاضر به شرح زیر بیان میگردد:
آیا میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکتهای با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است؟
آیا هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است؟
آیا هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با نوسان سود بالا، نسبت داراییهای مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است؟
آیا شرکتهای دارای سرمایهگذاران کوتاهمدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند؟
آیا مدیران شرکتهایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفتهاند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی میگردد)؟
آیا مدیران شرکتهایی که در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند؟
1-5-2- فرضيههاي تحقيق
با توجه به سوالات فوق فرضیات تحقیق به شرح زیر گسترش مییابد:
میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکتهای با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است.
هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است.
هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با نوسان سود بالا، نسبت داراییهای مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است.
شرکتهای دارای سرمایهگذاران کوتاهمدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند.
مدیران شرکتهایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفتهاند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی میگردد).
مدیران شرکتهایی که در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند.

1-6-روش تحقيق
1-6-1- نوع مطالعه و روش بررسي فرضيهها
در این پژوهش با توجه به ماهیّت موضوع، که در پی بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر کمّی است و اینکه در صورت وجود رابطه، میزان رابطه و قابلیت آن در انجام پیشبینی به چه صورت است، بنابراین تحقیق حاضر از روش شناسی همبستگی استفاده خواهد کرد. باید توجه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع هموارسازی سود، سود تقسیمی، آزمون فرضیه، تئوری نمایندگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سود تقسیمی، هموارسازی سود، بورس اوراق بهادار، انحراف معیار