منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، شرکتهای پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

ر آشفتگی مالی …………………………………………………………………………… 98
جدول 4-4- توزیع خطاها در مدل اول تحقیق …………………………………………………………………………………100
جدول 4-5- توزیع خطاها در مدل دوم تحقیق …………………………………………………………………………………101
جدول 4-6- توزیع خطاها در مدل سوم تحقیق ………………………………………………………………………………..102
جدول 4-7- تزیع خطاها در مدل چهارم تحقیق ……………………………………………………………………………….103
جدول4-8- خلاصه نتایج مدل اصلی ………………………………………………………………………………………………109
جدول4-9- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………….109
جدول4-10- ضرایب مدل اصلی ……………………………………………………………………………………………………111
جدول4-11- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………….115
جدول4-12- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………..115
جدول4-13- ضرایب مدل فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………116
جدول4-14- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………119
جدول4-15- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………..120
جدول4-16- ضرایب مدل فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………121
جدول4-17- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………..124
جدول4-18- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………. 125
جدول4-19- ضرایب مدل فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………………..126
جدول4-20- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه فکری و آشفتگی مالی ……………………………………………….130
جدول4-21- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی ………………………………………….132
جدول4-22- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه انسانی و آشفتگی مالی …………………………………………….134
جدول4-23- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه مشتری و آشفتگی مالی………………………………………………136
جدول4-24- نتیجه تقسیم بندی شرکت های نمونه به گروه های سه گانه…………………………………………… 138
جدول4-25- نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس …………………………………………………………………………139
جدول4-26- بررسی میانگین متغیرهای سرمایه فکری،سرمایه مشتری،سرمایه انسانی وسرمایه ساختاری درمیان گروه های سه گانه …………………………………………………………………………………………………………………………141
جدول4-27- خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………147

چکیده:

این مقاله به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386- 1390میپردازد. در این راستا به منظور اندازهگیری سرمایه فکری از شاخص پالیک و برای اندازهگیری آشفتگی مالی از مدل مدل آلتمن بهره گرفته شده است. در این پژوهش از الگوهای رگرسیون لوجستیک و تحلیل واریانس یکطرفه برای تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق بهره گرفته شد. با توجه به نتایج تحقیق، میتوان گفت رابطه معکوس و معناداری بین سرمایه فکری و سطح آشفتگی مالی شرکتها وجود دارد.که شركتهايي كه از سطح بيشتري از كنترل و تمركز روي داراييهاي نامشهود خود برخوردارند به نسبت شركتهايي كه نسبت به اين داراييها و بطور اخص سرمايههاي فكري بيتوجهاند، داراي عملكرد و بازگشت سرمايه بهتر و نوسان قيمت سهام اين شركتها كمتر بوده است و شرکتهایی که عملکرد مطلوبتری داشته باشند و دچار نوسان کمتری در قیمت سهام خود شوند؛ سرمایهگذاران و اعتباردهندگان نیز نسبت به آن شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینههای بیشتر در رقابت با سایر شرکتهای مشابه بینیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وام دریافت میکنند و طبیعتاً احتمال وقوع آشفتگی مالی در این شرکتها به مراتب کاهش مییابد.

واژگان کلیدی: سرمایه فکری، آشفتگی مالی، مدل آلتمن، مدل پالیک

فصل اول:
کليات تحقيق

1-1- مقدمه
در این فصل از تحقیق به بیان مشکل تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش و فرضیههای تحقیق و تعریف عملیاتی واژههای مورد استفاده در تحقیق میپردازیم. همچنین پس از معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق مدلهای رگرسیونی مورد استفاده در تحقیق نیز ارائه میگردد و در پایان فصل محتوای فصل
های بعدی تحقیق نیز ارائه میگردد.

1-2- تعريف و بيان مسأله تحقيق
سرمایه فکری یک سازمان داراییها و منابع ذهنی و نامشهودی است که سازمان با برگرداندن آنها به فرآیندهای جدید، کالا و خدمات به خلق ارزش میپردازد. در گذشته از هر صد دلار سرمايهگذاري در سهام شركتهاي توليدي آمريكا، درصد زیادی از اين سرمايهگذاري صرف داراييهاي مشهود ميشد و داراييهاي مشهود سهم عظيمي از ارزش بازار شركتها را در بر ميگرفتند. اما در چند سال اخیر، درصد زیادی از ارزش بازار شركت را سرمايههاي فكري تشكيل میدهد. اين افزايش نسبت داراييهاي نامشهود به كل ارزش بازار شركتها، اهميت توجه به سرمايه فكري را نشان ميدهد (چنگ، لین، هسیآو و لی1، 2008).
از سوی دیگر، آشفتگی مالی و در نهایت ورشکستگی، زیانهاي سنگینی را براي سهامداران، مدیران، شرکتها و اقتصاد کشور ایجاد میکند. نتايج تحقيقات نشان داده است كه شركتهايي كه از سطح کمتری از كنترل و تمركز روي داراييهاي نامشهود خود برخوردارند در مقابل شركتهايي كه نسبت به اين داراييها و بطور اخص سرمايههاي فكري توجه کافی میکنند، داراي عملكرد و بازگشت سرمايه ضعیفتری هستند و نوسان قيمت سهام اين شركتها بیشتر بوده است و احتمال وقوع آشفتگی مالی در این شرکتها بیشتر است (برامهندكار، اریکسون، اپلبی2، 2007). داراییهای فکری سازمان مهمترین بخش دانش سازمانی است و نیاز به شناخت و اندازهگیری دارد. داراییها در تعیین جایگاه یک شرکت در عرصه بینالمللی و در تعیین ارزش شرکت بسیار مؤثر هستند. داراییهای نامشهود هر شرکت بطور موجز عبارتند از: نام تجاری شرکت، مشتریان وفادار شرکت، کارکنان راضی، کارکنان خلاق، فرهنگ سازمانی منعطف و پویا، مدیران کارآمد و لایق، جو ریسک پذیری سازمان، تصور خوب از شرکت در نزد مشتریان. برای مثال ارزش مارک تجاری کوکا کولا چندین برابر کل ارزش داراییهای این شرکت است. این دسته داراییها در ایجاد مزیت رقابتی بلندمدت برای شرکتها نقش بسزایی دارند. شرکتهایی که بتوانند این داراییهایشان را به خوبی تشخیص دهند و آنها را مدیریت کنند، نسبت به رقبایشان از عملکرد بهتری برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگر مدیریت صحیح این داراییها در موفقیت شرکتهایی که در دنیای پر رقابت امروزه فعالیت می کنند نقش انکارناپذیری دارد. سرمایه فکری مبحثی است که به مدیریت و اداره این دارایی ها می پردازد (مار و اسچیوما، 2004). مدیریت سرمایه فکری برای موفقیت بلندمدت یک شرکت بسیار مهم تشخیص داده شده است و بر احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت مؤثر است (برنان و کونل، 2000). به طور خلاصه میتوان بیان نمود که این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکت خواهد بود و نتایج این تحقیق میتواند دلیلی برای اثبات این مشکل باشد که کمبود سرمایه فکری در شرکت احتمال وقوع آشفتگی مالی را افزایش میدهد.
1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
تحليلگران، سرمايهگذاران و ساير استفادهكنندگان، صورتهای مالی را مورد تجزيه و تحليل قرار میدهند و بر مبناي آن، تصميمگيري نسبت به خريد و يا فروش سهام صورت ميپذيرد. اما یکی از اجزایی که در این تحلیلها کمتر مورد توجه قرار میگیرد، اطلاعات مربوط به داراییهای نامشهود و به طور خاص سرمایه فکری میباشد. غالباً در تحلیل صورتهای مالی نسبتهایی به کار گرفته میشود که بعد معنوی سازمان را نادیده میگیرند. از طرف دیگر، سرمایه فکری نیروی محرکه اصلی و پایدار عملکرد سازمانی است که بهتر از هر چیزی ارزش واقعی سازمان را منعکس میکند (چهارباغی و کریپس3، 2006) و سرمایه غیرمادی بیش از سرمایه مادی ارزش ایجاد میکند (زرنلر و هاسیلوقلو و سزگین4، 2008). بنابراین میتوان این طور بیان نمود که شرکتهایی که به موضوع سرمایه فکری بیتوجه هستند به احتمال بیشتری در آشفتگی مالی و در نهایت ورشکستگی گرفتار میشوند. همانطور که در قسمت قبلی گفته شد در بسیاری از شرکتها مثل کوکا کولا ارزش نام تجاری این شرکت به مراتب بیشتر از مجموع داراییهای فیزیکی آن است. از این رو مسأله سرمایه فکری (از جمله برند و نام تجاری و …) موضوع با اهمیتی است. در صورت توجه شرکتها به این موضوع عملکرد بلندمدت شرکت بهبود مییابد و تمام گروههای ذینفع از وضع مطلوب یک شرکت مثل سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان و … از مزایای آن بهرهمند میشوند. در صورت عدم توجه شرکت به این موضوع زمینه بروز مشکلات اقتصادی در شرکت فراهم میشود و بر منافع کلیه گروههای فوق تأثیر معکوس خواهد گذاشت. انجام تحقیق فوق میتواند تلنگری برای شرکتها در مورد اهمیت موضوع سرمایه فکری باشد.
همچنین به تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری نیز میتواند این پیام را بدهد که در تدوین استانداردهای حسابداری به بعد معنوی سازمان که کمتر مورد توجه قرار گرفته است بیشتر توجه نمایند. در صورت عدم انجام این تحقیق و بیتوجهی تحلیلگران به موضوع سرمایه فکری و تأثیر آن بر احتمال وقوع آشفتگی مالی و استفاده نکردن از متغیر سرمایه فکری در پیشبینی احتمال وقوع آشفتگی مالی، زمینه وقوع اشتباه در تحلیلهای تحلیلگران ایجاد میشود.
1-4- اهداف پژوهش
هدف اصلی، بررسی رابطه سرمایههای فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
اهداف فرعی
1- بررسی رابطه سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2- بررسی رابطه سرمایه انسانی و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
3- بررسی رابطه سرمایه مشتری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-5- پرسشها و فرضيههای تحقیق
1-5-1- پرسشهای تحقيق
1-5-1-1- پرسش اصلی تحقیق
آیا رابطه معناداری بین سرمایه فکری و میزان آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
1-5-1-2- پرسشهای فرعی تحقیق
1- آیا رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و احتمال وقوع آشفتگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
2- آیا رابطه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع آزمون فرضیه، معنادار بودن، رگرسیون، سرمایه فکری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهای پذیرفته شده، سرمایه فکری