منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنان و دختران، ارتکاب جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

امامها و يسوقها من خلفها 43″ کسي که ريسمان حيوان را در دست گرفته و ازجلو حرکت مي کند قائداست، اما آنکه از پشت سر آن را مي ران، سائق خوانده مي شود. لکن در اصطلاح خاص و به استعاره در مورد ارتکاب عمل مجرمانه اي که حاصل آن به هم رساندن دو فرد براي انجام اعمال منافي عفت است، به کار مي رود. قانون مجازات اسلامي به اين دليل که بر اساس فقه تدوين شده است، در تعريف جرايم نيز اکثراً از نظر مشهور فقها پيروي مي نمايد لذا در ماده 242 قانون مجازات اسلامي جديد قوادي را اينگونه تعريف مي نمايد: ” قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.” طبعاً حقوقدانان هم به همين تعريف اکتفاء نموده و اندکي در شرح، تفسير و احياناً نقد آن قلم فرسايي کرده اند. لکن آنچه که بدان توجه نشده و تنها گاهي اوقات در برخي از نشريات آن هم از ابعاد غير حقوقي، به آن پرداخته شده است، پديده قاچاق انسان که همان قوادي اما به شکل سازمان يافته مي باشد. قاچاق انسان خصوصاً زنان اينک در حد يک معضل بزرگ اجتماعي مرزهاي بين المللي را درنورديده و تهديدي عليه نظم و امنيت جهاني به شمار مي رود. آمارها حاکي از آن است که سالانه بيش از يک ميلون نفر از زنان و کودکان در جهان مبادله مي شوند که قريب به پنجاه هزار نفر از اين عده در نهايت از آمريکا سر در مي آورند. قاچاقچيان تنها از بازار جهاني فحشا سالانه حدود هفت هزار ميليارد دلار سود کسب مي کنند و درآمد دلالان قاچاق زنان از هر روسپي ماهانه بالغ بر چهل هزار دلار امريکا برآورد شده است.44 همين وضع موجب شده، تا از عمل شنيع خودفروشي به عنوان صنعت روسپيگري ياد شود. ايران هم، همانند بسياري از کشورهاي ديگر، از گزند اين خطر در امان نيست. نمونه آن دستگيري اعضاي باند قاچاق دختران ايراني به کشورهاي عربي، برملا شدن راز تشکيل “خانه هدايت” در کرج و تهران در زمستان 1379 و دستگيري باند بزرگ “خاله کرده” در سال 82 در قم که به قاچاق زنان و دختران در داخل کشور مبادرت مي ورزيد. که مورد اخير الذکر زني مطلقه و پنجاه ساله که از يکي از شهرهاي غربي کشور به قم نقل مکان نموده و با تشکيل باندي، علاوه بر قاچاق زنان و دختران از شهرها، توسط افراد به خدمت گرفته شده به شکار زنان و دختران قمي مي رود تا از اين راه پولي به جيب بزند، دادگستري قم پس از رسيدن سرنخ، که از يک مزاحمت تلفني شروع مي شود، با تعقيب ماجرا به وجود اين باند فساد پي مي برد و پس از تحقيق و تعقيب شصت تن از اعضاي باند را دستگير مي کند45. واقعت اين است که اين بلاي خانمان سوز سريع تر از طاعون گسترش مي يابد و خطرناکتر از آن نابودي جامعه را در پي دارد. از اين رو، لازم است، با تجديد نظر در مسائل فرهنگي، اجتماعي و حقوقي واقعيت هاي جامعه را درک نموده و بيرون را از آن گونه که هست بنگريم نه آنچنان که مي پنداريم.
گستردگي جوامع و رشد فرهنگ شهر نشيني در کنار محاسن و مزايايي که دارد، مصائب و مشکلاتي را نيز به همراه دارد. يکي از مشکلاتي که دامن گير همگان است احساس غربت و بيگانگي با محيط مي باشد. در شهر همه غريب هستند، مدت زيادي بايد بگذردتا دو همسايه با يکديگر آشنا شوند. طبعاً پيامد بيگانگي همراه با عدم اعتماد بدگماني است، در چنين فضايي بزهکاران و جنايت پيشگان امکان آزادي عمل بيشتري مي يابند، بدين جهت آنان نسبت به آبروي خود يا خانواده، به دليل مجازات، بي باک بوده و مي توانند با نقل مکان وضعيت خود را عادي جلوه دهند.
علاوه بر آن پيشرفت جوامع و دسترسي همگاني به ابزارها و امکانات گوناگون، به ويژه فن آوري ارتباطات، با اينکه براي تامين نيازهاي اصلي و اساسي زندگي بشر ابداع شده است، اما تعدد و سهل الوصول بودن اين ابزارها امکان سوء استفاده از آن را براي مجرمان فراهم نموده است که از طريق آن ها مي توانند زودتر و آسان تر به مقاصد شوم شان دست يابند. با ملاحظه اين امور مي توان مدعي شد، قوادي که در قديم يک جرم ساده و جزئي بود، امروزه به يک بحران بزرگ اجتماعي تبديل شده است و در سايه همين امکانات و گستردگي جوامع است که اکنون قوادي را در شکل قاچاق زنان، به صورت سازمان يافته، حتي در عرصه بين المللي مي بينيم. بنابر اين جوامع گسترده امروزي، استفاده از امکانات تکنولوژيک و بهره مندي از ابزارهاي مدرن به يک جرم تنوع بخشيده است و در حقيقت عنصر مادي جرمي مثل قوادي منحصر در فعل خاصي نيست. لذا ممکن است فردي دو نفر را با اتومبيل، تلفن و دادن آدرس زن به مرد( يا بر عکس آن يا جمعي از زنان و مردان را در قالب خانه هاي فساد و امثال آن ) با هم مرتبط سازد. چنان که برخي زنان ايراني توسط تورهاي مسافرتي به مسافرت رايگان برده مي شوند و مورد سوء استفاده جنسي قرار مي گيرند.46
پس به کارگيري وسائل متعدد و گوناگون در ارتکاب جرم، دامنه جرم را توسعه بخشيده و آن را فراگير مي سازد. چنان که مثلاً باند “خاله کرده” در قم قسمت عمده ارتباط ها و معامله ها را با تلفن انجام مي دادند و ديگري در آرايشگاه ها، سفارتخانه هاي خارجي، جلوي مدارس و پارک ها به فريب و اغفال زنان مي پردازند. کوتاه سخن اينکه تمام کساني که در ارتکاب چنين جرمي دخيل هستند، هر کدام فراخور حال خود از امکانات لازم براي رسيدن به اهدافشان بهره مي برند، تلفن، رايانه، مراکز تفريحي و… دامي براي اغفال، فريب و انحراف زنان و دختران ناآگاه، خوش باور و ساده لوح مي باشد.
بنابراين قوادي ديگر يک جرم جزئي و ساده نيست که با وساطت مستقيم فردي ميان دو تن انجام مي گرفت و به ندرت هم اتفاق مي افتاد. امروزه قوادي يک جرم سازمان يافته است که از طرق مختلف با استفاده از ابزارهاي ارتباطي مدرن، در حد وسيع، براي تامين تقاضاي بازار جهاني فحشا و رونق بخشيدن به صنعت روسپيگري انجام مي شد47.
حال براي اينکه عمل قبيح فحشا و استثمار جنسي با قاچاق انسان غلط نگردد مي توان به موارد زير به عنوان وجوه تمايز اين دو مقوله پرداخت:
1.فحشا عملي است ارادي و اختياري که فرد با رضايت و ميل در جهت کسب درآمد انجام مي دهد چه به صورت فردي يا گروهي در حالي که تجارت انسان با توسل به زور و تهديد يا اغفال و فريب صورت گرفته و افراد قاچاق شده طي شرايطي مجبور به انجام خواسته هاي قاچاقچيان مي گردند.
2.سود حاصله از فحشا و قوادي عائد فرد مرتکب و قوادان مي شود در صورتي که منافع مادي و مالي کلان حاصله از قاچاق انسان نصيب قاچاقچيان شده و تنها به قدر گذران زندگي به قربانيان قاچاق انسان پول داده مي شود.
3.براي انجام عمل فحشا و قوادي نيازي به گذر از مرزها نيست، حال آنکه قربانيان تجارت شوم انسان براي تحقق اهداف قاچاقچيان از مرزهاي بين المللي عبور داده مي شوند تا در کلوپهاي رقص برهنه، فاحشه خانه ها، مراکز ماساژ و ساير مراکز صنعت سکس خدمات جنسي ارائه دهند.
4.فحشا مساله داخلي کشورها بوده و نحوه برخورد با آن در اختيار دولتهاست. دولتها مختارند آن را جرمي تلقي کرده يا قانوني اعلام نمايند يا هر گونه سياست ديگري در اين خصوص اتخاذ نمايند در حالي که مطابق پروتکل پيشگيري و سرکوب و مجازات قاچاق انسان، قاچاق انسان جنبه بين المللي داشته و جرم محسوب مي شود.
5.مطابق با حقوق بين الملل کيفري، فرد مورد قاچاق بزه ديده محسوب مي شود حال آنکه فردي که مرتکب فحشا و روسپيگري مي گردد بسته به سياست داخلي دولتها ممکن است مجرم و يا فردي عادي تلقي شود.
در خاتمه بايد گفت قانوني دانستن فحشا و به رسميت شناختن آن در برخي از کشورها موجبات تشويق قاچاقچيان انسان براي استفاده از بزه ديدگان درصنعت سکس گشته و باعث گسترش قاچاق انسان براي بهره کشي جنسي مي گردد.

فصل دوم: خصايص جرم شناختي قاچاق انسان
در اين فصل با توجه به اهميت موضوع به خصوصيات و ويژگي هاي جرم قاچاق انسان به لحاظ سازمان يافتگي و فراملي بودن آن مي پردازيم سپس به ذکر آمار و سود حاصله از ارتکاب اين جرم بزرگ که عايد قاچاقچيان و عوامل آنها مي شود را بيان مي نماييم، در آخر هم گروه ها، حلقه هاي بزه کارانه قاچاق انسان که در کشورهاي مختلف به فعاليت مي پردازند را بررسي مي نماييم.

مبحث اول: خصايص مربوط به جنبه سازمان يافته و فراملي جرم
آنچه که امروزه مسلم است اين است که قاچاق اشخاص به منظور بهره برداري در سطح بين المللي عملي غيرقانوني و جنايي محسوب مي گردد و عرف بين المللي نيز آن را يک جنايت بين المللي مي داند و از مهمترين معضلات جامعه بين المللي در قرن بيست و يکم مي باشد48. نظر به اينکه اين جنايت غالباً توسط گروه هاي جنايي سازمان يافته و در بعد فراملي ارتکاب مي يابد مطابق ماده 4 پروتکل، قاچاق اشخاص زماني مشمول تمهيدات مقرر در پروتکل خواهد بود که ماهيتاً فراملي بوده و توسط گروه جنايتکار سازمان يافته ارتکاب يابد.”گروه جنايتکارانه سازمان يافته” به معني يک گروه واجد ساختار تشکيلاتي مرکب از سه نفر يا بيشتر است که براي مدت زماني موجوديت مي يابد و هماهنگ با هدف ارتکاب يا چند جنايت شديد يا جرايم مربوط به منظور تحصيل مستقيم يا غير مستقيم يک نفع مالي يا نفع مادي ديگر فعاليت مي کند. بنابراين اگر اين عمل مجرمانه توسط افراد متفرق يا بدون انگيزه مالي يا مادي ارتکاب يابد وصف سازمان يافته از آن سلب مي شود. اما بايد ذکر کنيم مطابق پروتکل زماني جنايت ارتکابي “فراملي” محسوب مي شود که:
الف) در قلمرو بيش از يک دولت ارتکاب يابد.
ب ) در قلمرو يک دولت ارتکاب يابد ولي بخش مهمي از مقدمات، طرح ريزي، هدايت يا کنترل آن در دولت ديگري صورت پذيرد.
ج ) جرم در قلمرو يک دولت ارتکاب يابدولي در ارتکاب آن يک گروه جنايتکارانه سازمان يافته دخيل باشد که در سرزمين بيش از يک دولت به فعاليت اشتغال دارد.
د ) جرم در قلمرو يک دولت ارتکاب يابد ولي آثار اساسي آن در دولت ديگري بروز کند.

گفتار اول : عوايد و سود حاصله از ارتکاب جرم و آمار موجود در اين خصوص
آمار هاي ارائه شده در خصوص تعداد قربانيان قاچاق و مبدأ و مقصد قاچاقچيان گوياي واقعيت تلخ اين جنايت نيست به عبارت ديگر فاصله بين بزهکاري واقعي و بزهکاري تخميني يعني رقم سياه جرم بسيار بالا است که اين امر به دليل ترس قربانيان از درگير شدن در روند کيفري و محاکم قضايي، زيرزميني بودن اين گونه اعمال و نيز عدم پشتيباني قانون از بزه ديدگان ( قاچاق شدگان ) امري کاملاً موجه به نظر مي آيد.
بر اساس تخمين سازمان ملل سودي بالغ بر 5 تا 7 ميليارد دلار آمريکا از طريق اين تجارت کثيف عائد قاچاقچيان انسان مي شود و سالانه چهار ميليون نفر مورد قاچاق داخلي يا بين المللي قرار مي گيرند. بر اساس اظهارات يک جامعه شناس ايتاليايي ارزيابي هاي مستند گوياي اين است که بيش از دويست ميليون نفر به نحوي تحت سلطه يا در اختيار قاچاقچيان انسان قرار دارند. بر اساس اين اظهارات 5/11 ميليون برده حاصل چهار قرن برده داري بود ولي 30 ميليون نفر زن و کودک که با مقاصد جنسي و کار سخت قاچاق شده اند حاصل يک دهه اعمال تبهکارانه باندهاي مخوف قاچاق انسان است.49
اشاره يکي از مواردي که در قانون عليه قاچاق اشخاص در سال 2000 در پارلمان ايالات متحده به تصويب رسيد خالي از لطف نيست. در اين مورد آمده است:”سالانه حداقل هفتصد هزار نفر عمدتاً زنان و کودکان از مرزهاي بين المللي قاچاق مي شوند که حدود پنجاه هزار نفر از زنان و کودکان به داخل سرزمين ايالات متحده قاچاق مي شوند.50″ و”بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه و به نقل از فرستاده ويژه امور تجارت انسان و سازمان امنيت و همکاري اروپا سالانه سه ميليون کودک و نوجوان زير 18 سال در جهان خريد و فروش مي گردند.51″
آنچه مسلم است امروزه قاچاق افراد به منظور بهره برداري در سطح بين المللي عملي غير قانوني و جنايي محسوب مي گردد و جزء جنايات مرتبط با برده داري تلقي مي شود که عرف بين المللي نيز آن را يک جنايت بين المللي مي داند.52
سوءاستفاده از زنان يا بردگي جنسي به عنوان جرمي عليه بشريت محسوب مي شود. اين جرم هيچگاه شامل مرور زمان نشده و مرتکبان آنها در هر جا که باشد قابل تعقيب و محاکمه خواهند بود. زنان و کودکان در اقصي نقاط جهان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، کار کودک، وزارت خارجه Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنان و دختران، مواد مخدر، سازمان ملل