منابع پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، قانون کار، عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

که کاملاً جنبه شخصي دارد. (رفيعي، پيشين: 2-351)

بند اول: انواع فوت
1- فوت کارگر بر اثر حادثه ناشي از کار يا بيماريهاي حرفه اي:
در صورتي که کارگر بر اثر حوادث ناشي از کار يا مرتبط با آن و به سبب انجام وظيفهاي که بر عهده او گذاشته شده فوت نمايد، يا بر اثر کار دچار بيماري گرديده و به سبب آن بيماري فوت شود، فوت بر اثر حادثه ناشي از کار ناميده ميشود و تشخيص آن بر عهده کميسيون پزشکي مربوطه مي باشد.
2-فوت کارگر بر اثر حوادث غير مرتبط با کار ( فوت عادي):
در صورتي که کارگر بر اثر حوادث عادي روزمره که ارتباطي با کارش ندارد فوت نمايد، فوت غير مرتبط با کار يا فوت عادي محسوب خواهد شد. موارد فوتي که براي کارگران در بالا بيان گرديد با انواع فوت کارمندان مشابه بوده و هر دو به سبب ميزان ارتباط با کار تقسيم بندي گرديدهاند.
بند دوم: آثار فوت
1-خاتمه کار:
با فوت کارگر خاتمه قرارداد کار به صورت غير ارادي اتفاق افتاده و با توجه به قائم به شخص بودن قرارداد کار کارگر امکان ادامه آن ميسر نبوده و بدين ترتيب خاتمه خدمت کارگر محقق شده است.
2-مستمري و مزايا:
الف-در صورتي که فوت بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از کار و يا بيماري حرفه اي باشد، بدون توجه به ميزان سابقه پرداخت حق بيمه، براي بازماندگان واجد شرايط وي، مستمري برقرار خواهد شد. ميزان مستمري ماهانه از کارافتادگي کلي ناشي از کار عبارتست از يک سيام مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر اينکه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بيشتر نباشد. در مورد بيمه شدگاني که داراي همسر بوده يا فرزند يا پدر يا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمري استحقاقي آنها از شصت درصد مزد يا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقي به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمري و کمک از شصت درصد تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.
ب-در صورتي که فوت بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماريهاي عادي( غير ناشي از کار) باشد، حمايت از بازماندگان وي تابع شرايط خاص پيشبيني شده در قانون تأمين اجتماعي است. بدينگونه که به تناسب نحوه و ميزان پرداخت حق بيمه به آنها مستمري و يا غرامت مقطوع پرداخت خواهد شد.
علاوه بر اين برابر قانون تأمين اجتماعي چنانچه بيمه شده تأمين اجتماعي فوت نمايد، بازماندگان او مستحق دريافت کمکهاي از طرف سازمان تأمين اجتماعي مثل پرداخت هزينه کفنودفن متوفي بيمه شده ميباشند و يا بعد از فوت کارگر تا تعيين تکليف وارث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان بايد نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي، به طورعلي الحساب و به بمدت 3 ماه به عائله تحت تکفل وي اقدام نمايد. ( تبصره ماده 21 قانون کار)
نکته قابل توجه ديگر آن است که برابر ماده 31 قانون کار، کارفرما در موارد خاتمه قرارداد کار به سبب از کار افتادگي کلي يا بازنشستگي کارگر تکليفي مبني بر پرداخت وجهي به کارگر دارد. ( پاداش پايان خدمت) ولي در مورد فوت کارگر، چنين امري پيش بيني نشده است. ( عراقي، پيشين: 312) ولي طبق تصميم و تصويب سال 1370 شوراي عالي کار که به ماده 22 قانون کار نيز مستند شده است در صورت فوت کارگر، کارفرما مکلف است سنوات خدمتي او را به ميزان سالي يک ماه به وراث قانوني ايشان پرداخت نمايد. ( رفيعي، 1393: 145)
در تطبيق وضعيت مستمري پرداختي به بازماندگان سه گروه شاغلين، کارگران متوفي به سبب انجام وظيفه مانند کارمندان وکارکنان ارتش از دو گروه تشويقي بالاتر بهرهمند نيستند. در خصوص فوت عادي نيز کارگران به تناسب سنوات خدمت که حق بيمه پرداخت نمودهاند، به وراث آنان مستمري يا در صورت داشتن سابقه کم غرامت مقطوع پرداخت ميگردد. ولي در خصوص کارمندان و کارکنان ارتش مستمري کامل پرداخت ميشود.

مبحث پنجم :
بازخريد

بازخريد در فرهنگ فارسي معين به معناي، مزاياي قانوني است که يک کارگر يا کارمند پس از مدتي خدمت در يک سازمان يا شرکت دريافت ميکند و از ادامة کار در آن سازمان دست ميکشد، آمده است. و در فرهنگ لغت عميد، به معني کسي را با دادن پول از قيد و بند يا اسيري رهانيدن اشاره شده است. بازخريدي بدين گونه است که سازمان به فرد شاغل در قبال مدتي که در آن شغل سابقه خدمت دارد، مبلغي به عنوان مابهازاء سابقه خدمت پرداخت نموده و فرد شاغل را از ادامه خدمت رها نمايد. با بازخريد شدن سنوات فرد شاغل ديگر از ادامه کار محروم گرديده و خاتمه خدمت اتفاق مي افتد.

گفتار اول: بازخريدي کارمندان
از نقطه نظر قانوني بازخريد وضع کارمندي است که سابقه خدمت او از طرف دولت خريداري و از خدمت معاف ميگردد. بدينگونه کارمندي که بنا به دلايل شخصي يا کاري تمايل به ادامه خدمت ندارد ميتواند تقاضاي بازخريدي سنوات خدمتي خود را نموده و از خدمت رها گردد يا اينکه بدون ميل و اراده وي به خواست سازمان بنا به دلايل فني يا تنبيهي، سنوات خدمت کارمند بازخريد شده و خاتمه خدمت وي محقق شود. ماده 48 قانون مديريت خدمات کشوري بازخريدي به سبب کسب نتايج ضعيف در ارزيابي سالانه را يکي از حالتهاي خاتمه خدمت کارمندان عنوان نموده است و در ماده 120 اين قانون نيز به بازخريدي به عنوان يکي از حالات استخدامي اشاره شده است.

بند اول: انواع بازخريد
بازخريدي در سه حالت به تقاضاي مستخدم، به عنوان مجازات، به اختيار دولت، قابل تصور است.
1-بازخريدي به تقاضاي مستخدم:
در قانون مديريت خدمات کشوري، بازخريدي با تقاضاي کارمند پيشبيني نشده است. اما برابر قانون استخدام کشوري44 اين امکان وجود دارد که بر اساس درخواست کتبي مستخدمان دولت و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي، در صورتي که سابقه خدمت آنان کمتر از بيست سال باشد، بازخريد شوند. در مشاغل تخصصي نيز با درخواست کتبي مستخدم و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تصويب شورايي مرکب از نمايندگان تام الأختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي، دبير کل سازمان امور اداري و استخدامي کشور و دستگاههاي اجرائي مربوط اين امر قابل اجرا خواهد بود. ( ابوالحمد، پيشين: 276)
2- بازخريدي به عنوان مجازات انضباطي:
به موجب بند ح ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، يکي از تنبيهاتي که براي کارمندان متخلف ميتوان در نظر گرفت بازخريد از خدمت ميباشد. بديننحو که پرونده کارمنداني که مرتکب تخلفات اداري ميگردند، در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به تشخيص اين هيأتها ميتوان کارمند متخلف را به وسيله بازخريدي از خدمت رها نمود.
3-بازخريدي به اختيار دولت:
بازخريدي به اختيار دولت يکي از حالتهاي خاتمه خدمت کارمندان است که در ماده 48 قانون مديريت خدمات کشوري بيان گرديده و اين ماده، بازخريدي کارمند توسط دستگاه هاي اجرائي را در موارد ذيل پيش بيني نموده است.
الف: بازخريدي به دليل کسب نتايج ضعيف در ارزيابي عملکرد: بر طبق ماده 48 قانون مديريت خدمات کشوري، “کارمندان رسمي به دليل کسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملکرد در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب، بر اساس آييننامهاي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد، بازخريد ميشوند.” کارمنداني که در اجراي نظام ارزشيابي عملکرد کارمندان، امتيازات آنان در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتيازات پيش بيني شده براي ارزيابي کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرايط بازنشستگي موضوع ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري، بازخريد ميشوند. ( آيين نامه اجرائي ارزيابي عملکرد کارکنان موضوع ماده 48 قانون مديريت خدمات کشوري، مصوب 13/10/88)
ب: بازخريدي پس از يک سال آمادگي به خدمت: طبق ماده 122 قانون مديريت خدمات کشوري، در صورت عدم اشتغال کارمند در دستگاه هاي اجرائي پس از سپري شدن يکسال از دوران آمادگي به خدمت وي در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي بازنشسته و در غير اينصورت بازخريد خواهد شد. ( امامي، پيشين: 17-316)
ج: بازخريدي به سبب واگذاري تمام يا بخشي از وظايف دستگاههاي دولتي به بخش غير دولتي: بدين ترتيب کارمندان رسمي و ثابت دستگاههاي اجرايي که تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غير دولتي واگذار مي گردد به پنج روش با آنها رفتار خواهد شد، که يکي از اين روشها بازخريدي سنوات خدمت ميباشد. که در صورت درخواست کارمند مبني بر بازخريدي دستگاه اجرايي مکلف به اعمال آن ميباشد. ( ماده 21 قانون خدمات مديريت کشوري)
بند دوم: آثار بازخريدي
1-خاتمه خدمت:
پس از بازخريد شدن سوابق کارمند توسط دولت، ديگر فرد عنوان کارمندي خود را از دست داده و ارتباطي با دستگاه ندارد. بدين ترتيب خدمت اداري کارمند خاتمه مييابد.
2-اشتغال مجدد:
به کارگيري مجدد کارکنان بازخريد شده برابر بند ب ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ممنوع است. تنها استثناء آن مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر مي باشد45.

3-مستمري و مزايا:
در بازخريدي استحقاق دريافت مستمري متصور نميباشد. کارکنان بازخريد شده دولت برابر قانون مديريت خدمات کشوري، استحقاق دريافت يک ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه بازخريدي را دارند، البته ماده 9 قانون تخلفات اداري، که بازخريدي کارمندان به صورت تنبيهي بيان نموده، پرداخت 30 تا 45 روز حقوق به تشخيص هيأت صادر کننده رأي در قبال هر سال خدمت را پيش بيني نموده است.

گفتار دوم: بازخريدي کارکنان ارتش
بازخريد يکي از صورتهاي پايان خدمت کارکنان ارتش ميباشد که در ماده 114 قانون ارتش به بيان آن پرداخته شده است. بازخريدي کارکنان ارتش به روشهايي چون ارادي و با درخواست شخصي کارکنان، غير ارادي به صورت تنبيهي ناشي از انجام تخلف و يا به سبب تعديل سازمان انجام ميشود.
بند اول: انواع بازخريد
1-بازخريدي به درخواست مستخدم:
کارکنان متقاضي بازخريدي بنا به دلايل شخصي و… ميتوانند تقاضاي بازخريدي خود را به صورت کتبي به مقامات مافوق خود ارائه داده و خواهان بازخريد از خدمت گردند. شرط پذيرش تقاضاي بازخريدي کارکنان اين است که پس از پايان دوره آموزشي، به ميزان حداقل دو برابر مدت آخرين دوره طي شده، خدمت نموده باشند. همچنين کارکنان متقاضي بايستي پنج سال بيشتر از مجموع سنواتي که به هزينه ارتش تحصيل کردهاند سابقه خدمت داشته باشند تا واجدشرايط بازخريدي محسوب گردند. شايان ذکر است تصويب تقاضاي بازخريدي با هماهنگي مقامات نيرو يا سازمان ذيربط در ماده 78 قانون ارتش ( که در مبحث بازنشستگي عنوان گرديد) ميباشد. در زمان جنگ و مواقع بحراني و شرايطي که احتمال وقوع جنگ وجود دارد، تصويب تقاضاي بازخريدي به عهده شوراي عالي دفاع است. ( ماده 114 قانون ارتش) در بازخريدي به تقاضاي مستخدم براي کارمندان با پذيرش مقامات رده بالاتر امکانپذير است ولي براي کارکنان ارتش در صورت سپري شدن حداقل مدت پيش بيني شده در بند بالا ( 5 سال) امکانپذير است.

2-بازخريدي به عنوان مجازات انضباطي:
کارکنان ارتش در صورتي که واجد شرايط ادامه خدمت در ارتش نبوده يا بهره خدمتي متناسب با درجه و رتبه خود نداشته باشند، در صورتي که کمتر از 15 سال سابقه خدمت داشته باشند، بازخريد و از ادامه خدمت معاف ميگردند. ( ماده 114 قانون ارتش) بدين گونه که کارکناني که تا 4 سال پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه، صلاحيت نيل به ترفيع را به دست نياوردند، يا کارکناني که فاقد توانايي لازم براي انجام وظايف متناسب با درجه يا رتبه و تخصص مربوط باشند و همچنين کارکناني که ادامه خدمت آنها به مصلحت ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها نبوده و در حد اخراج نيز نباشند، برابر ماده مذکور از خدمت بازخريد ميگردند.
علاوه بر اين آيين نامه انضباطي نيروهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، عرضه کننده Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، قانون کار