منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، سرمایه ساختاری، رگرسیون، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

معناداری متغیر انحراف معیار بازده سهام (STD_Ret) که بیانگر میزان ریسک بازده سهام شرکت است، به ترتیب برابر با 082/1 و 279/0 میباشد که نشان دهنده تأثیر مثبت اما بیمعنای این متغیر بر آشفتگی مالی شرکت است. همچنین تأثیر نرخ بهره (بازدهی) بدون ریسک بر میزان آشفتگی مالی شرکتهای نمونه معنادار نبوده است.
– نتایج آزمون همخطی نشان میدهد که مقادیر آماره VIF در تمام متغیرهای مدل، نزدیک به یک بوده که این امر حکایت از عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق دارد (مقادیر کمتر از 10 نشان دهنده عدم وجود احتمال همخطی بین متغیرهای تحقیق است). بنابراین یکی دیگر از پیش فرضهای رگرسیون نیز بدین شکل مورد تأیید قرار میگیرد.
4-4-2- آزمون فرضیههای فرعی تحقیق
با توجه به اینکه در فرضیه اصلی تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و آشفتگی مالی شرکتهای نمونه پرداخته شد. در این بخش به بررسی رابطه بین اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری (شامل سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه مشتری) و احتمال آشفتگی مالی پرداخته خواهد شد.
4-4-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی 1: رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته میشود:
رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضیه فرعی نخست تحقیق به شرح زیر است:
〖FD〗_(i,t)=〖γ_1 SCE〗_(i,t)+γ_2 〖LEV〗_(i,t)+γ_3 〖ROA〗_(i,t)+γ_4 〖SIZE〗_(i,t)+γ_5 〖ΔCASH〗_(i,t)+γ_6 〖CASH〗_(i,t)+γ_7 〖STD_RET〗_(i,t)+γ_8 〖RATE〗_t+ε_(i,t)

نتایج بدست آمده به شرح جداول زیر است:
جدول 4-11- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی اول
مدل
ضریب همبستگی چندگانه
(R)
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطا ی معیار برآورد
مقدار آماره دوربین واتسون
1
857.
734.
731.
521560.
1.514

جدول 4-12- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون
مدل 1
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
مقدار آماره
f
سطح معناداری
Sig
رگرسیون

باقی مانده

مجموع
537.729

195.042

732.771
8

717

725
67.216

272.

247.096
000.

نتایج بدست آمده از جدول فوق نشانگر آن است که:
-همانطور که در جدول تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) میتوان مشاهده کرد مقدار آمارهF مدل برابر با 096/247 و سطح معناداری آن برابر با 000/0 است و از آنجایی که اين مقدار كمتر از 05/0 است نشان دهنده معنادار بودن مدل است.
– مطابق نتایج بدست آمده از جدول خلاصه نتایج مدل (Model Summary)، ميزان ضريب تعيين مدل برابر با 734/0 است و این بدان معناست که حدود 74 درصد از تغييرات متغير وابسته (احتمال آشفتگی مالی) توسط متغيرهاي مستقل و کنترلی بيان ميگردد. مقدار ضريب همبستگي چندگانه نیز برابر با 857/0 میباشد که بالا بودن این مقدار نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی بالای متغیرهای کنترلی و مستقل مدل است. مقدار آماره دوربين واتسون برابر با 514/1 است. مقادير نزديک به 2 حاکي از عدم خود همبستگي باقيماندههاست و بدین شکل يکي ديگر از فروض رگرسيون مورد تأیید قرار ميگیرد.
نتایج بدست آمده از آزمون مدل و ضرایب متغیرهای تحقیق به شرح جدول زیر است:
جدول 4-13- ضرایب مدل فرضیه فرعی اول

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد
آماره
t
سطح معناداری
sig
آزمون هم خطی

شیب خط
خطای معیار
بتا

آماره
VIF
مقدار ثابت 1
2.719
425.

6.397
000.

SCE
004.-
015.
005.-
257.-
797.
1.008
Lev
1.679-
126.
319.-
13.353-
000.
1.541
ROA
4.624
190.
589.
24.365
000.
1.573
Size
142.-
038.
073.-
3.739-
000.
1.034
Cash
3.555
745.
114.
4.773
000.
1.531
D_Cash
1.182-
648.
042.-
1.825-
068.
1.443
STD_Ret
151.
130.
023.
1.164
245.
1.047
Rate
668.
2.254
006.
296.
767.
1.039

همانطور که در جدول ضرایب مدل (Coefficients) مشاهده میشود:
– مقدار آماره t و سطح معناداری (sig) متغیر سرمایه ساختاری (SCE) که در واقع بیانگر میزان ضریب کارایی سرمایه ساختاری است، به ترتیب برابر با 257/0- و 797/0 میباشد. بزرگتر بودن سطح معناداری این متغیر از 5% (سطح خطای قابل تحمل) بیانگر آن است که تأثیر این متغیر بر احتمال آشفتگی مالی شرکتهای مورد بررسی معنادار نبوده است. بنابراین در سطح اطمینان 95% میتوان گفت که بین سرمایه ساختاری و میزان آشفتگی مالی شرکتها ارتباط معناداری وجود ندارد. این نتیجه بدست آمده بیانگر آن است که فرضیه فرعی اول تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد، در سطح اطمینان 95% رد میشود. با وجود آنکه ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و آشفتگی مالی وجود ندارد اما در قسمت آزمونهای تکمیلی به بررسی میزان سرمایه ساختاری در شرکتهای ورشکسته، شرکتهای در وضعیت مابین ورشکستگی و سلامت و در نهایت شرکتهای سالم، پرداخته خواهد شد.
سایر نتایج بدست آمده از مدل تحقیق به شرح زیر است:
– اهرم مالی شرکت (Lev) تأثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته تحقیق یعنی آشفتگی مالی داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری این متغیر به ترتیب برابر با 353/13- و 000/0 میباشد). این نتیجه بدست آمده بدان معنی است که با افزایش میزان اهرم مالی شرکت و استفاده بیشتر از بدهی در ساختار سرمایه شرکت، بر میزان احتمال آشفتگی مالی شرکتهای نمونه افزوده میگردد (هر چقدر که مقدار متغیر آشفتگی مالی یا FD کمتر باشد، نشان دهنده وجود احتمال آشفتگی مالی شدیدتری است).
– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر نرخ بازده داراییها (ROA) که نشان دهنده قدرت سودآوری شرکت در مقایسه با منابع بکارگیری شده است، به ترتیب برابر با 365/24 و 000/0 میباشد که این امر نشان دهنده تأثیر مثبت و با اهمیت این متغیر بر احتمال آشفتگی مالی شرکت است. این نتیجه نشان دهنده آن است که با افزایش سودآوری شرکت از مقدار احتمال آشفتگی مالی شرکتها کاسته میشود (افزایش مقداری متغیر آشفتگی مالی بیانگر کاهش احتمال آشفتگی مالی و قرار گرفتن شرکت در وضعیت بهتری است). در واقع نتیجه بدست آمده نشان دهنده آن است که شرکتهای سودآورتر، از آشفتگی مالی کمتری رنج میبرند.
– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر اندازه شرکت (Size)، که نشان دهنده لگاریتم ارزش دفتری شرکت میباشد، به ترتیب برابر با 739/3- و 000/0 بوده که بیانگر تأثیر منفی و معنادار این متغیر بر آشفتگی مالی شرکت است. این نتیجه بدست آمده نشان میدهد شرکتهایی که اندازه (ارزش شرکت) بزرگتری دارند، در معرض آشفتگی مالی بیشتری قرار دارند (هر چقدر که مقدار متغیر آشفتگی مالی یا همان FD کمتر باشد، نشان دهنده وجود آشفتگی مالی شدیدتری است).
– وجوه نقد نگهداری شده (Cash) تأثیر مثبت و با اهمیتی بر متغیر وابسته تحقیق یعنی احتمال آشفتگی مالی داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری این متغیر به ترتیب برابر با 773/4 و 000/0 میباشد).
این نتیجه بدست آمده بدان معناست که با افزایش نگهداری موجودی نقدی از میزان آشفتگی مالی شرکت کاسته میشود و در واقع شرکتهای با موجودی نقد نگهداری شده بیشتر، کمتر در معرض آشفتگی مالی شدید قرار میگیرند.
مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر تغییرات در موجودی نقد نگهداری شده (D_Cash) به ترتیب برابر با 825/1- و 068/0 بوده که نشان دهنده تأثیر منفی و با اهمیت (در سطح اطمینان 90%) این متغیر بر احتمال آشفتگی مالی است. به عبارت دیگر این نتیجه نشان میدهد که هر چه میزان تغییرات در موجودی نقد نگهداری شده بیشتر باشد، شرکت بیشتر در معرض آشفتگی مالی قرار میگیرد.
– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر انحراف معیار بازده سهام (STD_Ret) که بیانگر میزان ریسک بازده سهام شرکت است، به ترتیب برابر با 164/1 و 245/0 میباشد که نشان دهنده تأثیر مثبت اما بیمعنای این متغیر بر آشفتگی مالی شرکت است.
همچنین تأثیر نرخ بهره (بازدهی) بدون ریسک بر میزان آشفتگی مالی شرکتهای نمونه معنادار نبوده است (با توجه به اینکه سطح معناداری این متغیر بزرگتر از 5% بوده است).
– نتایج آزمون همخطی نشان میدهد که مقادیر آماره VIF در تمام متغیرهای مدل، نزدیک به یک بوده که این امر حکایت از عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق دارد (مقادیر کمتر از 10 نشان دهنده عدم وجود احتمال همخطی بین متغیرهای تحقیق است).

4-4-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی2: رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته میشود:
رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم تحقیق با استفاده از مدل زیر مورد آزمون قرار گرفته است:
〖FD〗_(i,t) =〖γ_1 HCE〗_(i,t)+γ_2 〖LEV〗_(i,t)+γ_3 〖ROA〗_(i,t)+γ_4 〖SIZE〗_(i,t)+γ_5 〖ΔCASH〗_(i,t)+γ_6 〖CASH〗_(i,t)+γ_7 〖STD_RET〗_(i,t)+γ_8 〖RATE〗_t+ε_(i,t)

نتایج بدست آمده از مدل فوق بدین شرح است:
جدول 4-14- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی دوم
مدل
ضریب همبستگی چندگانه
(R)
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطا ی معیار برآورد
مقدار آماره دوربین واتسون
1
858.
737.
734.
518904.
1.529

جدول 4-15- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون
مدل 1
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
مقدار آماره
f
سطح معناداری
Sig
رگرسیون

باقی مانده

مجموع
539.711

193.060

732.771
8

717

725
67.464

269.
250.552
000.

– مقدار آماره F مدل در جدول تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) برابر با 552/250 و سطح معناداری (sig) آن برابر با 000/0 است و با توجه به کوچکتر بودن اين مقدار از 05/0،میتوان گفت که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه خطی وجود دارد (به عبارت دیگر مدل معني‌داري وجود دارد) و میتوان فرضیه تحقیق را با استفاده از مدل رگرسیونی فوق بررسی و مورد آزمون قرار داد.
– مطابق نتایج بدست آمده از جدول خلاصه نتایج مدل (Model Summary)، ميزان ضريب تعيين مدل برابر با 737/0 است و این بدان معناست که حدود 74 درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل بيان ميگردد. مقدار ضريب همبستگي چندگانه نیز برابر با 858/0 میباشد که بالا بودن مقدار ضریب همبستگی و ضریب تعیین مدل نشان دهنده آن است که متغیرهای کنترلی و متغیر مستقل تحقیق به خوبی توانستهاند تغییرات در متغیر وابسته تحقیق را توضیح دهند. مقدار آماره دوربين واتسون برابر با 529/1 است. مقادير نزديک به 2 حاکي از عدم خود همبستگي باقيماندههاست و بدین شکل يکي ديگر از فروض رگرسيون مورد تأیید قرار ميگیرد.

نتایج بدست آمده از ضرایب متغیرهای تحقیق به شرح جدول زیر است:
جدول 4-16- ضرایب مدل فرضیه فرعی دوم

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد
آماره
t
سطح معناداری
sig
آزمون هم خطی

شیب خط
خطای معیار
بتا

آماره
VIF
مقدار ثابت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، رگرسیون، سطح معنادار، شرکتهای پذیرفته شده Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، سرمایه مشتری، سرمایه انسانی، سودآوری