منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، اوقات فراغت، گروه مرجع

دانلود پایان نامه ارشد

سازماني هستند)تشکيل شده است که توسط يک يا چند نوع خاص از وابستگي به هم متصلاند. به عبارت ديگر شبکههاي اجتماعي پيوندهاي رسمي و غير رسمي است که اعضاي مختلف جامعه را به يکديگر پيوند داده و کنشهاي متقابل آنها را تقويت ميکند. (فصيحي، 1389، ص161)
شبکههاي اجتماعي به دو نوع رسمي و غير رسمي تقسيم ميشوند. شبکههاي اجتماعي رسمي، شبکههايي هستند که داراي سلسله مراتب بوده وبراي عضويت در آنها بايد قوانين آن را رعايت کرد ولي شبکههاي غير رسمي اينگونه نيستند.
5-6-1- آگاهيهاي سياسي- اجتماعي
توجه و حساسيت به محيط پيرامون زندگي اجتماعي و سياسي است و موضوع توجه آن بيشتر امور عمومي بوده و اينکه نسبت به کيفيت زندگي عامه، رخدادها و مسائل اجتماعي توجه و آگاهي لازم داشته باشيم. (فيروزآبادي، 1389، ص165)
6-6-1- رضايت اجتماعي12
رضايت اجتماعي عبارت است از برقراري مناسبات همسان ميان زندگي اجتماعي فرد و نيازهاي اوليه و ثانويه او. بدين معني که نيازهاي فرد در جامعه در حد رضايت او قابل برآورده شدن باشند. (تمجيدي، 1387، ص141) شاخص رضايت از زندگي در يک جامعه، مفهوم فراگير و در عين حال پايداري است که منعکسکننده احساس و نظر کلي مردم آن جامعه نسبت به جهاني است که در آن زندگي ميکنند و اهميت آن به خاطر دلالتهايي است که نسبت به ويژگيهاي پايدار نظام اجتماعي در بر دارد. (عبدي و گودرزي، 1378، ص153)

7-6-1- اعتماد به برنامههاي تلويزيون
اعتماد به برنامههاي تلويزيون يعني باور به اينکه تلويزيون هر آنچه ميگويد مبتني بر واقعيت ميباشد.

2- فصل دوم: پيشينه و مباني نظري تحقيق

1-2- پيشينه تحقيق
در هر پژوهش آشنايي با کارهاي تحقيقاتي قبلي و نظريههاي مربوط به موضوع و آگاهي از وجوه مشابهتها و تفاوتهاي موضوع مورد مطالعه با آن ضروري به نظر ميرسد. در واقع هيچ کس نميتواند مدعي باشد که بضاعت علمياش او را از خوشهچيني در اين دستاوردها بينياز ميسازد. (کيوي و کامپنهود، 1370، ص36)
1-1-2 تحقيقات داخلي
– پژوهش ” سرمايه اجتماعي شبکه و اينترنت” توسط عبدالله گيويان و احمد غلامي ناصرآبادي در سال 1388 انجام شده و در اين تحقيق رابطه استفاده از اينترنت و سرمايه اجتماعي شبکهاي کاربران اينترنت، بررسي ميشود. بنا به ضرورت و مناسبت موضوع ، از روش پيمايشي با تکنيک مصاحبه حضوري استفاده شده است . مهمترين نتايج تحقيق بدين قرار است:
الف. رابطه مثبتي بين ميزان استفاده از اينترنت و سرمايه اجتماعي شبکهاي برقرار است.
ب. بين استفاده اجتماعي از اينترنت و افزايش سرمايه اجتماعي رابطه معناداري برقرار است
ج. بين نوع رشته تحصيلي پاسخگو و نوع استفاده از اينترنت رابطه معناداري برقرار نيست.( گيويان، غلامي ناصر آبادي، 1388 )
– در پژوهش ” نقش رسانه در سرمايه اجتماعي ” که توسط محمود يعقوبي دوست انجام شده ، به اين نتيجه رسيده است که راديو و تلويزيون تأثير فراواني بر مخاطبان دارند که اين تأثير از نياز روزانه مردم به اطلاعات و اخبار جديد و پر کردن اوقات فراغتشان يا بهره گيري از آنها به وجود ميآيد. محقق بر کارکردي که راديو و تلويزيون در زمينه تغيير نگرش و افکار و رفتار مخاطبان، تغيير فرهنگ عمومي، اثرگذاري بر باورهاي مردم و هدايت افکار عمومي دارد و نيز کارکرد بالا بردن مشارکت سياسي مردم و … اشاره ميکند و معتقد است که راديو و تلويزيون ابزارهاي دولتند و انتظار بر اين است که اخبار و برنامههاي آنها به تقويت برخي از شاخصهاي سرمايه اجتماعي بپردازند. ( يعقوبي دوست ، بي تا )
– در پژوهش ” ميزان اعتماد مردم به بخش خبري رسانهها ” توسط سميرا کلهر با همکاري عباس عبدي در سال 1378 انجام شده ، محقق ضمن اشاره به کارکردهاي متنوع رسانه ها در عرصه حيات اجتماعي به بحث در مورد مباني تئوريک خود ميپردازد. وي با استفاده از تئوري مازلو، به طرح ارتباط نياز به امنيت و بروز احساس بي اعتمادي ميپردازد. نبود امنيت نسبت به محيط، منجر به بي اعتمادي به نظام سياسي ميگردد. در اين تحقيق ميزان استفاده از راديو، مطالعه روزنامه، نحوه کسب خبر و ميزان علاقه به انواع خبر مورد توجه بوده است. از اين رو رسانههاي مورد بررسي علاوه بر راديو و تلويزيون، شامل مطبوعات و هفته نامههاي خبري نيز هست. اين پژوهش در پنج شهر تهران، تبريز، مشهد، بوشهر، بندرعباس با نمونه آماري 729 نفر انجام شده و جامعه آماري آن شامل افراد 20 تا 34 سال بوده است. در اين پژوهش ادعا شده است که ميزان اعتماد مردم به تلويزيون و اخبار آن 18 درصد است . ( کلهر، 1378، 46 )
– اعتماد به تلويزيون و عوامل موثر بر آن، پژوهشي است از علي اصغر پورمحمدي(1377)، محقق پس از ذکر کارکردهاي سياسي-اجتماعي اعتماد و تعريف اين متغير به تبيين تئوريک آن پرداخته و از نظريات افرادي چون گيدنر، هابز، مارکس، لاهمن، پارسونز و چلبي استفاده کرده است. مدل تحقيق محقق در اين بررسي سه دسته عوامل را شامل مي شود: عوامل ساختاري برونسازماني، عوامل درونسازماني و عوامل فردي. هر کدام از اين عوامل داراي مولفهها و شاخصهاي جزييتري است. براي سنجش متغير وابسته، يعني ميزان اعتماد به تلويزيون، از تکنيک برش قطبين و طيف ليکرت استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش، مردم عادي ساکن در مناطق 6، 3 و 16 تهران هستند که 600 نفر آنها با روش خوشه اي انتخاب شدهاند.
نتايج کلي اين تحقيق:
-ميانگين احساس تعلق به تلويزيون 74/3 (بالاتر از متوسط) برآورد شده است.
-ميانگين ارزيابي پاسخگويان از ميزان سهيم شدن آنها در تصميمات و برنامهريزي تلويزيون 09/2 است
-ارزيابي از ميزان صداقت تلويزيون 2/3 مي باشد (بالاتر از متوسط)
-ارزيابي کلي اعتماد به تلويزيون در حد بالاست. (05/56)
-شاخص کلي اعتماد به تلويزيون (3/21) در حد زياد و بسيار زياد است
-تلويزيون بعنوان گروه مرجع، تاثير نسبتاً شديدي در ميزان اعتماد به خود تلويزيون داشته است. (جوادييگانه، فروزان و قنبري، 1384، ص149)
– بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن و چگونگي نقش رسانهها در افزايش آن
عنوان نظرسنجي است که توسط احمد عبدالملکي در سال 1386 انجام شده است. اين تحقيق با استفاده از روش پيمايشي انجام شد و بر اساس آن از 840 نفر از افراد 18 سال و بالاتر ساکن شهر تهران که به شيوه نمونهگيري خوشهاي سه مرحله انتخاب شدهاند، در تاريخ 13/5/86 مصاحبه حضوري به عمل آمد. نتايج اين تحقيق به شرح ذيل است:
1- بر اساس نتايج پژوهش حاضر، 8/64 درصد پاسخگويان، در حد خيلي زياد و زياد معتقد بودهاند امروزه کمتر ميتوان به ديگران اعتماد کرد. اعضاي خانواده 92 درصد، بستگان 4/47، دوستان و آشنايان 4/23، بيشترين ميزان اعتماد پاسخگويان را به خود اختصاص دادهاند.
2- در بين مشاغل مختلف، معلمان 9/72 درصد، پزشکان 6/59 و نيروي انتظامي 2/59 بيشترين و بازاريان 6/12، مغازهدارها 2/19 و مشاغل فني 4/21، کمترين ميزان اعتماد پاسخگويان را به خود اختصاص دادهاند.
3- جلب اعتماد مردم به رسانهها 7/26 درصد، توليد برنامه (فيلم و سريال) در زمينه اعتماد 1/23 و توليد برنامههاي آموزشي و ميطگرد 9/11، مهمترين پيشنهادهاي پاسخگويان براي افزايش اعتماد به يکديگر به وسيله صدا و سيما است.
4- پنداشت فرد از وضعيت ساختاري جامعه، مهمترين عاملي است که تعيين کننده ميزان اعتماد فرد است. از نظر پاسخگويان، شاخص وضعيت ساختاري جامعه از ترکيب چهار شاخص ميزان رعايت هنجارها، ميطان پاسخگويي نهادها به مردم، ميزان شفافيت نهادها و ميزان ثبات جامعه به دست آمده است.
5- هرچه احساس موفقيت فرد در زندگي بيشتر باشد، اعتماد اجتماعي او بالاتر خواهد بود. با افزايش سن، اعتماد اجتماعي فرد افزايش مييابد. مردان بيشتر از زنان، به ديگران اعتماد ميکنند.
6- با افزايش تحصيلات، اعتماد اجتماعي افراد کاهش مييابد. هرچه اعتماد فرد به کار گروهي بيشتر باشد، اعتماد اجتماعي او بالاتر خواهد بود. ( حسينپور، 1389، ص137)
– وسايل ارتباطجمعي و تغيير ارزشهاي اجتماعي13
اين پژوهش توسط فرامرز رفيعپور در سال 1378 انجام گرفته است. در اين تحقيق، اثرات چند فيلم سينمايي، چند سريال، ويدئو و چند روزنامه بر روي ارزشهاي مخاطبان آنها مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتايج اين تحقيق، در جريان انتقال ارزشهاي سريالهاي تلويزيوني و فيلمهاي سينمايي از 1365 به 1375، تغيير مسير کلي اتفاق افتاده است، به نحوي که ارزشهاي انتقالي در سال 1375، دال بر ترويج فرهنگ مادي، ارزشهاي مادي و رفاهگرايي است. از ديد محقق، آزادسازي ويدئو سبب گسترش فرهنگ موجود در فيلمهاي خارجي شد و باعث کاهش تقليد و پايبندي آنها به ارزشهاي ديني شده است. (رفيعپور، 1378، ص87) محقق مدعي است که عملکرد رسانههاي جمعي در طي سالهاي اخير در جهت القاء ارزشهاي مادي به جامعه و کاهش تقيّد به ارزشهاي ديني و ميل به مصرفگرايي و فردگرايي شده است. از ديد محقق، برايند کلي عملکرد رسانهها در طي سالهاي اخير (1378-1365) در تقويت سرمايههاي اجتماعي نقش مثبتي نداشته است و سبب افزايش آشفتگي اجتماعي و انحرافات، کاهش اعتماد اجتماعي، کاهش رضايت و انسجام اجتماعي و بسياري ديگر از بيماريهاي اجتماعي شده است. ( رفيعپور، 1378، ص108)
2-1-2 تحقيقات خارجي
– تام رايس14: سرمايه اجتماعي و عملکرد حکومتي در اجتماعات آيوا
تام رايس(2001) در اين مطالعه به بررسي سرمايه اجتماعي با عملکرد حکومت در سطح اجتماعات يعني شهرک هاي آيوا پرداخت. او به اين منظور از نظرات حدود 100 نفر از ساکنان 114 اجتماع آيوا، داده هاي مطالعه خود را تشکيل داد. داده ها به نظرات شهروندان درباره ميزان سرمايه اجتماعي و پاسخگويي و کارآمدي حکومتهاي محلي اشاره داشت. تحليل رايس از دادهها نشان داد که رابطه روشني ميان سرمايه اجتماعي و عملکرد حکومت محلي وجود دارد. در شهرهايي که سرمايه اجتماعي بيشتري داشتند، شهروندان حکومتهاي محلي خود را پاسخگوتر و کارآمدتر تعريف کرده بودند. تحليلهاي ديگر رايس نشان داد که سرمايه اجتماعي با محافظت از خيابانها و پارک هاي عمومي شهر ارتباط دارد. حتي با کنترل کردن ديگر عوامل اجتماعي -اقتصادي، اين روابط به طور معنادار پابرجا ميماند. (ايزدي جيران و جاويد، 1389، ص83)
– در تحقيق آيا راديو و تلويزيون موجب تخريب سرمايه اجتماعي مي شود؟ که توسط بنجامين اي اولکن15 انجام شده و توسط عاليه شکربيگي و زهره رجبيشايان ترجمه شده است، اثر راديو و تلويزيون بر مشارکت و اعتماد در گروههاي اجتماعي و اعمال کنترل بر دهکدههاي اندونزي بررسي شده است. به منظور شناختن اثر راديو و تلويزيون به مولفههاي ياد شده در اندونزي، از دو متغير خارجي استفاده شده است: اولين متغير نوسانات قدرت سيگنال در کوههاي شرقي و مرکز جاوه است و دومين متغير، بر اساس معرفي فضا و زمان تلويزيون خصوصي در اندونزي است. محقق با استفاده از اين دو رويکرد، دريافته است که با زياد شدن کانالهاي صوتي و تصويري، زمان تماشاي تلويزيون و گوش دادن به راديو افزايش مييابد که همين امر باعث کم شدن مشارکت و اعتماد در سازمانها و جامعه ميشود. (اي اولکن، 1388)
– مطالعه رابرت پاتنام16: دموکراسي و سنتهاي مدني در ايتاليا
رابرت پاتنام درباره علل کارآمدي نهادهاي دموکراتيک در شمال ايتاليا نسبت به جنوب آن کشور تحقيق کرده است. پاتنام در مطالعه حکومتهاي منظقهاي تازهتاسيس ايتاليا در دهه 1970 در مييابد که تفاوتهاي بسياري از نظر کارآمدي اداري و پاسخگويي آنها به نيازهاي شهروندان ميان دو بخش شمال و جنوب ايتاليا وجود دارد. پرسش اساسي پاتنام از علل اين تفاوتها با وجود مشابهتهاي بسيار از نظر ساختار اداري و بودجه حکومتهاي منطقهاي اين دو بخش است. بررسيهاي پاتنام او را به اين نتيجه ميرساند که شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي متفاوت اين دو بخش به ويژه از نظر وجود سنتهاي مدني پايدار و همهگير در شمال ايتالياست که افراد را در شبکههاي روابط اجتماعي افقي مانند انجمنهاي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع نهاد خانواده، اوقات فراغت، استادان دانشگاه Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع محل سکونت