منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روان، کاهش استرس، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

ارتش جمهوري اسلامي كه وظيفه حفاظت از تماميت ارضي کشور را برعهده دارند، بيشتر متكي به سرمايه‌هاي انساني بوده و ميزان اثر بخشي آنان تا حدود زيادي به وجود اين نيروهاي سالم و كارآمد بستگي دارد كه از دانش و تخصص بالايي برخوردارند.عوامل گوناگوني وجود دارد كه مي‌توانند تخصص و دانش را تحت تاثير خود قرار دهند و به آن لطمه وارد آورند. يكي از مهم‌ترين عوامل اثر گذار فشار رواني و وجود هيجانهاي کنترل نشده است كه در نهايت مي‌تواند سلامت عمومي و کيفيت زندگي را به خطر اندازد(صادقي بروجردي، 1382). لذا ضرورت ايجاب ميکند که به منظور حفظ اعتبار و ارزش اين ارگان و کارکنان آن به عواملي که موجب عملکردهاي نامطلوب محيطي، سازماني و يا فردي ميشوند، توجه نمود تا بتوان درک درستي از آنها به دست آورد و از طريق راهبردهاي مناسب اين عوامل را کنترل نمود. از طرف ديگر چنانچه که ملاحظه ميشود مدلهاي مفهومي “کيفيت زندگي” پديدهاي نسبتاً جديد هستند که اکثراً همراه با تفکر جديد درمورد اهداف توسعه بودهاند و اکثر تحقيقات صورت گرفته در زمينه کيفيت زندگي در مورد بيماران و گروههاي درماني بوده است و کمتر در گروههاي بدون سابقه بيماري و سالم صورت گرفته است. از اين رو اين پژوهش سعي دارد که با يک بررسي جامع مقايسه کيفيت زندگي، هوش هيجاني و سلامت رواني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش جمهوري اسلامي ايران را مورد مطالعه قرار دهد و به سوالات پاسخ دهد که آيا بين سلامت رواني؛ کيفيت زندگي و هوش هيجاني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار تفاوت وجود دارد؟
1-3- ضرورت و اهميت پژوهش
بايد توجه داشت که يک جامعه، يک سازمان و يا حتي يک خانواده، تنها زماني قادر خواهد بود راه ترقي و تکامل را طي کند که داراي افرادي سالم، با ارزش و نيک پندار باشد. هر قدر که يک فرد از هوش، مهارت و کمالات انساني برخوردار باشد به همان ميزان ميتواند از سلامت و قدرت بدن براي استفاده از آن قابليتها بهرهمند شود و نهايتاً از آن همه دانش و کمال، بهرهاي عايد جامعه، سازمان و خانواده خود بگرداند. با توجه به اين مهم، فعاليت‌هاي ورزشي به عنوان بخشي از نياز ساختاري انسانها، بايستي مورد توجه عموم افراد جامعه باشد. يکي از علل مهم ترقي و توسعه کشورها، حفاظت از تماميت ارضي و توان مقابله با تهديدات محيطي در سطوح مختلف است. از آنجايي که ارتش جمهوري اسلامي وظيفه اين امر خطير را برعهده دارد، داشتن نيروي انساني سالم و کارآمد از احتياجات اين ارگان نظامي است. از همين رو که دست اندرکاران بايد توجه خود را معطوف به عوامل ارتقاء دهنده سلامت رواني، هوش هيجاني و کيفيت زندگي کارکنان خود کنند. از فعاليت بدني و فوق برنامههاي آن بيشتر براي غني کردن ساعات فراغت و ايجاد لحظات شاد و احساس آرامش و آسودگي ياد ميشود. تمرين صحيح و منظم بدني به عنوان بخش مهمي از وظايف افراد جوامع، ميتواند در سلامت و بهداشت جامعه و انجام وظايف و مسئوليتهاي اجتماعي تأثير گذار باشد و کساني موفقترند که از فعاليت بدني بهتري برخوردار باشد. به نظر ميرسد که با توجه به تحقيقات انجام شده، افرادي که داراي برنامه روزانه و منظم فعاليت بدني هستند از دچار شدن به بيماريهاي قلبي- عروقي، ديابت، افزايش فشار خون، پوکي استخوان و التهاب مفاصل محافظت ميشوند و به افزايش عمر طول عمر آنها کمک ميشود. از آنجا که ساليانه هزينههاي درماني بسيار زيادي صرف درمان عوارض و بيماريها ميشود، به راحتي ميتوان به اين موضوع پي برد که داشتن افراد سالم و تندرست ميتواند به ميزان بسيار زيادي اين هزينههاي درماني را کاهش دهد. تحقيقات نشان داده است رابطه پايدار مثبتي بين شرکت منظم در فعاليت بدني و کاهش بيماري‌هايي نظير بيماريهاي قلبي -عروقي، فشار خون بالا، کلسترول بالا، سکتههاي قلبي، ديابت نوع دوم، شکستگي استخوان، سرطانهاي مختلف اعضاي بدن و… وجود دارد بايد توجه داشت که براساس جستجوهاي محقق، تحقيقي که به صورت مستقل به مقايسه کيفيت زندگي، هوش هيجاني و سلامت رواني در جامعه نظاميان انجام نشده است. بر همين اساس يافتههاي اين پژوهش ميتواند بسيار ارزشمند باشد؛ چرا که تحقيقات علمي و مستند هموار کننده برنامه ريزي‌هاي مهم است و نتايج اين تحقيقات نه تنها مي‌تواند مورد توجه سازمان‌هاي نظامي ديگر؛ بلکه مورد توجه سازمان‌هاي بهداشتي نيز خواهد گرديد. نتايج اينگونه تحقيقات است که اين اعتقاد را در مسئولان و دست اندرکاران ايجاد مي‌نمايد که بودجهريزي براي ورزش صرف هزينه نيست؛ بلکه نوعي سرمايهگذاري است که نتايج و پيامدهاي فراواني را داراست.
1-4- اهداف تحقيق
1-4-1- هدف کلي
* مقايسه کيفيت زندگي، هوش هيجاني و سلامت رواني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
1-4-2- هدف‌هاي ويژه
* توصيف ويژگي‌هاي جمعيت شناختي(سن، جنسيت، وضعيت تأهل، وضعيت تحصيلي و…) نمونه هاي تحقيق
* مقايسه کيفيت زندگي کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش جمهوري اسلامي ايران
* مقايسه هوش هيجاني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش جمهوري اسلامي ايران
* مقايسه سلامت رواني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش جمهوري اسلامي ايران
1-5- فرضيه‌هاي تحقيق
* بين کيفيت زندگي کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش جمهوري اسلامي ايران تفاوت وجود دارد.
* بين هوش هيجاني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش جمهوري اسلامي ايران تفاوت وجود دارد.
* بين سلامت رواني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش جمهوري اسلامي ايران تفاوت وجود دارد.
1-6- پيش فرض‌هاي تحقيق
* آزمودني‌ها با صحت، صداقت و دقت به سوالات پاسخ مي دهند.
1-7- محدوديت‌هاي تحقيق
1-7-1- محدوديتهاي خارج از کنترل محقق
* برداشتهاي متفاوت نمونه‌هاي از سوالات پرسشنامه به علت تفاوتهاي فرهنگي؛ خانوادگي و……
* شرايط روحي و رواني شرکت کنندگان هنگام پر کردن پرسشنامه
* صداقت شرکت کنندگان در پر کردن پرسشنامه‌ها
* ميزان علاقهمندي آزمودني‌ها جهت شرکت در اين تحقيق
1-7-2- محدوديتهاي در اختيار محقق
* جامعه تحقيق به کارکنان پايور ارتش جمهوري اسلامي ايران در سال 1392 محدود شده است.
1-8- تعريف مفهومي واژه‌ها و اصطلاحات
کيفيت زندگي: درک افراد از موقعيت خود در زندگي از نظر فرهنگ، نظام ارزشي که در آن زندگي ميکنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولويتهايشان ميباشد. بنابراين تعريف کيفيت زندگي کاملاٌ فردي بوده و توسط ديگران قابل مشاهده نيست و بر درک افراد از جنبههاي مختلف زندگيشان استوار است(Schmitz et al, 2004).
سلامت رواني: عبارت است از وضعيت رفاه و بهبودي تعريف شده که طي آن فرد ميتواند تواناييهايي بالقوه خويش را تحقق بخشد، با استرس‌هاي معمولي در زندگي مقابله کرده و به شکل سازندهاي به کار و فعاليت بپردازد و در اجتماعي که به آن تعلق دارد نقش موثرتري ايفا کند(Landers, 2005).
سلامت جسماني: عبارت است از توانايي فرد در به كار بردن جسم جهت انجام فعاليت‌هاي روزمر ه بدون خستگي زودرس(صادقي بروجردي، 1382).
هوش هيجاني: ظرفيت براي برانگيختن خود، سازمان دادن احساسات خود و ديگران، همچنين مديريت کردن هيجانها در خود و در روابط با ديگران است(Golman, 1998).
خود آگاهي: توانايي در شناسايي دقيق هيجان‌هاي خود و آگاهي از آنها به هنگام توليد خود آگاهي، کنترل تمايلات خود در واکنش به اوضاع و افراد مختلف را نيز شامل مي‌شود(برادبري و گريوز، 1384، ص: 13).
خود مديريتي: توانايي در به کارگيري آگاهي از هيجان‌ها به منظور انعطاف پذير ماندن و رفتارها را مثبت هدايت کردن(برادبري و گريوز، 1384، ص: 13).
آگاهي اجتماعي: توانايي در تشخيص دقيق هيجان‌هاي ديگران و درک اينکه دقيقاً چه اتفاقي در حال روي دادن است(برادبري و گريوز، 1384، ص: 13).
مديريت رابطه: توانايي در به کار گيري آگاهي از هيجان‌هاي ديگران به منظور موفقيت در کنترل و مديريت تعامل‌ها(برادبري و گريوز، 1384، ص: 13).
کارکنان پايور: کارکنان نظامي ارتش جمهوري اسلامي که در استخدام رسمي اين ارگان مي باشند.
فصل 2 فصل دوم

2-1-
مقدمه
در اين فصل ابتدا بر مروري بر مباني نظري و علمي موضوع تحقيق پرداخته شده و سپس به پژوهش هاي انجام شده در ارتباط با موضوع تحقيق اشاره شده است. لازم به ذکر است که بخش مروري بر پژوهش ها به تفکيک در دو بخش پژوهش هاي داخلي و خارجي ارائه مي گردد. در انتهاي فصل يک جمع بندي مختصر از مباني نظري و ادبيات پيشينه ارائه شده است که عصاره و چکيده اين مفصل مي باشد.
2-2- مباني نظري
اين بخش با ارائه تعاريف برخي از مفاهيم کليدي و اساسي تحقيق به تبيين مبناي نظري تحقيق مي‌پردازد.
2-2-1- کيفيت زندگي13
سلامتي حق اساسي هر انسان و يک هدف اجتماعي است و تمام دولتها و حکومتها موظف به تأمين سلامت افراد هستند. تاريخچه پيدايش مفهوم کيفيت زندگي به دوران ارسطو در 385 سال قبل از مسيح باز ميگرد. در آن دوران ارسطو “زندگي خوب” يا “خوب انجام دادن کارها” را معني شاد بودن در نظر گرفته است، ليکن در عين حال به تفاوت مفهوم شادي در افراد مختلف پرداخته و بيان کرده است که سلامتي باعث شادي در يک فرد بيمار شود و با ثروت که فرد فقيري را شاد ميکند، يکسان نيست. در آن زمان شادي يا شادمانه زيستن معادل کيفيت زندگي تلقي ميشد، ولي اصطلاح “کيفيت زندگي” تا قرن بيسستم مورد استفاده قرار نگرفته بود و محققين به مرور زمان متوجه شدند که کيفيت زندگي يکي از پيامدهاي پراهميت در ارزيابي سلامتي است(نجات، 1378). اهميت کيفيت زندگي و وضعيت سلامت تا حدي است که صاحب نظران تمرکز مراقبتهاي بهداشتي قرن حاضر را بهبود کيفيت زندگي و وضعيت سلامت بيان کردهاند(واعظ موسوي 1381).
يکي از مفاهيمي که با رفاه و سلامتي يکسان فرض شده است، کيفيت زندگي است. کيفيت زندگي يک مفهوم چند بعدي است که در برگيرنده ابعادي چون سلامت بدني، سلامت رواني، شرايط اقتصادي، باورهاي شخصي و تعامل محيط است(خورسندي، 1389). سازمانهاي عصر حاضر با نگاه راهبردي به منابع انساني آن را به عنوان دارايي هوشمند و ازشمند در نظر ميگيرند و در نظر دارند بيش از پيش به ارتقاء کيفيت زندگي و رضايت شغلي کارکنان بپردازند(بزازيان، 2007). در حال حاضر با وجود اطلاعات فراوان و ارزنده، انسان دريافته که شيوه زندگي سالم، کليدي طلايي براي موفقيت است و برخورداري از ورزش منظم و مداوم، ضرورتي براي زندگي سالم به شمار ميرود. بر اساس شواهد فراوان، فعاليتبدني يکي از مهم‌ترين عوامل حفظ بهداشت شخصي و اجتماعي است و کساني که بيتوجه و بهراحتي از کنار اين مسئله ميگذرند، در واقع هنوز هنر زندگي کردن را نياموختهاند. امروزه، انجام فعاليتهاي بدني منظم، تغذيه مناسب، استفاده نکردن از سيگار و دخانيات و کاهش استرس به منظور دستيابي به بهداشت روحي و رواني، بخشي از هدفهاي بهداشت ملي کشورهاي توسعه يافته است و در بيانيههاي مختلف بر اهتمام به آنها اصرار ميورزند و عموم مردم را تشويق ميکنند تا با روي آوردن به اين برنامهها، از مواهب آن يعني افزايش طول عمر و بهبود کيفيت زندگي بهرهمند شوند(بخشنده، 1387).
در چندين دهه گذشته، سلامتي يک حق بشري و هدف اجتماعي در جهان شناخته شده است. يعني، سلامتي براي ارضا نيازهاي اساسي انسان لازم است و بايد در دسترس همه انسان‌ها قرار گيرد. کيفيت زندگي مفهوم وسيع‌تري از سلامتي است. شايد بتوان مجموعه‌اي از رفاه جسماني، رواني و اجتماعي که به وسيله شخص يا گروهي از افراد درک مي‌شود مانند شادي، رضايت و افتخار، سلامت وتندرستي، موقعيتهاي اقتصادي، فرصتهاي آموزشي و خلاقيت را به عنوان کيفيت زندگي دانست. شيوه زندگي ارتباط نزديکي با سلامتي دارد. به هر حال نکته مهم در اين تعريف رفاه جسماني، رواني واجتماعي است که چيزي جز تعريف سلامتي نيست. در واقع سلامتي در مرکز مفهوم زندگي قرار دارد(واعظ موسوي، 1381).
سلامتي موضوعي مهمي و اساسي است که در کيفيت زندگي نقش دارد و دامنه آن بسيار گستردهتر از رهائي از بيماري‌هاست. سلامتي مطلوب شامل خوب بودن از نظر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روان، گروه همسالان، گروه کنترل، عامل قدرت Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، افراد فعال