منابع پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

مسلح مصوب 20/10/1369، ده مورد از تخلفات46 را بيان نموده که در صورت ارتکاب کارکنان پرونده آنان در هيأتهاي رسيدگي موضوع ماده 104 قانون ارتش مطرح و در صورت اثبات تخلف، چنانچه سابقه خدمت آنان زير20 سال باشد، بازخريد ميگردند.
در بازخريدي به عنوان مجازات براي کارمندان تشخيص هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ملاک است شرط ديگري منظور نشده است ولي براي کارکنان ارتش شرط داشتن سابقه خدمت زير 15 سال لحاظ شده است. لذا با اين شرط قانونگذار خواسته است حتي المقدور خاتمه خدمت کارکنان ارتش که داراي سابقه بالاي 15 سال هستند از راههاي بهتري مانند بازنشستگي انجام شود و اين قانون نسبت به قانون کارمندان مناسبتر به حال کارکنان است.
3- بازخريدي اجباري ناشي از حذف يا تعديل سازمان:
ماده 127 قانون ارتش، بازخريدي به علت حذف يا تعديل سازمان را بيان داشته است. بدين ترتيب که ارتش ميتواند در موارد حذف و يا تعديل سازمان، کارکناني که بدون شغل گرديدهاند را مشروط بر اينکه در سازمانهاي ديگر ارتش، شغل مناسبي براي آنان وجود نداشته باشد، با داشتن کمتر از 15 سال سابقه خدمت بازخريد نمايد.
اين روش بازخريدي به سبب تعديل سازمان در خصوص کارمندان و کارکنان ارتش شبيه به هم ميباشد.

بند دوم: آثار بازخريدي
1-خاتمه خدمت:
با بازخريد شدن رابطه استخدامي کارکنان با ارتش قطع گرديده و خاتمه خدمت بوجود ميآيد.
2-اشتغال مجدد:
ارتش ميتواند کارکنان بازخريد شدهاي که صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند و از مدت برکناري آنان بيش از 5 سال نگذشته باشد، با تقاضاي شخصي و تصويب مقامات ذيصلاح فقط يک بار با همان شرايط شغلي قبلي اعاده به خدمت نمايد. (شهلائي و همکار، پيشين: 175) که معمولاً اين مورد شامل افراد بازخريد شده بصورت تنبيهي نميگردد. اشتغال مجدد کارمندان بازخريد شده ممنوع ميباشد و افرادي محدود مانند مقامات، اعضاي هيأت علمي و فرزندان شهداء و جانبازان بالاي 70 درصد از اين قاعده مستثني ميباشند ولي براي کارکنان ارتش همه کساني که بازخريد شدهاند به شرطي که بيش از 5 سال از بازخريدي آنها نگذشته باشد ميتوانند براي يک بار به خدمت اعاده گردند. و ظاهراً استثناء عنوان شده براي کارمندان عام بوده و قابل تسري به کارکنان ارتش هم ميباشد.
3-مستمري و مزايا:
به کارکنان بازخريد شده مستمري تعلق نميگيرد و آنان به ازاء هر سال سابقه خدمت مبلغي معادل يک و نيم برابر آخرين حقوق و مزايا پرداخت ميشود. (همان منبع: 175)
شايان ذکر است، کارکناني که تقاضاي بازخريدي ارادي را دارند در صورت اعتراض به تصميم مقامات ماده 78 قانون ارتش مبني بر عدم موافقت با بازخريدي آنان ميتوانند به هيأتهاي رسيدگي به ماده 104 قانون ارتش به عنوان شکايت از امور خدمتي جهت رسيدگي مراجعه نمايند.
مبلغ بازخريدي پرداختي به کارمندان مانند کارکنان ارتش ثابت نبوده و به تناسب نحوه بازخريدي آنان فرق ميکند. بدين نحو که کساني که برابر قانون رسيدگي به تخلفات اداري بازخريد شوند به ازاء هر سال سابقه خدمت مبلغي معادل 30 تا 45 روز حقوق به تشخيص هيأت رسيدگي دريافت مي کنند ولي براي کساني که برابر قانون مديريت خدمات کشوري بازخريد ميشوند مانند کارکنان ارتش (به ازاء هر سال سابقه خدمت مبلغي معادل يکونيم برابر آخرين حقوق و مزايا) به آنان پرداخت ميگردد.

گفتار سوم: بازخريدي کارگران
کارگران با توجه به شرايط شغلي ويژهاي که دارند، مانند کارمندان واجد شرايط بازخريدي نيستند چون در صورت تخلف کارگر از قواعد کارگري برابر آييننامه انضباطي کارگاه با آنان رفتار و در نهايت از کار اخراج ميشوند و در صورت اخراج نيز مستحق دريافت يک ماه حقوق به ازاء هر سال سابقه کار به عنوان حق سنوات ميباشند. که شبيه به نحوه برخورد با کارمند بازخريدي از لحاظ خريد سنوات ميباشد. در مواردي نيز که کارگر به عللي خارج از اراده کارگر و کارفرما از کار بيکار شده از لحاظ پايان کار و پرداخت حق سنوات شبيه بازخريدي است. در واقع حالت بازخريدي براي کارگران مانند کارمندان و کارکنان ارتش متصور نيست و تنها حالتي که تا حدودي مشابه آن است همان تعديل نيروي انساني است که در اينجا به آن ميپرداريم.
به موجب بند ((ح )) الحاقي 1387 به ماده 21 قانون کار، در صورت کاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري پس از شناسائي نيروهاي مازاد هر کارگاه، کارفرما ميتواند با توافق با نهاد کارگري با پرداخت دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه کار يا هر توافق ديگري به قرارداد کار چنين کارگراني خاتمه داده و اين کارگران تحت پوشش بيمه بيکاري قرار گيرند. (موحديان، پيشين: 157)

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، قانون کار، عملکرد کارکنان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره رویکرد نوین، شبیه‌سازی