منابع پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، قانون کار، بازنشستگان

دانلود پایان نامه ارشد

15 سال سابقه خدمت بازنشسته نمايد. حذف يا تعديل سازمان از اختيارات فرمانده کل نيروهاي مسلح ميباشد و به موجب مصوبه فرماندهي کل قوا، از تاريخ 31/6/1369، اين نوع رهايي از خدمت، با تصويب ستاد ارتش، بدون ارفاق سنوات خدمتي و يا با ارفاق سنوات از حداقل زمان تا پنج سال به مورد اجرا گذارده ميشود. بدين منوال که به مدت خدمت مشمولين اين ماده فقط از نظر احتساب وجوه حقوق بازنشستگي، 5 سال اضافه ميگردد.

3- بازنشستگي به سبب جانبازي:
به موجب ماده 108 قانون ارتش، جانبازان و معلولين در شرايط ذيل ميتوانند بدون توجه به سابقه خدمت بازنشسته گردند.
1-جانبازان و معلوليني که خسارت وارده بر عضو يا اعضاي آنان و يا ميزان کارايي از دست رفته ايشان در حدي باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب نمايد و کارکناني که بيش از يک سال بستري باشند.
2- جانبازان يا معلوليني که خسارت وارده بر عضو يا اعضاي آنان و يا ميزان کارايي از دست رفته ايشان در حدي باشد که ادامه خدمت براي آنان توأم با مشقت باشد و تمايلي به ادامه خدمت نداشته باشند.
کساني که خسارتي به عضو يا اعضاء آنها وارد ميشود بنابر نظريه شوراي پزشکي ادارات بهداشت و درمان ارتش وضعيت جسمي و ميزان آسيب جسمي وارده آنان مشخص و به کميسيون ماده 120 ارتش که مرجعي براي تصميم گيري در خصوص جانبازي و … مي باشد ارائه ميشود و در صورت نظر مثبت کميسيون پيشگفته بازنشسته ميگردند.
قانونگذار حداقل سابقه خدمت براي بازنشستگي کارکنان ارتش را در موارد استثنائي بهصورت تنبيهي 20 سال و در صورت تعديل سازمان 15 سال با احتساب 5 سال سنوات ارفاقي تعيين نموده است و براي کارمندان متخلف و مستخدمين آماده به خدمت همان شرايط بازنشستگي معمول حداقل 25 سال سابقه خدمت مدنظر قرار گرفته است که در اين جا نيز قانون ارتش انعطاف بيشتري نسبت به قانون مديريت خدمات کشوري دارد.
بند سوم: آثار بازنشستگي
1-خاتمه خدمت:
با تصويب بازنشستگي کارکنان ارتش و ابلاغ حکم بازنشستگي، دوران خدمت فرد پايان پذيرفته و پس از تسويه حساب با سازمان متبوع، از سازمان جدا ميگردد.
2-اشتغال مجدد بازنشسته:
کارکنان ارتش پس از بازنشستگي در شرايط زير ميتوانند به خدمت خود ادامه دهند.
الف- کارکنان ارتش که مدت خدمت قانوني آنها تمام شده و واجدشرايط بازنشستگي هستند در صورت نياز سازمان و تمايل آنها ميتوانند به موجب تبصره 1 ماده 110 قانون ارتش، بازنشستگي خود را به مدت محدود (معمولاً يک سال و بيشتر) به تعويق بيندازند.
ب- بر اساس ماده 111 قانون ارتش، سازمان در موارد استثنايي ميتواند در صورت نياز، کارکنان بازنشستهاي را که صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند و سن آنها بيش از 65 سال سن نباشد با تمايل شخصي آنان و تصويب هيأت مذکور در ماده 105 قانون ارتش، با درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبل از بازنشستگي براي مدت محدود به خدمت اعاده نمايد.
ج- به موجب ماده 112 قانون ارتش، سازمان ميتواند از کارکنان بازنشسته مشمول قانون ارتش و ساير بازنشستگان دولت، با حفظ وضعيت و حقوق بازنشستگي، به طريق خريد خدمت استفاده نمايند.
خاتمه خدمت و منع اشتغال مجدد هر دو گروه کارمندان و کارکنان ارتش شبيه به هم بوده و در خصوص اعاده به خدمت کارکنان نيز با ابلاغ جديد بلامانع است. در قانون ارتش به استفاده از کارکنان به صورت خريد خدمت نيز اشاره نموده است و کارمندان نيز ميتوانند به صورت ساعتي اشتغال داشته باشند.
3- دريافت مستمري بازنشستگي و پاداش پايان خدمت:
به کارکنان بازنشسته ارتش بر مبناي معدل حقوق و مزاياي دو سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگي ميباشد به تناسب سابقه خدمت به ازاء هر سال سابقه خدمت يک روز حقوق پرداخت ميشود. به عنوان مثال فردي که با سي سال سابقه خدمت بازنشسته گرديده سي روز حقوق دريافت ميدارد.
همچنين پاداش پايان خدمت به ازاء هرسال سابقه خدمت معادل يکماه آخرين حقوق ثابت و فوق العاده هاي مبناي کسور به عنوان پاداش پايان پرداخت ميگردد.
در خصوص دريافت مستمري بازنشستگي و پاداش پايان خدمت هر دو گروه شاغلان ( کارکنان ارتش و کارمندان) به يک شيوه با آنان رفتار ميگردد.

گفتار سوم: بازنشستگي کارگران
برابر بند پ ماده 21 قانون کار يکي از طرق خاتمه قرارداد کار، بازنشستگي کارگر ميباشد. بازنشستگي کارگران عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به کار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در قانون تأمين اجتماعي، که براي برخورداري از مستمري بازنشستگي ضرورت دارد سنوات معيني حق بيمه پرداخت شده باشد. (موحديان، پيشين: 150) برابر ماده 23 همين قانون کارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمرهايي ناشي بازنشستگي يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آن تابع قانون تأمين اجتماعي خواهد بود. لذا بازنشستگي کارگران برابر قانون تأمين اجتماعي صورت ميپذيرد و کارگران مشمول اين قانون ميباشند. بطور کلي بازنشستگي و استفاده از مستمري در دوران کهولت و پيري از جمله وقايع حمايت شده و مورد توجه خاص در تأمين اجتماعي است.
بند اول: شرايط بازنشستگي
در قانون تأمين اجتماعي براي بازنشستگي کارگران چه از لحاظ سن و چه از نظر سابقه پرداخت حق بيمه و چه از جهت چگونگي تعيين و محاسبه مستمري بازنشستگي مقرراتي پيش بيني شده است. همچنين برخي قوانين موقت در خصوص بازنشستگي پيش از موعد تصويب شده است. به موجب ماده 76 قانون تأمين اجتماعي، مشمولين اين قانون( کارگران) در صورت حائز بودن شرايط ذيل حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت:
1-حداقل 20 سال حق بيمه مقرر را قبل از بازنشستگي پرداخته باشند.
2-سن مرد به 60 سال تمام و سن زن به 55 سال تمام رسيده باشد.
در رابطه با بند يکم ابتدا مدت 10 سال بوده و به موجب مقررات بعدي23 تغييراتي حاصل شده است، بدين ترتيب که از تاريخ تصويب اصلاحيه يعني 14/7/1380، حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي هر سال يکسال افزايش يافته تا اينکه اين حداقل سابقه به بيست سال تمام برسد. لذا در تاريخ 14/7/1381 يعني يکسال بعد از تصويب اصلاحيه ياد شده، براي احراز بازنشستگي 11 سال سابقه پرداخت حق بيمه به اضافه شرط سني مندرج در بند 2 لازم بود و کساني که در تاريخ مذکور به سن مذکور نائل آمده و داراي ده سال سابقه پرداخت حق بيمه باشند بايد يکسال ديگر حق بيمه مقرر را بپردازند تا داراي شرايط لازم براي بازنشستگي شوند، تا اينکه سنوات پرداخت حق بيمه جهت احراز شرايط بازنشستگي از تاريخ 14/7/1390 بيست سال تمام محاسبه ميگردد.
بدين منوال که در صورتي که کارگران واجدالشرايط دو شرط بالا باشند، يعني کارگر مردي که به سن 60 سال رسيده و داراي حداقل 20 سال سابقه خدمت باشد و کارگران خانم نيز در صورت رسيدن به سن 55 سال و داشتن 20 سال سابقه ميتوانند بازنشسته گردند. مورد بالا روش معمول در بازنشستگي کارگران ميباشد ولي روش هاي استثنائي ديگري براي بازنشستگي کارگران وجود دارد که در بند بعدي به آن ميپردازيم. ( همان منبع: 252)
در مقايسه شرايط بازنشستگي کارگران با دو گروه شاغلان ديگر، شرايط بازنشستگي کارگران نيز تلفيقي از سابقه کار و سن بوده و از اين لحاظ به کارمندان شبيه است ولي حداقل سابقه خدمت 20 سال و 60 سال سن براي مردان و 55 سال سن براي زنان مد نظر قرار گرفته که نسبت به کارمندان مدت کمتري محسوب ميگردد. همچنين در صورت داشتن 35 سال سابقه، نياز به رعايت شرط سني نميباشد. نکته قابل توجه بازنشستگي کارگران زن ميباشد که در قانون کارگران همانند قانون ارتش براي آنها حداقل سابقه 20 سال مدنظر قرار گرفته است ولي در قانون کارمندان بر خلاف دو قانون ديگر به بازنشستگي زنان اشارهاي نشده است و فقط در بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور شرط سني براي آنان لحاظ نگرديده است.
بند دوم: موارد استثنائي بازنشستگي
از طرف ديگر به موجب تبصرههاي ماده 76 قانون تأمين اجتماعي و اصلاحات و الحاقات مربوط، روشهايي به عنوان مستثنيات بندهاي 1 و2 مذکور جهت احراز بازنشستگي تدوين شده که به شرح ذيل ميباشد.
1-کساني که30 سال کار کرده و حق بيمه داده باشند، در صورتي که سن مرد 50 سال و سن زن 45 سال باشد براي بازنشستگي کافي است و ميتوانند بازنشسته گردند.
2-کساني که20 سال متوالي يا 25 سال متناوب در کارهاي سخت و زيانآور( مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و هر مورد حق بيمه مدت مذکور را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخته باشند، ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند، هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در کارهاي سخت و زيان آور، يک و نيم سال محاسبه خواهد شد.
3-در صورتي که بيمه شدگان شاغل در کارهاي سخت و زيان آور قبل از رسيدن به سابقه مقرر در بند بالا، دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در کارهاي سخت و زيان آور گردند، با تأييد کميسيونهاي پزشکي (موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي) با هر ميزان سابقه خدمت ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند24.
3-کساني که 20سال متوالي يا 25 سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و حق بيمه مدت کارکردن پرداخت کرده باشند با شرط سني 50 سال براي مرد و 45 سال براي زن امکان بازنشستگي با تقاضاي آنان فراهم است.
4- با 35 سال سابقه پرداخت حق بيمه بدون رعايت شرط سني بازنشستگي با تقاضاي آنان فراهم است.
5- زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با 20 روز حقوق ميتوانند بازنشسته شوند. (همان منبع: 253-252)
موارد استثنائي بازنشستگي کارگران عمدتاً معطوف به شرايط کار مانند مشاغل سخت و زيان آور و خدمت در مناطق بد آبوهوا ميباشد وليکن براي کارمندان و کارکنان ارتش موارد استثنائي بازنشستگي عمدتاً اجباري بوده و براي مشاغل سخت و زيان آور نيز مزايايي در نظر گرفته شده است و ميتوان گفت علت اين تفاوتها به شرايط شغلي متفاوت هر گروه از شاغلين ارتباط دارد. کاهش سن بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور که مورد توجه اسناد بين المللي است در مقررات سه قشر مورد بررسي لحاظ شده است. در مقايسه سقف سني 65 سال براي بازنشستگي مقرر در اسناد بين المللي، در مقررات جاري براي کارگران و کارکنان ارتش رعايت گرديده ولي براي کارمندان متخصص در قانون خدمات کشوري سقف 70 سال سن در نظر گرفته شده است که فراتر از اسناد بين المللي است. همچنين در اسناد بين المللي، سپري نکردن دوره احراز( سابقه خدمت) به طور کامل مانع پرداخت مستمري نيست، بلکه در اين صورت مستمري با ميزان کمتري پرداخت خواهد شد. ولي در مقررات سه قشر مورد بررسي، سپري نکردن دوره احراز، مانع پرداخت مستمري است و کاهش مزايا پيش بيني نشده است که اين امر ميتواند به گونه اي تضييع حقوق بيمه شدگان را به همراه داشته باشد.
بند سوم: آثار بازنشستگي
1-خاتمه کار کارگر:
پس از پذيرش بازنشستگي کارگر، ارتباط وي با محل کار قطع گرديده و کارفرما فرد ديگري را به جاي کارگر بازنشسته جايگزين ميکند و کارگر ديگر ارتباطي با محل کار ندارد و بدين ترتيب خاتمه خدمت کارگر بازنشسته اتفاق افتاده است.
2-اشتغال مجدد بازنشسته:
کارگر بازنشسته منعي در اعاده به کار ندارد ولي حقوق بازنشستگي وي قطع و به حالت اشتغال برميگردد. اشتغال محدود در کارگاه ديگر منعي نداشته و ميتواند به طور روزمزد در کارگاه ديگري مشغول به کار گردد.
اشتغال مجدد کارگران بارنشسته در همان شغل قبلي تقريباً شبيه به اعاده به خدمت کارکنان دو قشر ديگر بوده ولي اشتغال روزمزد يا ساعتي آنان در مشاغل ديگر منعي ندارد. کما اينکه بازنشستگان ارتش و دولت نيز ميتوانند در مشاغل بخش خصوصي مشغول بهکار گردند. در اين خصوص رأي وحدت رويه شماره 1243 مورخ 25/10/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشعار مي دارد: (( به موجب تبصره 7 قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه شدگان تأمين اجتماعي مصوب 1367، چنانچه بيمهشدگاني که بر اساس ماده واحده قانون فوق الذکر بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوق بگير در کارگاهي به کار اشتغال ورزند ضمن قطع مستمري از استفاده مجدد از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اپسيلون-محدوديت، مقادير، متغيرهاي Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون کار، سابقه خدمت