منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه ی اجتماعی، انتقال دانش، دوره های آموزش

دانلود پایان نامه ارشد

هنجارهاي مشترك قوي از هزينه‌هاي اندك نظارت بهره‌مند هستند و تعهد بالايي را در اختيار دارند كه در واقع همان سرمايه اجتماعي است (آدلر، 1999.)
علاوه بر مزاياي فوق به كارگيري سرماية اجتماعي در سطح سازماني داراي مزايايي مانند: ايجاد سازمان‌كاري و تيم‌هاي منعطف، ارائه سازوكارهايي براي بهبود مديريت عملكرد گروهي، زمينه‌سازي براي توسعة سرمايه‌هاي غيرمادي در سازمان و افزايش تعهد اعضا و كاركنان سازمان نسبت به مصلحت عامه است. (لينا و بورن، 1999)
2-1-19-نشانه‌هاي ضعف سرمايه اجتماعي در سازمان
هرچه ذخيره سرمايه اجتماعي در سازمان بالا باشد، نياز به تدوين قوانين و مقررات، ايجاد نهادهاي اجرايي و نظارتي كاهش مي‌يابد. به نظر مي‌رسد مديران از طريق شاخصها و عوامل زير مي‌توانند درجه و ميزان سرمايه اجتماعي در سازمان را تشخيص دهند؛ بدين معنا كه هرچه ميزان اين عوامل در سازمان بالا باشد، سرمايه اجتماعي كمتر خواهد بود (لينا و برن، 1999، ص3 ):
۱ – دستورالعملها و بخشنامه‌ها؛
۲- نهادهاي متعدد نظارتي و بازرسي؛
۳- شايعه پراكني؛
۴ – ترور و تخريب شخصيتها؛
۵- تخلفات اداري؛
۶- بي‌اعتنايي كاركنان به سازمان؛
۷- شكست تيم‌ها و كميته‌هاي كاري در سازمان؛
۸- تمايل نداشتن كاركنان به يادگيري دانش روز و تسهيم دانش و اطلاعات؛
۹- فقدان روحيه رقابت‌جويي در درون سازمان يا نسبت به رقبا؛
۱۰ – افزايش غيبت، مرخصي و…
رابطه ي توسعه منابع انساني ،هوش هيجاني وسرمايه اجتماعي با بهره وري سازماني :
سازمانها به تحقيق براي رويكردهاي نوآورانه در جهت افزايش مزيت رقابتي در عصر ايدهايي كه با استفاده از استعداد كاركنان شناخته مي شود ادامه مي دهند بر طبق نظر مادوين واپلباي (2000) : موقعيت عالي ومنحصر به فرد هرسازمان بر تفاوت قائل شدن بين فرهنگ ومنابع انساني تاكيد دارد. اين قابليت انسانها وتعهدشان است كه وجه تمايز سازمانهاي موفق از سايرين مي گردد (ص 555) آنها همچنين اضافه مي كنند كه افراد و ويژگي توسعه يافتگي آنها ونيز خود كنترلي واراده برخود يكي از عوامل مهم حفظ مزيت رقابتي است مزاياي ديگر همچون تكنولوژي ،جهاني سازي وسيستم هاي فناوري واطلاعات مي توانند به سرعت توسط رقبا تقليد شوند. تلاشهاي كنوني براي تمايز ،توليد فكروايده پردازي دربين منابع انساني سازمانهاست (اپلباي وماروين 2000،ص 555) آنها همچنين به تبيين اين مورد پرداختند كه امروزه ايده ها DNA سازمان هستند .بنابراين يادگيري وپيشرفت افراد وبقاء پايداري اقتصادي سرنوشت سازومهم هستند.(ص555) جملاتي اين چنين براهميت توسعه منابع انساني براي پيشرو بودن استراتژيك در كسب وكار وريسك پذيري تاكيد دارد. اين مساله به طور گسترده تاكيد مي كند كه ما در عصر دانش زندگي مي كنيم واين ها علامتي است كه افكار ونوآوري بيش نمايان شده اند.
توسعه منابع انساني ،سيستمي از توسعه فردي و سازماني ،سازمانهائي است كه به ايده پردازي وابسته اند .علاوه براين ،همانند سيستم ريوي انسان كه به نوع استنشاقي كه مي كند واكنش نشان مي دهد ، در جوسازمان نيز نسبت به احساسات كه در محيط كار وجود دارد نيز واكنش نشان مي دهد (انسان). سازمانها بيانگر يك سيستم حلقه اي باز هستند وچنين سيستمهايي براي حفظ بقاء خود به منابع خارجي وابسته اند .(گومان2002) در سطح فردي ،فرد براي ثبات عاطفي خود به ديگران وابسته اند ،هر چند متعاقبا ديگران را نيز تحت تاثير قرار مي دهد براي مثال آشكار كردن احساسات منفي مانند خشم وزورگوئي مي تواند موجب ناخشنودي ومانع همكاري ونوآوري شود واز سوي ديگر احساست مثبت همكاري وبازخور ،عناصر ضروري براي خلاقيت وبهره وري در محيط كار را گسترش مي دهند بنابراين براي افزايش ظرفيت سرمايه اجتماعي به عنوان يك عامل مهم در عملكرد سازمان ،محيط داخلي مي بايست از لحاظ كنترل وهدايت احساسات افراد، خود را توسعه دهد. سرمايه اجتماعي فرض مي كند كه روابط اجتماعي با ظرفيت توليد رابطه داشته ومي تواند ايجاد ارزش نمايد “گلمان 1990” وبه عنوان نتيجه ي روابط اجتماعي غني ومعني دار كه افراد را در ايجاد همبستگي واعتماد به نفس بيشتر تشويق مي كند توسعه پيدا كرده است توسعه هوش هيجاني محيطي را درون سازمان ايجاد مي كند كه مي تواند براي توسعه سرمايه اجتماعي فرصتي محسوب شود. بنابراين عملكرد سازماني را افزايش مي دهد.
2-1-20-سرمايه اجتماعي در نظام اقتصادي
سرمايه اجتماعي چهار پيامد عمده به همراه دارد:
1.کسب اطلاعات؛
2. انتقال دانش، نوآوري و پراکندگي فناوري و رويه ها؛
3. به کارگيري دانش مکمل و تلاش در حل مسائل و مشکلات؛
4. واسطه گري.
اين پيامدها ممکن است در طول زمان با توجه به نيازها و ويژگيهاي آن هايي که به سرمايه اجتماعي دسترسي دارند، متفاوت باشد. سرمايه اجتماعي براي آغاز و پشتيباني اقدام اقتصادي، حياتي است، بنابراين پيامدهاي مثبت آن مي تواند در حوزه هايي مانند: شکل گيري صنعت، فرايندهاي ابتکاري، همکاري هاي درون شرکتي و کارآفريني مشاهده شود.
سرمايه اجتماعي به کارآفرينان کمک مي کنيد تا منابع را از حوزه هاي مختلف و به روشي نو جمع آوري كرده، و ترکيب كنند. همچنين سرمايه اجتماعي براي کارآفرينان ياري و مشاوره فراهم مي آورد و به آن ها کمک مي كند تا از راه شناخت محيط هاي وظيفه اي شان، عدم قطعيت را کاهش دهند. سرمايه اجتماعي همکاري و روابط درون شرکتي را، به ويژه در حوزه‌هايي که اعتماد متقابل، جايگزين و مکمل قراردادها مي باشد، محقق مي سازد. پژوهشها در حوزه هاي صنعتي نشان مي‌دهند که به چه ميزان وجود و عدم حضور سرمايه اجتماعي مي تواند در دستيابي به رشد و نوآوري داراي اهميت باشد.
سرمايه اجتماعي در فرايندهاي نوآورانه، ازآن رو که فرصت هايي براي رفع نيازهاي برطرف نشده و ترکيب منابع به روشهايي جديد فراهم مي آورد، داراي اهميت است. مطالعات نشان داده است که سرمايه اجتماعي بازده معنوي را در نظام‌هاي دانش محور تقويت مي كند.
سرمايه اجتماعي، همچنين مشاوره‌هاي فني را در دوران اشاعه نوآوري ها و انتقال دانش فراهم مي سازد. با اين حال سرمايه اجتماعي وجه منفي هم دارد. به عبارتي ممکن است به عنوان تعهدي که فرايندهاي اجتماعي و اقتصادي را باز داشته يا محدود كند، به شمار آيد. پژوهشهاي جديد در مقابل پذيرش بي قيد و شرط آن، با مطرح كردن جنبه‌هاي منفي اش هشدار مي‌دهد.
نخستين و روشن‌ترين جنبه منفي آن، اين است که به ارتباطات منفي مي پردازد، که عبارت است از روابطي که در آن دست كم يک فرد قضاوت منفي موثري از يک فرد ديگر دريافت مي كند. اين چنين روابط منفي ممکن است مانع بهره‌گيري افراد از فرصتهاي موجود شود و يا اينکه مسير شغلي آنها را سد كند. دومين موضوع، که وضوح کمتري هم دارد، به هزينه فرصتها مي پردازد. ساختار اجتماعي مشابهي که براي عده اي مفيد و موثر تلقي مي شود، ممكن است براي سايرين محدوديتي ايجاد كند.
سرمايه اجتماعي، نيازمند سرمايه‌گذاري و تداوم در طول زمان است. به دليل الزامات قديمي روابط قابل اعتماد، روآوردن به ساير روابط براي بهره‌گيري از فرصت هايي که از خرده نظام هاي مختلف به وجود مي‌آيد، دشوارتر است. اين به خصوص براي بازيگراني که در سازمان‌هاي پيچيده و درون پروژه هاي چند گانه به کار مشغولند، صادق است.سطح بالاي سرمايه اجتماعي بين گروه هاي حرفه‌اي ممکن است آنهارا از ساخت دهي مجددشبکه‌هاي شخصي آن ها براي دستيابي به سطح مناسبي ازهماهنگي بازدارد(Greve and Benassi, 2003).

2-1-21-مشكل سنجش سرمايه اجتماعي
با وجود تحقيقات گسترده، تعريف سرمايه اجتماعي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. ابهام مفهومي، تعاريف چندگانه و فقدان اطلاعات لازم، مانعي بر سر راه تحقيقات تئوريك و عملي در مورد نقش سرمايه اجتماعي بوده است.اين موضوع،مربوط به محدود بودن تحقيقات عملي درموردسرمايه اجتماعي،به مسائل اقتصادي است.
هكمن (2000) باور دارد كه در زمينه سرمايه اجتماعي، ايجاد روابط علي، به گونه‌اي ذاتي دشوار است. برخي‌ها مخالف اين موضوع هستند و مي‌گويند تفسير داده‌هاي به دست آمده از سرمايه اجتماعي، تنها در حيطه اقتصادي انجام شده است و اين نيز به دليل ماهيت دانش علت و معلولي است. اطلاعات در مورد اين پديده آن قدر ضعيف است كه نمي‌تواند تفسيرهاي مختلفي كه از آنها مي‌شود را از بين ببرد. هيچ الگوريتم مكانيكي براي ايجاد حقايق خالي از پيش فرضهاي ذهني، وجود ندارد. به نظر مي‌رسد ادبيات تجربي سرمايه اجتماعي، به ويژه به علت تعاريف مبهم از مفاهيم، سنجش ضعيف داده‌ها، عدم وجود شرايط مناسب و فقدان اطلاعات لازم براي دستيابي به نتايج قابل پذيرش يكسان، با ابهام زيادي همراه بوده است (Heckman, 2000: 91).
از بحثهاي يادشده، مشخص شد كه هيچ راه مستقيمي براي اندازه‌گيري سرمايه اجتماعي نداريم، زيرا سرمايه اجتماعي ابعاد زيادي را در بر مي‌گيرد. سرمايه اجتماعي چند وجهي است و محققان، عواملي را كه فكر مي‌كنند بيشتر با تحقيق آنها مرتبط است، انتخاب مي‌كنند. كميسيون بهره‌وري (2003) طبقه‌بندي از چگونگي ارزيابي‌هايي را كه در گذشته در زمينه سرمايه اجتماعي انجام شده است، ارائه داده است. در اين طبقه بندي داده‌هاي گردآوري شده از راه‌هاي مختلفي قرار گرفته اند (2004:6 ,Aspin).
– پاسخهايي به پرسشهاي در مورد اعتماد (كلوپها، اتحاديه‌ها و …)،
– داده‌هايي در مورد اعضاي شبكه‌ها و گروه‌ها،
– رأي دهندگان، خوانندگان روزنامه و اعضاي مدرسه‌هاي مذهبي،
– ويژگي‌هاي خانوادگي.
2-1-22-تاریخچه مطالعات سرمایه اجتماعی
اصطلاح سرمايه اجتماعي قبل از سال 1916، در مقاله اي توسط هاني فان از دانشگاه ويرجينياي غربي مطرح شد.اما اولین بار در سال 1961، کتابی در امریکا بوسیله شخصی به نام ژان ژاکوب نوشته شد که این اصطلاح سرمایه ی اجتماعی را بکار برد و منظورش این بود که در حاشیه‌نشین‌‌های شهر، ویژگی‌ها و خصلت‌هایی وجود دارند که آنها مي‌توانند به خوبی با همدیگر ارتباط برقرار کنند و گروههایی را تشکیل دهند که خودشان مسائل و مشکلاتشان را حل کنند.
در اصل، در آنجا منظور از سرمایه ی اجتماعی، نوعی همکاری و هم فکری خودجوش و از درون گروههای محروم حاشیه نشین بود.(توسلی؛ 1384،2).
گلن لوري اقتصاددان نيز همچون ايوان لايت جامعه شناس، اصطلاح سرمايه اجتماعي را در دهه 1970 براي توصيف مشكل توسعه اقتصادي درون شهري به كار برد. (فوكوياما، 1379، صفحه 10)
سرمایه ی اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی در علوم اجتماعی است که در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آکادمیک مطرح و از سال 1980 وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد و ابتدا توسط جاکوبز، بوردیو، پاسرون و لوری مطرح مي‌شود، اما توسط کسانی چون کلمن، بارت، پانتام و پرتز بسط و گسترش داده مي‌شود. (ازکیا و غفاری؛ 1383: 278) و (وال، 1998، صفحه 259).
کاربرد مفهوم سرمایه ی اجتماعی بصورت آنچه که امروزه مدنظر است به تدریج در دهه 1990 رایج شده است اما این به معنای این نیست که در آثار جامعه شناسان کلاسیک اثری از این مفهوم نباشد، در آثار اندیشمندان و جامعه شناسانی چون مارکس و وبر و دورکیم مي‌توان به جستجوی این مفهوم پرداخت و در اندیشمندانی چون مارکس، زمیل دورکيم، وبر و پارسونز به مفاهیمی همچون اضطرار؛ نفع جمعی، ارزشها و اعتماداجتماعی توجه شده که هریک ابعادی از مفهوم سرمایه ی اجتماعی رادر برمي‌گیرد.(توسلی؛1384، 3).

2-1-23-فعالیت های مکمل
بنابر نظر صاحب نظران آن دسته از فعالیت ها را شامل می شود که نیازمند حدی از نظارت مدرسه و متفاوت از آموزش کلاسی است. ا این حال بخش مهم یاز حیات تربیتی مدرسه را تشکیل می دهد. مانند: ورزش، گروه های دانش آموزی، روزنامه مدرسه؛ (تانژا، 1989) برخی دیگر این مفهوم را با فوق برنامه متمایز ساخته و آن را به برنامه ی رسمی ارتباط بیش تری داده اند. (رانک، 1976) به این صورت که فعالیت های مکمل در عصرها و صبح ها اجرا می شود و برخی از این فعالیت های مکما عبارت اند از:
1- مراسم مدرسه
2- دروس انتخابی
3- دوره های آموزش کوتاه مدت
2-1-24-اهمیت و ضروریت فعالیت های مکمل و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مشارکت سیاسی، سرمایه ی اجتماعی، رهبران سیاسی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع برنامه ی درسی، برنامه درسی، خلاقیت و نوآوری