منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، سرمایه مشتری، سرمایه انسانی، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

1
2.623
424.

6.183
000.

HCE
006.-
002.
056.-
2.725-
007.
1.143
Lev
1.699-
125.
323.-
13.561-
000.
1.546
ROA
4.735
193.
603.
24.519
000.
1.646
Size
120.-
039.
062.-
3.120-
002.
1.078
Cash
3.507
741.
112.
4.733
000.
1.532
D_Cash
1.153-
644.
041.-
1.790-
074.
1.443
STD_Ret
140.
129.
021.
1.085
278.
1.048
Rate
687.
2.241
006.
307.
759.
1.038

همانطور که در جدول ضرایب مدل (Coefficients) مشاهده میشود:
– مقدار آماره t و سطح معناداری (sig) متغیر سرمایه انسانی (HCE) که نشان دهنده ضریب کارایی سرمایه انسانی نیز میباشد، به ترتیب برابر با 725/2- و 007/0 است که کوچکتر بودن سطح معناداری آن به معنای رد فرض تساوی ضریب این متغیر با صفر در سطح اطمینان 95% میباشد و تأثیر متغیر سرمایه انسانی بر متغیر وابسته تحقیق (آشفتگی مالی) معنادار بوده است. بنابراین در سطح اطمینان 99% میتوان گفت که بین سرمایه انسانی و میزان احتمال آشفتگی مالی شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد که این نتیجه بدست آمده بیانگر آن است که فرضیه فرعی دوم تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین سرمایه انسانی و احتمال آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار میگیرد.
با وجود رابطه معنادار بین دو متغیر، نمیتوان در خصوص وضعیت سرمایه انسانی در شرکتهای با میزان احتمال آشفتگی مالی متفاوت، اظهار نظر نمود، لذا در قسمت آزمونهای تکمیلی تحقیق به بررسی میزان سرمایه انسانی در شرکتهای ورشکسته، شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت و در نهایت شرکتهای سالم، پرداخته خواهد شد.
سایر نتایج بدست آمده از مدل تحقیق به شرح زیر است:
– اهرم مالی شرکت (Lev) تأثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته تحقیق یعنی آشفتگی مالی داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری این متغیر به ترتیب برابر با 561/13- و 000/0 میباشد).
این نتیجه بدست آمده نشان میدهد که افزایش میزان اهرم مالی شرکت و استفاده بیشتر از بدهی در ساختار مالی، به معنای شدیدتر شدن آشفتگی مالی است (هر چقدر که مقدار متغیر آشفتگی مالی یا FD کمتر باشد، نشان دهنده وجود آشفتگی مالی شدیدتری است).
– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر نرخ بازده داراییها (ROA) که نشان دهنده قدرت سودآوری شرکت در مقایسه با منابع بکارگیری شده است، به ترتیب برابر با 519/24 و 000/0 میباشد که نشان دهنده تأثیر مثبت و با اهمیت این متغیر بر آشفتگی مالی شرکت است.
این نتیجه بدست آمده بیانگر آن است که با افزایش سودآوری شرکت از مقدار آشفتگی مالی شرکتها کاسته میشود (با توجه به اینکه افزایش مقداری متغیر اندازهگیری کننده آشفتگی مالی بیانگر کاهش میزان آشفتگی مالی و قرار داشتن شرکت در وضعیت بهتری است). در واقع نتیجه بدست آمده نشان دهنده آن است که شرکتهای با سودآوری بالاتر، کمتر در معرض آشفتگی مالی شدید قرار گرفتهاند.
– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر اندازه شرکت (Size)، که نشان دهنده لگاریتم ارزش دفتری شرکت میباشد، به ترتیب برابر با 120/3- و 002/0 بوده که بیانگر تأثیر منفی و معنادار این متغیر بر آشفتگی مالی شرکت است. این نتیجه بدست آمده نشان میدهد شرکتهایی که اندازه بزرگتری دارند، در معرض احتمال آشفتگی مالی بیشتری قرار دارند (هر چقدر که مقدار متغیر آشفتگی مالی یا همان FD کمتر باشد، نشان دهنده وجود آشفتگی مالی شدیدتری است).
– وجوه نقد نگهداری شده (Cash) تأثیر مثبت و قابل ملاحظهای بر متغیر وابسته تحقیق داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری این متغیر به ترتیب برابر با 733/4 و 000/0 میباشد).
این نتیجه بدست آمده بدان معنی است که با افزایش نگهداشت وجوه نقد از میزان آشفتگی مالی شرکت کاسته میشود. در واقع شرکتهای با موجودی نقد نگهداری شده بیشتر، کمتر در معرض آشفتگی مالی شدید قرار گرفتهاند.
مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر تغییرات در موجودی نقد نگهداری شده (D_Cash) به ترتیب برابر با 790/1- و 074/0 بوده که نشان دهنده تأثیر منفی و با اهمیت (در سطح اطمینان 90%) این متغیر بر آشفتگی مالی است. به عبارت دیگر این نتیجه نشان میدهد که هر چه میزان تغییرات در موجودی نقد نگهداری شده بیشتر باشد، شرکت بیشتر دچار آشفتگی مالی میگردد.
– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر انحراف معیار بازده سهام (STD_Ret) که بیانگر میزان ریسک بازده سهام شرکت است، به ترتیب برابر با 085/1 و 278/0 میباشد که نشان دهنده تأثیر مثبت اما بیمعنای این متغیر بر آشفتگی مالی شرکت است. همچنین تأثیر نرخ بهره (بازدهی) بدون ریسک بر میزان آشفتگی مالی شرکتهای نمونه معنادار نبوده است (با توجه به اینکه سطح معناداری این متغیر برابر با 759/0 و در واقع بزرگتر از 5% بوده است).
– نتایج آزمون همخطی نشان میدهد که مقادیر آماره VIF در تمام متغیرهای مدل، نزدیک به یک بوده که این امر حکایت از عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق دارد (مقادیر کمتر از 10 نشان دهنده عدم وجود احتمال همخطی بین متغیرهای تحقیق است).

4-4-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی 3: رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته میشود:
رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
رابطه معناداری بین سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضیه فرعی سوم، از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است.

〖FD〗_(i,t)=〖γ_1 CEE〗_(i,t)+γ_2 〖LEV〗_(i,t)+γ_3 〖ROA〗_(i,t)+γ_4 〖SIZE〗_(i,t)+γ_5 〖ΔCASH〗_(i,t)+γ_6 〖CASH〗_(i,t)+γ_7 〖STD_RET〗_(i,t)+γ_8 〖RATE〗_t+ε_(i,t)

نتایج بدست آمده از آزمون مدل فوق به شرح زیر است:
جدول 4-17- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی سوم
مدل
ضریب همبستگی چندگانه
(R)
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطا ی معیار برآورد
مقدار آماره دوربین واتسون
1
866.
750.
747.
505280.
1.586

جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون
مدل 1
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
مقدار آماره
f
سطح معناداری
Sig
رگرسیون

باقی مانده

مجموع
549.715

183.056

732.771
8

717

725
68.714

255.
269.143
000.

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول فوق :
– مقدار آماره F مدل در جدول تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) برابر با 143/269 و سطح معناداری آن 000/0 است و از آنجایی که اين مقدار كمتر از 05/0 است،فرض تساوی ضرایب متغیرهای مستقل با صفر در سطح اطمينان 95 ‌درصد رد مي‌شود و این بدان معناست که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه خطی وجود دارد (به عبارت دیگر مدل معني‌داري وجود دارد).
– مطابق نتایج بدست آمده از جدول خلاصه نتایج مدل (Model Summary)، ميزان ضريب تعيين مدل برابر با 750/0 است و این بدان معناست که75 درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل بيان ميگردد. مقدار ضريب همبستگي چندگانه نیز برابر با 866/0 است که نشان دهنده میزان همبستگی قابل توجهی است. بالا بودن مقادیر ضریب همبستگی و ضریب تعیین نشان دهنده آن است که متغیرهای مستقل و کنترلی به خوبی تغییرات در متغیر وابسته تحقیق را توضیح دادهاند. مقدار آماره دوربين واتسون برابر با 586/1 است. مقادير نزديک به 2 حاکي از عدم خود همبستگي باقيماندههاست.

نتایج بدست آمده از آزمون مدل و ضرایب متغیرهای تحقیق به شرح جدول زیر است:
جدول 4-19- ضرایب مدل فرضیه فرعی سوم

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد
آماره
t
سطح معناداری
sig
آزمون هم خطی

شیب خط
خطای معیار
بتا

آماره
VIF
مقدار ثابت 1
2.112
421.

5.015
000.

CEE
1.376
201.
221.
6.857
000.
2.984
Lev
1.761-
122.
335.-
14.390-
000.
1.555
ROA
3.268
270.
416.
12.099
000.
3.395
Size
023.-
041.
012.-
564.-
573.
1.262
Cash
3.093
725.
099.
4.268
000.
1.544
D_Cash
1.203-
627.
043.-
1.918-
055.
1.443
STD_Ret
200.
126.
030.
1.594
111.
1.051
Rate
444.-
2.189
004.-
203.-
839.
1.044

همانطور که در جدول ضرایب مدل (Coefficients) مشاهده میشود:
– مقدار آماره t و سطح معناداری (sig) متغیر سرمایه مشتری (CEE) که بیانگر سهم سرمایه ارتباطی در خلق ارزش است، به ترتیب برابر با 857/6 و 000/0 میباشد و این به معنای آن است که تأثیر متغیر سرمایه مشتری (ارتباطی) بر متغیر وابسته تحقیق (آشفتگی مالی) معنادار بوده است. بنابراین در سطح اطمینان 99% میتوان گفت که بین سرمایه مشتری و میزان آشفتگی مالی شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد که این نتیجه بدست آمده بیانگر آن است که فرضیه فرعی سوم تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین سرمایه مشتری و آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار میگیرد. رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه مشتری و آشفتگی مالی بیانگر آن است که با افزایش سرمایه مشتری از میزان احتمال آشفتگی مالی کاسته میشود (افزایش متغیر وابسته به معنای کاهش احتمال آشفتگی مالی است). با وجود این ارتباط معنادار، نمیتوان بر اساس نتایج بدست آمده در خصوص وضعیت سرمایه مشتری در شرکتهای با میزان آشفتگی مالی متفاوت (شرکتهای ورشکسته، شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت و در نهایت شرکتهای سالم) اظهار نظر نمود. بنابراین جهت جمعآوری شواهد کافی در این خصوص، در بخش آزمونهای تکمیلی به بررسی این مهم پرداخته میشود.
سایر نتایج بدست آمده از مدل تحقیق به شرح زیر است:
– اهرم مالی شرکت (Lev) تأثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته تحقیق یعنی آشفتگی مالی داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری این متغیر به ترتیب برابر با 390/14- و 000/0 میباشد). این نتیجه بدست آمده بدان معنی است که با افزایش میزان اهرم مالی شرکت و افزایش استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت، بر میزان احتمال آشفتگی مالی افزوده که این به معنای شدیدتر شدن وضعیت آشفتگی مالی است.
– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر نرخ بازده داراییها (ROA) که نشان دهنده قدرت سودآوری شرکت در مقایسه با منابع بکارگیری شده است، به ترتیب برابر با 099/12 و 000/0 میباشد که این امر نشان دهنده تأثیر مثبت و با اهمیت این متغیر بر آشفتگی مالی شرکت است. این نتیجه نشان دهنده آن است که با افزایش سودآوری شرکت از مقدار آشفتگی مالی شرکتها کاسته میشود (افزایش مقداری متغیر وابسته بیانگر کاهش میزان آشفتگی مالی و قرار گرفتن شرکت در وضعیت بهتر است). در واقع نتیجه بدست آمده نشان دهنده آن است که شرکتهای با سودآوری بالاتر، از آشفتگی مالی کمتری رنج میبرند.
– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر اندازه شرکت (Size)، به ترتیب برابر با 564/0- و 573/0 بوده که بیانگر تأثیر منفی و بیاهمیت این متغیر بر آشفتگی مالی شرکت است.
– وجوه نقد نگهداری شده (Cash) تأثیر مثبت و با اهمیتی بر متغیر وابسته تحقیق یعنی آشفتگی مالی داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری این متغیر به ترتیب برابر با 268/4 و 000/0 میباشد). این نتیجه بدست آمده بدان معنی است که با افزایش نگهداشت وجوه نقد از احتمال آشفتگی مالی شرکت کاسته میشود. مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر تغییرات در موجودی نقد نگهداری شده (D_Cash) به ترتیب برابر با 918/1- و 055/0 بوده که نشان دهنده تأثیر منفی و با اهمیت (در سطح اطمینان 90%) این متغیر بر آشفتگی مالی است. به عبارت دیگر این نتیجه نشان میدهد که هر چه میزان تغییرات در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، سرمایه ساختاری، رگرسیون، بورس اوراق بهادار Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی، سرمایه فکری