منابع پایان نامه ارشد با موضوع زندگی خوب

دانلود پایان نامه ارشد

اَر بانی تا بُونهَ سیل کَر قُوم و خُویشانی
«سرداری بپوش و روی آن عبا بپوش، تا اقوامت به تماشای تو بنشینند».
نتیجه فال خوب است.
در این بیت نوید خبر خوش است. پوشیدن لباسهای زیبا و آراسته شدن برای شرکت در جشن و شادی که در راه است، به صاحب فال مژده میدهد که باید به آنچه در دل دارد امیدوار باشد. (همان: 18).
* خاصَه خُوَه شی بُو خُوَه خاصی بُو درُو بار به کی مِدوم راسی بُو
«خوب است روزگار خوش باشد و همواره خوب و خوش، دروغ کوچ کند و همیشه راستی و راست کرداری باشد».
نتیجه فال میانه است.
در مقام تمنّا و آرزو است. آرزویی که در آن نیت خیر هست و خوبی و خوشی. آرزویی که دروغ و ریا کوچ کند و درستی و راستی جای آن را بگیرد. (عسکری عالم، 1388: 28).
* بُورهِ به چیموُ ترکِ دنیا کیم یا زشتی ژَه دِل دنیا جیا کیم
«بیا با هم ترک دنیا کنیم و یا زشتی و زیبایی دنیا را از هم جدا کنیم».
نتیجه فال میانه است.
برای بهبود روشهای خوب باید با هم عهدو پیمان بست. و زندگی را از زشتی پاک کرد. آرزویی است که در جهت خیر و خوبی گرایش دارد. تا با امید به نتیجه برسد. (همان: 30).
* کِراسِت مخمل سروَن اوریشم خیری بِیَه پیم بَنَه دوریشم
«جامه ات مخمل است و سربندی ابریشمین داری، هدیه ای به من بده، بنده درویشم».
نتیجه فال میانه است.
در مقام تمنّا و تقاضاست از دوست، تا که بر سر مهر آید. تعریف و تمجید از یار است. یار زیبا پوش و آراسته و پیراسته، بدی و زشتی در این بیت نیست، هرچه هست نوعی کلام زیباست. (همان: 32).
* یا علی هانای به رَس وَدادَم وَدیدار دوس بِکَه دِلشادم
«یاعلی به فریاد دل من برس و مرا به دیدار دوست دلشاد گردان».
نتیجه فال میانه است.
در مقام دعا و تمنّا از مولا علی (ع) است، تا به خواسته دل آدمی برسد و کار به خوبی به انجام رسد. (عسکری عالم، 1388: 32).
* هام وَه سر ریان پِرِه حاوالی وَه سرمه مچو ساتِ وَه سالی
«بر سر راه نشستهام تا از تو خبر گیرم و هر لحظه به اندازه یک سال بر من میگذرد».
نتیجه فال خوب نیست.
انتظار و انتظار تا سفر کرده کی از سفر باز آید. باید سوخت و ساخت تا عاقبت کار به سامان برسد یا نرسد. (همان: 45). .
* ظُلم ظالم هات پِلاس کِرد بَرگِم ای زِنی بیزار راضی وَه مَرگِم
«ظالم ستمگر مرا سیاه پوش کرد، از زندگی بیزار شدم و به مرگ راضی گشتهام».
نتیجه فال بسیار بد است.
ظلم ظالم زمانه آه از نهاد من درآورده است. از این درد و ستم مرگ را برزندگی ترجیح میدهم. (همان: 56).
* سِره کم بَیه و بارِ گردن بیزارم ژَه گیان راضیم وَمَردَن
«سرم بار گرانی شده است بر گردنم، از جان بیزارم و به مرگ راضیم».
نتیجه فال خوب نیست.
یکی از چند فال است که خبر از درد و رنج میدهد. باید به خدا پناه برد و به امید رحمت او دل خوش کرد. (عسکری عالم، 1388: 65).
* وژِت خانی کی خان مهمانِ تَه دونه شُو چراخ وَه دِکانِته
«خودت بزرگی و بزرگان هم مهمان تو هستند. و دانههای شب چراغ در خانه تو هستند».
نتیجه فال: بسیار خوب است.
برازندگی و بزرگی لایق و شایسته یار است و هر کاری که در شرف انجام است به خوبی انجام میگیرد. زیرا کرم و بزرگی از جانب دوست نمایان است. (همان: 68).
*ایمشو چَن شُوهَ چُو شَم گِریامه چُوی آهو زخمی ژه گَل بریامَه
«امشب چند شب است مثل شمع میسوزم و مثل آهوی زخمی از گله دور افتادهام».
نتیجه فال بسیار بد است.
فال خبر از سوختن و ساختن میدهد و امیدی به انجام کار پیش رو به خوبی نمیدهد، حتما مشکلی و گرهای در کار است. باید دست نگه داشت و چشم انتظار ایام خوش بود. (همان: 75).
* صد دوس بِه گِرِم هر تو یارِمی هر تو دوسهَ کی نو شکارِمی
«صد دوست اگر انتخاب کنم دوست واقعی من تو هستی. تو اوّلین دوست منی که سالهاست تو را یافتهام».
نتیجه فال میانه است.
اظهار مهر و محبت نسبت به دوست که به کدورتی باب دوستی را رها کرده است. بر این اساس باید چشم انتظار فرصت مناسب بود تا کار به نتیجه دل خواه برسد. (عسکری عالم، 1388: 84).
* حاکم حکم کِردهَ،حکم ناجُورهِ بُوشَنه دُوسه کم زویترهِ بورِه
«حاکم حکمهای ناجور صادر کرده است، به دوستم خبر بدهید تا گرفتار نشده است زودتر بیاید».
نتیجه فال بد است.
خبر از ستمی میدهد که در راه است، حکمی که با خود خبر ناگوار میدهد. بند و زنجیرشدن که هیچ امیدی به رهایی از آن نیست. (همان: 88).
*فدای خواوت بام چُوین بَر قراره پاویز هُوتینه اِسگَه وِهارَه
«فدای خواب تو گردم چه طولانی است. پاییز خوابیدهای الان فصل بهار است».
نتیجه فال میانه است.
یار تمایلی به آشنایی و دوستی ندارد. خود را به عمد به کوچه علی چپ زده است. به کنایه و مزاح میگوید تو را به خیر و ما را به سلامت. (همان: 76).
* قاطر بِزایی کیکم بِه گرِه بَر مَر اَسگه بوینی بالای شاپروَر
«قاطر بزاید و درخت کیکم ثمر بگیرد«میوه دهد» آنگاه شاید چهره و جمال شاه پرور را ببینی» .
نتیجه فال بد است.
امری محال و ناشدنی است. قاطر هرگز زاد و ولد نمیکند و درخت کیکم از درختان بی ثمر است. پس فال خبر از مشکلی میدهد که حل آن به آسانی شدنی نیست. (عسکری عالم، 1388: 90).
*وارو وارونه گل ریزهَ ریزهَ وَدَه وِهار داین اِسگه پاییزه
«باران بارانه گل ریزه ریزه وعده بهار داد حالا پاییزه» .
نتیجه فال خوب است.
ترنم ریز ریز باران زیباست. اما یار به وعده وفا ننموده است. باید ماند و به عاقبت کار اندیشید که به سر انجام برسد. (همان: 78).
* توزه هیز گرتِ توزهِ رَمی یَه ژه کی بِه پِرسِم ای کی یُو کی یَه
«گرد و خاکی برخواست گویی ناشی از حرکت رمه است. نمیدانم از چه کسی بپرسم این هیاهو را…»
نتیجه فال بد است.
جنجال و هیاهو ناشی از حرکتی نامناسب است. به ویژه اگر کسی از دور شاهد و ناظر آن باشد، و از اصل ماجرا خبر نداشته باشد. فال هیچ راه مثبتی نشان نمیدهد. (همان: 102).
*چراخت روشن، زِنگونیت شیرین بمارکت بو، لَک کُل جا رنگین
«اجاقت کور نیست(در گذشته پسر را اجاق و چراغ خانه میگفتند) و زندگی خوب و شیرینی داری. خجسته و مبارک باد بر تو ای لک زبان همه چیز خوب و زیبا».
نتیجه فال خوب است. ای صاحب فال
این نیت شما سرشار از خوبی و حسن ثمر است. اهمّیّت فرزند در زندگی، و لک زبان بودن بخشی از زاگرس را میفهماند. (آزادبخت، 1387: 186).
* وی بابابزرگ پیر دلفانه یَه جای گذرگای سیاه زلفانه
«به آن بابابزرگ، پیر دلفان قسم میخورم، که این مکان گذرگاه سیاه زلفان است».
نتیجه فال خوب است.
قریب به یقین بر امر و کار مورد نظر در جهت بهبودی و انجام آن امیدی هست. (عسکری عالم، 1388: 75).
* سازنه بارِن تا ساز به ژَه نی دَنگ کَرِه بارِن تا گه بِه خُووه نه
«نوازنده ساز را خبر کنید تا بیاید و بنوازد، آوازه خوانی خبر کنید تا بیاید بخواند».
نتیجه فال خوب و عالی است.
ساز و آواز خبر از انجام کار پیش رو دارد، کاری که به خوبی انجام خواهد گرفت. با شادی و شادمانی هرچه بهتر و بیشتر. (همان: 132).
* حاکم وَه تیر بُو، تیرِ بدکارهِ مونس بوتیه مار، مار شاخدارهَ
«محکوم به تیرباران شدن، شود. آماج تیر بدکاران قرار گیرد. مونس و همدم او مار شاخ دار شود».
نتیجه فال خیلی بد است.
نشانهی ظلم وستم در فال پدیدار است. ستمی که جانکاه است. بنابراین فال نیک نیست و فریاد است بر علیه نابکاران. (همان: 136).
* ژَه شیرازهَ مام لیمو بارِمهَ وَکسی نیمه م ارّا یارِمَه
«از شیراز میآیم و لیمو به سوغات آوردهام، به کسی نمیدهم همه را برای یار آوردهام».
نتیجه فال خوب است.
حکایت از دوستی و محبت دارد. کاری اگر مورد نظر باشد خوب است انجام شود. هدیه بخشیدن به دوست حکایت از روز خوش دارد و دوست بر سر مهر میآید و روزگار خوش و خرم میشود. (عسکری عالم، 1388: 51).
* گم که کِرماشُو چاله زمینه بی سُتین خاصه جاکی شیریه
«کرمانشاه را فراموش کن زیبا نیست چاله زمین است. بیستون زیباست جای شیرین است».
نتیجه فال میانه است.
در واژه واژههای فال کلام زیباست. هرچند گلایه از شهر و دیار یار دارد. اما نشانه خوب و خوش هم دارد. پس جای امیدواری دارد، که کار به سامان میرسد البته بر اثر گذر زمان. (همان: 78).
* بُو درد دِلِم اَرینت بُوشِم قَسَمهَ میرِم اَرا کس نُوشم
«بیا تا درد دلم و راز درونم را برایت بگویم. قسم میخورم که به غیر تو این راز را برای دیگران بازگو نکنم».
نتیجه فال میانه است.
باید از دوست یاری و کمک خواست تا بلکه بر سر مهر بیاید دوست و یاری که محرم راز است و میشود و به او اطمینان کرد. و این چنین است که کار و امر مورد نظر به نتیجه دل خواه میرسد. (همان: 37).
* بومَه بالِ نی، بال بال بِه کَه رِم مَل بی بالِم چِطور به پَه رِم
«همچون پرندهای بال بال میزنم، اما من بال پرواز ندارم چگونه پرواز کنم».
نتیجه فال بد است.
گویا تقدیر چنین خواسته که در اندوه و غم به سر ببرند. پرنده بدون پر پرواز اسیر عقاب میشود. و این نشانه آن است که فرصت مناسب نیست و نباید دست به کاری زد که مشکلی به دنبال دارد. (عسکری عالم، 1388: 56).
* اگر راسَه می راسَه گفتارت بُو نیشون بِیَه کار و کِردارت
«اگر راست میگویی و به راستی خود پایبندی بیا و در عمل کار و کردارت را نشان بده».
نتیجه فال میانه است.
سعادت و خوشبختی شخصی زمانی است که رفتار و گفتار آدمی یکی باشد و چنین رفتاری از دوست انتظار میرود که آیا این رفتار پسندیده را نشان دهد یا خیر… به هر حال از او این خواسته درخواست میگردد. اگر بپذیری مفید خواهد بود. (همان: 84).
*قافله ی اَمین متای بارهَ سی کوگِ چیه م رَشته ی وَ سَر بارهَ سی
-قافله ای از راه رسیده و متاع فراوان به همراه دارد. و افزون بر این زیبارویی آراسته همچون کبک دری هم با خود دارند. (همان: 73).
نتیجه فال خوب است.
خبر خوب از راه میرسد و قاصد که خود پیام آور خوبیهاست و یاران خوش رو و خوش چهره نیز میآیند. کار به نیکی و سلامتی به پایان میرسد.
* زلیخا ژَه مصر شیرین ژَه ارمَن دوس وَ کرماشُو بِلبِل وَه چمن
«زلیخا از مصر و شیرین از ارمن«ارمنستان». دوست من از کرمانشاه و بلبل در چمنزار زیبایند».
نتیجه فال میانه است.
همهی خوبیها هستند، اما دور از دسترس. آنچه هست این جلوههای زیبا از راهی میگویند که میانه است، میانهای که در آن امید به حل مشکلات هست. (عسکری عالم، 1388: 96).
* چو چراغ توری هَر گِس کُور نویی صد مِرَض بِگری ژَنه زور نویی
«همانند چراغ توری همیشه روشن باشی و خاموش نشوی. صد مرض بگیری زن ذلیل نباشی».
نتیجه فال بد است.
در مقام مزاح و شوخی است و بیشتر برای ایجاد خنده در حضار که مشغول انجام فال هستند گفته میشود. (همان: 77).
* بُوشه دُوسَه کی دم چُوی ناواتم کشَی شی نَه کیش یَه سَه یهام
«به دوست شیرین زبانم بگویید، انتظار نکشد به زودی بر میگردم».

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع علامه طباطبایی، ارزش اجتماعی، فیض کاشانی، پای برهنه Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنان روستایی، ازدواج مجدد