منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، سرمایه مشتری، سرمایه انسانی، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
302.
029.
187.-
240.
109.-
1.000
540.
117.
057.-

000.
434.
000.
000.
003.
.
000.
002.
127.

724
724
724
724
724
0
724
724
724
D_Cash پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
096.
038.
029.-
115.
028.
540.
1.000
100.
038.-

010.
310.
438.
002.
455.
000.
.
007.
312.

724
724
724
724
724
724
0
724
724
STD_Ret ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
093.
010.-
031.-
083.
007.-
117.
100.
1.000
149.

013.
782.
398.
025.
852.
002.
007.
.
000.

724
724
724
724
724
724
724
0
724
Rate ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
064.-
015.-
057.
078.-
058.
057.-
038.-
149.
1.000

086.
678.
127.
035.
118.
127.
312.
000.
.

724
724
724
724
724
724
724
724
0
FD ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
1.000
101.-

.
007.

0
717

HCE پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
101.-
1.000

007.
.

717
0

نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی جزئی (به شرح بخش دوم جدول بالا) بیانگر آن است که:
– میزان ضریب همبستگی بین سرمایه انسانی (HCE) و آشفتگی مالی (FD)به ترتیب برابر با 101/0- و 007/0 میباشد که کوچکتر بوده سطح معناداری این متغیر از 5%، نشان دهنده رابطه معنادار بین این دو متغیر است. بنابراین در سطح اطمینان 95% میتوان گفت که رابطه منفی و معناداری بین سرمایه انسانی و آشفتگی مالی وجود دارد که این به معنای پذیرش فرضیه فرعی دوم تحقیق در سطح اطمینان مذکور است.

4-5-4- نتایج همبستگی بین سرمایه مشتری و آشفتگی مالی

جدول 4-23- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه مشتری و آشفتگی مالی
متغیرهای کنترل
FD
CEE
Lev
ROA
Size
Cash
D_
Cash
STD_
Ret
Rate
FD پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
1.000
703.
689.-
802.
131.-
302.
096.
093.
064.-

.
000.
000.
000.
000.
000.
010.
013.
086.

0
724
724
724
724
724
724
724
724
CEE پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
703.
1.000
414.-
760.
306.-
267.
114.
046.
038.-

000.
.
000.
000.
000.
000.
002.
218.
312.

724
0
724
724
724
724
724
724
724
Lev ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
689.-
414.-
1.000
584.-
073.
187.-
029.-
031.-
057.

000.
000.
.
000.
049.
000.
438.
398.
127.

724
724
0
724
724
724
724
724
724
ROA پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
802.
760.
584.-
1.000
035.-
240.
115.
083.
078.-

000.
000.
000.
.
348.
000.
002.
025.
035.

724
724
724
0
724
724
724
724
724
Size پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
131.-
306.-
073.
035.-
1.000
109.-
028.
007.-
058.

000.
000.
049.
348.
.
003.
455.
852.
118.

724
724
724
724
0
724
724
724
724
Cash پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
302.
267.
187.-
240.
109.-
1.000
540.
117.
057.-

000.
000.
000.
000.
003.
.
000.
002.
127.

724
724
724
724
724
0
724
724
724
D_Cash پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
096.
114.
029.-
115.
028.
540.
1.000
100.
038.-

010.
002.
438.
002.
455.
000.
.
007.
312.

724
724
724
724
724
724
0
724
724
STD_Ret ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
093.
046.
031.-
083.
007.-
117.
100.
1.000
149.

013.
218.
398.
025.
852.
002.
007.
.
000.

724
724
724
724
724
724
724
0
724
Rate ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
064.-
038.-
057.
078.-
058.
057.-
038.-
149.
1.000

086.
312.
127.
035.
118.
127.
312.
000.
.

724
724
724
724
724
724
724
724
0
FD ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
1.000
248.

.
000.

0
717

CEE پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
248.
1.000

000.
.

717
0

نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی جزئی (بخش دوم جدول) نشان میدهد که:
– میزان ضریب همبستگی بین سرمایه مشتری (CEE) و آشفتگی مالی (FD) برابر با 248/0 میباشد که با توجه به سطح معناداری این متغیر (000/0)، در سطح اطمینان 95% میتوان گفت که رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و آشفتگی مالی وجود دارد و فرضیه فرعی سوم تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد.

4-6- آزمونهای تکمیلی تحقیق
همانگونه که در فصل سوم تحقیق بیان شد در اين تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و اجزای تشکیل دهنده آن یعنی سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه مشتری و میزان احتمال آشفتگی مالی شرکتهای نمونه پرداخته شد. نتایج بدست آمده از آزمون مدل تحقیق و تحلیل نتایج ضریب همبستگی بیانگر وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری، سرمایه انسانی و سرمایه مشتری با میزان احتمال آشفتگی مالی است، اما با استفاده از این نتیجه بدست آمده نمیتوان در خصوص وضعیت سرمایه فکری (و اجزای تشکیل دهنده آن) در شرکتهای متفاوت از لحاظ میزان احتمال بروز آشفتگی مالی اظهار نظر نمود.
در این بخش سعی میشود تا با استفاده از آزمون تحليل واريانس يک طرفه به بررسی وضعیت ميانگين آشفتگی مالی در بین شرکتهای متفاوت از لحاظ آشفتگی مالی پرداخت. شرکتهای نمونه تحقیق با توجه به مقدار متغیر آشفتگی مالی آنها به سه گروه تقسیم بندی شدهاند که این گروهها عبارتند از: شرکتهای ورشکسته (گروه 1)، شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل (گروه 2) و شرکتهای در سلامت کامل (گروه 3). تقسیمبندی شرکتهای نمونه بر اساس گروههای سه گانه مذکور به شرح جدول زیر است:

جدول 4-24- نتیجه تقسیمبندی شرکتهای نمونه به گروههای سه گانه

تعداد
درصد
درصد تجمعی
گروه 1
208
28.7
28.7
گروه 2
436
60.1
88.7
گروه 3
82
11.3
100.0
مجموع
726
100.0

همانطور که مشاهده میشود نزدیک به 29 درصد شرکتهای نمونه در گروه 1 (شرکتهای ورشکسته)، 60 درصد در گروه 2 (شرکتهای مابین ورشکستگی و سلامت کامل) و 11درصد در گروه 3 (شرکتهای در وضعیت سلامت کامل) قرار گرفتهاند.
فرض صفر و فرض مقابل آن در آزمون تحليل واريانس يک طرفه به شرح زیر می باشد
{█(H0: μ1=μ2=μ[email protected]: )┤

ناحیه رد و پذیرش فرض صفر و فرض مقابل آن به شرح زیر است:

نتایج حاصله از انجام آزمون تحلیل واریانس به شرح جداول زیر میباشد:
جدول 4-25- نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس

مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
Fآماره
سطح معناداری
Sig
VAIC بین گروه
درون گروه
مجموع
1964.466
2
982.233
10.031
000.

70795.10
723
97.919

72759.57
725

CEEبین گروه
درون گروه
مجموع
6.803
2
3.402
202.983
000.

12.117
723
017.

18.920
725

HCE بین گروه
درون گروه
مجموع
1738.360
2
869.180
9.155
000.

68644.82
723
94.944

70383.18
725

SCEبین گروه
درون گروه
مجموع
1.862
2
931.
549.
578.

1226.870
723
1.697

1228.733
725

در آزمون تحلیل واریانس یکطرفه86 به شرح جدول فوق چنانچه سطح معناداری (Sig) بین گروهها (در ستون آخر) کمتر از 5% باشد (فرض برابری میانگین بین گروهها رد شده که این امر نشان دهنده وجود تفاوت معنادار بین میانگین آشفتگی مالی حداقل دو گروه میباشد). بر اساس نتایج بدست آمده از اجرای آزمون:
– با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری (Sig) متغیر سرمایه فکری (VAIC) کوچکتر از 5 درصد است، فرضH0 فوق (برابری میانگین گروهها) رد شده که این بدان معناست که تفاوت معنیداری بین میانگین سرمایه فکری در گروههای مختلف (از لحاظ میزان آشفتگی مالی) وجود دارد.
– سطح معناداری آزمون تحلیل واریانس یک طرفه متغیر سرمایه مشتری (CEE) برابر با 000/0 میباشد که کوچکتر بودن این مقدار از 5% نشان دهنده عدم برابری میانگین سرمایه مشتری در بین شرکتهای متفاوت از لحاظ میزان آشفتگی مالی است. به عبارت دیگر این نتیجه نشان میدهد که میانگین سرمایه مشتری، حداقل در دو گروه از سه گروه شرکتهای نمونه تفاوت قابل ملاحظهای با هم داشتهاند.
– مقدار آماره F متغیر سرمایه انسانی (HCE) در آزمون تحلیل واریانس برابر با 155/9 و سطح معناداری آن برابر با 000/0 میباشد که این نتیجه نشان دهنده وجود تفاوت قابل ملاحظه بین میانگین سرمایه انسانی در شرکتهای با وضعیت آشفتگی متفاوت است. لازم به ذکر است که در ادامه نتایج مربوط به مقایسه دقیق میانگین سرمایه انسانی در میان شرکتهای ورشکسته (گروه 1)، شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل (گروه 2) و شرکتهای در سلامت کامل (گروه 3) ذکر خواهد شد.
– سطح معناداری آماره آزمون تحلیل واریانس متغیر سرمایه ساختاری (SCE) برابر با 578/0 میباشد که بزرگتر بودن این مقدار از 5% نشان دهنده برابری میانگین سرمایه ساختاری در بین شرکتهای متفاوت از لحاظ میزان آشفتگی مالی است. به عبارتی این نتیجه نشان میدهد که میانگین سرمایه ساختاری، در بین شرکتهای ورشکسته (گروه 1)، شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل (گروه 2) و شرکتهای در سلامت کامل (گروه 3) تفاوت قابل ملاحظهای نداشته است.
تاکنون صرفاً به بررسی کلی میانگین سرمایه فکری و اجزای تشکیل دهنده آن در شرکتهای متفاوت از لحاظ میزان آشفتگی مالی پرداخته شده است. در ادامه میانگین متغیرهای سرمایه فکری، سرمایه مشتری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در میان شرکتهای ورشکسته (گروه 1)، شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت کامل (گروه 2) و شرکتهای در سلامت کامل (گروه 3) پرداخته شده که نتایج بدست آمده از این بخش به شرح جدول زیر است:

جدول 4-26- بررسی میانگین متغیرهای سرمایه فکری، سرمایه مشتری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در میان گروههای سه گانه
متغیروابسته
تفاوت میانگین
(I-J)
خطای معیار
سطح معناداری
Sig
سطح اطمینان 95%
(I) (J)

حد پایین
حد بالا
VAIC 1 2

3
6275.
8339.
732.
1.330-
2.5858

4.6982-
1.2903
001.
7.728-
1.667-
VAIC 2 1

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سرمایه فکری، زنجیره ارزش، مدیریت دانش، افزوده اقتصادی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ورشکستگی، سرمایه مشتری، سرمایه فکری، سرمایه انسانی