منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی، سرمایه فکری

دانلود پایان نامه ارشد

موجودی نقد نگهداری شده بیشتر باشد، شرکت بیشتر دچار آشفتگی مالی میگردد.
– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر انحراف معیار بازده سهام (STD_Ret)، نشان دهنده تأثیر مثبت اما بیمعنای این متغیر بر آشفتگی مالی شرکت است. همچنین تأثیر متغیر نرخ بهره (بازدهی) بدون ریسک بر میزان آشفتگی مالی شرکتهای نمونه معنادار نبوده است.
– نتایج آزمون همخطی نشان میدهد که مقادیر آماره VIF در تمام متغیرهای مدل، نزدیک به یک بوده که این امر حکایت از عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق دارد (مقادیر کمتر از 10 نشان دهنده عدم وجود احتمال همخطی بین متغیرهای تحقیق است). بنابراین یکی دیگر از پیش فرضهای رگرسیون نیز بدین شکل مورد تأیید قرار میگیرد.

4-5- تحلیل نتایج ضریب همبستگی
همبستگي مدلي آماري است که به وسيله آن مي‌توان درجه و جهت رابطه بين متغيرها را نشان داد. همبستگي بین متغیرهای تحقیق با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون بررسی شده است که در واقع ريشه دوم ضريب تعيين در برازش مدلهاي رگرسيون تک متغيره است. نحوه تصمیمگیری در خصوص رد و پذیرش فرض صفر و فرض مقابل آن در ضریب همبستگی پیرسون به شرح زیر است:

چنانچه سطح معناداری همبستگی بین دو متغیر مورد نظر کمتر از 5% باشد میتوان گفت فرض صفر فوق در سطح اطمینان 95% رد شده و همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد.
در بخشهای گذشته با استفاده از مدلهای رگرسیون چندمتغیره به بررسی فرضیههای تحقیق پرداخته شد و در این بخش به منظور انجام تحلیلهای بیشتر، با استفاده از تحلیل ضریب همبستگی به بررسی وجود و نوع رابطه بین متغیرهای تحقیق پرداخته میشود تا چارچوب مناسبی را برای نتیجهگیری کلی تحقیق فراهم آورد.
برای رسیدن به تحلیلی مناسب در خصوص نوع رابطه بین متغیرهای تحقیق و میزان و شدت این رابطه از دو رویکرد کلی در تحلیل ضرایب همبستگی استفاده میشود. در رویکرد معمول، رابطه بین تمام متغیرهای تحقیق صرف نظر از نوع متغیر مورد بررسی قرار میگیرد. در واقع در این روش صرفاً به رابطه بین دو متغیر مورد نظر دقت میشود و تأثیر متغیرهای کنترلی بر رابطه بین متغیر وابسته تحقیق و متغیرهای مستقل نادیده گرفته میشود. در رویکرد دوم که به همبستگی جزئی85 (تفکیکی) معروف است اثرات متغیرهای کنترلی بر رابطه بین متغیرهای اصلی تحقیق در نظر گرفته میشود و همبستگی بدست آمده، همبستگی میان دو متغیر با حذف اثرات سایر متغیرهاست. بنابراین در این تحقیق از هر دو رویکرد بطور همزمان استفاده خواهد شد.

4-5-1- نتایج همبستگی بین سرمایه فکری و آشفتگی مالی
نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون به شرح جدول زیر و در دو بخش قرار دارد که بخش نخست حاوی ضرایب همبستگی (بدون در نظر گرفتن اثرات متغیرهای کنترلی) و بخش دوم ضرایب همبستگی جزئی (کنترل آثار متغیرهای کنترلی تحقیق) میباشد. در اين جدول سطر نخست نشانگر ضرايب همبستگي بين متغيرهاي تحقیق و سطر دوم نیز احتمال آماره t (Sig) میباشد که نشانگر سطح معناداری رابطه متغيرها (معنادار بودن) است.

جدول 4-20- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه فکری و آشفتگی مالی
متغیرهای کنترل
FD
VAIC
Lev
ROA
Size
Cash
D_
Cash
STD_
Ret
Rate
FD پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
1.000
172.
689.-
802.
131.-
302.
096.
093.
064.-

.
000.
000.
000.
000.
000.
010.
013.
086.

0
724
724
724
724
724
724
724
724
VAIC پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
172.
1.000
202.-
286.
199.
030.
040.
012.-
020.-

000.
.
000.
000.
000.
414.
283.
748.
589.

724
0
724
724
724
724
724
724
724
Lev ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
689.-
202.-
1.000
584.-
073.
187.-
029.-
031.-
057.

000.
000.
.
000.
049.
000.
438.
398.
127.

724
724
0
724
724
724
724
724
724
ROA پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
802.
286.
584.-
1.000
035.-
240.
115.
083.
078.-

000.
000.
000.
.
348.
000.
002.
025.
035.

724
724
724
0
724
724
724
724
724
Size پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
131.-
199.
073.
035.-
1.000
109.-
028.
007.-
058.

000.
000.
049.
348.
.
003.
455.
852.
118.

724
724
724
724
0
724
724
724
724
Cash پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
302.
030.
187.-
240.
109.-
1.000
540.
117.
057.-

000.
414.
000.
000.
003.
.
000.
002.
127.

724
724
724
724
724
0
724
724
724
D_Cash پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
096.
040.
029.-
115.
028.
540.
1.000
100.
038.-

010.
283.
438.
002.
455.
000.
.
007.
312.

724
724
724
724
724
724
0
724
724
STD_Ret ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
093.
012.-
031.-
083.
007.-
117.
100.
1.000
149.

013.
748.
398.
025.
852.
002.
007.
.
000.

724
724
724
724
724
724
724
0
724
Rate ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
064.-
020.-
057.
078.-
058.
057.-
038.-
149.
1.000

086.
589.
127.
035.
118.
127.
312.
000.
.

724
724
724
724
724
724
724
724
0
FD ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
1.000
099.-

.
008.

0
717

VAIC پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
099.-
1.000

008.
.

717
0

نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی جزئی (بخش دوم جدول) به شرح زیر است:
– میزان ضریب همبستگی بین سرمایه فکری (VAIC) و آشفتگی مالی (FD)برابر با 099/0- میباشد و با توجه به اینکه سطح معناداری این ضریب همبستگی 008/0 است، در سطح اطمینان 95% میتوان گفت که همبستگی و رابطه معناداری بین سرمایه فکری و آشفتگی مالی وجود دارد. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری و آشفتگی مالی در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار میگیرد.

4-5-2- نتایج همبستگی بین سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی

جدول 4-21- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی
متغیرهای کنترل
FD
SCE
Lev
ROA
Size
Cash
D_
Cash
STD_
Ret
Rate
FD پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
1.000
012.-
689.-
802.
131.-
302.
096.
093.
064.-

.
743.
000.
000.
000.
000.
010.
013.
086.

0
724
724
724
724
724
724
724
724
SCE پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
012.-
1.000
009.-
002.-
077.
019.-
007.
020.-
033.-

743.
.
816.
957.
038.
603.
841.
596.
373.

724
0
724
724
724
724
724
724
724
Lev ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
689.-
009.-
1.000
584.-
073.
187.-
029.-
031.-
057.

000.
816.
.
000.
049.
000.
438.
398.
127.

724
724
0
724
724
724
724
724
724
ROA پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
802.
002.-
584.-
1.000
035.-
240.
115.
083.
078.-

000.
957.
000.
.
348.
000.
002.
025.
035.

724
724
724
0
724
724
724
724
724
Size پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
131.-
077.
073.
035.-
1.000
109.-
028.
007.-
058.

000.
038.
049.
348.
.
003.
455.
852.
118.

724
724
724
724
0
724
724
724
724
Cash پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
302.
019.-
187.-
240.
109.-
1.000
540.
117.
057.-

000.
603.
000.
000.
003.
.
000.
002.
127.

724
724
724
724
724
0
724
724
724
D_Cash پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
096.
007.
029.-
115.
028.
540.
1.000
100.
038.-

010.
841.
438.
002.
455.
000.
.
007.
312.

724
724
724
724
724
724
0
724
724
STD_Ret ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
093.
020.-
031.-
083.
007.-
117.
100.
1.000
149.

013.
596.
398.
025.
852.
002.
007.
.
000.

724
724
724
724
724
724
724
0
724
Rate ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
064.-
033.-
057.
078.-
058.
057.-
038.-
149.
1.000

086.
373.
127.
035.
118.
127.
312.
000.
.

724
724
724
724
724
724
724
724
0
FD ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
1.000
010.-

.
797.

0
717

SCE پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
010.-
1.000

797.
.

717
0

نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی جزئی (بخش دوم جدول) نشان میدهد که:
– میزان ضریب همبستگی بین سرمایه ساختاری (SCE) و آشفتگی مالی(FD) برابر با 010/0- میباشد و با توجه به اینکه سطح معناداری این ضریب همبستگی 797/0 است، در سطح اطمینان 95% میتوان گفت که رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی وجود ندارد که این به معنای رد فرضیه فرعی اول تحقیق در سطح اطمینان 95% است.

4-5-3- نتایج همبستگی بین سرمایه انسانی و آشفتگی مالی

جدول 4-22- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه انسانی و آشفتگی مالی
متغیرهای کنترل
FD
HCE
Lev
ROA
Size
Cash
D_
Cash
STD_
Ret
Rate
FD پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
1.000
165.
689.-
802.
131.-
302.
096.
093.
064.-

.
000.
000.
000.
000.
000.
010.
013.
086.

0
724
724
724
724
724
724
724
724
HCE پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
165.
1.000
197.-
279.
197.
029.
038.
010.-
015.-

000.
.
000.
000.
000.
434.
310.
782.
678.

724
0
724
724
724
724
724
724
724
Lev ضرایب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
درجه آزادی
689.-
197.-
1.000
584.-
073.
187.-
029.-
031.-
057.

000.
000.
.
000.
049.
000.
438.
398.
127.

724
724
0
724
724
724
724
724
724
ROA پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
802.
279.
584.-
1.000
035.-
240.
115.
083.
078.-

000.
000.
000.
.
348.
000.
002.
025.
035.

724
724
724
0
724
724
724
724
724
Size پیرسون ضرایب همبستگی
سطح معناداری
درجه آزادی
131.-
197.
073.
035.-
1.000
109.-
028.
007.-
058.

000.
000.
049.
348.
.
003.
455.
852.
118.

724
724
724
724
0
724
724
724
724
Cash پیرسون

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، سرمایه مشتری، سرمایه انسانی، سودآوری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سرمایه فکری، زنجیره ارزش، مدیریت دانش، افزوده اقتصادی