منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنجیره تامین، یکپارچه سازی، سلسله مراتب، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ترکیه انجام دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که بهتر است فرآیند سلسله مراتبی به عنوان یک روند متغییر در ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان پیشنهاد شود.آنها همچنین هزینه،کیفیت،تحویل،انعطاف پذیری وتنوع را بع عنوان پنج معیار اصلی جهت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مدنظر قرار دادند. نتایجی که با استفاده تحلیل سلسله مراتبیدر این پژوهش به دست آمد به شرح زیر می باشد:
1-حداکثر استفاده از زمان توسط کاهش فعالیت های مربوط مستندسازی در قسمت مربوطه
2-کاهش هزینه خرید و بخش بندی کارکنان به وسیله دادن اختیارات در انتخاب تامین کننده

علی خاتمی فیروز آبادی و روح اله خداوردی (1391) در تحقیقی به منظور انتخاب تامین کنندگان قطعات در صنعت خودروسازی از روش فرآیند سلسله مراتبی استفاده کردند به نظر آنها با توجه به اهمیت بحث انتخاب تامین کننده و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت می بایست مدل هایی برای انتخاب تامین کننده استفاده کرد که اهمیت نسبی و تبادل بین معیارها را در فرآیند انتخاب تامین کننده در تظر گیرد. در این تحقیق معیارهای توانایی تولید،کیفیت قطعه ،قیمت و زمان تحویل به عنوان چهار معیار اصلی انتخاب شدند
غلامحسین سلیمانی شیری (1388)تحقیقی در زمینه ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین تامین کنندگان با تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی در حوزه صنایع خودروسازی ارائه نمود. این پژوهش نشان می داد که چگونه می توان با وارد ساختن معیارهای چندگانه مدل مرجع عملیاتی زنجیره تامین با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی از اطلاعات موجود به شکل منعطف و جامعی برای تصمیم گیری در خصوص انتخاب تامین کننده استفاده نمود .او دارائی ها ،هزینه ها،انعطاف پذیری و تحویل به موقع را به عنوان چهار معیار اصلی در این پژوهش مدنظر قرار داد.
علی قلی پور سلیمانی و کامبیزشاهرودی و اسماء سلیمی(1389) در مقاله خود با عنوان عملکرد زنجیره تامین صنایع پتروشیمی (تاثیر عوامل مکان یابی تولید،عدم اطمینان زنجیره تامین و اقدامات ساخت و تولید ) براساس مدل ارزیابی عملکرد بهاتناگار و اس سو هال،عوامل کیفی موثر بر عملکرد زنجیره تامین صنایع پتروشیمی از قبیل مکان یابی تولید ،عدم اطمینان زنجیره تامین و اقدامات ساخت و تولید را بررسی کنیم و پاز آن راهکارهایی جهت بهبود عملکرد آن ارائه نماییم نتایج تحقیق نشان می دهد که عملکرد زنجیره تامین صنعت پتروشیمی تحت تاثیر عوامل مکان یابی تولید،عدم اطمینان زنجیره تامین و اقدامات ساخت و تولید قرار دارد.

امیر مانیان ،محمود دهقان نیری، محمدرضا اخوان انوری و داوود قربانی(1389) در مقاله ای با عنوان شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین (مطالعه موردی صنعت قطعه سازی خودرو) با استفاده از نظر کارشناسان 34شاخص جهت سنجش عملکرد زنجییره های تامین شناسایی شد.در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی (مطالعه همبستگی رگرسیونی) از میان شاخص های شناسایی شده،21شاخص در قالب 6عامل برای سنجش عملکرد زنجیره تامین در صنعت تولید قطعات خودرویی به دست آمد.این مدل عوامل مشتریان (0.81)،فرآیند(0.75)هزینه(0.54)،انعطاف پذیری(0.30)تامین کننده(0.29)و زمان(0.21) را به ترتیب تاثیر در عملکرد این صنعت معرفی و برای هر عامل شاخص هایی را جهت سنجش و ارزیابی ارائه نموده است

واناتاو وهمکاران در سال 2013 در مقاله ای با عنوان تاثیریکپارچه سازی زنجیره ی تامین بررضایت مشتری و عملکرد مالی: نمود یادگیری سازمانی روابط میان یکپارچه سازی درونی ، یکپارچه سازی بیرونی(برای مثال بامشتریان و تامین کنندگان) ،رضایت مشتری و عملکرد مالی را با استفاده از داده های پژوهشی جمع آوری شده از 214 واحداقتصادی درچین را مورد بررسی قرار می دهد.نتایج پیشنهاد می کنند که یکپارچه سازی درونی به میزان قابل توجهی ابعاد یکپارچه سازی خارجی ،یکپارچه سازی مشتری و تامین کننده را تحت تاثیر قرار می دهد و یکپارچه سازی تامین کننده به میزان چشمگیروقابل توجهی به عملکرد مالی مربوط می باشد.همچنین نتایج نشان داده اند که رضایت مشتری به میزان قابل توجهی به عملکرد مالی و روابط کامل میان یکپارچه سازی مشتری وابسته است.مطابق با تئوری یادگیری سازمانی مطالعات نیز نشان دهنده ی قابلیت یکپارچه سازی درونی است،یکپارچه سازی بیرونی بیان کننده ی این مطلب است که شرکت ها نیاز به پیشرفت در عملکرد داخلی و مالکیت مدیریت موثر فرآیندهای خارجی دارند.این مطالعه به ویژه جایگاه مزایای یکپارچه سازی را به عنوان گسترش عملکرد یادگیری و مالی همبسته (وابسته) به گردش های اطلاعاتی رانشان می دهند.همچنین این بررسی نشان می دهد یکپارچه سازی مکانیسمی است که توسط آن اطلاعات انتقال می یابند و متعاقبا ترکیب می شوند.زمینه سازی و سازماندهی موجب می شود که به واسطه تسهیلات یکپارچه سازی درونی تعیین نماییم چه اطلاعاتی خارج از سازمان پدیدمی آیند ودریابیم که بااطلاعات بدست آمده چه کنیم.

2-10جمع بندی پژوهش های انجام شده
جدول (2-13)تحقیقات انجام شده درباره شاخص های ارزیابی تامین کنندگان
ردیف
نام محقق
سال
عنوان پژوهش
1
Wantao yu, et al
2013
تاثیریکپارچه سازی زنجیره ی تامین بررضایت مشتری و عملکرد مالی: نمود یادگیری سازمانی روابط میان یکپارچه سازی درونی ، یکپارچه سازی بیرونی
2
Hwan-yann, et al
2012
تاثیریکپارچه سازی زنجیره ی تامین بررضایت مشتری و عملکرد مالی: نمود یادگیری سازمانی
3
مهدی امانی شورباریکی
1392
بررسی و تعیین معیارهای انتخاب تامین کنندگان خارجی در زنجیره تامین کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
3
علی منانی
1392
شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب تامین کننده با رویکرد own-Topsisدر صنایع شوینده
4
بابک دانشور رونیدق و همکاران
2010
انتخاب بهترین تامین کننده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ترکیه
5
امیرحسین فرساد
1391
رویکرد استراتژیک به موانع اجرای پروژه های شوینده و آرایشی کلاس جهانی
6
فاطمه حاجی آبادی
1391
ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان شرکت دیزل سنگین ایران (دسا)در مدیریت زنجیره تامین سبز
7
مهرداد رائی
1391
مدلی جهت قیمت گذاری در زنجیره تامین چند محصولی براساس مطلوبیت مشتریان و هزینه یابی بر مبنای فعالیت ها با توجه به ریسک در سود
8
افشین اسمی زاده
1391
مدلی برای ارزیابی تامین کنندگان داخلی در زنجیره تامین کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
9
علی خاتمی فیروز آبادی و همکاران
1391
منظور انتخاب تامین کنندگان قطعات در صنعت خودروسازی از روش فرآیند سلسله مراتبی

10
فرشته زرین ماه
1391
ارزیابی عملکرد و رتبه بندی تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین شرکت ملی نفت ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه AHP-Topsis وVikor(مورد کاوی در شرکت نفت ناطق مرکزی ایران)
11
ماتیاس کلامپ و همکاران
2010
استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی تامین کنندگان

12
هومیشنا هودی موکاوا و همکاران
2010
انتخاب تامین کننده بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی چند معیاره ،
13
نعمت ا…مهدور
1390
اولویت بندی تامین کنندگان لعاب در صنایع کاشی اصفهان براساس مدل Vikor
14
مریم نیرورنگ
1389
رتبه بندی و خوشه بندی تامین کنندگانن در زنجیره تامین سبز
15

شایان شرف

1389

رویکرد فازی ترکیبی QFD و Topsisسلسله مراتبی در محیط
16
بابک طالشی
1389
ارائه مدلی برای انتخا تامین کنندگان با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه فازی و انتگرال چاکوئت
17
علی قلی پور سلیمانی و همکاران
1389
عملکرد زنجیره تامین صنایع پتروشیمی (تاثیر عوامل مکان یابی تولید،عدم اطمینان زنجیره تامین و اقدامات ساخت و تولید )
18
عزت ا.. اصغری زاده و همکاران
1389
تدوین شاخص های عملکرد زنجیره تامین با الگوبرداری از مدل اروپایی مدیریت کیفیت (مورد مطالعه:شرکت فروشگاههای زنجیره ای شهروند)
19
امیر مانیان و همکاران
1389
شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین (مطالعه موردی صنعت قطعه سازی خودرو)
20
امید خراسانی
1389
ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان در مدیریت زنجیره تامین در محیط عدم‌قطعیت‌
21
ناهید کرمی دولتشاهی
1389
انتخاب و رتبه بندی تامین کنندگان لاستیک شرکت ساپکو از روش Topsis فازی
22
علی رضائیان و همکاران
1388
طراحی مدل تحول سازمانی در مدیریت هزینه مورد زنجیره تامین گروه صنعتی ایران خودرو
23
محبوبه بابلی
1388
ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان در فرآیند تصمیم گیری خرید با استفاده از روش Fuzzy-AHP
24
غلامجسین سلیمانی شیری
1388
ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین تامین کنندگان با تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی در حوزه صنایع خودروسازی
25
مهدی سوهانیان
1387
ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان در فرآیند تصمیم گیری خرید با استفاده از روش Fuzzy-AHP
26
حبیب ا.. جوانمرد
1382
ارائه راهکار انتخاب همکار تجاری در شبکه تامین مواد و قطعات
27
مهدی حاجی میرزا
1390
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در عملکرد تامین کنندگان زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی:گروه صنعتی ایران خودرو)
28
مهشید ایوبی رضا محله
1388
اندازگیری سه بعدی عملکرد زنجیره تامین و انتخاب تامین کننده با روش MCDMکاربر موردی:سازه گستر

3-1مقدمه:
تحقیق به عنوان یک جستجو یا بررسی سازمان یافته ،منظم ،متکی به داده ها ،نقادانه و علمی در زمینه یک مشکل ویژه تعریف می شود که با هدف پاسخگویی یا راه حل یابی در مورد مساله ای در محیط کاری صورت می گیرد .مجموعه فرآیندی را که سعی می کنیم توسط آن مشکلات را حل نماییم تحقیق می گویند. در حقیقت تحقیق اطلاعاتی را برای مدیران فرآهم می کند تا بتوانند بر پایه آن تصمیم بگیرند و مشکلات را برطرف نمایند.(خاکی،1382)
بدین منظور برای انجام تحقیق مذکور در این فصل برای پاسخگویی به سوالات تحقیق ،براساس آنچه در فصول قبل تعریف ،شناسایی و گردآوری گردیده است، به موضوعاتی همچون نوع و روش پژوهش ،معرفی جامعه آماری نمونه گیری ابزار و روش گرد آوری داده ها،روایی و پایایی پرسشنامه شیوه تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود همچنین جامعه آماری به تفضیل توصیف و معرفی می شود.
3-2نوع تحقیق:
پژوهش فعالیتی است دقیق ،منظم ،و منطقی برای کشف حقایق ،دستیابی به دانش نو، تصمیم گیری درست و حل مسائل (خلیلی شورینی ،1390)
براساس هدف تحقیقات علمی به سه گروه زیر تقسیم می شوند: (احمدی و همکاران ،1392)
تحقیق بنیادی9
تحقیق کاربردی10
تحقیق عملی یا توسعه ای11
با توجه به اینکه پژوهش حاضر تحقیق کاربردی است به تعریف این این تحقیق می پردازیم:
تحقیق کاربردی:هدف تحقیقات کاربردی ، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است(سرمد و همکاران ،1390) این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها ،روش ها ، اشیا و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند (احمدی و همکاران ،1392)
تحقیق حاضر از آن جهت کاربردی است که در آن پژوهشگر به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده می پردازد. و زمینه را برای بهبود وضعیت تامین کنندگان فراهم می کند .
3-3روش تحقیق :
روش، اساس دانش است .روش ذات علم است و تولید دانش جز با احراز روش های درست ممکن نیست و اساسا روش تحقیق و نحوه انتخاب آن در هر پژوهش بسیار اهمیت دارد (خلیلی شورینی،1390) منظور از روش تحقیق شیوه جستجو و گردآوری اطلاعات لازم در خصوص موضوع تحقیق و نیز تدبیرورزی بر روی آن اطلاعات می باشد .روش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تامین کننده، سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تصمیم گیری چند معیاره، چند شاخصه، منطق فازی، مدل های تصمیم گیری