منابع پایان نامه ارشد با موضوع زمینه های همکاری، وسایل ارتباط جمعی، جمع آوری اطلاعات، رسانه های گروهی

دانلود پایان نامه ارشد

نیز انجام دهند. مانند انتقال مجروح یا مجروحین و..(مصطفایی وبیابانی،1387،ص154-155).
2-6-18- اقدامات تکمیلی پلیس برای شناسایی ودستگیری قاتلین:
موفقیت مأمورین درپی جویی وکشف قتل وشناسایی ودستگیری قاتل بدون جمع آوری اطلاعات ازمردم ومنابع ومخبرین امکان پذیرنیست. اما پیش ازآن آموزش اقشارمختلف درزمینه های همکاری با مأمورین پلیس وچگونگی مشاهده وتوصیف افراد واشیاء ضروری به نظر می رسد. بدیهی است که مردم عادی برای اینکه قادر به مساعدت به مأمورین پلیس باشند باید چگونگیاین همکاری را فرا گرفته باشند.آموزش مشاهده وتوصیف افراد واشیاء به مردم یکی از طرق شناسایی مجرمین به طور اعم وقاتلین به طوراخص می باشند. دراکثر موارد، به ویژه قتل هایی که دراثر سرقت های مسلحانه وسایر جرایم رخ می دهد قاتل در مرئی ومنظر مردم مرتکب جرم گشته ومتواری می شود واستفاده از توصیفاتی که مردم از مشخصات چهره ولباس و وضعیت ظاهری وی و وسیله نقلیه ای که با آن اقدام به فرار نموده می تواند پلیس را در شناسایی ودستگیری وی یاری دهد. پس از آموزش همگانی مردم شناسایی افرادی که دارای اطلاعاتی در خصوص قتل ومشخصات قاتل می باشند از ضروریات روند پی جویی به شمار می رود. به همین منظور مأمورین گشت انتظامی بلافاصله پس از حضور در صحنه های قتل باید اقدام به شناسایی شهود وجدا کردن آنان از سایرین بنمایند. تا دیده ها وشنیده های آنها تحت تأثیر شایعات ونظرات دیگران قرار نگیرد. مصاحبه با شهود وکسب اطلاعات از آنها از سخت ترین وظایف مأمورین تحقیقات ولازمه موفقیت در آن داشتن مهارت ودانش تخصصی است. پس از کسب اطلاعات از شهود در خصوص مشخصات قاتل بهره گیری از تکنولوژی چهره نگاری رایانه ای لازم وضروری خواهد بود تا بتوان تصویری نزدیک به چهره واقعی قاتل تهیه ودر میان مردم ومأمورین تکثیر نموده واز آنان در جهت دستگیری مساعدت طلبید.
از سوی دیگر بهره گیری پلیس از منابع ومخبرین یکی دیگر از روش هایی است که برای ردیابی قاتلین متواری ودستگیری آنان مفید وموثر می باشد و می تواند فاصله زمانی میان وقوع قتل ودستگیری قاتل را کمتر سازد. هر چه قدر توان پلیس در بهره برداری از این امکان بیشتر باشد احتمال موفقیتش بیشتر خواهد بود. اما بهره گیری از رسانه های گروهی جهت معرفی جنایتکاران متواری به مردم ودستگیری آنان رویکردی است که در کشور ما مورد توجه پلیس قرار گرفته است وتهیه سازو کاری مناسب برای استفاده از این امکان بالقوه می تواند پلیس را در دستگیری جنایتکاران وبهره گیری از اطلاعات وسیع مردمی در همان راستا یاری کند.
عضویت کشور ما در سازمان پلیس جنایی بین المللی وامکان صدور اعلامیه تحت تعقیب به منظور دستگیری قاتلین متواری به خارج از کشوربرای دستگیری مجرمینی که به امید فرار از چنگال عدالتکشور را ترک کرده اند هموارتر می سازد. (خلعتبری،1388،ص40-41).
2-6-18-1- شناسایی هویت جسد در قتل:
در پیگیری پرونده های قتل برای شناسایی قاتل اولین گام شناسایی هویت جسد می باشد.البته در بسیاری از صحنه ها ی قتل جسد مورد شناسایی است واولیاء دم وهمسایگان مقتول را می شناسند وخود به خود گام اول برداشته شده است ولی همیشه اینطور نیست. در خیلی از صحنه های قتل که تعداد آن هم قابل توجه است هویت جسد معلوم نیست وجسد ناشناس است. اگر هویت جسد شناسایی نشود نمی توان تحقیقات را آغاز کرد واز آن طریق به شناسایی قاتل دست یافت ، بدون شناخت هویت تحقیقات را از کجا باید آغاز کرد؟
جسد ساکن کدام شهر بوده؟
خانواده او در کجا زندگی می کنند؟
دوستان او چه کسانی هستند؟
از کجا باید فهمید چه کسی می توانسته وانگیزه آن را داشته که آن شخص را به قتل برساند؟
اینها سئوالاتی هستند که بدون شناسایی جسد بی پاسخ می ماند ونمی توان قاتل را مورد شناسایی قرار داد از این رو است که بعضی از قاتلین این را به خوبی می دانند که اگر هویت مقتول را به طریقی از بین ببرند که امکان شناسایی او وجود نداشته باشد، امکان شناسایی قاتل نیز وجود نخواهد داشت ومی توانند از چنگ قانون وعدالت بگریزند. یا لااقل تا زمانی که جسد کشف نشده از جهت شناسایی شدن آسوده خاطر خواهند بود از این رو سعی می نمایند به هر طریقی هویت جسد را از بین ببرند. پس اولین وظیفه کارشناس، مأمورو بازپرس شناسایی هویت جسد می باشد(جشان،1384، ص29).
شناسایی هویت متوفی ممکن است سر نخی برای شناسایی قاتل باشد، همچنین حتی در قتل های غریبانه، شناسایی هویت قربانی موجب به دست آوردن اطلاعاتی در باره کارهای متوفی می شود که ممکن است نشان دهنده زمان وقوع حادثه یا اطلاعات دیگری در باره جرم باشد. شناسایی هویت جسد باعث می شود که مأمور یا کارآگاه به اطلاعاتی در خصوص موارد زیر دست پیدا کند.
1.خانواده همسر و بستگان متوفی.
2.محل اقامت متوفی، شخصیت متوفی، محل هایی که مجرم مرتباً به آن جا رفت وآمد داشته است .
3.ارتباطات شغلی متوفی، دوستان وهمسایگان متوفی.
4.عادات وکارهای روزمره متوفی وغیره(گیبرث،1377،ص178).
2-6-18-2- راه های شناسایی هویت اجساد مجهول الهویه:
2/1)عکسبرداری از چهره:
اگر چهره جسد سالم باشد عکسبرداری شده و در روزنامه ووسایل ارتباط جمعی منتشر می شود تا کسانی که او را می شناسند اطلاعی دهند.
2/2)انگشت نگاری:
با انگشت نگاری از جسد در صورتی که اثر انگشت او در بانک اطلاعات موجود باشد می توان هویت اورا معلوم نمود وهمچنین با تطبیق دادن آثار انگشت جسد با آثار انگشت بدست آمده در صحنه جنایت معلوم گردد که آثار انگشت بدست آمده متعلق به مقتول است یا قاتل.در واقع آنچه قضات ومأمورین تحقیق را وا می دارد که در مقام کشف اثر انگشت در زوایای پنهان صحنه بر آیند آن است که اگر به فردی مظنون شدند، این اثر انگشت مکشوفه را با آثار انگشت وی تطبیق داده وثابت کنند که وی در صحنه جنایت حاضر بوده است.
2/3)شناسایی از روی علایم مخصوص در بدن:
علایمی چون خالک،خالکوبی، سوختگی، اثرجراحی، سالک، اثرزخم ها وبریدگی ها که دربدن جسد کشف شود و نتوان ازصورت جسد رامورد شناسایی قرار داد، خانواده ها بادیدن بدن جنازه و ازروی علایم مشخصه می توانند جسدرا مورد شناسایی قراردهند. خالکوبی ها نقش ارزنده ای رادر شناسایی جسدبه عمل می آورند چرا که مشاهده نوشته ویا اشکال خالکوبی شده روی بدن اشخاص می تواند قرینه ای قوی دال بر سابقه محکومیت وزندان رفتن آنها باشدچون اکثر خالکوبی ها درزندان انجام می گیردویا می تواند مربوط به وابستگی قومی یا گروهی آنها باشد.
به تجربه ثابت شده است که به لحاظ طبع وروحیه متفاوت اشخاص، نقوش انتخاب شده برای خالکوبی نیز متفاوت است. بدین معنی که افراد دارای طبع زورمدار وتفوق طلب به سمبل های قدرت هم چون شیر ورستمو… تمایل دارند وآنهایی که شاعر مسلک وعاشق پیشه اند از شمع وگل وقلب تیر خورده استفاده می کنند وآنهایی که منحرف جنسی اند از اشکال sexومستهجن بهره می برند. وبین شکل خالکوبی ، می تواند تا حدودی ما را به شناساندن مقتول راهنمایی کند(جشان،1384، ص40-75).
2/4) شناسایی از روی اشیاء وجواهرات همراه ومحتویات جیب های جسد:
جنازه مجهول الهویه را می توان از روی اشیاء همراهش مانند ساعت، گردنبند، کیف، انگشتر، کلید، عکس و…..با کمک افراد خانواه ها ی افراد مفقود مورد شناسایی قرار داد.
2/5) شناسایی از روی فرمول ونقشه دندان ها:
طرز قرار گرفتن دندان ها ی جسد در روی کارت های مخصوص دندان پزشکی ونیز بوسیله عکسبرداری با اشعه ایکس حجم، شکل وتعداد ها دندان ها، دندان های سالم، پوسیده ها یا پرشده یا اضافی معلوم می گردد چنانچه نقشه دندان بیماری در پرونده دندان پزشکی موجود باشد می توان با فرمول ونقشه به دست آمده از دندان ها ی جسد مطابقت واورا مورد شناسایی قرار داد.
2/6) شناسایی از طریق بقایای استخوانی:
می توان از طریق آزمایش نمودن بقایای استخوانی اطلاعاتی را از جسد بدست آورد از جمله: تعیین علت مرگ، جنسیت جسد، نژاد، قد، سن تقریبی.
2/7) شناسایی از طریق چهره پردازی:
با در اختیار قرار دادن مجسمه جسد به هنرمندان مجسمه ساز وبا اطلاعات بدست آمده آنها می توانند تصویر چهره فرضی مقتول را درست نموده ودر شناسایی جسد به پلیسومقامات قضایی کمک نمایند.
2/8) شناسایی از طریق DNA:
DNA تطبیق از نمونه های پدر ومادر ومطابقت با جسد می توان مقتول را مورد شناسایی قرار داد.
2/9) شناسایی از طریق گروه خونی، موها، ترکیب وساختمان ناخن ها، چشم ها، گوش ها، بینی وابروها:
ماده وراثتی ژن را می سازد که از والدین به فرزندان به ارث می رسد وبا آن شخص فقدانی می تواند در شناسایی جسد همراه با سایر مولفه ها مثمر ثمر باشدRH یکسانی گروه خونی با تعیین از تار مو وناخن می توان تعلق آن را به زن یا مرد بدست آورد . همچنین وضعیت ظاهری ومشخصات صورت مثل چشم، گوش، شکل بینی ودهان ومژه وابروها می توان همراه با سایر عوامل در شناسایی هویت جسد مفید باشد.
2/10) شناسایی از روی البسه:
از روی مدل لباس، کفش وسال ساخت آن می توان زمان مرگ را تخمین زد ومی توان نتیجه گرفت زمان مرگ بعد از سال ساخت لباس وکفش بوده ونمی توانسته قبل از آن به قتل رسیده باشد(جشان،1384، ص40-75).
2-6-18-3- وظایف مربوط به بررسی صحنه قتل:
کارآگاهان وبازپرسان در بررسی صحنه های قتل در وهله اول دو وظیفه از منظر شکلی وماهوی دارند.

3/1) وظیفه شکلی:
کارآگاهان ملزم به رعایت مولفه های در حین بررسی ومعاینه از صحنه های قتل هستند که عدم لحاظ صحیح ومنطقی آن می تواند فرآیند راهبردهای پلیسی را در جرم یابی با مشکلی جدی مواجهه نماید. وظایف شکلی کارآگاهان در بدو ورود به صحنه قتل عبارتنداز:
3-1-1- یاداشت برداری:
وقتی مأمور تحقیق وارد صحنه جرم می گردد می بایست موارد ذیل را یاداشت نماید:
1- زمان ورود
2- نشانه دقیق محل صحنه جرم
3- کارکنان حاضر در صحنه(آمبولانس، بستگان، دوستان و…)
4- اطلاعات مربوط به مرگ(شخصاً از مرگ متوفی اطمینان حاصل نمایند)
5- حالت و وضعیت جسد
6- وضعیت هوا
7- وضعیت نور ومحل قرار گرفتن جسد.
8- محل های مشاهده (محل قرار گرفتن همسایگان، یا افراد محلی که احتمالاً می توانستند وقوع حادثه را مشاهده کرده باشند.)
علاوه بر موارد ذکر شده مأمور تحقیق قبل از ورود به صحنه اصلی باید محوطه اطراف صحنه را به دقت مشاهده نماید ومورد بررسی قرار دهد مأمورین تحقیق قتل باید از ثبت زمان ومکان وقوع حادثه و مدارک مکشوفه اطمینان کامل حاصل نمایند.
اساساً به 5 دلیل یاداشت برداری صحنه جرم از اهمیت زیادی برخوردار است.
ا- غالباً درتحقیقات عامل زمان درمرحله اول اهمیت قراردارداگر مأمورین تحقیق موفق به ثبت زمان دقیق وقوع حادثه نشوند ممکن است به هنگام حضوردردادگاه اظهاراتشان ازاعتبار واهمیت چندانی برخوردار نباشد.
2-برای اثبات حضور یا عدم حضور مظنونین در هنگام وقوع جرم در محل عامل زمان از اهمیت فراوانی برخوردار است.
2- یادداشت برداری موجب خواهد شد که مأمور تحقیق از سرعت کارش نکاهد واین امر به ریتم اقدامات بعدی وی در صحنه نظم می دهد همچنین موجب می شودکه وی به هنگام ثبت اطلاعات در دفترچه اش دقت زیادی در جزئیات داشته باشد بهتر است به محض ورود به صحنه از آن عکس برداری نماییم. چون بایک عکس برداری ساده وارزان می توان وضعیت وحالت صحنه جرم رابه هنگام ورودثبت نماییم.
3- اگر مأمور پی جو با ترتیبی که گذشت با دقت تمام جزئیات را یاداشت برداری کند خود را مجبور می کند به تمام جزئیات توجه نماید ودر نتیجه چیزی از نظر دور نداشته وچنانچه در آتیه به یاداشت های خود مراجعه کند یقین خواهد داشت آنچه می خواهد چیزی است که خود دیده است همچنین مطمئن خواهد بود چیزی از نظر دور نداشته است.
4- مأمور پی جو قتل اگر مشاهدات خود را در صحنه قتل یاداشت ننماید وبه بعد موکول کند طبیعی است در مراحل بعدی تئوری وفرضیه هایی از چگونگی قتل برای خود مطرح خواهد کرد که می تواند از حقایق دور باشد(گیبرث، 1377، ص25).
اهمیت یادداشت برداری به این دلیل است که:
بعنوان یک منبع اساسی اطلاعاتی در تنظیم گزارش نهایی محسوب می

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رسانه های گروهی، تحقیقات جنایی، نمونه برداری، اجرای احکام Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، بیماری روانی، مرگ طبیعی