منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلامت جسمی، ارتکاب جرم، مواد مخدر، بیماری های واگیردار

دانلود پایان نامه ارشد

مورد حتّی شرط سن نیز مطرح نشده است.46 در انتهای آیین نامه اجرایی ضمن ماده 24 تحت عنوان مقررات متفرقه پیش بینی شده است که« مدیر کانون به تناسب بیانضباطی اطفال میتواند تنبیه هایی از قبیل سلب امتیازات به طور موقت، تذکر و سرزنش، نگهداری در محل مخصوص به طور انفرادی یا دسته جمعی، در باره آنها اعمال نماید. ولی به طور کلی تخویف و تحقیر اطفال در حضور دیگران و تنبیه بدنی و هرگونه عمل دیگری که به سلامت جسمی و روانی اطفال لطمه بزند، مطلقاً ممنوع است.»

1- تدابیر اصلاحی و تربیتی در زندان
ترتیب نگهداری اطفال در قسمت زندان از لحاظ صرف غذا، خواب، تعلیمات اخلاقی و حرفه ای به گونه ای است که شبیه نگهداری در قسمت اصلاح و تربیت باشد.مدیر کانون میتواند برحسب تخلف انضباطی و روحیه مددجوی متخلف و یا خصوصیات مددجویی که بطور مستقیم با نظر دادگاه در زندان نگهداری میشوند، آنان را از لحاظ صرف غذا یا خواب یا تعلیمات اخلاقی و حرفه ای و اجرا تدابیر تربیتی و تهذیبی به دستههایی تقسیم نموده و معاشرت هر دسته را با دسته دیگر ممنوع نماید.47 مطبق آیین نامه انضباطی فردی که به اندرزگاه فرستاده میشود از برخی از امتیازات از قبیل ملاقات با خویشاوندان و تماس تلفنی، مرخصی و … محروم میگردد. با توجه به حالت خطرناک برخی از مددجویان در قسمت اندرزگاه، آنها را به صورت انفرادی در یک سالن (بند) نگه میدارند و روزها حق خواب ندارند. به محض اعزام مددجو به قسمت زندان، مددکاران و روانشناسان به قسمت مذکور مراجعه می نمایند و اقدام به مشاوره و کشف علت ارتکاب بزه و یا تخلف از مقررات کانون میپردازند. پس از آنکه مددجو با کمک مددکاران و روانشناسان پی به اشتباه خود برد و ابراز ندامت کرد و به نظر مسئولین و مراقبان فرد متخلف اصلاح گردیده باشد، طبق گزارشی وضعیت مددجو را به شورای انضباطی گزارش می دهند. با صدور اجازه از طریق شورای انضباطی و در برخی از جرایم پس از صدور مجوز از سوی دادگاه فرد دوباره به قسمت اصلاح و تربیت برگردانده میشود.

2- ترکیب شورای انضباطی و نوع تنبیهات اتخاذی
به منظور تسریع در امر تربیت و اصلاح زندانیان و حصول نتیجه بازپروری و بازسازی ساختار فکری و روحی مددجویان و به انگیزه رفع آثار و تبعات جرم از وجود مجرمان و آماده سازی آنان برای بازگشت به اجتماع و اشتغال آنان در بخشهای تولیدی و صنعتی و اقتصادی جامعه و کمک به آسایش عمومی آحاد جامعه و خصوصاً خانوادههای زندانیان و تامین سلامت همه افراد و بهره گیری از محبوس شدن زندانیان، باید در هر زندان شورایی بنام شورای انضباطی تشکیل و ناظر بر حسن رفتار و کردار زندانیان و سو حرکات آنان باشد تا در خصوص مددجویانی که عادتاً علاقمند به ارتکاب جرم و تخلف از آیین نامه و مقررات محل نگهداری را دارند، از طریق این شورا تنبیه و مجازات شوند. هم چنین در صورتی که در طول مدت تحمل کیفر مددجو حسن رفتار و اخلاق نشان دهد و آثار تنبیه و اصلاح در آنان ظاهر گردد بوسیله شورا تشویق می گردند.48
مطابق ماده 174 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور« به منظور رسیدگی به تخلفات محکومان و متهمان شورای انضباطی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می گردد: مسئولان واحدهای قضایی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاه مربوط، و یک نفر مددکار با انتخاب رئیس زندان.تصمیمهای اتخاذی با اکثریت آرا قابل اجرا است.»
بیشترین انگیزه در راستای تشکیل این شورا، حسن مراقبت و اعمال تدابیر لازم و ایجاد روحیه نظم و انضباط و عادت دادن به سلامت نفس در زندانیان شرور میباشد که به نحوی از انحا آنان را تشویق به تغییر صفات ناپسند و هنجارهای خلاف نموده و افکار مجرمانه و تصورات متجاوزگرانه را از آنان دور و به هر صورت چنین افرادی را بازسازی و آماده بازگشت به اجتماع نمایند.
هر یک از کارکنان وقتی با یک بدرفتاری یا تخلف از مقررات اصلی یا تکمیلی توسط مددجو مواجه شد، پیش از گزارش حادثه باید تحقیقاتی انجام بدهد تا تمام اطلاعات مربوط به تخلف را آماده و جمع بندی نماید. پس از تکمیل گزارش مسئول مراقبت باید از تخلف صورت گرفته مطلع شود. تمام گزارشها بوسیله مدیر کانون یا معاون او در مدت 24 ساعت مورد بررسی قرار میگیرد و تنها این دو مقام مسئول می توانند اتهام فرد خاطی را در شورا مطرح نمایند.
پس از اتمام تحقیقات و محرز شدن ارتکاب جرم و یا تخلف از مقررات کانون مسئول مراقبت یا جانشین مدیر تصمیم میگیرد که فرد خاطی را قبل از رسیدگی به تخلف در شورای انضباطی در خوابگاه نگه دارند و یا اندرزگاه بفرستند. جلسه رسیدگی به تخلف باید ظرف دو روز بعد از اخطار کتبی به مددجو تشکیل شود. مگر اینکه مددجو متقاضی تسریع در تشکیل جلسه رسیدگی باشد.
در جلسه رسیدگی مددجو در شورای انضباطی حاضر و از گزارش تخلف مطّلع و اتهام وی به او تفهیم خواهد شد. مددجو حق دارد که برای دفاع از خود تقاضای وکیلی از وکلای افتخاری را بنماید. به مددجوی خاطی فرصت هرگونه دفاع و یا تقاضای تخفیف داده خواهد شد و همچنین مجاز است با مراقب و شاهدان به صورت حضوری در شورای انضباطی رو به رو و از آنها سوال نماید. اعضای شورا پس از بررسی دلایل موثق و استماع شهادت شهود و مراقبین اقدام به اصدار رای می نماید. شورا باید حق تجدید نظر خواهی( اعتراض) به رای صادره را به اطلاع مددجو برساند و مراحل آن را توضیح دهد و برای تکمیل فرم اعتراض مساعدت های لازم را برای او به عمل آورد و از تحویل فرم تجدیدنظرخواهی به شورا مطمئن شود.
در تمام مواردی که تخلف مددجو نسبت به مقررات کانون محرز گردید، تنبیهات انضباطی ذیل اتخاذ خواهد شد. چنانچه مددجویی از مقررات تکمیلی سرپیچی نموده، علاوه بر اختصاص دادن برنامه های بیشتر، درمان یا خدمات مشاوره ای در صورت لزوم یک یا چند مورد از تنبیهات زیر اعمال خواهد شد:
1- توبیخ شفاهی
2- توبیخ کتبی و درج در پرونده
3- از دست دادن امتیازهای زیر تا دوهفته:
– استفاده از فروشگاه
– استفاده از استخر
– استفاده از سالن ورزشی
– استفاده از سالن سینما و تئاتر
4- انجام نظافت عمومی که بیش از 4 ساعت طول نکشد.
اگر در شورای انضباطی ثابت شود یکی از مددجویان از مقررات اصلی تخطی کرده است یک یا چند مورد از تنبیهات ذیل علاوه بر برنامه های بیشتر درمان یا خدمات مشاوره ای درباره او اجرا میشود:
1- نگهداری در اندرزگاه حداکثرتا مدت 20 روز. تمام فعالیتهای که او در اندرزگاه مجبور به انجام آن میشود در دفتر وقایع ثبت می شود (مانند اینکه از اندرزگاه خارج و جایی را نظافت کرد، به مدرسه رفته و….)
2- محرومیت در ملاقات با خانواده
3- محرومیت از مرخصی
هیچ مددجویی نباید مورد تنبیهاتی دیگر به جز آنچه که در مقررات و آیین نامه داخلی کانون مقرر شده به مجازات دیگری محکوم گردد.
هرگاه اعمال ارتکابی مختلف افزون بر تخلف انضباطی، وصف مجرمانه نیز داشته باشد، ضمن در نظر گرفتن تنبیهات انضباطی مراتب به دادیار ناظر نیز اعلام می شود تا تصمیم قانونی اتخاذ گردد.49
با توجه به تنبیهاتی که در نظر گرفته شده برخی از تنبیهات هم با توجه به مقررات و نظر متخصص کانون ممنوع شده است. از جمله هر نوع تنبیه بدنی، هر نوع برخورد یا بیتوجهی که منجر به صدمه و کاهش سلامت مددجو شود، هر نوع محومیت از لباس، تخت خواب، برنامه غذایی روزانه کانون، وسایل بهداشتی معمول در بهداشت عمومی، استفاده از قرص های آرام بخش که اعتیاد آور هستند، استفاده از سلول انفرادی یا رژیم غذایی محدود، لباس مهار کننده، دهان بند و دیگر وسایل بستن.50

3- مقررات تکمیلی و اصلی کانون اصلاح و تربیت
مقررات تکمیلی برای اطمینان از این است که با هر مددجویی به صورت عادلانه و محترمانه رفتار میشود و تا آنجا که امکان دارد زندگی افراد در کانون راحت و سودمند گردد. این مقررات به نوبه خود اهمیت زیادی دارند و باید از آنها پیروی گردد. که اهم آن به شرح ذیل میباشد:
– مددجویان باید خوابگاه خود را تمیز و مرتب نگه دارند و تختخواب خود را هر روز مرتب نمایند و وسایل و اشیا خود را در کمدی که به آنها اختصاص داده شده منظم و محفوظ نگه دارند؛
– مددجویان نباید به وسایل و تجهیزات کانون آسیب برسانند و یا آنها را تخریب کنند؛
– رهنمودها، دستورها و وظایفی که از طرف کارکنان کانون به مددجویان محول میشود باید به اطاعت و انجام دهند؛
– رفتارهایی همچون کشیدن سیگار، سر و صدای بلند و زیاد خصوصاً در ساعات خاموشی، قمار و شرط بندی، گفتن یا انجام رفتارهای برخلاف عفت و اخلاق عمومی و… در همه قسمتهای کانون ممنوع است؛
– هنگام حرکت دسته جمعی تمام افراد باید در صف و به طور منظم حرکت نمایند و از رفت و آمد بدون حضور مراقب و بدون مجوز خودداری نمایند؛
– توهین و افترا و دروغ گفتن درباره افراد و کارکنان کانون به معنی نقض مقررات کانون تلقی خواهد شد.
برای حفظ سلامتی و امنیت مددجویان و کارکنان مقررات اصلی وضع شده است. تخلف از این مقررات نگران کننده است، چرا که تخلف و سرپیچی از آن سلامتی و امنیت مددجویان و کارکنان را به خطر میاندازد. اهم مقررات اصلی به شرح ذیل می باشد:
– داشتن هر نوع اسلحه چه به صورت دستساز و یا کارخانهای و هر نوع وسیلهای که نگهداری آن خطرناک است و برخلاف مقررات و آییننامه میباشد؛
– اقدام به خودزنی، خودکشی، رابطه جنسی نامشروع با مددجویان دیگر خلاف مقررات است و علاوه بر تنبیهات انضباطی بایستی طی گزارشی به قاضی دادگاه نیز اطلاع داده شود؛
– تخریب و صدمه زدن عمدی به اموال، وسایل و تجهیزات کانون برخلاف مقررات است؛
– مصرف مواد مخدر و وارد کردن آن به محیط کانون ممنوع میباشد؛
– دزدی از دیگر مددجویان و یا از اموال کانون خلاف مقررات است و….51
مددجویی که اقدام به نقض مقررات تکمیلی و اصلی کانون میکنند و با تذکر مسئولین متنبه نمیشود با تصمیم شورای انضباطی از برخی از حقوق برای مدت معین محروم میگردند.

گفتار دوم- تدابیر بهداشتی و وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت
در این گفتار سه مبحث را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم. در قسمت اول تدابیر بهداشتی که مسئولین کانون برای سلامتی مددجویان در نظر گرفته اند، بررسی خواهد شد.زندگی در محیط پر جمعیت و شلوغ نیازمند تدابیر خاص بهداشتی است. چه بسا نادیده گرفتن مسایل بهداشت فردی و جمعی و عدم سمپاشی و جرمزدایی به موقع موجب شیوع بیماری های واگیردار گردد. به همین دلیل بهداری کانون برای جلوگیری از بیماری مددجویان اقدام به بازدید از محل نگهداری و محل آموزش مینمایند و در صورت لزوم اقدام به گندزدایی می کنند. مددجویانی که بیمار میشوند فوراً به بهداری اعزام میگردند، در بدو ورود هر مددجویی مسایل بهداشتی به آنها داده میشود و یک عدد کیف که حاوی مواد و وسایل بهداشتی است در اختیار آنان قرار می گیرد.
در قسمت بعد، وظایف مسئولین کانون که شامل مدیر کانون، مددکاران اجتماعی، مراقبین تربیتی و انتظامی کانون مورد بررسی قرار میگیرد. مطابق آییننامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت و دستورالعمل تنظیمی توسط مسئولین کانون هر یک از مسئولین کانون دارای وظایف و اختیاراتی هستند و موظفند که آنها را رعایت نمایند و در صورت تخلف و عدم رعایت آن مواخذه و تنبیه میگردند.

الف- تدابیر کمیته بهداشت و درمان و تغذیه
مطابق ماده110 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور« بهداری موسسه یا زندان مکلف است برای پیشگیری از سرایت بیماریهای واگیردار مانند بیماریهای آمیزشی، سل، ایدز و نظایر آن وارد عمل شده، با استفاده از همکاری و کمک مالی و فنی وزارتخانهها و موسّسات و انجمنها نسبت به تهیه محل و دارو برای درمان کامل بیماران یاد شده و هم چنین معتادان مواد مخدر یا الکل اقدام نماید.» کانون اصلاح و تربیت نیز برای حفظ سلامت جسمی و روانی مددجویان اقدام به ایجاد بهداری و بخش روانشناسی کرده است و با ارائه برنامه غذایی استاندارد و مورد تایید کارشناسان و متخصصین امور تغذیه به آشپزخانه برنامه غذایی مدوّن ابلاغ نمودهاند.

1-مشاوره و روان درمانی مددجویان و خانواده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، مصرف مواد، نظم و امنیت، استان تهران Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بهداشت روان، روابط عمومی، بیمارستان، بهداشت روانی