منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، عملکرد مالی، ارزش بازار، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

از این بود که تنها بین سرمایه انسانی و یکی از معیارهاي عملکرد مالی یعنی بازده سرمایه (ROE) ارتباط معناداري وجود دارد و بین سایر اجزاي سرمایه فکري و خود آن، با سایر معیارهاي عملکرد مالی (نرخ بازدهی داراییها ROA و نرخ رشد درآمد GR) هیچ رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج دیگر این پژوهش، بیانگر آن بود که بین سرمایه فکري و اجزاي آن، با ارزش بازار، هیچ رابطهاي قابل تصور نیست.
تینگ و لین (2009) با هدف ارزیابی عملکرد سرمایه فکري و رابطه آن با عملکرد مالی به انجام پژوهشی در مالزي پرداختند. ایشان براي اندازهگیري سرمایه فکري از الگوي پالیک استفاده نمودند. نتایج پژوهش، بیانگر آن بود که سرمایه فکري با بازده داراییها داراي رابطه مثبت است. نتیجه دیگر این پژوهش، آن بود که اجزاي سرمایه فکري نیز با سودآوري رابطه معنیداري دارند.
شن‌تاي و تونگچن (2008) در تحقيق خود با عنوان مدل جديد سنجش سرمايه فكري مبتني بر لوجستیک يك مدل جديد براي ارزيابي عملكرد سرمايه فكري به وسيله تركيب رويكرد فازي 2-tuple با روش تكنيك تصميم‌گيري چند متغيره ارائه كردند كه براي شركتهاي داراي فناوري پيشرفته در تايوان آزمون گرديد. نتايج تحقيق، ارتباط معنادار بين اجزاي سرمايه فكري با عملكرد را نشان داد.
چانگ (2007) با استفاده از ضريب ارزش افزوده فکري و ضريب ارزش افزوده فکري تعديل شده، تأثیر سرمايه فکري را بر ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و نسبت قيمت به سود) و سودآوري (بازده داراييها، بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت سودآوري ساده و حاشيه سود) در صنعت تکنولوژي اطلاعات تايوان طي سالهاي 2005-2001 بررسي نمود. وي از طريق گنجاندن مخارج تحقيق و توسعه و اموال فکري به عنوان دو متغير مستقل جداگانه در مدل رگرسيون خطي چندگانه، ضريب ارزش افزوده فکري پاليک (1997)، را تعديل کرد. نتايج وي نشان داد که در سطح کل صنعت مربوطه، سرمايه فکري و اجزاي آن، فقط رابطه مثبت معنيداري با سودآوري و ارزش بازار دارند. اما در زمينههاي مختلف هر صنعت تکنولوژي اطلاعات، رابطه مثبت و يا منفي معنيداري بين سرمايه فکري و اجزاي آن با ارزش بازار و سودآوري وجود دارد. همچنين، نتايج آزمون ضريب ارزش افزوده فکري تعديل شده بر اهميت مخارج تحقيق و توسعه و اموال فکري براي افزايش ارزش بازار و سودآوري شرکت تأکيد ميکرد.
تاوستيگا و تالوگورووا (2007) رابطه سرمايه فكري و عملكرد را در روسيه مورد بررسي قرار دادند. يافتههاي پژوهش بيانگر آن بود كه سرمايه فكري به ويژه سرمايههاي ساختاري و انساني يك معيار اوليه براي تعيين عملكرد است.
هوانگ و هيوئه (2007) رابطه سرمايه فكري و عملكرد در شركتهاي مشاوره مهندسي تايوان را مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد كه همبستگي مثبتي بين سه جز سرمايه فكري و عملكرد تجاري وجود دارد. بالاترين همبستگي مربوط به سرمايه انساني و بعد از آن مربوط به سرمايه مشتري (رابطهاي) بود. همچنين همبستگي مثبت بين سه جزء سرمايه فكري (انساني، ساختاري و مشتري) وجود داشت.
باس و توماس (2007) با استفاده از روش كارت ارزيابي متوازن به بررسي رابطه عملكرد و سرمايه فكري پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه كارت ارزيابي متوازن يك روش ارزيابي ارزشمند در مورد سرمايه فكري است.
تان و همکاران در تحقیقی (2007) به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی 150 شرکت از شرکت‌های بورس اوراق بهادار در فاصله سال‌های 2000 تا 2002 سنگاپور پرداختند. نتایج این پژوهش در بخش‌‌‌‌های مختلف قابل توجه بود. از جمله اینکه سرمایه فکری و عملکرد مالی این شرکت‌ها به گونه‌ای معنادار از همبستگی مثبت برخوردار هستند. همچنین سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت‌ها و نیز نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد شرکت‌ها دارای رابطه مستقیم بودند. از سوی دیگر، سهم سرمایه فکری در عملکرد شرکت‌ها با صنعت متفاوت بودند.
ونگ و چانگ (2005) به بررسي رابطه اجزاي سرمايه فكري از بعد علت و معلولي و همچنين تأثیر سرمايه فكري بر عملكرد تجاري شركتهاي تايواني پرداختند. نتايج حاكي از آن است كه عناصر سرمايه فكري، به جز سرمايه انساني، به صورت مستقيم عملكرد تجاري را تحت تأثیر قرار ميدهند. سرمايه انساني نيز به طور غير مستقيم و از طريق سرمايه ابداعي، سرمايه فرآيندي و سرمايه مشتري بر عملكرد مؤثر است. به علاوه يك رابطه علت و معلولي بين چهار عنصر سرمايه فكري وجود دارد. سرمايه انساني، سرمايه ابداعي و سرمايه فرآيندي را تحت تأثیر قرار ميدهد. همچنين سرمايه ابداعي بر سرمايه فرآيندي و آن نيز بر سرمايه مشتري مؤثر است. در نهايت سرمايه مشتري بر عملكرد تأثیرگذار است.
هوانگ و همكاران (2005) پي بردند كه رابطه‌اي غيرخطي بين نوآوري و عملكرد بنگاه وجود دارد، ولي سرمايه فناوري اطلاعات اثر معناداري بر عملكرد بنگاه ندارد. به هر حال، با بررسي اثرهاي متقابل بين نوآوري و فناوري اطلاعات، اين سرمايه نيز رابطه مثبتي با عملكرد داشت.
چن و همکاران (2004) به بررسی رابطه بین سرمایه فکری، ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تایوان طی سال‌های 1992 تا 2002 پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از وجود تأثیر مثبت سرمایه فکری بر عملکرد مالی و ارزش بازار این شرکت‌ها بود. همچنین این تحقیق نشان داد که می‌توان از سرمایه فکری به عنوان یک شاخص پیش‌بینی‌کننده عملکرد مالی آتی استفاده نمود. مطالعه آنها درك وسيعي از نقش سرمايه فكري در خلق ارزش و اساس مزاياي پايدار را فراهم ساخت.
رياحي بلکويي (2003) به بررسي تأثیر سرمايه فکري بر عملکرد شرکتهاي چند مليتي آمريکايي در دوره زماني 1996-1992 پرداخته است. جامعه آماري وي 100 شرکت توليدي و خدماتي چند مليتي امريکايي در سال 1991 و نمونه آماري آن 81 شرکتي بود که دادههاي مورد نياز پژوهش را در سالهاي مورد بررسي ارائه کرده بودند. در اين راستا، وي تعداد درخواستهاي حفاظت از علائم تجاري توسط هر شرکت در طي يک دوره ده ساله منتهي به 1991 را به عنوان معياري براي سنجش سرمايه فکري و نسبت ارزش افزوده به کل داراييها را به عنوان معياري براي سنجش عملکرد شرکت در نظر گرفت. در واقع، متغير مستقل اين پژوهش، تفاوت بين تعداد درخواست علائم تجاري توسط هر شرکت و ميانه تعداد درخواست علائم تجاري در نمونه مورد بررسي و متغير وابسته پژوهش نيز تفاوت ميانگين 5 ساله (1996-1992)، نسبت ارزش افزوده به کل داراييها و ميانه ميانگين 5 ساله (1996-1992)، اين نسبت در نمونه مورد مطالعه بود. نتايج وي حاکي از آن است که بين عملکرد شرکتهاي چند مليتي امريکايي و سرمايه فکري شرکت رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.
بونتيس (1998) ارتباط بين سرمايهگذاري شركت بر سرمايه فكري و عملكرد تجاري را مطالعه كرد، تحقيق وي ارتباط قوي بين سرمايه فكري و عملكرد تجاري شركتها را نشان داد. نتايج تحقيق او اين ايده را تأييد كرد كه سرمايهگذاري براي كسب دانش، سبب افزايش ارزش شركت ميشود.

2-22-1-2- پیشینه تحقیق داخلی
احمدپور، ملکیان، بهنمیری و نادی (1391) بررسی نقش ساختار هیئت مدیره بر سرما‌یه فکری شرکتها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. به منظور سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه‌ای با عوامل استاندارد و ضریب پایایی 96% ، و برای محاسبه ساختار هیئت مدیره شرکت ها از صورتهای مالی شرکت ها استفاده شده. نتایج تحقیق نشان داده است که متغیر مستقل تعداد اعضا هیئت مدیره 133/0 بر سرمایه فکری شرکتها اثر مثبت داشته است در حالی‌که دو متغیر درصد اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره و درصد مالکیت هیئت مدیره بر سرمایه فکری رابطه معناداری نداشته است.
حمیدیان پور و نعمت اللهی (1391) بررسی اهمیت و نقش سرمایه فکری در انتخاب پرتفوی از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیتی سرمایه فکری در تصمیمهای سرمایهگذاران است. در حقیقت، هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که آیا نیاز به افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری واحدهای تجاری، برای سرمایهگذاران وجود دارد یا خیر؟ به این منظور در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها، دو گروه پرتفوی (هر گروه شامل 36 پرتفوی) از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383- 1388، انتخاب گردید. تفاوت دو گروه پرتفوی انتخاب شده، تنها در متغیر ورودی روش تحلیل پوششی دادهها بود که یک بار، ارزش افزوده سرمایه فکری و بار دیگر، کارایی داراییهای مشهود به عنوان متغیر ورودی در نظر گرفته شد. در نهایت برای پاسخگویی به سؤال پژوهش، بازده دو گروه پرتفوی با استفاده از آزمون آماری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که سرمایه فکری میتواند نقش مهمّی در تصمیمهای سرمایهگذاران داشته باشد. از این رو، نیاز است اطلاعات لازم در باب سرمایه فکری خلق شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورتهای مالی یا در منابع اطلاعاتی دیگر افشا گردد. که لازمه چنین کاری، تدوین استانداردهای مناسب است.
شمس و خلیلی (1390) به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. به اين منظور ابتدا پنج شاخص کليدي عملکرد شرکت‌ها و شاخص کارایي سرمايه فکري با استفاده ‌از مدل پاليک در جامعه آماری شرکت‌هاي پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1384 تا 1388، اندازه‌گيري ‌‌شده، سپس تأثیر سرمايه فکري و اجزای آن بر هر يک از شاخص‌هاي عملکرد مالي با استفاده ‌از الگوی رگرسيون خطي مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان می‌دهد سرمايه فكري با شاخص‌هاي نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، بهره‌وري كاركنان و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم، بازده دارایی‌ها و سود هر سهم رابطه مستقیم دارد.
عباسي و همكاران (1389) تأثیر كارآيي عناصر سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركتها (سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سالانه) براي 99 شركت را طي سالهاي 1379 تا 1382در بورس اوراق بهادار تهران به روش رگرسيون پنل ديتا بررسي كردند. نتايج روش حداقل مربعات تركيبي نشان داد، ضريب كارايي هر يك از عناصر سرمايه فكري، بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، تأثیر مثبت و معناداري دارد. تأثیر ضريب كارايي سرمايه فيزيكي و انساني بر سود هر سهم مثبت اما تأثیر ضريب كارايي سرمايه انساني بر آن منفي و معنادار بود. همچنين، نتايج نشان داد شركتهاي داراي سرمايه فكري بالاتر، عملكرد مالي بهتري دارند. به‌علاوه، ميانگين ضريب سرمايه فكري، در بين هفت صنعت تفاوت معناداري داشت.
عباسي و صدقی (1389) به مطالعه تأثیر كارايي هر يك از عناصر سرمايه فكري (كارايي سرمايه انساني، فيزيكي و ساختاری) بر شاخصهاي مالي شركتها (سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سالانه) پرداختند. نتايج نشان داد كه ضريب كارايي هر يك از عناصر سرمايه فكري بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداري دارند. تأثیر ضريب كارايي سرمايه فيزيكي و انساني بر سود هر سهم مثبت اما تأثیر ضريب كارايي سرمايه ساختاري منفي و معنادار است. تأثیر ضريب كارايي سرمايههاي فيزيكي و ساختاري بر نرخ بازده سالانه مثبت اما تأثیر ضريب كارايي سرمايه انساني بر آن منفي و معنادار بود. هم چنين نتايج نشان داد كه شركتهايي كه سرمايه فكري بالاتري دارند، عملكرد مالي بهتري نيز دارند.
مجتهدزاده و همكاران (1389) رابطه سرمايه فكري (انساني، مشتري و ساختاري) و عملكرد صنعت بيمه را (از ديدگاه مديران) بررسي كردند. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد سرمايه‌هاي فكري، انساني، مشتري (رابطه‌اي) و ساختاري در بررسي جداگانه و مستقل از يكديگر، با عملكرد رابطه معنادار دارند، در حالي كه در بررسي همزمان، صرفاً رابطه سرمايه ساختاري و انساني با عملكرد معنادار است (مجتهدزاده و همكاران، 1389).
شجاعي و همكاران (1388) ارتباط سرمايه فكري و عملكرد سازماني صنعت بانكداري ايران (مطالعه موردي: استان كردستان) را بررسي كردند. براي هدايت اين

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ورشکستگی، دارایی ها، ارزش بازار، عملکرد آتی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ورشکستگی، محدودیت مالی، جریان نقدی، بورس اوراق بهادار