منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، دارایی ها، ارزش بازار، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

(ارتباطي)؛
HCEit: ضریب کارایی سرمایه انسانی؛
SCEit: ضريب کارایی سرمايه ساختاري است.

1-10- جنبههاي جديد و نوآوري تحقيق
در تحقیقاتی که در ایران و جهان موضوع سرمایه فکری را مورد بررسی قرار دادهاند به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ابعاد مختلفی مثل رقابتپذیری، توان صادراتی، عملکرد سازمان، سودآوری، انعطافپذیری مالی و … پرداختهاند. همچنین تحقیقات مختلفی در مورد موضوع آشفتگی مالی صورت گرفته است. از آنجا که هیچ تحقیقی که به طور همزمان این دو متغیر در کنار یکدیگر بررسی کند صورت نپذیرفته است انجام چنین تحقیقی در نوع خود جدید و بیسابقه بوده و برای طیف گستردهای از سازمانها و نهادها مؤثر واقع خواهد شد.
1-11- کاربرد نتايج تحقيق
نتایج حاصل از این تحقیق، میتواند برای مدیران مالی و تحلیلگران و سایر علاقهمندان بازار سرمایه؛ همچنین محققین، دانشجویان و اساتید دانشگاه مفید واقع گردد.
1-12- ساختار کلي تحقيق
در فصل اول، کليات تحقيق ارائه شد. تعريف و بيان موضوع تحقيق انگيزه و اهميت، هدف، فرضيه و قلمرو تحقيق بيان شد و نهايتاً متغيرهاي تحقيق بيان شد. فصل دوم به پيشنيه موضوع و ادبيات تحقيق اختصاص دارد. که مفاهيم بنيادي موضوع تحقيق، سابقه تحقيق و تحقيقاتي مطرح ميشود که تا کنون در اين رابطه انجام شده است. در فصل سوم، روش تحقيق تشريح ميشود. که در ابتدا به فرضيه تحقيق و سپس به مباني اندازهگيري متغيرهاي آن پرداخته ميشود و سپس مراحل جمعآوري اطلاعات و مدلهاي تحزيه و تحليل اطلاعات و روشهاي آماري مورد استفاده بيان خواهد شد. در فصل چهارم، نتايج آماري بدست آمده تجزيه و تحليل خواهد شد که شامل آزمون فرضيه و بررسي و تحليل يافتهها خواهد بود. در فصل پنجم خلاصه تحقيق بيان ميشود و نتيجهگيري و بررسي تطبيقي يافتهها ارائه ميشود در پايان اين بخش پيشنهادها و زمينههاي تحقيقات آتي ارائه ميشود. پيوستهاي تحقيق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع و مآخذ و ساير جداول پيوست ارائه ميشود.

فصل دوم:
مبانی و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
در اين فصل ابتدا به بررسي و شناخت سرمایه فکری و ابعاد آن ميپردازيم، مباحث و نظریات پیرامون این متغیر به طور مکفی مورد بررسی قرار میگیرد. طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری منابع استراتژیکی هستند که شرکتها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر مینمایند. امروزه دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایههای مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری شده است. لذا مفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم و گسترده یافته است. سرمایه فکری در مشتریان، فرآیندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستمهای سازمان متجلی میشود و نقش فزایندهای در خلق مزیتهای رقابتی پایدار ایفا میکند. در ادامه مباحث پیرامون آشفتگی مالی به عنوان متغیر وابسته مطرح میگردد. آشفتگی مالی شرکتها تبعات جبران ناپذیری را برای آنها به همراه دارد و بر قدرت سودآوری شرکت تأثیر نامطلوبی به جای میگذارد. غالباً شرکتهایی که به سرمایه فکری توجه دارند قدرت بیشتری در جذب مشتریان، ایجاد رضایت مندی در آنها، افزایش قدرت بازاریابی و … پیدا میکنند و احتمالا کمتر گرفتار آشفتگی مالی میشوند. در انتها نيز به بیان پيشينه تحقیقات خارجي و داخلي که به موضوع مورد بررسی مربوط میشود را بیان میکنیم.
2-2- تعریف سرمایه فکری
نویسندگان مختلف این واژه را به اشکال گوناگون تفسیر کردهاند، اما معنی پر کاربرد تر این واژه دانش مفید بسته بندی شده است. دانش در اینجا باید مفهومی کاملا وسیع تعبیر شود. فرآیند ها، سیستم های اطلاعاتی، محصولات جدید ارائه نشده، نام های تجاری، مهارت های کارکنان و فهرست مشتریان همگی می توانند بخشی از سرمایه فکری باشند (سلیمانی، 1384). سرمایه فکری موجودی دانش یک سازمان است که در یک مقطع زمانی خاص در آن وجود دارد. سرمایه فکری شامل تمامی منابع دانش محوری است که برای سازمان ارزش تولید می کنند ولی در صورت های مالی وارد نمی شوند (پابلوس، 2004). به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت است از: داشتن دانش، به کار بردن تجربه، تکنولوژی سازمانی، ارتباط با مشتری و عرضه کننده و نیز توانایی های حرفه ای که یک مزیت رقابتی در بازار را از آنِ شرکت می کند (ادوینسون و مالونه، 1997). به نظر هال سرمایه فکری ممکن است جزو دارایی ها دسته بندی شود (مانند مارک، علامت تجاری، قرادادها و پایگاه داده ها)، یا به عنوان مهارت شناخته شود (مانند اینکه کارکنان دانش چگونگی انجام دادن کار را بلد باشند) و یا فرهنگ سازمانی شرکت. به گفته اسکاندیا، اجزای سرمایه فکری شاخصی برای ارزش آتی شرکت و توانایی شرکت برای کسب نتایج مالی محسوب می شود (زاهدی و لطفی زاده، 1388).
در تعریفی دیگر به نظر ادوینسون و سالیوان سرمایه فکری دانشی است که می تواند به ارزش تبدیل شود. از طرفی سرمایه فکری را مبنایی برای درک دارایی های نامشهود سازمان معرفی کرده اند که شامل دانش، اطلاعات، دارایی های فکری و تجربه است. سرمایه فکری عبارتست از کارکنان، مدیران، رهبران، پرستاران، کارکنان اجرائی، و بطور کلی، نیروی انسانی شرکت و غیره. این سرمایه یک شاخص کلیدی عملکرد است که باید شناخته شود، حفاظت شود و توسط کارکنان پرورش یابد، تا شرکت بتواند در بازار پر تحول اطلاعات، عملکردش را حفظ کرده و بهبود بخشد (یونی، 2000). سرمایه فکری برای شرکت ها تنوع ارزش سازمانی زیادی را فراهم می کند، مانند ایجاد سود، تعیین استراتژی (سهم بازار، رهبری، شهرت)، نواوری، وفاداری مشتری، کاهش هزینه، بهبود بهره وری و موارد دیگر می باشد (هارسون و سالیوان، 2000). مدیریت سرمایه فکری برای موفقیت بلند مدت یک شرکت بسیار مهم تشخیص داده شده است (برنان و کونل، 2000). به گفته مار و اسکیوما سرمایه فکری گروهی از دارایی های دانشی است که به یک سازمان وابسته هستند و با افزودن بر ارزش سازمان از طریق تعیین ذی نفعان کلیدی، بطور چشم گیری در بهبود موفقیت رقابتی سازمان مشارکت می کنند (مار و استارویچ، 2004).
سرمايه فكري، ماهيت نامشهودي دارد و به طور همهجانبه (فراگير) به عنوان دارايي راهبردي در سازمانها شناخته شده است. اثر وجودي سرمایه فكري در سازمانها، موجبات بهبود عملكرد مالي و مزيت رقابتي سازمان را در بر خواهد داشت (بارنی15، 1991).
واژه سرمايه فكري ابتدا به وسيله «جان كنت گالبريس» به كار برده شد. در اين تعريف اقدام فكري چيزي فراتر از مفهوم تفكر به عنوان «تفكر محض» است. به كارگيري اين نگرش به اين معناست كه احتمالاً سرمايه فكري پوياتر از شكل ثابت سرمايه است (ادوینسون و پاتریک16، 1996).
به علت نامشهود بودن و ماهیت پویایی که سرمایه فکری دارد معنی کردن این واژه دشوار است. بیشتر اوقات آنرا مترادف اصطلاحاتی چون داراییهای فکری، داراییهای نامشهود و داراییهای دانشی به کار بردهاند (گوثری و همکاران17، 1999).
سرمايه فكري، دربرگيرنده همه فرآيندها و داراييهايي است كه به طور معمول و سنتي در ترازنامه منعكس نميشود. همچنين شامل آن گروه از داراييهاي نامشهود مانند: علائم تجاري و حقامتيازها و … است كه روشهاي، حسابداري مدرن آنها را مد نظر قرار ميدهد (روس18، 1997).
به اعتقاد ادوينسون و مالون19 (1997) سرمايه فكري عبارتست از: داشتن دانش، بكارگيري تجربه، تكنولوژي سازماني، ارتباط با مشتري و عرضه كننده و نيز تواناييهاي حرفهاي كه يك مزيت رقابتي در بازار را از آنِ شركت ميكند.
استيوارت20 (1997) سرمايه فكري، مواد فكري از قبيل: دانش و اطلاعات و مالكيت (دارايي) معنوي و تجربه است كه موجب ايجاد ثروت ميشود و در حال حاضر تعريف جامعي براي آن وجود ندارد.
سرمایه فكري، جستجو و پيگيري استفاده مؤثرا از دانش، در مقايسه با اطلاعات است (بونتیس21، 1998).
سرمايه فكري، از تفاوت بين ارزش بازاري يك واحد تجاري و هزينه جايگزيني داراييهاي آن به دست ميآيد (ستارمان22، 2002).
ماوريدس23 (2005) سرمايه فكري را یک دارائی ناملموس با پتانسیل خلق ارزش برای سازمان و کل جامعه ميداند.
مارتينز و گارسیا24 (2005) سرمايه فكري را دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربهای که میتواند در خلق ثروت مورد استفاده قرار گیرد، تعريف ميكنند.
ادوينسون و ساليوان25 سرمايه فكري را دانشي ميدانند كه ميتواند به ارزش تبديل شود (زاهدي و همكاران، 1386،).
مار و اسكيوما سرمايه فكري را بصورت يك گروهي از داراييهاي دانشي كه به يك سازمان وابسته هستند و با افزودن بر ارزش سازمان از طريق تعيين ذينفعان كليدي، بطور چشمگيري در بهبود موقعيت رقابتي سازمان مشاركت ميكنند، تعريف كردهاند (زاهدي و همكاران، 1386).
به اعتقاد ليو26 سرمايه فكري عبارتست از، منابع سودهاي آينده (ارزش)، كه توسط نوآوري، طراحيهاي منحصر بفرد سازمان يا تجربيات نيروي انساني توليد ميشود (جعفري و همكاران، 1385).
تان و همکاران27 (2007) سرمايه فكري را به صورت شايستگيهاي يك شركت در نظر گرفتهاند كه اين شايستگيها عمدتا با تجربه و تخصص افراد داخل يك سازمان مرتبط است. دانش و تجربه افراد داخل شركت است كه ميتواند ارزش ايجاد كند. كه اين كار از طريق فرآيندهاي مبادله دانش و خلق دانش جديد انجام ميشود. بايد توجه داشت كه اين شايستگيها فقط به وسيله افراد و در داخل سازمان ايجاد نميشود؛ بلكه گاهي اوقات به واسطه محيطي كه سازمان در آن قرار دارد؛ خلق ميشود. به عنوان نمونه، ميتوان به شبكه همكاري بين شركتها در يك منطقه خاص اشاره داشت.
سرمایه فکري در برگیرنده همه فرآیندها و داراییهایی است که به طور معمول و سنتی در ترازنامه منعکس نمیشوند. همچنین شامل آن گروه از داراییهاي نامشهود مانند علائم تجاري و حقامتیازها و میباشد که روشهاي حسابداري مدرن آنها را مد نظر قرار میدهند (اسمعیلزاده مقری و همکاران، 1389).
2-3- سير تاريخي توسعه مفهوم و كاربرد سرمايه فكري در سال 1969 جان گالبريت اولين كسي بود كه از اصطلاح سرمايه فكري استفاده كرد. اما در اواسط دهه 1980 حركت از عصر صنعت به سمت عصر اطلاعات آغاز شد و شكاف عميق بين ارزش دفتري و ارزش بازار
شركت ها بوجود آمد و در اواخر دهه 1980 اولين تلاشها براي تدوين صورتهاي مالي حسابهايي كه سرمايه فكري را اندازهگيري كنند صورت گرفت و كتابهايي در اين موضوع از قبيل مديريت داراييهاي دانش توسط آميدن تأليف شد. در اوايل 1990، اولين بار نقش مديريت سرمايههاي فكري با تخصيص يك پست رسمي، در سازمان مشروعيت يافت و آقاي ادوينسون بعنوان مدير سرمايههاي فكري شركت اسكانديا معرفي شد همچنين در اين دوره، مفهوم رويكرد ارزيابي متوازن توسط كاپلان و نورتن مطرح گرديد و در مجله فورچون مقالاتي در اين زمينه منتشر گرديد. اما در اواسط دهه 1990، شركت اسكانديا اولين گزارش سرمايههاي فكري را منتشر كرد و همايشي در سال 1996 توسط SEC28 با موضوع سرمايه فكري ترتيب داده شد. در اوايل دهه 2000، اولين مجله معتبر با محوريت سرمايههاي فكري و اولين استانداردهاي حسابداري سرمايه فكري توسط دولت دانمارك منتشر گرديد. امروزه پروژههاي مختلفي از قبيل انتشار كتب و برگزاري سمينارها و تهيه و تدوين مقالات متعددي در اين زمينه در حال انجام است (همتی و همکاران، 1389). در نگاره شماره یک سیر تکامل و تحول تاریخی سرمایه فکری به اختصار بیان شده است:
دوره زماني
پیشرفت
قبل از دهه 1980
جان گالبريت اولين كسي بود كه از اصطلاح سرمايه فكري استفاده كرد.
اوايل دهه 1980
ايده عمومي ارزش ناملموس (كه اغلب سرقفلي ناميده ميشد) را ايتامي مطرح كرد.
اواسط دهه 1980
انقلاب اطلاعات شكل گرفته و شكاف بين ارزش دفتري و ارزش بازار بهطور چشمگيري براي بسياري از شركتها افزايش مييابد. درهمين حين، كتابي پيرامون استخراج ارزش از نوآوري توسط آقاي تيس انتشار مييابد.
اوایل دهه 1990
در سال 1990اسكانديا آقاي ادوينسون را به عنوان مدير سرمايههاي فكري خود منصوب ميكند. اولين باري است كه نقش مديريت سرمايههاي فكري با تخصيص يك پست رسمي، د

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهای پذیرفته شده، سرمایه فکری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع دارایی ها، سرمایه فکری، ارزش بازار، سرمایه انسانی