منابع پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، ضریب همبستگی، ضریب تعیین، پانل دیتا

دانلود پایان نامه ارشد

تحلیل رگرسیونی چندگانه براساس داده های تلفیقی استفاده نمودیم. لذا بدین منظور در این پژوهش پس از اجرای مرحله پژوهش کتابخانهای و میدانی و استخراج اطلاعات کافی از نمونهها و محاسبه ارزش های هر یک از متغیرها، با استفاده از نرم افزارهای Excel (به منظور جمع آوری داده ها) ، Eviews)برای آزمون پانل دیتا) و STATA(به منظور انجام آزمون ناهمسانی واریانس ها و آزمون خود همبستگی) به تجزیه تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات پرداخته شده است. در نمودار 1-3 ، روش آماری انجام پژوهش ارائه شده است(توبره ریزی و پیری، 1392).

نمودار(3-1): روش آماری برای آزمون پانل دیتا با استفادهEVIEWS و STATA
3-10-1- تحلیل همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری است که به وسیله آن می توان میزان ارتباط خطی یک متغیر با متغیر دیگر را اندازه گیری کرد. همبستگی معیاری برای تبیین میزان ارتباط دو متغیر بوده و معمولا با تحلیل رگرسیون به کار برده می شود. موضوع تحلیل همبستگی با دو معیار ضریب همبستگی و ضرب تعیین به شرح ذیل دنبال می شود.

3-10-1-1ضریب تعیین
ریشه دوم ضریب تعیین است که می تواند مقادیری بین 1- و 1+ را به خود بگیرد و علامت آن همان شیب خط رگرسیون (b) است. یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی (r) نیز مثبت، و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی خواهد بود. و اگر (b) صفر باشد، (r) نیز صفر خواهد بود.
ضریب همبستگی شدت و نوع رابطه را نیز نشان می دهد. ضریب فوق بر حسب روابط زیر محاسبه می شود:

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، رگرسیون، مدل رگرسیون Next Entries منابع پایان نامه درباره عقود اذنی، قانون مدنی، عقد وکالت، مطالعه تطبیقی