منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، استفاده از اینترنت، کیفیت آموزش، مدل کرک پاتریک

دانلود پایان نامه ارشد

e در کلاس درس
0/0005
0/437
5/514
0/092
0/506
استفاده از اینترنت در کلاس درس
0/0005
0/788
8/253
0/098
0/813
استفاده از ویندوز در محیط مدرسه
برای شاخص استفاده از نرم افزارها در کلاس بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/500 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/0005 است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 0/0005است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص استفاده از نرم افزاها در کلاس معادل با 1/000 می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص استفاده از نرم افزارها در کلاس با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه رفتار ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص استفاده از نرم افزارها در کلاس می تواند مولفه رفتار را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص استفاده از نرم افزارها در همایش استانی بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/682 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/81است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 8/405است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص استفاده از نرم افزارها در همایش استانی معادل با 0/592می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص استفاده از نرم افزارها در همایش استانی با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه رفتار ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص استفاده از نرم افزارها در همایش استانی می تواند مولفه رفتار را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص استفاده از نرم افزارها در سمینارها بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/736 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/082است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 9/003است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص استفاده از نرم افزارها در سمینارها معادل با 0/620می باشد. سطح معنا داری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص استفاده از نرم افزارها در سمینارها با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه رفتار ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص استفاده از نرم افزارها در سمینارها می تواند مولفه رفتار را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص استفاده از آفیس در کلاس درس بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/702است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/078است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 9/018است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص استفاده از آفیس در کلاس درس معادل با 0/623می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص استفاده از آفیس در کلاس درس با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه رفتار ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص استفاده از آفیس در کلاس درس می تواند مولفه رفتار را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص استفاده از اینترنت در کلاس درس بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/506است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/092است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 5/514است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص استفاده از اینترنت در کلاس درس معادل با 0/437می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص استفاده از اینترنت در کلاس درس با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه رفتار ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص استفاده از اینترنت در کلاس درس می تواند مولفه رفتار را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص استفاده از ویندوز در محیط مدرسه بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/813 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/098است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 8/253است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص استفاده از ویندوز در محیط مدرسه معادل با 0/788می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص استفاده از ویندوز در محیط مدرسه با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه رفتار ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص استفاده از ویندوز در محیط مدرسه می تواند مولفه رفتار را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
بر اساس نتایح به دست آمده می توان گفت که؛ شاخص های سطح سوم تقریبا در یک سطح هستند. این بدین معنی است که همه شاخص های سطح سوم به طور متوسط می توانند مولفه رفتار را به صورت معناداری اندازه گیری کنند.
جدول شماره 4-4 برآورد پارامترهای مدل را در سطح نتیجه نشان می دهد.

جدول4-4 برآورد پارامترهای مدل در سطح نتیجه
سطح معناداری
بار عاملی استاندارد شده
مقدار t
خطای استاندارد برآورد
بار عاملی خام
شاخص های اندازه گیری سطح نتیجه
0.0005
1/000
0/0005
0/0005
0/600
تغییر در میزان ارتباط با مدیران
0/002
0/282
3/156
0/372
1/174
تغییر در نحوه اراه مطالب
0/0005
0/390
4/546
0/080
0/361
تعییر در فرایند یاددهی یادگیری
0/0005
0/497
6/143
0.76
0/0470
تعییر در نحوه ارزشیابی
0/0005
0/401
4/697
0/080
0/0375
تاثیر کاربرد نرم افزارها
0/0005
0/441
5/270
0/095
0/500
تاثیر در میزان ارتباط با همکاران
0/0005
0/573
7/506
0/076
0/568
تاثیر در کنفرانس مدرسه ای
برای شاخص تغییر در میزان ارتباط با مدیران بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/600است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/0005است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 0/0005است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تغییر در میزان ارتباط با مدیران معادل با 1/000می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص تغییر در میزان ارتباط با مدیران با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه نتیجه ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص تغییر در میزان ارتباط با مدیران می تواند مولفه نتیجه را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص تغییر در نحوه ارائه مطالب بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 1/174 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/374است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 3/156است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تغییر نحوه ارائه مطالب معادل با0/282 می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص تغییر در نحوه ارائه مطالب با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه نتیجه ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص تغییر در نحوه ارائه مطالب می تواند مولفه نتیجه را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص تغییر در فرایند یاددهی یادگیری بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/361 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/080است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 4/546است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تغییر در فرایند یاددهی یادگیری معادل با 0/390می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص تغییر در فرایند یاددهی یادگیری با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه نتیجه ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص تغییر در فرایند یاددهی یادگیری می تواند مولفه نتیجه را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص تاثیر کاربرد نرم افزارها بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/0375است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/080است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 4/697است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تاثیر کاربرد نرم افزارها معادل با 0/401می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص تاثیر کاربرد نرم افزارها با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه نتیجه ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص تاثیر کاربرد نرم افزارها می تواند مولفه نتیجه را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص تاثیر در میزان ارتباط با همکاران بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/500 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/095است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 5/270است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تاثیر در میزان ارتباط با همکاران معادل با 0/441می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص تاثیر در میزان ارتباط با همکاران با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه نتیجه ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص تاثیر در میزان ارتباط با همکاران می تواند مولفه نتیجه را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص تاثیر در کنفرانس مدرسه ای بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/568 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/076است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 7/506است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تاثیر در کنفرانس مدرسه ای معادل با 0/573می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p0/01 این بدین معنی است که شاخص تاثیر در کنفرانس مدرسه ای با بیش از 99 درصد اطمینان با مولفه نتیجه ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص تاثیر در کنفرانس مدرسه ای می تواند مولفه نتیجه را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
با توجه به شاخص های سطح چهارم، می توان گفت که شاخص های (تغییر در میزان ارتباط با مدیران و تغییر در نحوه ارائه مطالب) نسبت به شاخص های دیگر در اولویت هستند. این بدین معنی است که شاخص های (تغییر در میزان ارتباط با مدیران و تغییر در نحوه ارائه مطالب) بهتر می توانند مولفه نتیجه را به صورت معناداری اندازه گیری کنند.
جدول شماره 4-5 برآورد پارامترهای مدل را در چهار سطح به طور جداگانه نشان می دهد.
جدول 4-5 برآورد پارامترهای مدل در چهار سطح
سطح معناداری
بار عاملی استاندارد شده
مقدار t
خطای استاندارد برآورد
بار عاملی خام
مولفه ها مدل کرک پاتریک
0/0005
0/351
4/263
0/71
0/320
واکنش
0/0005
0/449
5/529
0/088
0/487
یادگیری
0/0005
1/000
0/0005
0/0005
1/000
رفتار
0/0005
0/473
5/807
0/093
0/538
نتیجه
برای مولفه واکنش بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با 0/320 است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با 0/71است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با 4/263است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای مولفه واکنش معادل با 0/351می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این مولفه برابر است با p0/01 این بدین معنی است که مولفه واکنش با بیش از 99 درصد اطمینان با کیفیت آموزش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که مولفه واکنش می

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، اولویت بندی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، فناوری اطلاعات، کیفیت آموزش